intTypePromotion=1
ADSENSE

Các kiểu tấn công firewall và cách phòng chống

Chia sẻ: ™——† Lvlr. DK †——™ »»» V.I.P ««« | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

309
lượt xem
134
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Các kiểu tấn công firewall và cách phòng chống. Nếu không phạm sai lầm, một bức tường lửa được thiết kế, cấu hình và bảo trì kỹ lưỡng hầu như không thể bị đột nhập. Thực tế, hầu hết các kẻ tấn công có tay nghề cao đều biết điều này và sẽ đơn giản tránh vòng qua bức tường lửa bằng cách khai thác các tuyến quan hệ ủy quản (trust relationships) và các chỗ yếu bảo mật nối kết lỏng lẻo nhất, hoặc tránh nó hoàn toàn bằng cách tấn công qua một tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các kiểu tấn công firewall và cách phòng chống

 1. Ch¬ng IV : C¸c kiÓu tÊn c«ng vµo Firewall vµ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng Suèt tõ khi Cheswick vµ Bellovin viÕt cuèn anh hïng ca vÒ c¸ch x©y dùng c¸c bøc t êng löa vµ theo dâi mét h¾c c¬ quû quyÖt tªn Berferd, ý t ëng thiÕt ®Æt mét hÖ phôc vô web trªn Internet mµ kh«ng triÓn khai mét bøc t êng löa ®· ® îc xem lµ tù s¸t. Còng b»ng nh tù s¸t nÕu quyÕt ®Þnh phã mÆc c¸c nhiÖm vô vÒ bøc t êng löa vµo tay c¸c kü s m¹ng. Tuy giíi nµy cã thÓ t×m hiÓu c¸c quan hÖ mËt thiÕt vÒ kü thuËt cña mét bøc t êng löa, song l¹i kh«ng hßa chung nhÞp thë víi hÖ b¶o mËt vµ t×m hiÓu n·o tr¹ng còng nh c¸c kü thuËt cña c¸c tay h¾c c¬ quû quyÖt. KÕt qu¶ lµ, c¸c bøc t êng löa cã thÓ bÞ chäc thñng do cÊu h×nh sai, cho phÐp bän tÊn c«ng nh¶y bæ vµo m¹ng vµ g©y ra ®¹i häa. I. Phong c¶nh bøc t êng löa Hai kiÓu bøc t êng löa ®ang thèng lÜnh thÞ tr êng hØÖn nay: hÖ gi¸m qu¶n øng dông (application proxies) vµ c¸c ngá th«ng läc gãi tin (packet filtering gateway). Tuy c¸c hÖ gi¸m qu¶n øng dông ® îc xem lµ an ninh h¬n c¸c ngá th«ng läc gãi tin, song b¶n chÊt h¹n hÑp vµ c¸c h¹n chÕ kh¶ n¨ng vËn hµnh 1 http://www.llion.net
 2. cña chóng ®· giíi h¹n chóng vµo luång l u th«ng ®i ra c«ng ty thay v× luång l u th«ng ®i vµo hÖ phôc vô web cña c«ng ty. Trong khi ®ã, ta cã thÓ gÆp c¸c ngá th«ng loc gãi tin, hoÆc c¸c ngá th«ng läc gãi tin h÷u tr¹ng (stateful) phøc hîp h¬n, mÆt kh¸c, trong nhiÒu tæ chøc lín cã c¸c yªu cÇu kh¶ n¨ng vËn hµnh cao. NhiÒu ng êi tin r»ng hiÖn ch a xuÊt hiÖn bøcc t êng löa “hoµn h¶o”, nh ng t ¬ng lai ®Çy s¸n l¹n. Mét sè h¨ng kinh doanh nh Network Associates Inc. (NAI), AXENT, Internet Dynamics, vµ Microsoft ®· ph¸t triÓn c«ng nghÖ cung cÊp tÝnh n¨ng b¶o mËt cña c«ng nghÖ gi¸m qu¶n víi kh¶ n¨ng vËn hµnh cña c«ng nghÖ läc gãi tin (mét d¹ng lai ghÐp gi÷a hai c«ng nghÖ). Nh ng chóng vÉn ch a giµ dÆn. Suèt tõ khi bøc t êng löa ®Çu tiªn ® îc cµi ®Æt, c¸c bøc t êng löa ®· b¶o vÖ v« sè m¹ng tr¸nh ® îc nh÷ng cÆp m¾t tß mß vµ bän ph¸ ho¹i nh ng cßn l©u chóng míi trë thµnh ph ¬ng thuèc trÞ b¸ch bÖnh b¶o mËt. C¸c chç yÕu b¶o mËt ®Òu ® îc ph¸t hiÖn hµng n¨m víi hÇu nh mäi kiÓu bøc t êng löa trªn thÞ tr êng. TÖ h¹i h¬n, hÇu hÕt c¸c bøc t êng löa th êng bÞ cÊu h×nh sai, kh«ng b¶o tr×, vµ kh«ng gi¸m s¸t, biÕn chóng trë thµnh mét vËt c¶n cöa ®iÖn tö (gi÷ cho c¸c ngá th«ng lu«n réng më). NÕn kh«ng ph¹m sai lÇm, mét bøc t êng löa ® îc thiÕt kÕ, cÊu h×nh, vµ b¶o tr× kü l ìng hÇu nh kh «ng thÓ ®ét nhËp. Thùc tÕ, hÇu hÕt c¸c kÎ tÊn c«ng cã tay nghÒ cao ®Òu biÕt ®iÒu nµy vµ sÏ ®¬n gi¶n tr¸nh vßng qua bøc t êng löa b»ng c¸ch khai th¸c c¸c tuyÕn quan hÖ ñy qu¶n (trust relationships) vµ c¸c chç yÕu b¶o mËt nèi kÕt láng lÎo nhÊt, hoÆc tr¸nh nã hoµn toµn b»ng c¸ch tÊn c«ng qna mét tµi kho¶n 2 http://www.llion.net
 3. quay sè. §iÓm c¨n b¶n: hÇu hÕt bän tÊn c«ng dån mäi nç lùc ®Ó vßng qua mét bøc t êng löa m¹nh - môc tiªu ë ®©y lµ t¹o mét bøc t êng löa m¹nh. Víi t c¸ch lµ ®iÒu hµnh viªn bøc t êng löa, ta biÕt râ tÇm quan träng cña viÖc t×m hiÓu kÎ ®Þch. N¾m ® îc c¸c b íc ®Çu tiªn mµ mét bän tÊn c«ng thùc hiÖn ®Ó bá qua c¸c bøc t êng löa sÏ gióp b¹n rÊt nhiÒu trong viÖc ph¸t hiÖn vµ ph¶n øng l¹i mét cuéc tÊn c«ng. Ch ¬ng nµy sÏ h íng dÉn b¹n qua c¸c kü thuËt th êng dïng hiÖn nay ®Ó ph¸t hiÖn vµ ®iÓm danh c¸c bøc t êng löa, ®ång thêi m« t¶ vµi c¸ch mµ bän tÊn c«ng g¾ng bá qua chóng. Víi tõng kü thuËt, ta sÏ t×m hiÓu c¸ch ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn c¸c cuéc tÊn c«ng. II. §Þnh danh c¸c bøc t êng löa HÇu hÕt mäi bøc t êng löa ®Òu mang mét "mïi h ¬ng" ®iÖn tö duy nhÊt. NghÜa lµ, víi mét tiÕn tr×nh quÐt cæng, lËp cÇu löa, vµ n¾m gi÷ biÓu ng÷ ®¬n gi¶n, bän tÊn c«ng cã thÓ hiÖu qu¶ x¸c ®Þnh kiÓu, phiªn b¶n, vµ c¸c quy t¾c cña hÇu hÕt mäi bøc t êng löa trªn m¹ng. T¹i sao viÖc ®Þnh danh nµy l¹i quan träng? Bëi v× mét khi ®· ¸nh x¹ ® îc c¸c bøc t êng löa, chóng cã thÓ b¾t ®Çu t×m h×Óu c¸c ®iÓm yÕu vµ g¾ng khai th¸c chóng. 3 http://www.llion.net
 4. 1. QuÐt trùc tiÕp : Kü thuËt Noisy C¸ch dÔ nhÊt ®Ó t×m kiÕm c¸c bøc t êng löa ®ã lµ quÐt c¸c cæng ngÇm ®Þnh cô thÓ. Mét sè bøc t - êng löa trªn thÞ tr êng sÏ tù ®Þnh danh duy nhÊt b»ng c¸c ®ît quÐt cæng ®¬n gi¶n b¹n chØ cÇn biÕt néi dung t×m kiÕm. VÝ dô, Firewall-1 cña Check point l¾ng chê trªn c¸c cæng TCP 256, 257, 258, vµ Proxy Server cña Microsoft th êng l¾ng chê trªn c¸c cæng TCP 1080 vµ 1745. Víi sù hiÓu biÕt nµy, qu¸ tr×nh t×m kiÕm c¸c kiÓu bøc t êng löa nµy ch¼ng cã g× khã víi mét bé quÐt cæng nh nmap: nmap -n -vv -P0 -p256,1080,1745 192.168.50.1 - 60.254 Dïng khãa chuyÓn -PO ®Ó v« hiÖu hãa tÝnh n¨ng ping ICMP tr íc khi quÐt. §iÒu nµy quan träng bëi hÇu hÕt bøc t êng löa kh«ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu déi ICMP. C¶ bän tÊn c«ng nhót nh¸t lÉn hung b¹o ®Òu tiÕn hµnh quÐt réng r·i m¹ng cña b¹n theo c¸ch nµy, t×m kiÕm c¸c bøc t êng löa nµy vµ t×m kiÕm mäi khe hë trong kÐt s¾t vµnh ®ai cña b¹n. Nh ng bän tÊn c«ng nguy hiÓm h¬n sÏ lïng sôc vµnh ®ai cña b¹n cµng lÐn lót cµng tèt. Cã nhiÒu kü thuËt mµ bän tÊn c«ng cã thÓ sö dông ®Ó h¹ sËp radar cña b¹n, bao gåm ngÉu nhiªn hãa c¸c ping, c¸c cæng ®Ých, c¸c ®Þa chØ ®Ých, vµ c¸c cæng nguån; dïng c¸c hÖ chñ cß måi; vµ thùc hiÖn c¸c ®ît quÐt nguån cã ph©n phèi. NÕu cho r»ng hÖ thèng ph¸t hiÖn x©m nhËp (IDS) cña b¹n nh RealSecure cña Internet Security Systems 4 http://www.llion.net
 5. hoÆc SessionWall-3 cña Abirnet sÏ ph¸t hiÖn bän tÊn c«ng nguy hiÓm nµy, b¹n nªn suy nghÜ l¹i. HÇu hÕt c¸c IDS ®Òu ngÇm ®Þnh cÊu h×nh ®Ó chØ nghe c¸c ®ît quÐt cæng ngu ®Çn vµ ån µo nhÊt. Trõ phi b¹n sö dông IDS nhanh nh¹y vµ tinh chØnh c¸c ký danh ph¸t hiÖn, hÇu hÕt c¸c cuéc tÊn c«ng sÏ hoµn toµn lµm ng¬. B¹n cã thÓ t¹o mét ®ît quÐt ngÉu nhiªn hãa nh vËy b»ng c¸ch dïng c¸c ký m· Perl cung cÊp trªn chuyªn khu web www.osborne.com/ hacking . C¸c biÖn ph¸p phßng chèng B¹n cÇn phong táa c¸c kiÓu quÐt nµy t¹i c¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn hoÆc dïng mét kiÓu c«ng cô ph¸t hiÖn ®ét nhËp nµo ®ã miÔn phÝ hoÆc th ¬ng m¹i. MÆc dï thÕ, c¸c ®ît quÐt cæng ®¬n lÎ sÏ kh«ng ® îc thu nhÆt theo ngÇm ®Þnh trong hÇu hÕt c¸c IDS do ®ã b¹n ph¶i tinh chØnh ®é nh¹y c¶m cña nã tr íc khi cã thÓ dùa vµo tÝnh n¨ng ph¸t hiÖn. Ph¸t HiÖn §Ó chÝnh x¸c ph¸t hiÖn c¸c ®ît quÐt cæng b»ng tÝnh n¨ng ngÉu nhiªn hãa vµ c¸c hÖ chñ cß måi, b¹n cÇn tinh chØnh tõng lý danh ph¸t hiÖn quÐt cæng. Tham kh¶o tµi liÖu h íng dÉn sö dông cña h·ng kinh doanh IDS ®Ó biÕt thªm chi tiÕt. Nªu muèn dïng RealSecure 3.0 ®Ó ph¸t hiÖn tiÕn tr×nh quÐt trªn ®©y, b¹n ¾t ph¶i n©ng cao ®é nh¹y c¶m cña nã theo c¸c ®ît quÐt cæng ®¬n lÎ bµng c¸ch söa ®æi c¸c tham sè cña ký danh quÐt cæng. B¹n nªn thay ®æi c¸c néi dung d íi ®©y ®Ó t¹o ®é nh¹y c¶m cho quÐt nµy: 5 http://www.llion.net
 6. 1. Lùa vµ tïy biÕn (Customize) Network Engine Policy. 2. T×m "Port Scan" vµ lùa tïy chän Options. 3. Thay ®æi ports thµnh 5 cæng. 4. Thay ®æi Delta thµnh 60 gi©y. NÕu ®ang dïng Firewall-l víi UNIX, b¹n cã thÓ dïng tr×nh tiÖn Ých cña Lance Spitzner ®Ó ph¸t hiÖn c¸c ®ît quÐt cæng Firewall-1 www.enteract.com/~lspitz/intrusion.html . Ký m· alert.sh cña «ng sÏ cÊu h×nh Check point ®Ó ph¸t hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c ®ît quÐt cæng vµ ch¹y mét User Defined Alert khi ® îc øng t¸c. 6 http://www.llion.net
 7. Phßng Chèng §Ó ng¨n c¶n c¸c ®ît quÐt cæng bøc t êng löa tõ Internet, b¹n cÇn phong táa c¸c cæng nµy trªn c¸c bé ®Þnh tuyÕn ®øng tr íc c¸c bøc t êng löa. NÕu c¸c thiÕt bÞ nµy do ISP qu¶n lý, b¹n cÇn liªn hÖ víi hä ®Ó tiÕn hµnh phong táa. NÕu tù b¹n qu¶n lý chóng, b¹n cã thÓ dïng c¸c Cisco ACL d íÝ ®©y ®Ó phong táa râ rÖt c¸c ®ît quÐt ®· nªu trªn ®©y: access - list 101 deny tcp any any eq 256 log ! Block Firewall-l scans access - list 101 deny tcp any any eq 257 log ! Block Firewall-l scans access - list 101 deny tcp any any eq 258 log ! Block Firewall-l scans access - list 101 deny tcp any any eq 1080 log ! Block Socks scans access - list 101 deny tcp any any eq 1745 log ! Block Winsock scans Ghi chó : NÕu phong táa c¸c cæng cña Check Point (256-258) t¹i c¸c bé dÞnh tuyÕn biªn, b¹n sÏ kh«ng thÓ qu¶n löa bõc tõêng löa tõ lnternet. Ngoµi ra, tÊt c¶ c¸c bé ®Þnh tuyÕn ph¶i cã mét quy t¾c dän dÑp (nÕu kh«ng kh íc tõ c¸c gãi t×n theo ngÇm ®Þnh), sÏ cã cïng hiÖu øng nh khi chØ ®Þnh c¸c t¸c vô kh íc tõ: access - list 101 deny ip any any log ! Deny and log any packet that got through our ACLs above 2. Rµ TuyÕn § êng 7 http://www.llion.net
 8. Mét c¸ch thinh lÆng vµ tinh tÕ h¬n ®Ó t×m c¸c bøc t êng löa trªn mét m¹ng ®ã lµ dïng traceroute . B¹n cã thÓ dïng traceroute cña UNIX hoÆc tracert.exe cña NT ®Ó t×m tõng chÆng däc trªn trªn ® êng truyÒn ®Õn ®Ých vµ tiÕn hµnh suy diÔn. Traceroute cña Linux cã tïy chän -I, thùc hiÖn rµ ® êng b»ng c¸ch göi c¸c gãi tin ICMP, tr¸i víi kü thuËt gãi tin UDP ngÇm ®Þnh. [ sm@atsunami sm] $ traceroute - I www.yourcompany.com traceroute to www.yourcompany.com ( 172.17.100.2 ) , 30 hops max, 140 byte packets 1 attack-gw ( 192.168.50.21) 5.801 ms 5.105 ms 5.445 ms 2 gw1.smallisp.net ( 192.168.51.l) 3 gw2.smallisp.net ( 192.168.52.2) ..... 13 hssi.bigisp.net ( 10.55.201.2 ) 14 seriall.bigisp.net ( 10.55.202.l) 15 www.yourcompany.com ( 172.29.11.2) Cã c¬ may chÆng ®øng ngay tr íc ®Ých ( 10.55.202.1) lµ bøc t êng löa, nh ng ta ch a biÕt ch¾c. CÇn ph¶i ®µo s©u thªm mét chót. VÝ dô trªn ®©y lµ tuyÖt vêi nÕu c¸c bé ®Þnh tuyÕn gi÷a b¹n vµ c¸c hÖ phôc vô ®Ých ®¸p øng c¸c gãi tin cã TTL hÕt h¹n. Nh ng mét sè bé ®Þnh tuyÕn vµ bøc t êng löa ® îc x¸c lËp ®Ó kh«ng tr¶ vÒ c¸c gãi tin ICMP cã TTL hÕt h¹n (tõ c¸c 8 http://www.llion.net
 9. gãi tin ICMP lÉn UDP). Trong tr êng hîp nµy, sù suy diÔn Ýt khoa häc h¬n. TÊt c¶ nh÷ng g× b¹n cã thÓ thùc hiÖn ®ã lµ ch¹y traceroute vµ xem chÆng nµo ®¸p øng cuèi cïng, vµ suy ra ®©y lµ mét bøc t êng löa hoÆc chÝ Ýt lµ bé ®Þnh tuyÕn ®Çu tiªn trong ® êng truyÒn b¾t ®Çu phong táa tÝnh n¨ng tracerouting. VÝ dô, ë ®©y ICMP ®ang bÞ phong táa ®Õn ®Ých cña nã, vµ kh«ng cã ®¸p øng nµo tõ c¸c bé ®Þnh tuyÕn v ît qu¸ client - gw.smallisp.net : 1 stoneface (192.168.10.33) 12.640 ms 8.367 ms 2 gw1.localisp.net (172.31.10.1) 214.582 ms 197.992 ms 3 gw2.localisp.net (172.31.10.2) 206.627 ms 38.931 ms 4 dsl.localisp.net (172.31.12.254) 47.167 ms 52.640 ms ........ 14 ATM6.LAX2.BIGISP.NET (10.50.2.1) 250.030 ms 391.716 ms 15 ATM7.SDG.BIGISP.NET (10.50.2.5) 234.668 ms 384.525 ms 16 client-gw.smallisp.net (10.50.3.250) 244.065 ms ! X * * 17 * * * 18 * * * C¸c BiÖn Ph¸p Phßng Chèng ViÖc chØnh söa sù rß rØ th«ng tin traceroute ®ã lµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c bøc t êng löa vµ bé ®Þnh tuyÕn ®¸p øng c¸c gãi tin cã TTL hÕt h¹n. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng ph¶i lóc nµo còng n»m d íi sù kiÓm so¸t cña b¹n v× nhiÒu bé ®Þnh tuyÕn 9 http://www.llion.net
 10. cã thÓ n»m d íi s ®iÒu khiÓn cóa ISP. Ph¸t HiÖn §Ó ph¸t hiÖn c¸c traceroute chuÈn trªn biªn, b¹n cÇn gi¸m s¸t c¸c gãi tin UDP vµ ICMP cã gi¸ trÞ TTL lµ 1. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy víi RealSecure 3.0, b¹n b¶o ®¶m ®¸nh dÊu TRACE_ROUTE decode name trong Security Events cña Network Engine Policy. Phßng chèng §Ó ng¨n c¶n c¸c traceroute ch¹y trªn biªn, b¹n cã thÓ cÊu h×nh c¸c bé ®Þnh tuyÕn kh«ng ®¸p øng c¸c th «ng ®iÖp TTL EXPIRED khi nã nhËn mét gãi tin cã TTL lµ 0 hoÆc 1. ACL d íi ®©y sÏ lµm viÖc víi c¸c bé ®Þnh tuyÕn Cisco: access - list 101 deny ip any any 11 0 ! ttl-exceeded HoÆc theo lý t ëng, b¹n nªn phong táa toµn bé luång l u th«ng UDP kh«ng cÇn thiÕt t¹i c¸c bé ®Þnh tuyÕn biªn. 3. N¾m Gi÷ BiÓu Ng÷ 10 http://www.llion.net
 11. Kü thuËt quÐt t×m c¸c cæng bøc t êng lõa lµ h÷u Ých trong viÖc ®Þnh vÞ c¸c bøc t êng löa, nh ng hÇu hÕt c¸c bøc t êng löa kh«ng l¾ng chê trªn c¸c cæng ngÇm ®Þnh nh Check point vµ Microsoft, do ®ã viÖc ph¸t hiÖn ph¶i ® îc suy diÔn. NhiÒu bøc t êng løa phæ dông sÏ c«ng bè sù hiÖn diÖn cña chóng b»ng c¸ch ®¬n gi¶n nèi víi chóng. VÝ dô , nhiÒu bøc t êng löa gi¸m qu¶n sÏ c«ng bè chøc n¨ng cóa chóng víi t c¸ch mét bøc t êng löa, vµ mét sè sÏ qu¶ng c¸o kiÓu vµ phiªn b¶n cña chóng. VÝ dô, khi ta nèi víi mét m¸y ® îc tin lµ mét bøc t êng löa b»ng netcat trªn cæng 21 (FTP ), ta sÏ thÊy mét sè th«ng tin thó vÞ : C:\TEMP>nc -v -n 192.168.51.129 2 l [UNKNOWN] [ 192.168.5l.129 ] 2 l ( ? ) open 220 Secure Gateway FTP server ready . BiÓu ng÷ "Secure Gateway server FTP ready" lµ mét dÊu hiÖu lé tÈy cña mét hép Eagle Raptor cò. ViÖc nèi thªm víi cæng 23 (telnet) sÏ x¸c nhËn tªn bøc t êng löa lµ "Eagle." C:\TEMP>nc -v -n 192.168.51.129 23 [UNKNOWN] [ 192.168.5l.129 ] 23 ( ? ) open Eagle Secure Gateway . Hostname : Vµ cuèi cïng. nÕu vÉn ch a bÞ thuyÕt phôc hÖ chñ cña b¹n lµ mét bøc t êng löa. b¹n cã thÓ netcat víi cæng 25 ( SMTP ), vµ nã sª b¸o cho ban biÕt nã lµ g×: C:\TEMP>nc -v -n 192.168.51.129 25 11 http://www.llion.net
 12. [UNKNOWN] [ 192.168.5l.129 ] 25 ( ? ) open 421 fw3.acme.com Sorry, the firewall does not provide mail service to you. Nh ®· thÊy trong c¸c vÝ dô trªn ®©y, th«ng tin biÒu ng÷ cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin quý gi¸ cho bän tÊn c«ng trong khi ®Þnh danh c¸c bøc t êng löa. Dïng th«ng tin nµy, chóng cã thÓ khai th¸c c¸c chç yÕu phæ biÕn hoÆc c¸c cÊu h×nh sai chung. BiÖn Ph¸p Phßng Chèng §Ó chØnh söa chç yÕu rß rØ th«ng tin nµy, b¹n giíi h¹n th«ng tin biÓu ng÷ qu¶ng c¸o. Mét biÓuu ng÷ tèt cã thÓ kÌm theo mét môc c¶nh gi¸c mang tÝnh ph¸p lý vµ tÊt c¶ mäi nç lùc giao kÕt sÏ ® îc ghi sæ. C¸c chi tiÕt thay ®æi cô thÓ cña c¸c biÓu ng÷ ngÇm ®Þnh sÏ tïy thuéc nhiÒu vµo bøc t êng löa cô thÓ, do ®ã b¹n cÇn liªn hÖ h·ng kinh doanh bøc t êng löa. Phßng Chèng §Ó ng¨n c¶n bän tÊn c«ng giµnh ® îc qu¸ nhiÒu th«ng tin vÒ c¸c bøc t êng löa tõ c¸c biÓu ng÷ qu¶ng c¸o, b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c tËp tin cÊu h×nh biÓu ng÷. C¸c khuyÕn nghÞ cô thÓ th êng tïy thuéc vµo h· ng kinh doanh bøc t êng löa. 12 http://www.llion.net
 13. Trªn c¸c bøc t êng löa Eagle Raptor, b¹n cã thÓ thay ®æi c¸c biÓu ng÷ ftp vµ telnet b»ng c¸ch söa ®æi c¸c tËp tin th«ng b¸o trong ngµy: tËp tin ftp.motd vµ telnet.motd. 4. Kü ThuËt Ph¸t HiÖn Bøc T êng Löa Cao CÊp NÕu tiÕn tr×nh quÐt cæng t×m c¸c bøc t êng löa trùc tiÕp, dß theo ® êng truyÒn, vµ n¾m gi÷ biÓu ng÷ kh «ng mang l¹i hiÖu qu¶, bän tÊn c«ng sÏ ¸p dông kü thuËt ®iÓm danh bøc t êng löa theo cÊp kÕ tiÕp. Cã thÓ suy diÔn c¸c bøc t êng löa vµ c¸c quy t¾c ACL cña chóng b»ng c¸ch dß t×m c¸c ®Ých vµ l u ý c¸c lé tr×nh ph¶i theo (hoÆc kh«ng theo) ®Ó ®Õn ®ã. Suy DiÔn §¬n Gi¶n víi nmap Nmap lµ mét c«ng cô tuyÖt vêi ®Ó ph¸t hiÖn th«ng tin bøc t êng löa vµ chóng t«i liªn tôc dïng nã. Khi nmap quÐt mét hÖ chñ, nã kh«ng chØ b¸o cho b¹n biÕt c¸c cæng nµo ®ang më hoÆc ®ãng, mµ cßn cho biÕt c¸c cæng nµo ®ang bÞ phong táa. L îng (hoÆc thiÕu) th«ng tin nhËn ® îc tõ mét ®ît quÐt cæng cã thÓ cho biÕt kh¸ nhiÒu vÒ cÊu h×nh cña bøc t êng löa. Mét cæng ®· läc trong nmap biÓu hiÖn cho mét trong ba néi dung sau: · Kh«ng nhËn gãi tin SYN/ACK nµo. 13 http://www.llion.net
 14. · Kh«ng nhËn gãi tin RST/ACK nµo. · §· nhËn mét th«ng b¸o ICMP type 3 (Destination Unreachable ) cã mét m· 13 ( Communication Administratively Prohibited - [RFC1812]). Nmap gom chung c¶ ba ®iÒu kiÖn nµy vµ b¸o c¸o nã d íi d¹ng mét cæng "®· läc." VÝ dô, khi quÐt www.mycompany.com , ta nhËn hai gãi tin ICMP cho biÕt bøc t êng löa ®· phong táa c¸c cæng 23 vµ 111 tõ hÖ thèng cô thÓ cña chóng ta. [ root@bldg_043 /opt ] # nmap -p20, 21, 23, 53, 80, 111 - P0 -vv www.mycompany.com Starting nmap V. 2.08 by Fyodor ( fyodor@dhp.com < mailto:fyodor@dhp.com >, www.insecure.org/nmap/ ) Initiating TCP connect ( ) scan agains t ( 172.32.12.4 ) Adding TCP port 53 (state Open) Adding TCP port 111 ( state Firewalled ) Adding TCP port 80 ( state Open) Adding TCP port 23 ( state Firewalled) . Interesting ports on ( 172.17.12.4 ) : port State Protocol Service 23 filtered tcp telnet 14 http://www.llion.net
 15. 53 open tcp domain 80 open tcp http 111 filtered tcp sunrpc Tr¹ng th¸i "Firewalled", trong kÕt xuÊt trªn ®©y, lµ kÕt qu¶ cña viÖc nhËn mét ICMP type 3, m· 13 (Admin Prohibited Filter), nh ®· gÆp trong kÕt xuÊt tcpdump: 23 : 14 : 01.229743 10.55.2.1 > 172.29.11.207 : icmp : host 172.32.12.4 nreachable - admin prohibited filter 23 : 14 : 01.97 9743 10.55.2.l > 172.29.11.207 : icmp : host 172.32.12.4 nreachable - admin prohibited filter Lµm sao ®Ó nmap kÕt hîp c¸c gãi tin nµy víi c¸c gãi tin ban ®Çu, nhÊt lµ khi chóng chØ lµ mét vµi trong biÓn c¶ c¸c gãi tin ®ang rÝu rÝt trªn m¹ng? V©ng, gãi tin ICMP ® îc göi trë l¹i cho m¸y quÐt sÏ chøa ®ùng tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu cÇn thiÕt ®Ó t×m hiÒu néi dung ®ang x¶y ra. Cæng ®ang bÞ phong táa lµ phÇn mét byte trong phÇn ®Çu ICMP t¹i byte 0x41 ( 1 byte), vµ bøc t êng löa läc göi th«ng ®iÖp sÏ n»m trong phÇn IP cña gãi tin t¹i byte 0x1b (4 byte). Cuèi cïng, mét cæng “ch a läc” nmap chØ xuÊt hiÖn khi b¹n quÐt mét sè cæng vµ nhËn trë l¹i mét gãi tin RST/ACK. Trong tr¹ng th¸i "unfiltered", ®ît quÐt cña chóng ta hoÆc ®ang ®i qua bøc t êng löa vµ hÖ ®Ých cña chóng ta ®ang b¸o cho biÕt nã kh«ng l¾ng chê trªn cæng ®ã, hoÆc bøc t êng löa ®ang ®¸p øng 15 http://www.llion.net
 16. ®Ých vµ ®¸nh lõa ®Þa chØ IP cña nã víi cê RST/ACK ® îc Ên ®Þnh. VÝ dô, ®ît quÐt mét hÖ thèng côc bé cho ta hai cæng ch a läc khi nã nhËn hai gãi tin RST/ACK tõ cïng hÖ chñ. Sù kiÖn nµy còng cã thÓ x¶y ra víi mét sè bøc t êng löa nh Check point (víi quy t¾c REJECT) khi nã ®¸p øng ®Ých ®ang göi tr¶ mét gãi tin RST/ACK vµ ®¸nh lõa ®Þa chØ IP nguån cña ®Ých. . [ root@bldg_043 sniffers ] # nmap - sS -p1 -300 172.18.20.55 Starting nmap V . 2.08 by Fyodor ( fyodor@dhp.com < mailto:fyodor@dhp.com >, www.insecure.org/nmap/ ) Interesting ports on ( 172.18.20.55 ) : (Not showing ports in state : filtered) Port State Protocol Service 7 unfiltered tcp echo 53 unfilteres tcp domain 256 open tcp rap 257 open tcp set 258 open tcp yak-chat Nmap run completed - 1 IP address ( 1 host up ) scanned in 15 seconds §ît rµ gãi tin tcpdump kÕt hîp nªu c¸c gãi tin RST/ACK ®· nhËn. 21 :26 :22.742482 172.18.20.55.258 > 172.29.11.207.39667 : S 415920470 : 1415920470 ( 0 ) ack 3963453111 win 9112 (DF ) (ttl 254, id 50438 ) 16 http://www.llion.net
 17. 21 :26 :23.282482 172.18.20.55.53 > 172.29.11.207.39667 : R 0 : 0 ( 0 ) ack 3963453111 win 0 (DF ) ( ttl 44, id 50439 ) 21 :2 6: 24.362482 172.18.20.55.257 > 172.29.111.207.39667 : S 1416174328 : 1416174328 ( 0 ) ack 396345311 win X112 ( DF ) ( ttl 254, id 504 0 ) 21: 26: 26.282482 172.18.20.55.7 > 17.2.29.11.207.39667 : R 0 : 0 ( 0 ) ack 3963453111 win 0 ( DF ) ( ttl 44, id 50441) 17 http://www.llion.net
 18. C¸c BiÖn Ph¸p Phßng Chèng Phßng Chèng §Ó ng¨n c¶n bän tÊn c«ng ®iÓm danh c¸c ACL bé ®Þnh tuyÕn vµ bøc t êng löa th«ng qua kü thuËt “admin prohibited filter", b¹n cã thÓ v« hiÖu hãa kh¶ n¨ng ®¸p øng víi gãi tin ICMP type 13 cña bé ®Þnh tuyÕn. Trªn Cisco, b¹n cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu nµy bµng c¸ch phong táa thiÕt bÞ ®¸p øng c¸c th«ng ®iÖp IP kh«ng thÓ ®ông ®Õn no ip unreachables 5. §Þnh Danh Cæng Mét sè bøc t êng löa cã mét dÊu Ên duy nhÊt xuÊt hÝÖn d íi d¹ng mét sªri con sè ph©n biÖt víi c¸c bøc t - êng löa kh¸c. VÝ dô, Check Point sÏ hiÓn th× mét sªri c¸c con sè khi b¹n nèi víi cæng qu¶n lý SNMP cña chóng, TCP 257. Tuy sù hiÖn diÖn ®¬n thuÇn cña c¸c cæng 256-259 trªn mét hÖ thèng th êng còng ®ñ lµ mét dÊu chØ b¸o vÒ sù hiÖn diÖn cña Firewall-1 cña Check Point song tr¾c nghiÖm sau ®©y sÏ x¸c nhËn nã : [ root@bldg_043 # nc -v -n 192.168.51.1 257 ( UNKNOWN) [ 192.168.51.1] 257 ( ? ) open 30000003 18 http://www.llion.net
 19. [ root@bldg_043 # nc -v -n 172.29.11.19l 257 (UNKNOWN ) [ 172.29.11.191] 257 ( ? ) open 31000000 C¸c BiÖn Ph¸p Phßng Chèng Ph¸t HiÖn §Ó ph¸t hiÖn tuyÕn nèi cña mét kÎ tÊn c«ng víi c¸c cæng cña b¹n. b¹n bè sung mét sù kiÖn tuyÕn nèi trong RealSecure. Theo c¸c b íc sau: 1. HiÖu chØnh néi quy 2. Lùa tab Connection Events. 3. Lùa nut Add Connection, vµ ®iÒn mét môc cho Check Point. 4. Lùa ®Ých kÐo xuèng vµ lùa nót Add. 5. §iÒn dÞch vô vµ cæng, nh¾p OK. 6. Lùa cæng míi, vµ nh¾p l¹i OK. 7. Giê ®©y lùa OK vµ ¸p dông l¹i néi quy cho ®éng c¬. 19 http://www.llion.net
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2