Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

các lạt ma hoá thân

Chia sẻ: Nhut Thinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:155

280
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện bao gồm các nội dung: Thời thơ ấu Lời tiên tri Tôi chuẩn bị xuất gia Trước thềm chánh điện Đời người tu si sơ cơ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các lạt ma hoá thân

 1. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 1 MUÅC LUÅC THÚÂI THÚ ÊËU ......................................................................................................................2 LÚÂI TIÏN TRI..................................................................................................................... 19 TÖI CHUÊÍN BÕ XUÊËT GIA................................................................................................. 31 TRÛÚÁC THÏÌM CHAÁNH ÀIÏÅN ............................................................................................ 38 ÀÚÂI NGÛÚÂI TU SÔ SÚ CÚ .................................................................................................. 54 ÀÚÂI SÖËNG TRONG TU VIÏÅN ............................................................................................. 67 TÖI MÚÃ THÊÌN NHAÄN ........................................................................................................ 73 TÖI YÏËT KIÏËN PHÊÅT SÖËNG TÊY TAÅNG ........................................................................... 78 TRAÅI HOA HÛÚÂNG............................................................................................................ 91 TÑN NGÛÚÄNG VAÂ SINH HOAÅT .......................................................................................... 99 TÖI TRÚÃ VÏÌ NHAÂ ............................................................................................................. 110 TÖI SÛÃ DUÅNG THÊÌN NHAÄN ............................................................................................ 118 TÖI ÀÛÚÅC TÊËN PHONG LAÅT MA .................................................................................... 129 MÖÅT CUÖÅC ÀIÏÍM ÀAÅM HUYÏÌN MÖN ............................................................................ 146 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. LOBSANG RAMPA 2 THÚÂI THÚ ÊËU - A ha! Aha! Àaä lïn túái böën tuöíi röìi maâ khöng ngöìi vûäng trïn lûng ngûåa! Mi seä khöng bao giúâ trúã nïn möåt ngûúâi huâng! Röìi àêy cha mi seä noái sao? Vûâa noái xong, öng Tzu thùèng tay quêët vaâo möng con ngûåa möåt ngoån roi da, àêìu ngoån roi cuäng àeát luön caã vaâo ngûúâi kyå maä bêët àùæc dô, vaâ nhöí luön möåt baäi nûúác boåt xuöëng àêët möåt caách khinh bó. Nhûäng noác nhoån vaâ maái bêìu bõt vaâng cuãa àiïån potala choái saáng dûúái aánh mùåt trúâi noáng gùæt. Gêìn bïn chuáng töi, höì sen trong vùæt cuãa ngöi Àïìn Rùæn dúån soáng lùn tùn. Àùçng xa, trïn àûúâng moân göì ghïì àaá saån, nhûäng khaách lûä haânh vûâa rúâi khoãi thuã àö Lhassa cöë gùæng thuác giuåc nhûäng con Yak ài mau hún, vúái nhûäng tiïëng kïu inh oãi. Tûâ nhûäng àöìng coã xanh úã kïë cêån, voång àïën tai töi nhûäng tiïëng keân khöíng löì do nhûäng sû saäi nhaåc cöng thûåc têåp thöíi keân úã möåt núi vùæng veã. Nhûng töi khöng coá thúâi giúâ àïí ngùæm nhòn nhûäng caãnh vêåt vêîn tûâng diïîn ra hùçng ngaây maâ töi àaä quen mùæt nhaâm tai. Cöng viïåc cuãa töi trong hiïån taåi, öi, möåt cöng viïåc khoá nhoåc thay laâ ngöìi vûäng trïn lûng con lûâa nhoã bêët kham cuãa töi. Nhûng con lûâa Nakkim laåi coá nhûäng yá nghô khaác. Noá muöën taách khoãi ngûúâi kyå maä tñ hon cuãa noá, àïí coá tûå do ùn coã, nùçm lùn trïn àêët vaâ chúi möåt mònh. Öng Tzu laâ möåt öng thêìy rêët khoá chõu. Suöët àúâi, öng luön luön nghiïm khùæc vaâ khoá tñnh; trong luác hiïån taåi, trong vai troâ voä sû quyïìn thuêåt vaâ huêën luyïån viïn kyå maä cho möåt àûáa treã lïn böën tuöíi, öng thûúâng toã ra bêët maän vaâ nöíi noáng hún laâ kiïn nhêîn. Xuêët xûá tûâ vuâng Kham, úã miïìn Àöng xûá Têy Taång, öng àûúåc choån lûåa cuâng vúái vaâi ngûúâi khaác nhúâ búãi voác vaåc cao lúán vaâ lûåc lûúäng. Nhiïìu ngûúâi coá taác cao hún hai thûúác vaâ àûúåc tuyïín duång laâm nhûäng sû saäi caãnh binh trong caác tu viïån. Hoå mùåc aáo daâi vaâ àöån vai rêët cao àïí cho coá veã to lúán, lêëy loå böi mùåt àïí cho coá veã hung túån, vaâ sûã duång nhûäng cêy gêåy to vaâ daâi àïí trûâng phaåt nhûäng keã bêët haão. http://ebooks.vdcmedia.com
 3. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 3 Nhû vêåy öng Tzu laâ möåt võ sû saäi caãnh binh, kiïm chûác voä sû daåy quyïìn thuêåt vaâ mön cûúäi ngûåa cho möåt thiïëu nhi con nhaâ quyá töåc! Khöng thïí ài àûáng àûúåc lêu vò bõ têåt úã chên, öng ta chó di chuyïín bùçng caách ài ngûåa. Nùm 1904, quên Anh dûúái quyïìn chó huy cuãa àaåi taá Younghusband, àaä xêm lùng xûá Têy Taång vaâ gêy nïn nhiïìu sûå taân phaá, thiïåt haåi. Chùæc hùèn laâ hoå nghô rùçng phûúng tiïån töët nhêët àïí thu phuåc àûúåc tònh thên hûäu cuãa Têy Taång laâ bùæn phaá nhaâ cûãa, laâng maåc vaâ giïët haåi dên töåc cuãa xûá êëy. Trong cuöåc phoâng thuã diïåt àõch, öng Tzu àaä bõ àaån bùæn veåt mêët möåt phêìn xûúng haáng bïn traái khi öng chiïën àêëu ngoaâi mùåt trêån. Cha töi laâ möåt trong nhûäng viïn chûác coá quyïìn thïë nhêët trong Chñnh phuã. Ngûúâi thuöåc doâng quyá töåc vaâ coá thïë lûåc rêët maånh trong viïåc quöëc chñnh. Cha töi cao gêìn túái hai thûúác, vaâ coá möåt sûác maånh phi thûúâng. Höìi coân thanh niïn ngûúâi àaä coá lêìn ra sûác giú hùèn möåt con lûâa khoãi mùåt àêët; ngûúâi laâ möåt trong nhûäng ngûúâi Têy Taång coá thïí chiïën thùæng nhûäng thöí dên vuâng Kham trong nhûäng cuöåc so taâi vïì mön àö vêåt. Xûá Têy Taång àaä traãi qua möåt thúâi kyâ loaån ly. Nùm 1904 khi quên àöåi Anh xêm lùng laänh thöí Têy Taång, võ Quöëc vûúng xûá naây laâ àûác Àaåt Lai Laåt Ma sang tõ naån bïn xûá Möng Cöí, giao quyïìn nhiïëp chñnh laåi cho cha töi vaâ cuâng vúái nhûäng viïn chûác trong nöåi caác trong khi ngaâi vùæng mùåt. Nùm 1909, ngaâi trúã vïì nûúác sau möåt thúâi gian söëng taåi Bùæc Kinh. Nùm 1910, quên Trung Hoa, àûúåc khñch lïå tinh thêìn búãi cuöåc xêm lùng thaânh cöng trûúác àêy cuãa quên àöåi Anh, beân àem quên têën cöng thuã àö Lhassa. Möåt lêìn nûäa àûác Àaåt Lai Laåt Ma laåi lûu vong tõ naån nhûng lêìn naây ngaâi sang ÊËn Àöå. Nùm 1911, trong cuöåc caách maång Trung Hoa, quên Taâu bõ àaánh bêåt ra thuã àö Lhassa, sau khi àaä gêy nhiïìu caãnh giïët choác tang thûúng àöëi vúái dên chuáng Têy Taång. Nùm 1912, àûác Àaåt Lai Laåt Ma trúã vïí thuã àö Têy Taång. Trong khi ngaâi vùæng mùåt, suöët thúâi kyâ vö cuâng khoá khùn úã quöëc nöåi, cha töi àaä cuâng vúái caác quan chûác àöìng liïu trong nöåi coá àaãm àûúng troång traách cuãa Chaánh Phuã. Meå töi thûúâng noái rùçng traách nhiïåm nùång nïì àoá àaä laâm cho cha töi giaãm thoå rêët nhiïìu. Möåt àiïìu chùæc chùæn laâ ngûúâi khöng coá thúâi giúâ sùn soác con caái vaâ ngûúâi khöng hïì coá dõp biïíu löå tònh phuå tûã àêåm àaâ àöëi vúái chuáng töi. Dûúâng nhû töi coá caái khaã nùng àùåc biïåt laâ hay laâm cho cha töi noáng giêån nïn öng Tzu, baãn tñnh vöën àaä khùæc nghiïåt, laåi àûúåc http://ebooks.vdcmedia.com
 4. LOBSANG RAMPA 4 cha töi giao phoá traách nhiïåm laâ bùæt buöåc töi phaãi vêng lúâi tuyïåt àöëi, bùçng lúâi ïm dõu hay "Bùçng roi voåt nïëu cêìn." Öng Tzu laåi coi viïåc cûúäi ngûåa dúã cuãa töi nhû laâ möåt sûå só nhuåc cho vai troâ huêën luyïån viïn cuãa öng ta. ÚÃ Têy Taång, treã con trong caác gia àònh quyá töåc têåp cûúäi ngûåa trûúác khi têåp ài! Laâm möåt ngûúâi kyå maä gioãi laâ möåt àiïìu töëi cêìn thiïët trong möåt xûá nuái non khöng coá phûúng tiïån giao thöng, möåt xûá maâ moåi sûå di chuyïín àïìu laâ bùçng caách ài böå hay cûúäi ngûåa. Con nhaâ quyá phaái têåp cûúäi ngûåa hùçng giúâ hùçng phuát möîi ngaây. Khi hoå àaä têåp luyïån tinh nhuåc àïën mûác tuyïåt luên, hoå coá thïí àûáng vûäng trïn yïn ngûåa àang phi nûúác àaåi, vaâ bùæn cung hay bùæn suáng vaâo caác muåc tiïu di àöång. Àöi khi tûâng àoaân kyå maä àaä têåp luyïån thuêìn phuåc phi nûúác àaåi trong nhûäng caánh àöìng, vaâ trong khi saäi ngûåa nhû bay hoå àöíi ngûåa vúái nhau bùçng caách nhaãy tûâ yïn ngûåa naây sang yïn ngûåa khaác. Trong khi àoá, nùm lïn böën tuöíi, töi laåi thêëy khoá khùn maâ ngöìi vûäng trïn möåt yïn ngûåa. Xûá Têy Taång laâ möåt nûúác suâng thûúång thêìn quyïìn. Sûå "Tiïën böå" cuãa thïë giúái bïn ngoaâi khöng laâm cho dên töåc xûá êëy ham thñch. Ngûúâi Têy Taång chó muöën tûå do thiïìn àõnh suy tû vaâ vûúåt qua nhûäng giúái haån cuãa xaác thïí. Tûâ lêu, nhûäng nhaâ hiïìn triïët cuãa xûá naây vêîn tûâng biïët rùçng nhûäng taâi nguyïn phong phuá cuãa xûá Têy Taång khïu gúåi loâng tham cuãa caác nûúác Têy phûúng vaâ hoå biïët rùçng khi naâo ngûúâi ngoaåi bang àïën xûá naây laâ seä khöng coá hoâa bònh. Nhaâ töi úã taåi khu Lingkhor, möåt khu vûåc sang troång cuãa thuã àö Lhassa, úã bïn àûúâng löå bao quanh àûúâng phöë, vaâ úã dûúái boáng maát cuãa àiïån Potala. Chung quanh Lhassa coá ba àûúâng voâng àöìng têm, con àûúâng úã voâng ngoaâi, cuäng goåi laâ àûúâng Ling khor laâcon àûúâng quen thuöåc cuãa khaách haânh hûúng. Cuäng nhû têët caã caác ngöi nhaâ khaác úã Lhassa, vaâo luác töi múái sinh, nhaâ töi chó coá hai têìng úã phña day mùåt ra àûúâng löå. Moåi ngûúâi àïìu bõ tuyïåt àöëi cêëm nhùåt khöng àûúåc cêët nhaâ nhiïìu têìng vaâ vûúåt quaá chiïìu cao àoá, vò khöng ai àûúåc pheáp tûâ trïn cao nhòn xuöëng àûác Àaåt Lai Laåt Ma. Nhûng vò lïånh cêëm naây thêåt ra chó aáp duång möîi nùm coá möåt lêìn vaâo dõp rûúác lïî hùçng nùm, nïn nhiïìu ngûúâi dên Têy Taång cêët trïn noác bùçng cuãa nhaâ hoå thïm möåt têìng nûäa bùçng cêy vaán coá thïí thaáo gúä àûúåc dïî daâng, maâ hoå coá thïí sûã duång möîi nùm trong mûúâi möåt thaáng. http://ebooks.vdcmedia.com
 5. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 5 Nhaâ töi úã laâ möåt ngöi kiïën truác cöí bùçng àaá, hònh vuöng, xêy trïn möåt khu àêët röång vaâ bao boåc xung quanh möåt caái sên giûäa. Nùm 1910, trong cuöåc xêm lùng cuãa quên Trung Hoa, nhaâ töi bõ taân phaá hïët möåt phêìn, nhêët laâ nhûäng vaách tûúâng phña trong. Vïì sau, cha töi àaä cho xêy cêët laåi böën têìng lêìu. Vò nhûäng têìng lêìu naây khöng day ra ngoaâi àûúâng caái, tûác con àûúâng Ling khor, nïn chuáng töi khöng thïí tûâ trïn cao nhòn xuöëng àûác Àaåt Lai Laåt Ma trong cuöåc rûúác lïî hùçng nùm, thaânh thûã khöng ai phaân naân hay phaãn àöëi. Caánh cûãa lúán tröí ra caái sên giûäa rêët kiïn cöë vaâ trúã nïn xaám àen vúái thúâi gian. Quên Taâu khöng choåc thuãng nöíi caánh cûãa daây vaâ chùæc nõch naây nïn chuáng àaä triïåt haå möåt goác tûúâng àïí loåt vaâo nhaâ. Tûâ möåt vùn phoâng àùåt úã ngay phña trïn caái cûãa naây, ngûúâi quaãn gia àïí yá quan saát nhûäng keã ra vaâo. Ngûúâi quaãn gia naây coá quyïìn thêu duång hoùåc sa thaãi nhûäng keã nö böåc, vaâ chùm lo chu àaáo moåi viïåc lúán nhoã trong nhaâ. Khi nhûäng tiïëng keân trong nhûäng tu viïån àoán chaâo boáng hoaâng hön, àaánh dêëu möåt ngaây sùæp taân, thò nhûäng keã haânh khêët cuãa thuã àö Lhassa tïì tûåu àïën trûúác caánh cûãa söí cuãa võ quaãn gia àïí nhêån laänh nhûäng phêìn ùn cuãa hoå trong chiïìu höm àoá. Theo thuã tuåc àoá, têët caã nhûäng nhaâ danh giaá quyá töåc böë thñ cho keã ngheâo úã trong vuâng cuãa hoå úã. Nhûäng keã tuâ phaåm bõ xiïìng xñch cuäng thûúâng àïën xin ùn, vò khaám àûúâng rêët hiïëm vaâ hoå ài raão khùæp caác neão àûúâng àïí xin cuãa böë thñ. ÚÃ Têy Taång, nhûäng keã tu phaåm khöng bõ khinh khi hay àöëi xûã taân tïå nhû nhûäng keã haå cêëp. Ngûúâi ra biïët rùçng phêìn nhiïìu trong thaânh phêìn cuãa hoå coá leä úã vaâo tònh traång cuãa nhûäng ngûúâi tuâ phaåm kia nïëu hoå bõ bùæt quaã tang, búãi àoá nhûäng keã phaåm phaáp ñt may mùæn hún àûúåc àöëi xûã möåt caách tûúng àöëi dïî chõu. Coá hai võ sû saäi truá nguå trong caác phoâng úã phña tay mùåt gian phoâng cuãa võ quaãn gia; àoá laâ caác võ tû tïë coá phêån sûå cêìu nguyïån Trúâi Phêåt gia höå cho gia àònh chuáng töi. Nhûäng gia àònh quyá töåc bêåc trung hay bêåc thêëp hún chó coá möåt võ tû tïë trong nhaâ; cêëp àùèng xaä höåi cuãa gia àònh töi bùæt buöåc phaãi coá hai võ. Caác võ tû tïë naây khöng àûúåc hoãi yá kiïën trûúác möîi biïën cöë hay quyïët àõnh quan troång, vaâ hoå coá böín phêån cêìu nguyïån caác àêëng Thiïng liïng che chúã vaâ ban ên huïå cho gia àònh chuáng töi. Ba nùm möåt lêìn, hoå laåi trúã vïì tu viïån cuãa hoå, vaâ nhûäng sû saäi khaác àïën thay thïë. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. LOBSANG RAMPA 6 Möîi chaái úã hai bïn höng nhaâ laâ möåt àïìn thúâ nhoã trong àoá nhûäng ngoån àeân thùæp bùçng bú chaáy saáng ngaây cuäng nhû àïm trïn möåt baân thúâ bùçng göî chaåm. Trïn baân thúâ, baãy cheán nûúác Thaánh àûúåc lau chuâi saåch boáng vaâ àûúåc thay nûúác múái nhiïìu lêìn trong ngaây. Caác võ tû tïë àûúåc ùn uöëng àêìy àuã, hoå duâng caác thûác ùn nhû ngûúâi trong gia àònh, àïí cho nhûäng lúâi cêìu nguyïån cuãa hoå àûúåc söët sùæng hún vaâ àïí cho thêìn thaánh biïët rùçng hoå àûúåc biïåt àaäi. ÚÃ bïn traái gian phoâng võ quaãn gia, laâ phoâng cuãa võ cöë vêën luêåt phaáp, võ naây coá phêån sûå xem xeát caách giûä gòn nhaâ cûãa cuãa gia àònh töi cho àuáng theo nghi thûác cuãa nhaâ quyïìn quñ. Ngûúâi Têy Taång rêët tön troång luêåt lïå, vaâ àïí laâm gûúng cho dên chuáng, cha töi phaãi xûã thïë nhû möåt cöng dên gûúng mêîu. Anh töi, Paljor, chõ töi, Yasodhara vaâ töi cuâng úã taåi phêìn múái xêy cêët cuãa ngöi nhaâ. Paljor khöng söëng àûúåc lêu vò khöng coá àuã sûác khoãe àïí chêëp nhêån cuöåc söëng khùæc khöí, daânh cho moåi àûáa treã con nhaâ quyá töåc. Anh töi qua àúâi trûúác khi lïn baãy tuöíi. Khi êëy Yaso lïn saáu vaâ töi múái lïn böën. Töi vêîn coân hònh dung anh töi, chó coân laâ möåt caái xaác khöng höìn, ngaây maâ nhûäng Êm Cöng àïën lûúåm xaác anh töi àïí laâm lïî "àiïíu taáng" tûác laâ chùåt tûâng maãnh quùng cho kïn kïn ùn theo phong tuåc böín xûá. Khi töi trúã thaânh ngûúâi con trai kïë nghiïåp cuãa gia àònh, thò sûå giaáo duåc cuãa töi àûúåc sùn soác chu àaáo. Nùm töi lïn böën tuöíi, töi haäy coân laâ möåt kyå maä quaá dúã! Cha töi vöën dô àaä laâ möåt ngûúâi rêët nghiïm khùæc, nay vúái tû caách laâ möåt chûác sùæc cuãa giaáo höåi, beân àùåt töi vaâo möåt thûá kyã luêåt sùæt àïí laâm gûúng cho sûå giaáo duåc cuãa nhûäng àûáa treã khaác. ÚÃ xûá Têy Taång, möåt àûáa treã thuöåc giai cêëp caâng cao thò sûå giaáo duåc cuãa noá laåi caâng nghiïm khùæc. Vaâ nhaâ quyá töåc àaä bùæt àêìu chuã trûúng möåt kyã luêåt ñt khùæc khöí hún cho sûå giaáo duåc thiïëu nhi, nhûng cha töi khöng àöìng yá, viïån leä rùçng nhûäng àûáa treã ngheâo heân khöng hy voång coá möåt àúâi söëng tiïån nghi sung sûúáng hún trong tûúng lai, cêìn phaãi àûúåc àöëi xûã möåt caách dõu daâng tûã tïë khi chuáng coân nhoã. Traái laåi, nhûäng àûáa treã con nhaâ quyá töåc, àûúåc thuå hûúãng moåi thûá tiïån nghi sung sûúáng khi àïën tuöíi trûúãng thaânh, nïn cêìn phaãi àûúåc giaáo duåc trong sûå khùæc khöí töëi àa khi chuáng töi coân nhoã, àïí nhúâ sûå kinh nghiïåm trong àau khöí maâ chuáng múái biïët thûúng ngûúâi vïì sau naây. Àoá cuäng laâ quan àiïím chñnh thûác cuãa chñnh phuã http://ebooks.vdcmedia.com
 7. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 7 Têy Taång. Chñnh saách àoá rêët tai haåi àöëi vúái nhûäng àûáa treã coá thïí chêët yïëu àuöëi, nhûng coân nhûäng àûáa naâo vûúåt qua àûúåc maâ khöng chïët thò seä coá thïí àûúng àêìu vúái bêët cûá möåt nghõch caãnh naâo! Voä sû Tzu chiïëm möåt gian nhaâ úã tûâng dûúái gêìn chöî cûãa vaâo. Sau khi àaä coá dõp quan saát àuã moåi haång ngûúâi trong nhiïìu nùm vúái tû caách laâ möåt sû saäi caãnh binh, öng ta khöng thïí söëng êín dêåt laánh àúâi, vò cuöåc söëng àoá khöng thñch húåp vúái nïëp söëng quen thuöåc cuãa öng ta. Gêìn bïn phoâng cuãa öng ta úã, laâ nhûäng chuöìng ngûåa, trong àoá cha töi nuöi hai chuåc con ngûåa, cuâng nhûäng loaâi vêåt keáo xe khaác. Nhûäng ngûúâi giûä ngûåa khöng ûa öng Tzu vò tñnh quaá söët sùæng cuãa öng ta vaâ thoái quen hay xen vaâo cöng viïåc cuãa hoå. Khi cha töi cûúäi ngûåa ài àêu, thò luön luön coá saáu ngûúâi kyå maä voä trang ài theo höå vïå. Nhûäng ngûúâi cêån vïå naây àïìu mùåc àöìng phuåc vaâ öng Tzu luön luön kiïím soaát chùåt cheä àïí giûä cho y phuåc cuãa hoå luác naâo cuäng àûúåc chónh tïì. Vò möåt lyá do maâ töi khöng biïët roä, saáu ngûúâi kyå maä naây coá thoái quen ngöìi trïn lûng ngûåa sùæp thaânh haâng giúâ day lûng vaâo tûúâng cuãa möåt lêîm luáa, vaâ phoáng ngûåa chaåy theo khi thêëy cha töi vûâa xuêët hiïån. Töi nhêån thêëy rùçng nïëu töi nghiïng mònh ra ngoaâi cûãa söí cuãa lêîm luáa, thò möåt trong nhûäng ngûúâi kyå maä loåt vaâo têìm tay cuãa töi. Möåt ngaây noå, nhên luác khöng coá viïåc gò laâm, töi beân roán reán àïën gêìn vaâ xoã möåt súåi dêy gai vaâo caái àai da nõt lûng cuãa y trong khi y àang kiïím àiïím àöì tû trang trûúác khi lïn àûúâng. Kïë àoá töi cöåt chùåt caã hai àêìu dêy vaâ maáng möåt àêìu vaâo möåt caái moác sùæt úã bïn trong lêîm luáa. Viïåc êëy hoaân toaân diïîn ra trong êm thêìm khöng ai àïí yá, giûäa luác moåi ngûúâi àang mùæc bêån röån röëi rñt. Khi cha töi vûâa xuêët hiïån, àoaân kyå maä phoáng ngûåa chaåy theo, trûâ ra ngûúâi thûá saáu mùæc phaãi súåi dêy nïn bõ teá ngûåa vaâ kïu la oãm toãi. Caái àai nõt lûng cuãa y suát ra vaâ trong cún naáo loaån, töi leán ruát laåi súåi dêy gai vaâ biïën mêët maâ khöng ai hay biïët. Ngaây höm sau, töi lêëy laâm khoaái traá maâ noái vúái naån nhên sûå àuâa nghõch cuãa töi: "Thïë naâo, Nï Tuác, töi tûúãng chó coá möåt mònh töi laâ cûúäi ngûåa dúã, coân anh cuäng vêåy sao?" Chûúng trònh hoåc cuãa chuáng töi göìm coá Haán vùn, chûä Têy Taång, toaán hoåc vaâ khùæc baãn göî. Vïì viïåc êën loaát úã Têy Taång, ngûúâi ta thûúâng duâng nhûäng baãn göî coá khùæc chûä, nïn viïåc khùæc baãn göî àûúåc coi nhû möåt böå mön rêët hûäu ñch. http://ebooks.vdcmedia.com
 8. LOBSANG RAMPA 8 Lúáp hoåc cuãa chuáng töi laâ möåt gian phoâng rêët röång coá thïí chûáa àöå saáu chuåc àûáa treã. Chuáng töi ngöìi xïëp bùçng trïn saân gaåch, trûúác möåt caái baân hay möåt caái ghïë daâi, chiïìu cao àöå nùm têëc têy vaâ ngöìi xoay lûng vïì phña thêìy hoåc àïí cho chuáng töi khöng thïí biïët rùçng thêìy coá nhòn mònh hay khöng. Thêìy bùæt chuáng töi hoåc möåt caách rêët kham khöí vaâ khöng àïí chuáng töi nghó ngúi möåt giêy phuát naâo. Coá möåt phêìn trong chûúng trònh hoåc maâ töi khöng bao giúâ quïn: àoá laâ lêåp laåi nhûäng Àiïìu Rùn tön giaáo. Chuáng töi phaãi àoåc nhûäng Àiïìu Rùn naây khi vaâo lúáp vaâ lêåp laåi möåt lêìn nûäa trûúác khi rúâi khoãi lúáp vaâo giúâ tan hoåc. Àoá laâ: Haäy lêëy ên baáo ên, lêëy àûác baáo àûác Àûâng ùn hiïëp nhûäng keã hiïìn laânh Haäy siïng àoåc caác kinh àiïín vaâ giaáo lyá Haäy giuáp àúä keã àöìng loaåi Luêåt phaáp khùæc khöí àöëi vúái keã giaâu sang Àïí daåy hoå sûå thöng caãm vaâ sûå cöng bùçng Luêåt phaáp khoan höìng àöëi vúái keã ngheâo heân àïí an uãi hoå Haäy traã dûát nghiïåp quaã núå nêìn caâng súám caâng hay Àïí cho chuáng töi khöng thïí naâo quïn, nhûäng Àiïìu Rùn àoá àûúåc viïët trïn nhûäng têëm baãn àoáng trïn böën vaách tûúâng cuãa lúáp hoåc. Tuy nhiïn, cuöåc àúâi hùçng ngaây cuãa chuáng töi khöng phaãi hoaân toaân daânh cho sûå hoåc vaâ sûå söëng khùæc khöí. Chuáng töi cuäng lao mònh vaâo nhûäng cuöåc chúi àiïìn kinh, thïí duåc möåt caách hùng say ngoaâi giúâ hoåc. Nhûäng mön thïí duåc naây àûúåc àùåt ra àïí taåo cho chuáng töi möåt thïí xaác cûúâng traáng coá thïí chõu àûång khñ hêåu vö cuâng gùæt gao cuãa xûá Têy Taång. ÚÃ xûá naây, vaâo luác giûäa trûa muâa heâ nhiïåt àöå lïn rêët cao vaâ ban àïm coá thïí xuöëng thêëp dûúái khöng àöå. Vaâo muâa àöng, thúâi tiïët coân laånh hún thïë rêët nhiïìu. Bùæn cung, möåt mön thïí duåc rêët töët àïí laâm núã nang bùæp thõt vaâ àïí têåp nhùæm möåt caách chñnh xaác, laâ böå mön maâ chuáng töi rêët thñch. Cung noã cuãa chuáng töi duâng àïìu laâm bùçng göî mun nhêåp caãng tûâ ÊËn Àöå; ngûúâi ta chïë taåo nhûäng caái naá bùçng göî böín xûá. Laâ Phêåt tûã chên chñnh, chuáng töi khöng bao giúâ bùæn loaâi thuá vêåt. Àïí têåp bùæn cung chuáng töi duâng nhûäng caái bia di àöång, maâ nhûäng keã gia nö nuáp úã chöî êín khuêët cêìm dêy keáo lïn hoùåc haå xuöëng bêët thêìn http://ebooks.vdcmedia.com
 9. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 9 maâ khöng cho chuáng töi hay. Phêìn nhiïìu nhûäng baån hûäu cuãa töi coá thïí bùæn truáng àñch trong khi hoå saäi ngûåa nhû bay. Vïì phêìn töi, traái laåi, töi khöng thïí ngöìi vûäng trïn lûng ngûåa àûúåc lêu nhû thïë! Möåt troâ chúi tiïu khiïín khaác laâ ài caâ khïu. Chuáng töi duâng hai cêy caâ khïu, giöëng nhû hai cêy naång göî nhûng rêët daâi, coá baân àaåp àïí xoã hai chên vaâo àoá, vaâ sau khi àaä nguåy trang laâm nhûäng ngûúâi khöíng löì, chuáng töi thûúâng xaáp chiïën vúái nhau trong nhûäng cuöåc àêëu sûác dõ kyâ, keã naâo thua laâ keã bõ teá ngaä trûúác nhêët. Coân nhûäng mön thïí duåc khaác nûäa laâ nhaãy saâo vaâ àaá cêìu. Nhûng úã Têy Taång nhêët laâ úã vuâng ngoaåi ö thuã àö Lhassa, cuöåc chúi thõnh haânh nhêët laâ mön thaã diïìu, maâ ngûúâi ta coá thïí goåi laâ mön thïí duåc cuãa dên töåc. Chuáng töi chó coá thïí chúi diïìu vaâo nhûäng muâa nhêët àõnh. Nhiïìu nùm vïì trûúác, ngûúâi ta nhêån thêëy rùçng thaã diïìu trïn nhûäng vuâng nuái cao àaä gêy nïn nhûäng trêån mûa luä, khi àoá ngûúâi ta nghô rùçng coá leä caác võ thêìn laâm mûa àaä nöíi giêån, nïn dên chuáng chó àûúåc pheáp chúi diïìu vaâo muâa thu, tûác laâ muâa taånh raáo úã Têy Taång. Coá nhûäng ngaây nhêët àõnh, ngûúâi ta giûä im lùång khöng kïu to úã caác miïìn nuái, vò tiïëng vang cuãa hoå gêy nïn möåt sûå chuyïín àöång quaá mau cuãa nhûäng àaám mêy muâ êím thêëp tûâ bïn ÊËn Àöå bay qua, do àoá maâ coá nhûäng trêån mûa luä bêët ngúâ. Ngaây àêìu muâa thu, möåt con diïìu àêìu tiïn àûúåc phoáng lïn tûâ noác àiïån Potala. Trong vaâi phuát, nhûäng con diïìu khaác àuã moåi hònh thûác, lúán nhoã àuã cúä vaâ àuã caác maâu sùæc, liïìn xuêët hiïån trïn nïìn trúâi Lhassa, trïn àoá chuáng noá bay lûúån nhaãy nhoát theo chiïìu gioá thöíi maånh. Töi rêët say mï cuöåc chúi naây vaâ luön luön sùæp àùåt caách naâo àïí con diïìu cuãa töi bay lïn trong söë nhûäng con àêìu tiïn. Moåi àûáa treã con àïìu tûå tay chuáng noá chïë taåo nhûäng con diïìu cuãa mònh, thûúâng laâ vúái möåt caái sûúân bùçng tre àûúåc bao boåc úã phña ngoaâi bùçng möåt thûá haâng tú rêët àeåp. Chuáng töi laâm diïìu bùçng nhûäng vêåt liïåu thûá töët haão haång vò danh dûå cuãa gia àònh cuäng coá liïn hïå trong cuöåc chúi naây. Caái sûúân bùçng göî giöëng nhû caái höåp àûúåc chïë taåo xong, chuáng töi múái gùæn vaâo àoá caái àêìu, hai caánh vaâ caái àuöi möåt con röìng coá möåt hònh daáng dûä túån. Cuöåc tranh àêëu bùçng diïìu diïîn ra möåt caách vö cuâng söi nöíi trong khi àoá, chuáng töi cöë gùæng haå nhûäng con diïìu cuãa caác àõch thuã. Àïí thûåc hiïån àiïìu àoá, chuáng töi gùæn nhûäng miïíng chai trïn diïìu cuãa chuáng töi vaâ ngêm súåi dêy diïìu trong möåt thûá keo tröån http://ebooks.vdcmedia.com
 10. LOBSANG RAMPA 10 vúái böåt thuãy tinh nghiïìn naát; sau àoá, chuáng töi chó cêìn phoáng diïìu lïn àïí cùæt àûát súåi dêy cuãa caác àõch thuã vaâ bùæt lêëy con diïìu cuãa hoå. Àöi khi, luác trúâi töëi chuáng töi leán thaã diïìu lïn trúâi sau khi àaä cöåt chùåt nhûäng caái àeân nhoã thùæp bùçng bú vaâo bïn trong caái sûúân göî vaâ úã chöî àêìu röìng. Àöi mùæt röìng liïìn phoáng ra nhûäng tia lûãa àoã vaâ mònh röìng loáng laánh muön maâu nghòn sùæc liïìn nöíi bêåt trïn khöng trung giûäa nïìn trúâi u aám cuãa àïm khuya. Chuáng töi àùåc biïåt thñch cuöåc chúi naây khi coá nhûäng àoaân thûúng buön lúán chúã haâng trïn lûng nhûäng con Yak tûâ vuâng Lhodzong àïën thuã àö Lhassa. Vúái tuöíi ngêy thú chuáng töi nghô rùçng ngûúâi thûúng buön "Döët naát" úã caác vuâng quï heão laánh chùæc chûa bao giúâ nghe noái àïën nhûäng phaát minh diïîm aão tên kò nhû nhûäng con diïìu cuãa chuáng töi. Vêåy nïn chuáng töi quyïët àõnh gêy cho hoå möåt cún súå sïåt kinh hoaâng möåt phen nïn thên. Möåt trong nhûäng phaát minh khaác nûäa cuãa chuáng töi laâ gùæn trong mònh con diïìu ba loaåi voã öëc khaác nhau, vaâ àùåt caách naâo cho gioá thöíi vaâo laâm caác voã öëc phaát ra möåt tiïëng huá kinh höìn. Khi thaã diïìu lïn trúâi, con röìng lûãa uöën khuác muön maâu phaát ra nhûäng tiïëng ruá ruâng rúån trong àïm khuya, vaâ chuáng töi hy voång rùçng noá seä gêy cho caác tay thûúng buön àïën tûâ caác tónh leã xa xöi möåt cún súå sïåt maâ hoå seä nhúá àïën suöët àúâi khöng quïn. Têy Taång khöng phaãi laâ xûá coá thïí dung naåp nhûäng ngûúâi coá thïí chêët yïëu àuöëi. Thuã àö Lhassa úã vaâo möåt vuâng cao nguyïn böën ngaân thûúác cao hún mùåt biïín, coá möåt thúâi tiïët rêët chïnh lïåch giûäa cûåc noáng vaâ cûåc laånh. Nhûäng vuâng cao hún laåi coá möåt khñ hêåu gùæt gao hún nûäa. Nhûäng ngûúâi coá thïí chêët yïëu àuöëi coá thïí laâm liïn luåy àïën sûå söëng cuãa keã khaác. Chñnh vò búãi leä àoá, chûá khöng phaãi do sûå taân aác, maâ sûå giaáo duåc thiïëu nhi thêåt laâ vö cuâng khùæc khöí nhû àaä kïí trïn. ÚÃ nhûäng vuâng sún cûúác, ngûúâi ta àem ngêm nhûäng àûáa treã sú sinh dûúái suöëi nûúác laånh vaâ xem chuáng coá àuã sûác chõu àûång deão dai hay khöng, àïí coá quyïìn söëng nhû moåi ngûúâi. Töi thûúâng thêëy nhûäng ngûúâi ài diïîu haânh àïën möåt ngoån suöëi, úã möåt vuâng nuái non chiïìu cao trïn saáu ngaân thûúác. Àïën búâ suöëi, àoaân ngûúâi dûâng laåi, möåt baâ laäo böìng àûáa treã sú sinh trïn tay, röìi caã gia àònh göìm cha, meå vaâ thên quyïën àûáa treã ngöìi vêy chung quanh baâ. Khi ngûúâi ta löåt hïët aáo quêìn àûáa treã, baâ laäo beân ngêm thên mònh àûáa beá sú sinh dûúái nûúác suöëi, chó coân thêëy caái àêìu nhö lïn khoãi mùåt nûúác. Dûúái nûúác suöëi laånh buöët, thên mònh àûáa treã trúã nïn àoã au, röìi xanh http://ebooks.vdcmedia.com
 11. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 11 rúân, nhûäng tiïëng kïu cuãa noá àaä im bùåt, noá khöng coân kïu la phaãn àöëi nûäa. Noá coá veã chïët lõm, nhûng baâ laäo àaä tûâng kinh nghiïåm nhiïìu vïì viïåc naây beân ruát noá lïn khoãi mùåt nûúác, lau chuâi khö raáo vaâ mùåc quêìn aáo laåi cho àûáa beá. Noá söëng laåi chùng? Àoá laâ caác thêìn linh àaä quyïët àõnh nhû thïë. Nïëu noá chïët, thò àoá laåi caâng hay vò noá khoãi phaãi chõu nhûäng sûå khöí àau vïì sau naây cuãa cuöåc àúâi trêìn thïë! Ngûúâi ta khöng thïí laâm gò khaác hún dûúái möåt khñ hêåu gùæt gao nhû úã Têy Taång. Khöng nïn coá nhûäng keã bïånh hoaån, yïëu àuöëi úã möåt xûá maâ moåi phûúng tiïån cûáu trúå y tïë àïìu thiïëu thöën: Thaâ àïí vaâi àûáa beá sú sinh chïët coân hay hún. Khi anh töi qua àúâi, thò töi cêìn phaãi xuác tiïën viïåc möåt caách raáo riïët hún. Thêåt vêåy, vaâo nùm lïn baãy tuöíi, töi àaä phaãi bùæt àêìu chuêín bõ tûúng lai. Töi seä ài theo con àûúâng naâo vaâ choån lûåa nghaânh hoaåt àöång naâo? Àiïìu àoá seä do caác nhaâ chiïm tinh quyïët àõnh. ÚÃ Têy Taång, bêët cûá viïåc gò lúán nhoã, tûâ viïåc mua möåt con Yak àïën viïåc choån möåt nghïì nghiïåp, àïìu do sûå quyïët àoaán cuãa caác nhaâ chiïm tinh. Trûúác ngaây sinh nhêåt nùm töi lïn baãy, meå töi múã möåt cuöåc tiïëp tên khöíng löì, trong dõp àoá nhûäng quan khaách göìm caác nhaâ quyá töåc vaâ caác chûác viïn cao cêëp trong chñnh phuã àûúåc múâi tham dûå àïí nghe nhûäng lúâi tiïn tri cuãa caác nhaâ chiïm tinh. Meå töi laâ möåt mïånh phuå àaãm àang, vúái möåt voác vaåc phûúng phi, möåt gûúng mùåt troân vaâ toác àen huyïìn. Nhûäng phuå nûä Têy Taång búái àêìu theo möåt kiïíu rêët myä thuêåt vaâ caâi trïn maái toác möåt thûá lûúåc bùçng göî. Nhûäng lûúåc göî naây thûúâng sún maâi maâu àoã thùæm, coá cêín nhûäng höåt àaá quñ, cêím thaåch hoùåc san hö, laâ nhûäng myä phêím laâm rêët kheáo leáo. Caâi trïn möåt àêìu toác àen huyïìn coá sûác dêìu boáng loaáng, nhûäng lûúåc sún maâi àoá taåo nïën möåt veã àeåp rêët thanh lõch. Nhûäng aáo daâi Têy Taång coá nhûäng maâu sùæc rêët vui mùæt maâ nöíi bêåt nhêët laâ maâu àoã, maâu luåc vaâ maâu vaâng. Thûúâng ngaây caác baâ nöåi trúå àeo phña trûúác ngûåc möåt maãnh vaãi trún vúái möåt caái vïåt ngang khaác maâu, nhûng maâu sùæc àûúåc choån cho tiïåp vúái nhau möåt caách myä thuêåt. Hoå àeo nhûäng chiïëc böng tai maâ kñch thûúác lúán nhoã tuây núi giai cêëp cuãa hoå trong xaä höåi. Meå töi, xuêët thên tûâ möåt gia àònh quyïìn quñ, àeo nhûäng chiïëc böng tai daâi trïn muúâi lùm phên têy. Ngûúâi Têy Taång chuã trûúng möåt sûå bònh àùèng tuyïåt àöëi giûäa nam vaâ nûä. Nhûng vïì vêën àïì coi soác nöåi trúå gia àònh, meå töi khöng phaãi chó bùçng loâng vúái sûå bònh àùèng. Vúái möåt yá chñ àöåc taâi vaâ möåt http://ebooks.vdcmedia.com
 12. LOBSANG RAMPA 12 quyïìn haânh tuyïåt àöëi, meå töi ngûå trõ trong gia àònh nhû möåt nhaâ vua, meå töi biïët meå töi muöën gò vaâ khi muöën gò meå töi phaãi àûúåc caái àoá. Trong sûå nhöån nhõp xön xao nhên dõp chuêín bõ cuöåc tiïëp tên, meå töi múái thêåt sûå laâ coá àêët duång voä. Naâo laâ töí chûác, phaãi ra lïånh, soaån thaão kïë hoaåch àïí "Ùn àûát" nhûäng keã laáng giïìng. Meå töi toã ra rêët thöng thaåo vò trong nhiïìu chuyïën du haânh theo cha töi sang ÊËn Àöå, Bùæc Kinh vaâ Thûúång Haãi, meå töi àaä thu thêåp àûúåc hùçng khöëi nhûäng saáng kiïën nûúác ngoaâi. Khi ngaây tiïëp tên àaä àõnh, nhûäng sû saäi nhû thû kñ múái viïët thiïåp múâi trïn möåt loaåi giêëy daây, laâm bùçng tay, chó àûúåc duâng trong nhûäng dõp giao tïë töëi quan troång. Möîi thiïåp múâi ào àöå ba mûúi phên bïì ngang trïn saáu mûúi phên bïì daâi vaâ coá àoáng triïån son cuãa ngûúâi gia trûúãng. Meå töi cuäng àoáng triïån son riïng cuãa mònh vaâo àoá vò ngûúâi thuöåc vïì doâng doäi quyá phaái. Ngoaâi ra laåi coân möåt caái triïån chung cho caã gia àònh, tûác laâ coá têët caã ba caái triïån son àoáng trïn thiïåp múâi, laâm cho noá trúã nïn möåt baãn vùn kiïån thêåt laâ nghiïm troång. Nghô rùçng töi laâ nguyïn nhên cho têët caã nhûäng lïî nghi trõnh troång àoá laâm cho töi ruâng mònh. Töi khöng biïët rùçng têìm quan troång cuãa töi thêåt ra chó laâ phuå thuöåc so vúái möåt têåp quaán xaä höåi. Nïëu ngûúâi ta noái cho töi biïët rùçng cuöåc tiïëp tên long troång naây seä àem nhiïìu vinh dûå cho cha meå töi, thò töi seä khöng hiïíu gò caã. Búãi vêåy, töi vêîn núm núáp lo súå. Nhûäng sûá giaã àem thú àûúåc àùåc biïåt thu duång trong dõp naây àïí àem caác thiïåp múâi àïën caác quan khaách. Möîi ngûúâi àïìu cûúäi möåt con tuêën maä vaâ cêìm núi tay möåt caái gêåy ngùæn coá khe húã úã möåt àêìu àïí xïëp caái thiïåp múâi vaâo àoá, úã ngoaâi bao coá in nhûäng phuâ hiïåu chaánh thûác cuãa gia àònh chuáng töi. Khi caác sûá giaã àaä sùén saâng lïn àûúâng thò trong sên nhaâ chuáng töi diïîn ra möåt caãnh tûúång naáo àöång khön taã. Caác gia nö kïu goåi nhau àïën khan caã cöí hoång, ngûåa hñ vang tai, nhûäng con choá ngao àen lúán suãa êìm lïn nhû àiïn. Sau möåt chêìu rûúåu bia cuöëi cuâng, nhûäng chaâng kyå maä àùåt maånh nhûäng ly cöëc xuöëng baân, trong khi àoá nhûäng caánh cûãa cöíng nùång nïì àaä múã ra vúái nhûäng tiïëng àöång êìm ô vaâ àoaân kyå maä vûâa phoáng ngûåa phi nûúác àaåi vûâa heát vang tai nghe thêåt ruâng rúån. Nïëu hoå mang nhûäng bûác thú tñn viïët tay thò àöìng thúâi caác sûá giaã cuäng chuyïín àaåt luön möåt thöng àiïåp truyïìn khêíu, maâ nöåi http://ebooks.vdcmedia.com
 13. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 13 dung coá thïí hoaân toaân khaác hùèn. Thúâi xûa, nhûäng tay cön àöì, cûúâng àaåo thûúâng phuåc kñch caác sûá giaã àem thú úã giûäa àûúâng röìi nguåy trang vaâ duâng nhûäng bûác thöng àiïåp àoá àïí têën cöng möåt ngöi nhaâ khöng phoâng thuã hay möåt àoaân thûúng buön chùèng haån. Tûâ àoá, ngûúâi ta thûúâng cöë yá viïët nhûäng thú tñn giaã àïí gaâi bêîy vaâ duå boån cûúáp àïën nhûäng chöî coá phuåc binh vaâ tiïu diïåt chuáng. Thuã tuåc cöí truyïìn vïì viïåc gúãi ài möåt lûúåt hai thöng àiïåp, möåt viïët tay vaâ möåt truyïìn khêíu, laâ möåt caái di saãn cuãa thúâi quaá khûá. Dêìu cho úã thúâi àaåi naây, ngûúâi ta cuäng coá khi gúãi ài hai thöng àiïåp song àöi nhû thïë; trong trûúâng húåp àoá thò chó coá thöng àiïåp truyïìn khêíu múái coá giaá trõ. Trong nhaâ töi thêåt laâ naáo nhiïåt tûng bûâng! Nhûäng vaách vaâ trêìn nhaâ àûúåc phïët lïn möåt lúáp sún múái, nhûäng saân göî àûúåc àaánh boáng trún tru àïën nöîi ài phaãi coi chûâng keão trûúåt ngaä. Nhûäng baân thúâ àûúåc lau c i vaâ sún phïët laåi saåch boáng. Möåt söë lúán nhûäng huâ ngoån àeân múái thùæp bùçng bú àûúåc àem ra sûã duång; coá nhûäng ngoån àeân bùçng vaâng vaâ nhûäng ngoån àeân khaác bùçng baåc, nhûng caã thaãy àïìu lau chuâi boáng laáng àïën nöîi khöng thïí phên biïåt àûúåc nûäa. Meå töi vaâ ngûúâi quaãn gia khöng ngúát chaåy túái chaåy lui trong nhaâ, chó trñch, sûãa àöíi chöî naây, doån deåp sùæp àùåt chöî kia vaâ ra lïånh cho nhûäng keã gia nö laâm viïåc khöng húã tay. Cha meå töi coá trïn nùm chuåc ngûúâi nö böåc giuáp viïåc nhaâ vaâ coá möåt söë khaác àûúåc thêu duång thïm trong viïåc tiïëp tên. Khöng möåt ngûúâi naâo laâ nhaân röîi vaâ têët caã àïìu laâm viïåc möåt caách hùng haái. Sên nhaâ cuäng àûúåc queát doån, lau chuâi cho àïën khi nhûäng taãng àaá chiïëu saáng ngúâi nhû múái vûâa àem úã àöång àaá vïì. Àïí laâm cho sên nhaâ coá veã löång lêîy, nhûäng chöî tröëng úã giûäa caác phiïën àaá cuäng àûúåc tö thïm möåt lúáp maâu. Khi moåi viïåc àïìu xong xuöi, meå töi tuå têåp têët caã gia nhên vaâ ra lïånh cho hoå haäy mùåc àöìng phuåc tûúm têët, chónh tïì. Trong nhaâ bïëp, coá sûå hoaåt àöång raáo riïët ngaây àïm àïí chuêín bõ àêìy àuã caác àöì cao lûúng myä võ àaäi khaách. Xûá Têy Taång laâ möåt caái tuã laånh thiïn nhiïn, àöì vêåt thûåc möåt khi àaä nêëu nûúáng xong, coá thïí àïí daânh rêët lêu maâ khöng hû hoaåi, vò thúâi tiïët laånh vaâ khö raáo. Dêîu cho khi tiïët trúâi noáng bûác, bêìu khöng khñ khö raáo cuäng giûä cho caác thûác ùn khöng hû. Nhúâ àoá, thõt coá thïí àïí daânh suöët nùm maâ vêîn coân tûúi vaâ luáa mò coá thïí àïí daânh suöët nhiïìu thïë kyã. Vò ngûúâi Phêåt tûã giûä giúái bêët saát sinh, nïn ngûúâi ta chó ùn thõt nhûäng con thuá vò ruãi ro bõ teá chïët trong khe nuái, hoùåc chïët búãi caác tai naån khaác. http://ebooks.vdcmedia.com
 14. LOBSANG RAMPA 14 Nhaâ bïëp cuãa gia àònh töi coá trûä sùén nhiïìu loaåi thõt naây. ÚÃ Têy Taång cuäng coá nhûäng ngûúâi laâm nghïì àöì tïí, baán thõt nhûng nhûäng gia àònh Phêåt tûã chñnh thöëng khöng giao tiïëp vúái haång ngûúâi naây, vò hoå thuöåc vïì möåt giai cêëp haå tiïån, "Bêët khaã tiïëp xuác". Meå töi quyïët àõnh tiïëp tên theo möåt löëi vûâa khaác thûúâng vûâa linh àònh troång thïí, vaâ àaäi khaách möåt moán àùåc biïåt laâ moán mûát hoa rhododendron. Vaâi tuêìn lïî trûúác, nhûäng keã gia nö nhaâ töi àaä cûúäi ngûåa àïën têån triïìn nuái Tuyïët Sún laâ núi coá nhûäng loaåi hoa àeåp nhêët. ÚÃ Têy Taång, hoa rhododendron moåc rêët lúán vaâ coá rêët nhiïìu loaåi thuöåc àuã caác maâu sùæc vaâ hûúng thúm. Ngûúâi ta choån nhûäng hoa chûa núã hùèn vaâ àem vïì rûãa saåch möåt caách rêët cêín thêån. Thêåt vêåy, nïëu möåt caái hoa húi naát möåt chuát laâ laâm cho mûát bõ hoãng. Kïë àoá, möîi hoa àûúåc àïí ngêm trong möåt caái böìn thuãy tinh lúán chûáa àêìy nûúác vaâ mêåt ong, röìi àêåy thêåt chùåt àïí cho kñn gioá. Möîi ngaây vaâ liïn tiïëp trong nhiïìu tuêìn, böìn hoa àûúåc àem phúi nùæng vaâ xoay trúã tûâng kyâ haån àïí cho têët caã caác phêìn cuãa hoa àïìu àûúåc hûáng aánh nùæng cêìn thiïët. Hoa trong böìn núã lúán tûâ tûâ vaâ thêëm nhuêìn chêët nûúác pha mêåt ong. Coá ngûúâi thñch àem phúi gioá vaâi ngaây trûúác khi ùn àïí cho hoa àûúåc khö vaâ húi gioân, maâ vêîn khöng mêët hûúng võ hay sùæc tûúi cuãa noá. Hoå cuäng rùæc àûúâng lïn caác caánh hoa àïí cho noá coá veã àûúåm tuyïët giöëng nhû thiïn nhiïn. Têët caã nhûäng phñ töín àïí laâm moán mûát hoa naây laâm cho cha töi nhùn nhoá, cùçn nhùçn. Ngûúâi noái: "Vúái caái giaá tiïìn àïí mua nhûäng hoa àeåp naây, chuáng ta coá thïí mua saáu con Yak meå cuâng vúái möåt bêìy Yak con." Meå töi àaáp vúái möåt gioång àêìy nûä tñnh: - "Öng àûâng ngúá ngêín. Cuöåc tiïëp tên cuãa chuáng ta nhêët àõnh phaãi thaânh cöng, vaâ dêìu sao chùng nûäa, nhûäng phñ töín naây laâ phêìn viïåc nöåi trúå cuãa töi". Moán vi caá nhêåp caãng tûâ Trung Hoa laâ möåt moán myä võ khaác, maâ ngûúâi ta duâng àïí nêëu canh. Coá ngûúâi noái rùçng moán canh vi caá laâ moán tuyïåt àónh cuãa nghïå thuêåt laâm bïëp. Riïng töi, töi nhêån thêëy moán êëy rêët dúã, vaâ thêåt laâ möåt cûåc hònh khi töi bùæt buöåc phaãi ùn moán vi caá. Caá mêåp àûúåc chúã àïën xûá Têy Taång trong möåt traång thaái maâ ngûúâi ta khöng coân nhêån ra noá àûúåc nûäa! Ta coá thïí noái möåt caách ön hoâa laâ noá húi keám tûúi", àiïìu naây coá ngûúâi laåi cho rùçng laâm cho vi caá caâng trúã nïn ngon hún. Moán mùng tre non, cuäng nhêåp caãng tûâ Trung Hoa, laâ moán ùn rêët ngon: àoá laâ moán töi thñch nhêët. Coá nhiïìu caách àïí nêëu mùng, http://ebooks.vdcmedia.com
 15. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 15 nhûng töi thñch nhêët laâ ùn söëng vúái möåt chuát muöëi. Töi luön luön choån nhûäng buáp mùng vaâng vaâ xanh àïí ùn riïng, vaâ búãi coá nhiïìu khuác mùng àïí trong bïëp bõ ngùæt àûát àêìu trûúác khi àem lïn soong chaão. Ngûúâi àêìu bïëp coá veã nghi ngúâ töi, nhûng y khöng coá bùçng cúá. Thêåt àaáng tiïëc, vò chñnh y cuäng thñch ùn buáp mùng söëng! ÚÃ Têy Taång, nêëu bïëp laâ cöng viïåc cuãa àaân öng; phuå nûä cuäng laâm bïëp nhûng hoå rêët vuång vïì vaâ khöng chõu caãi tiïën. Àaân öng coá saáng kiïën hún vaâ chõu khoá hún, búãi vêåy hoå nêëu ùn rêët thiïån nghïå. Riïng vïì mön queát doån vaâ ngöìi lï àöi maách, thò phuå nûä chiïëm giaãi quaán quên, vaâ leä têët nhiïn hoå cuäng rêët gioãi vïì vaâi mön khaác nûäa. Nhûng nhêët àõnh laâ khöng, nïëu noái vïì viïåc laâm moán tsampa. Moán tsampa laâ moán ùn cùn baãn cuãa ngûúâi Têy Taång. Nhiïìu ngûúâi Têy Taång quanh nùm chêìy thaáng chó söëng bùçng moán tsampa vaâ traâ àïën suöët àúâi. Moán tsampa laâm bùçng luáa maåch nha sêëy khö cho àïën khi noá trúã thaânh gioân vaâ coá möåt maâu vaâng sêåm. Nhûäng höåt luáa maåch nha khi àoá múái àûúåc giaä, vaâ taán thaânh böåt, böåt naây laåi àûúåc nûúáng lïn lêìn nûäa vaâ àùåt trong möåt caái cheán, röìi ngûúâi ta àöí vö àoá traâ noáng tröån vúái bú con Yak, möåt loaåi boâ löng daâi. Kïë àoá ngûúâi ta tröån cho àïìu àïí cho noá àöng àùåc laåi thaânh möåt thûá baánh vaâ cho thïm muöëi, chêët haân the vaâ bú con Yak tuây súã thñch tûâng ngûúâi. Thûá baánh àoá goåi laâ t sampa, coá thïí cuöën troân laåi vaâ cùæt thaânh tûâng khoanh, röìi doån ra àïí ùn. Moán tsampa laâ moán ùn thöng thûúâng cuãa haång ngûúâi bònh dên, noá coá àuã chêët böí beáo àïí cho ngûúâi dên Têy Taång coá thïí söëng dûúái moåi khñ hêåu vaâ trong moåi hoaân caãnh. Möåt nhoám gia nö laâm moán tsampa, möåt nhoám khaác laâm bú theo möåt phûúng phaáp àùåc biïåt cuãa dên böín xûá. Nhûäng caái bao lúán bùçng da trûâu, bïì mùåt coá löng tröån vaâo trong, bïì traái löån ngûúåc ra ngoaâi, àûúåc duâng laâm àöì duång cuå àaánh sûäa. Ngûúâi ta àöí trong caác bao da àoá àêìy sûäa con Yak hay sûäa dï. Àïí traánh khoãi bõ hao húát, phêìn trïn caác bao da àoá àûúåc tuám vaâ xïëp laåi röìi may laåi thêåt chùæc. Kïë àoá, nhûäng bao da àûång sûäa múái àûúåc nhöìi thêåt maånh cho àïën khi sûäa trúã thaânh chêët bú. Àïí àaánh sûäa bùçng phûúng phaáp naây, ngûúâi ta duâng möåt chöî coá nhö lïn nhûäng taãng àaá bïì cao chûâng ba mûúi phên. Sau khi àaä àöí àêìy sûäa vö bao, ngûúâi ta múái buöng nhûäng bao àoá cho rúi xuöëng caác mö àaá, viïåc naây goåi laâ "àaánh sûäa". Chûâng mûúâi keã gia nö laâm cöng viïåc naây trong nhiïìu giúâ liïn tiïëp. Hoå vûâa hñt möåt húi thúã vaâo vûâa giú caác bao da lïn cao, vaâ buöng caác bao da cho rúi xuöëng nhûäng mö àaá vúái möåt tiïëng àöång ïm dõu http://ebooks.vdcmedia.com
 16. LOBSANG RAMPA 16 "zunk". Àöi khi möåt bao da àaä quaá cuä hoùåc do búãi ngûúâi àaánh sûäa quaá vuång vïì, thònh lònh nöí bung ra. Töi coân nhúá möåt gia nhên nhaâ töi rêët khoãe maånh lûåc lûúäng, y thûúâng hay khoe khoang sûác voác cuãa mònh. Y laâm viïåc nhanh gêëp àöi keã khaác, vaâ sûå cöë gùæng laâm gên cöí y nöíi vöìng lïn. Möåt ngaây noå, coá ngûúâi noái vúái y: "Anh Timon, chùæc anh giaâ röìi, vò bêy giúâ anh laâm viïåc khöng nhanh bùçng khi trûúác." Heát lïn möåt tiïëng giêån dûä, Timon beân nùæm lêëy phña trïn möåt bao da, giú lïn cao vúái hai caánh tay khoãe maånh àïí buöng cho noá rúi xuöëng. Nhûng sûác maånh cuãa y àaä phaãn ngûúåc laåi y: Y coân nùæm caái miïång bao da thò phêìn dûúái àaä lúã xuöëng vaâ rúát xuöëng nhûäng mö àaá. Möåt cêy cöåt bú haäy coân húi loãng voåt ra vaâ vùng truáng ngay vaâo giûäa mùåt Timon, y "Laänh àuã" têët caã vaâo miïång, vaâo mùæt, vaâo muäi, vaâo tai, vaâo toác. Nùm chuåc àïën saáu chuåc lñt bú chaãy tuön xuöëng doåc theo thên mònh y vaâ bao phuã y bùçng möåt chêët nhúân maâu vaâng. Nghe tiïëng àöång, meå töi höëi haã chaåy vaâo. Àoá laâ lêìn àêìu tiïn trong àúâi maâ töi thêëy meå töi àûáng sûäng nhòn trong im lùång. Coá leä meå töi tûác giêån vò thêëy nhûäng bêëy nhiïu bú bõ huãy hoaåi chùng? Hay meå töi àang lo ngaåi cho thùçng ngöëc àang bõ ngeåt thúã? Duâ rùçng thïë naâo, meå töi beân nùæm lêëy caái bao da raách buång vaâ àêåp möåt caái lïn àêìu y. Chaâng Timon vö phûúác beân trûúåt ngaä xuöëng àêët nùçm soáng sûúåt trïn möåt caái ao... bú! Nhûäng gia nö vuång vïì nhû Timon coá thïí laâm huãy hoaåi mêët nhiïìu bú. Chó húi cêíu thaã möåt chuát trong khi buöng tay cho caái bao rúi xuöëng laâ nhûäng súåi löng liïìn taách rúâi ra khoãi da vaâ lêîn löån vúái chêët sûäa. Lûúåm lêëy hai hay hai chuåc súåi löng trong chêët bú àaä laâm xong, laâ möåt àiïìu rêët thöng thûúâng, nhûng nïëu laåi thêëy coá caã chuâm löng trong àoá thò êëy laâ möåt àiïìu rêët dúã. Chêët bú bõ hû hoaåi àûúåc cêët riïng möåt núi àïí duâng àöët àeân, hoùåc àïí böë thñ cho nhûäng keã ùn maây, hoå seä nêëu laåi vaâ loåc saåch bùçng möåt miïëng gieã cuä àïí duâng ùn lêìn. Nhûäng thú traã lúâi cho thiïåp múâi cuãa chuáng töi khöng bao lêu àaä àïën. Nhûäng ngûúâi kyå maä phoáng nûúác àaåi àïën núi, tay vung lïn nhûäng cêy gêåy nhoã coá cheã möåt àêìu coá àûång nhûäng thú tñn. Khi àoá ngûúâi quaãn gia múái bûúác ra àïí nghinh àoán sûá giaã cuãa caác nhaâ quyá töåc. Sau khi ruát bûác thöng àiïåp tûâ trong gêåy ra, ngûúâi sûá giaã cuäng thöët lïn möåt thöng àiïåp truyïìn khêíu, thêåm chñ khöng kõp lêëy laåi húi thúã. Kïë àoá, y suåm xuöëng trïn hai àêìu göëi vaâ àïí rúi mònh xuöëng àêët trong möåt giaân caãnh rêët kheáo leáo, dûúâng nhûng àïí toã cho moåi http://ebooks.vdcmedia.com
 17. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 17 ngûúâi thêëy y àaä xaã thên khöng quaãn cöng lao khoá nhoåc àïí laâm troân böín phêån vaâ àïí àïën nhaâ gia àònh töi kõp giúâ! Trong nhûäng dõp àoá, nhûäng gia nö nhaâ töi thûúâng vêy chung quanh y vaâ noái: "Töåi nghiïåp thùçng nhoã!" Y àïën thêåt laâ mau! Thêåt laâ möåt kyâ cöng haän hûäu! Chùæc hùèn laâ y chaåy mau àïën muöën àûáng tim. Thêåt laâ cao quyá thay, möåt tinh thêìn phuåc vuå hùng say nhû thïë!" Möåt ngaây noå töi, àaä ngûáa miïång xen vaâo cêu chuyïån vaâ noái: "ÊËy khöng! Y khöng coá chaåy mau àïën muöën àûáng tim! Töi vûâa thêëy y ngöìi nghó mïåt úã àêìu laâng gêìn àêy. Chùæc y nghó lêëy sûác àïí chaåy möåt àoaån àûúâng cuöëi cuâng!" Sûå kñn àaáo bùæt buöåc töi phaãi boã qua khöng noái àïën caái caãnh tûúång vuång vïì luáng tuáng tiïëp theo àoá. Sau cuâng, ngaây àaåi nhêåt àaä àïën, caái ngaây maâ töi vêîn e ngaåi biïët bao, vò ngûúâi ta quyïët àõnh cuöåc àúâi tûúng lai cuãa töi maâ khöng cêìn hoãi yá kiïën cuãa töi. Nhûäng tia nùæng àêìu tiïn cuãa mùåt trúâi bònh minh vûâa loá daång tûâ àùçng sau caác ngoån nuái xa úã têån chên trúâi, thò möåt ngûúâi gia nö bûúác vaâo phoâng töi: "Cêåu chûa nguã dêåy û, cêåu Lêm Baá? Hay laâ cêåu giaã vúâ nguã? Àaä baãy giúâ röìi, vaâ chuáng töi coá nhiïìu viïåc phaãi laâm. Thöi, cêåu haäy thûác dêåy ài!". Töi boã mïìn ra vaâ ngöìi dêåy. Ngaây àoá laâ ngaây maâ con àûúâng tûúng lai seä röång múã trûúác mùæt töi. ÚÃ Têy Taång, treã con àûúåc goåi bùçng tïn cuãa noá do cha meå àùåt cho khi coân söëng trong gia àònh. Nhûng khi möåt àûáa treã bûúác vaâo tu viïån, noá nhêån àûúåc möåt tïn khaác, àoá laâ phaáp danh cuãa noá. Àoá laâ trûúâng húåp cuãa töi chùng? Phaãi àúåi nhûäng giúâ sùæp túái àêy múái biïët àûúåc. Töi àaä lïn baãy tuöíi vaâ muöën trúã nïn möåt ngûúâi cheâo àoâ àïí thaã thuyïìn lïnh àïnh trïn söng TsangPo, caách àoá àöå saáu chuåc cêy söë. Nhûng haäy khoan, àïí coân xem laåi. Töi coá thêåt sûå muöën àiïìu àoá chùng? Dêìu sao, nhûäng ngûúâi cheâo àoâ àïìu thuöåc giai cêëp dûúái, vò nhûäng àoâ cuãa hoå àïìu laâm bùçng da con Yak àoáng trïn nhûäng caái khuön bùçng göî. Töi, möåt anh laái àoâ? Töi, möåt ngûúâi thuöåc gia cêëp haå tiïån? Khöng. Khöng phaãi vêåy. Töi muöën trúã nïn möåt nhaâ chuyïn nghiïåp vïì mön thaã diïìu. ÛÂ, phaãi àêëy, thaã diïìu trïn khöng trung, nhaãy tûå do nhû khöng khñ, coân hún laâ ngöìi trong möåt chiïëc àoâ cùng bùçng da thuá, laâm haå nhên caách vaâ tröi theo doâng nûúác xoaáy maånh nguy hiïím. Möåt chuyïn viïn thaã diïìu, àoá laâ àiïìu maâ töi muöën laâm, vaâ töi seä chïë taåo nhûäng con diïìu khöíng löì vúái nhûäng caái àêìu to lúán vaâ àöi mùæt saáng rûåc nhû lûãa. Nhûng höm nay, nhûäng giaáo sô chiïm tinh seä coá quyïìn quyïët àõnh. Coá leä töi àaä chúâ àúåi quaá http://ebooks.vdcmedia.com
 18. LOBSANG RAMPA 18 lêu: Nay thò àaä quaá trïî àïí nhaãy qua cûãa söí vaâ chaåy tröën. Cha töi chùæc seä cho ngûúâi chaåy theo bùæt töi trúã laåi. Dêìu sao, töi laâ con nhaâ thïë gia voång töåc vaâ töi phaãi tuên theo truyïìn thöëng. Biïët àêu caác nhaâ chiïm tinh chùèng tiïn tri rùçng töi sinh ra àúâi àïí laâm möåt chuyïn viïn thaã diïìu? Töi chó coá thïí àúåi chúâ vaâ hy voång. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. CAÁC LAÅT MA HOAÁ THÊN 19 LÚÂI TIÏN TRI - Vên Kyâ, anh bûáng hïët toác cuãa töi! Dûâng tay laåi, khöng thò àêìu töi seä soái nhû möåt öng saäi. - Haäy àïí yïn, Lêm Baá. Caái bñm toác cuãa cêåu phaãi àûúåc thùæt cho ngay vaâ thoa bú cho laáng boáng, nïëu khöng thò baâ lúán seä trûâng phaåt töi. - Haäy nheå tay möåt chuát, Vên Kyâ, anh vùån cöí töi àau quaá! - Khöng sao àêu, töi phaãi laâm gêëp múái àûúåc. Töi ngöìi dûúái àêët vaâ möåt keã nö lïå phuä phaâng vúái hai baân tay chuöëi mùæn, vùån caái bñm toác töi nhû ngûúâi ta vùån caái "Maniven" quay maáy xe húi! Sau cuâng caái bñm toác töi trúã nïn cûáng àú nhû möåt con yak bõ reát coáng vaâ saáng ngúâi nhû aánh trùng rùçm trïn mùåt höì. Meå töi bêån röån quay cuöìng nhû cún gioá löëc; meå di chuyïín trong nhaâ mau leå dûúâng nhû ngûúâi coá pheáp phên thên úã nhiïìu chöî cuâng möåt luác. Coá nhûäng chó thõ vaâo giúâ choát, nhûäng sûå chuêín bõ cuöëi cuâng, vaâ rêët nhiïìu lúâi lùng xùng dûúâng nhû möåt mïånh phuå böën mûúi caái xuên. Cha töi tröën caãnh naáo nhiïåt öìn aâo àoá bùçng caách bïë mön vaâ ruát lui vaâo phoâng riïng cuãa mònh. Meå töi quyïët àõnh àûa chuáng töi àïën JoKang, ngöi àïìn lúán úã thuã àö Lhassa; àoá hùèn laâ vò meå töi muöën cho cuöåc lïî tiïëp tên àûúåc diïîn ra trong möåt bêìu khöng khñ tön giaáo. Vaâo luác mûúâi giúâ saáng, möåt tiïëng cöìng vúái ba êm àiïåu khaác nhau àiïím giúâ tûåu hoåp. Chuáng töi têët caã àïìu cûúäi ngûåa, cha töi, meå töi, Yaso vaâ töi cuâng vaâi ngûúâi trong thên quyïën sûãa soaån lïn àûúâng. Chuáng töi noi theo con àûúâng LingKhor, vaâ ài voâng quanh dûúái chên àiïån Potala, möåt toâa cung àiïån lêu àaâi nguy nga traáng lïå cuãa võ Àaåt Lai Laåt Ma, àöå möåt trùm ba mûúi thûúác bïì cao vaâ böën trùm thûúác chiïìu daâi. Sau khi ài qua laâng Shö, vaâ ài ngûåa mêët nûãa giúâ trïn àöìng bùçng Kyi Chu, chuáng töi àaä àïën trûúác cûãa àïìn. Chung quanh àïìn laâ nhûäng ngöi nhaâ troå, cûãa tiïåm vaâ chuöìng ngûåa àúåi khaách haâng trong nhûäng àaám ngûúâi haânh hûúng. Tûâ ngaây àûúåc dûång lïn trûúác àêy mûúâi ba thïë kyã, ngöi àïìn Jo Kang vêîn luön luön tiïëp àoán khaách haânh http://ebooks.vdcmedia.com
 20. LOBSANG RAMPA 20 hûúng. Ngöi àïìn cöí àaä biïíu löå nhûäng neát taân phaá cuãa thúâi gian. Caác viïn taãng àaá dûúái nïìn àaä baây ra nhûäng àûúâng nûát neã sêu àïën nhiïìu phên têy do nhûäng bûúác chên dêîm lïn cuãa haâng nghòn tñn àöì. Nhûäng tûúång thêìn bùçng vaâng cuãa nïìn tön giaáo Têy Taång àûúåc xïëp thaânh haâng daâi doåc theo caác vaách tûúâng. Nhûäng maân lûúái sùæt dêìy vaâ kiïn cöë giûä gòn nhûäng pho tûúång naây àöëi vúái nhûäng tñn àöì maâ loâng tham coá thïí maånh hún laâ loâng tön suâng. Nhûäng tûúång thêìn lúán nhêët phêìn nhiïìu àïìu traân ngêåp àïën quaá nûãa thên mònh vúái haâng àöëng ngoåc quyá vaâ chêu baáo maâ nhûäng ngûúâi suâng tñn cêìu xin ên huïå thiïng liïng àaä àùåt lïn àoá. Trïn nhûäng chên àeân bùçng vaâng khöëi, nhûäng ngoån baåch laåp àûúåc thêëp thûúâng xuyïn, toãa ra aánh saáng khöng bao giúâ tùæt àaä tûâ mûúâi ba thïë kyã. Tûâ nhûäng goác êm u cuãa ngöi àïìn voång àïën tay chuáng töi nhûäng tiïëng chuöng ngên, tiïëng cöìng vaâ tiïëng tuâ vaâ thöíi vang tai. Chuáng töi noi theo con àûúâng voâng trûúác chaánh àiïån theo nhû truyïìn thöëng bùæt buöåc, vaâ sau khi àaä lïî baái xong, chuáng töi bûúác lïn trïn noác bùçng cuãa ngöi àïìn. Núi àêy chó coá möåt söë ñt ngûúâi coá àùåc quyïìn àûúåc lïn. Cha töi, vúái tû caách Baão Thïë cuãa Giaáo Höåi, luön luön coá mùåt úã taåi àêy möîi khi àïën viïëng ngöi àïìn naây. Tiïån àêy, töi xin noái sú lûúåc vïì nïìn chñnh trõ cuãa xûá Têy Taång. Àûáng àêìu quöëc gia vaâ Giaáo Höåi laâ àûác Àaåt Lai Laåt Ma, tuåc goåi laâ Phêåt Söëng Têy Taång. Ngaâi vûâa laâ võ nguyïn thuã quöëc gia cêìm quyïìn chñnh trõ, vûâa laâ nhaâ laänh àaåo tön giaáo, vûâa laâ võ Thêím phaán töëi cao cêìm caán cên cöng lyá cuãa dên Têy Taång. Moåi ngûúâi dên bêët cûá sang heân àïìu coá thïí thónh cêìu àïën ngaâi. Nïëu möåt sûå khiïëu naåi hay àún thónh nguyïån coá lyá do chñnh àaáng, hoùåc trong trûúâng húåp coá sûå bêët cöng oan ûác, võ Àaåt Lai Laåt Ma seä xeát xûã àïí thoãa maän caác nguyïån voång vaâ san bùçng moåi nöîi bêët cöng. Thêåt khöng phaãi laâ quaá àaáng maâ noái rùçng têët caã moåi ngûúâi, khöng trûâ möåt ai, àïìu yïu mïën vaâ kñnh troång ngaâi. Ngaâi laâ võ quöëc vûúng coá quyïìn haânh tuyïåt àöëi. Ngaâi sûã duång uy quyïìn thïë lûåc cuãa ngaâi vò haånh phuác cuãa dên chuáng, chûá khöng bao giúâ vò nhûäng muåc àñch ñch kyã. Ngaâi àaä tiïn àoaán sûå xêm lùng cuãa quên Trung Cöång tûâ nhiïìu nùm vïì trûúác. Ngaâi cuäng biïët rùçng nïìn tûå do cuãa xûá Têy Taång taåm thúâi seä traãi qua möåt thúâi kyâ xuöëng döëc. Vò búãi nhûäng lyá do àoá maâ möåt söë ñt ngûúâi trong giúái tu sô àûúåc möåt sûå thuå huêën àùåc biïåt, àïí cho nhûäng kiïën thûác Huyïìn Mön maâ caác nhaâ àaåo sô thúâi xûa àaä goáp nhùåt tûâ nhiïìu thïë kyã seä khoãi phaãi bõ mai möåt vaâ àùæm chòm trong quïn laäng. http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2