intTypePromotion=1

CÁC LỆNH MATLAP

Chia sẻ: Vu Duc Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
191
lượt xem
74
download

CÁC LỆNH MATLAP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HƯỚNG DẪN HỌC MATLAP VÀ CÁC LỆNH MATLAP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC LỆNH MATLAP

  1. H¦Ãng dÉn häc matlap C¸C LÖNH MATLAP x=a+jb Trong ®ã: real(x) = a      : phÇn thùc x imag(x) = b    : phÇn ¶o x conj(x) = x*   :  phÇn phøc x abs(x) = /x/   : t×m gãc x Ma trËn:         A = ones(2,3) =  1  1  1                                    1  1  1         B = ones(3) = 1  1  1                                1  1  1                                1  1  1        C = eye(3) = 1  0  0                              0  1  0                              0  0  1        D = Magic(3) = 8  1  6                                  3  5  7                                  4  9  2 T×m ma trËn nghÞch ®¶o:          inv(E) T×m phÐp quay ma trËn ®i mét gãc 900:          rot(E) §¶o phÇn tö cña ma trËn tõ tr¸i qua ph¶i: fipler(E)   Gi¶i ph ng tr×nh bËc cao:  ¬   A= [ ao  a1  a2  ...an] roots(A) Nh©n ®a thøc :conv(A,B) A= [ 1 2 3] ; B= [2 3 4] ; A*B= conv(A,B) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh: NguyÔn thanh tuÊn k35­ic                                                     
  2. H¦Ãng dÉn häc matlap A*X= C  ­>  X=inv(A)*C NhËp gi¸ trÞ: R=input('NhËp gi¸ trÞ ®iÖn trë,R=') Sqrt(x) : tÝnh c¨n bËc hai cña x Epx = ex Log(x)= ln(x) Hµm lîng gi¸c: Sin(x)                 sin(x) Cos(x)                cos(x) Tan(x)                tang(x) asin(x)                acsin(x) acos(x)               accos(x) atan(x)                actang(x) Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh phi tuyÕn: [x,y,z] = solve('x,y,z=0','2x­y­1=0','3x+4y­ 3z') [x,y]= solve('x,y,z=0','2x­y­1=0') Gäi l¹i hÖ ph¬ng tr×nh : y= [1 0 2 ­5 1] y=poly2sym(y) = x4+2x2­5x+1 Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh tham sè: [a,u]=solve('au2+v2=0','u­v=1','a,u') a=­v2/(v2+2v+1) u=v+1 [a,v]=solve('au2+v2=0','u­v=1','a,v') a=­u2(2u+1)/u2 v=u­1 Ph¬ng tr×nh vi ph©n: NguyÔn thanh tuÊn k35­ic                                                     
  3. H¦Ãng dÉn häc matlap y1=dsove('(d2y)=1','yo=1') y1= 0,5t+c1t+1 y2=dsolve('(d2y)+0,5(dy)+y = 1','yo=0') y2= 0,5+c1sin(t)­0,5cos(t) C©u lÖnh If if a
  4. H¦Ãng dÉn häc matlap b=linspace(0,10,100) [x,y]= meshgrid(a,b) vÝ dô: Z=sin(x)+cos(y) plot3(x,y,z)    kh«ng cã líi mesh(Z)         cã líi Xoay h×nh: a=linspace(0,10,100) b=linspace(0,10,100) [x,y]= meshgrid(a,b) Z=exp(x)+sin(y) mesh(Z) for k=1:35 view(­37,5+10k;30) pouse end. M« pháng Simulink 1. Continuons: C¸c khèi liªn tôc + Derirative : khèi ®¹o hµm. + Integrator : khèi tÝch ph©n. + State ­ Space : ph¬ng tr×nh tr¹ng th¸i + transfer function : Hµm truyÒn tuyÕn  tÝnh. + Transport Deley : Hµm trÔ tÝn hiÖu. +Zeropele : Hµm truyÒn d¹ng Zero­ pole 2. Discrete : C¸c khèi gi¸n ®o¹n. 3.Math : C¸c hµm to¸n häc. + Gain : Khèi  khuÕch ®¹i. NguyÔn thanh tuÊn k35­ic                                                     
  5. H¦Ãng dÉn häc matlap Sum      : Céng tÝn hiÖu  4. Nontinear : hèi phi tuyÕn 5. Sinlcs :Khèi quan s¸t. 6. Sources : Khèi nguån. + Coustant : Khèi hµm kh«ng ®æi + step : Hµm bíc nh¶y + Sinwave : Hµm t¹o tÝn hiÖu h×nh sin + Signal Generator : M¸y ph¸t tÝn hiÖu. M« pháng hÖ thèng b»ng lÖnh 1. M« pháng hª thèng b»ng hµm qu¸ ®é: C1:              W3=(s+2)/(2s2+3s+4);                    W3=tf([1  2],[2  3  4]);                    step(W3)  C2:              Tö [1 2]                    mÉu = [2  3  4]                    W=tf([tö],[mÉu])                    step(W) 2. M« pháng hÖ thèng b»ng hµm qu¸ ®é xung                    W=tf([tö],[mÉu]);                     impulse(W) 3.nyquist(w) : M« pháng hÖ thèng b»ng ®Æc  tÝnh biªn ®é ­ pha tÇn sè: NguyÔn thanh tuÊn k35­ic                                                     
  6. H¦Ãng dÉn häc matlap M« pháng hÖ thèng gåm nhiÒu kh©u m¾c nèi  tiÕp ta cã thÓ tÝnh hµm tuyÒn cña hÖ  thèng: W = W1*W2.....*Wn 5. M« pháng hÖ thèng cã kh©u ph¶n håi: a, Ph¶n håi (+) W=feedback(W1*W2*W3,Wph,1)     (1): ChØ ph¶n håi d¬ng. b, Ph¶n håi ©m.   W=feedback(W1*W2*W3,Wph) 6. T×m ®iÓm cùc khi biÕt hµm truyÒn: W3=tf([1  2],[2  3  4]); D= pule(W) D= ­0,75+1,999j       ­0,75­1,999j   NguyÔn thanh tuÊn k35­ic                                                     
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2