Các lệnh thực hiện trong tổng đài VKX

Chia sẻ: Thank Hiep | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:113

0
129
lượt xem
31
download

Các lệnh thực hiện trong tổng đài VKX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người vận hành hệ thống có thể giao tiếp với hệ thống thông qua các màn hình hiển thị ở các cổng vào ra. Trên các màn hình hiển thị này, hệ thống đưa ra bốn loại bản tin như sau: + Bản tin hiển thị kết quả của lệnh mà người vận hành đưa vào: M xxxx + Bản tin hiển thị sự thay đổi trạng thái thiết bị: S xxxx + Bản tin hiển thị trạng thái lỗi của thiết bị được phát hiện ra trong quá trình hệ thống tự kiểm tra theo chu kỳ: F xxxx + Bản tin hiển...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các lệnh thực hiện trong tổng đài VKX

 1. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER Môc lôc Trang I. Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c user .....................................12 I.1. C¸c c¸ch hái lÖnh..........................................................................................................................12  I.2. C¸c lÖnh vÒ USER......................................................................................................................13 I.2.1. T¹o mét user míi...................................................................................................................................................... 13 I.2.2. Thay ®æi Password cho USER............................................................................................................................. 13 I.2.3. HiÓn thÞ c¸c user ®ang ho¹t ®éng........................................................................................................................ 14 I.2.4. Xo¸ user................................................................................................................................................................... 14 I.2.5. Thay ®æi th«ng tin cña mét user.......................................................................................................................... 14 I.2.6. Tho¸t khái mét USER.............................................................................................................................................. 14 I.3. C¸c lÖnh vÒ cæng vµo ra............................................................................................................14 I.3.1. LÖnh hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña tÊt c¶ c¸c cæng vµo ra:......................................................................................... 14 I.3.2. Thay ®æi th«ng sè cña mét cæng........................................................................................................................ 15 I.3.3. HiÓn thÞ th«ng tin chi tiÕt cña mét cæng............................................................................................................ 15 I.3.4. Thay ®æi tr¹ng th¸i hoÆc chÕ ®é lµm viÖc cña mét cæng................................................................................15 I.3.5. Setup mét cæng m¸y in cho mét hoÆc nhiÒu cæng vµo ra...............................................................................15 I.4. C¸c b¶n tin ®a ra (Messages)......................................................................................................16 I.4.1. CÊm b¶n tin ra ë mét sè cæng nµo ®ã ta dïng lÖnh sau....................................................................................16 I.4.2. Cho phÐp b¶n tin ®a ra trë l¹i................................................................................................................................ 16 I.4.3. HiÓn thÞ c¸c b¶n tin bÞ cÊm................................................................................................................................. 16 I.4.4. CÊm c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i (STS) ë tÊt c¶ c¸c cæng:............................................................................................. 16 I.4.5. CÊm c¸c b¶n tin lçi (FLT) ë tÊt c¶ c¸c cæng......................................................................................................... 17 I.4.6. CÊm c¸c b¶n tin c¶nh b¸o (ALM) ë tÊt c¶ c¸c cæng............................................................................................. 17 I.4.7. Cho phÐp c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i (STS) ë tÊt c¶ c¸c cæng.....................................................................................17 I.4.8. Cho phÐp c¸c b¶n tin lçi (FLT) ë tÊt c¶ c¸c cæng................................................................................................ 17 I.4.9. Cho phÐp c¸c b¶n tin c¶nh b¸o (ALM) ë tÊt c¶ c¸c cæng....................................................................................17 I.5. C¸c lÖnh liªn quan ®Õn c¸c c©u lÖnh (Command)...................................................................17 I.5.1. HiÓn thÞ lÞch sö lÖnh........................................................................................................................................... 17 I.5.2. Thay ®æi th«ng tin vÒ mét lÖnh........................................................................................................................... 17 I.5.3. HiÓn thÞ c¸c lÖnh................................................................................................................................................... 17 VK Training Course V1.0 -1- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 2. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER I.5.4. Xem lÖnh nµo ®ang ®îc thùc hiÖn t¹i mét cæng nµo ®ã...................................................................................17 I.5.5. Huû bá lÖnh ®ang ch¹y.......................................................................................................................................... 18 I.6. LÞch sö c¸c b¶n tin (History)......................................................................................................18 I.6.1. Xem lÞch sö c¸c lÖnh can thiÖp........................................................................................................................... 18 I.6.2. HiÓn thÞ lÞch sö c¸c b¶n tin................................................................................................................................. 18 I.6.3. HiÓn thÞ xem cã nh÷ng ai LOGIN vµo hÖ thèng:................................................................................................ 18 II. C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa vµ b¨ng tõ.............................................................19 II.1. C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa.....................................................................................................................19 II.1.1. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c æ ®Üa............................................................................................................................... 19 II.1.2. HiÓn thÞ néi dung æ ®Üa..................................................................................................................................... 20 II.1.3. Kho¸ vµ më kho¸ æ ®Üa........................................................................................................................................ 20 II.1.4. LÖnh TEST æ ®Üa................................................................................................................................................ 20 II.1.5. Xãa file trong ®Üa................................................................................................................................................. 20 II.1.6. ChuyÓn mét file ®Õn æ ®Üa kh¸c....................................................................................................................... 20 II.1.7. Copy file................................................................................................................................................................. 20 II.1.8. So s¸nh hai file (lµm cho hai file gièng nhau)..................................................................................................... 20 II.1.9. Lµm cho hai ®Üa cña vi xö lý gièng hÖt nhau.................................................................................................... 21 II.2. C¸c lÖnh vÒ b¨ng tõ....................................................................................................................21 II.2.1. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c b¨ng tõ, æ quang............................................................................................................. 21 II.2.2. Active mét b¨ng tõ vÒ mode nµo ®ã.................................................................................................................... 21 II.2.3. Deactive mét b¨ng tõ............................................................................................................................................. 21 II.2.4. Ghi ®Ì vµo b¨ng ®∙ cã d÷ liÖu............................................................................................................................... 21 II.2.5. §a b¨ng tõ vÒ mode dù phßng tÝnh cíc .............................................................................................................. 21 III. qu¶n lý thuª bao...................................................................................23 III.1. T¹o thuª bao................................................................................................................................23 III.2. Xo¸ thuª bao................................................................................................................................23 III.3. Thay ®æi c¸c th«ng tin cña thuª bao........................................................................................23 III.4. Thay ®æi nhãm sè ®Æc biÖt cña mét thuª bao.....................................................................23 III.5. HiÓn thÞ th«ng tin cña mét thuª bao.......................................................................................24 III.6. HiÓn thÞ DN hay EN khi biÕt EN hay DN................................................................................24 VK Training Course V1.0 -2- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 3. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER III.7. C¸c lÖnh dïng ®Ó kho¸ thuª bao...............................................................................................24 III.7.1. LÖnh kho¸ thuª bao.............................................................................................................................................. 24 III.7.2. Më kho¸ thuª bao.................................................................................................................................................. 24 III.7.3. Kho¸ gäi ®i............................................................................................................................................................ 24 III.7.4. Kho¸ gäi ®Õn........................................................................................................................................................ 24 III.7.5. Kho¸ c¶ gäi ®i vµ gäi ®Õn................................................................................................................................... 25 III.7.6. HiÓn thÞ c¸c thuª bao bÞ kho¸............................................................................................................................ 25 III.7.7. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña mét ®êng thuª bao......................................................................................................... 25 III.7.8. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña mét card thuª bao.......................................................................................................... 25 III.7.9. HiÓn thÞ c¸c thuª bao ®Ó kªnh m¸y (Line lock out)........................................................................................... 25 III.7.10. Qu¶n lý cÊu h×nh thuª bao. .............................................................................................................................. 25 III.7.11. HiÓn thÞ c¸c DN cha ®îc t¹o.............................................................................................................................. 26 III.7.12. HiÓn thÞ c¸c EN cha ®îc t¹o.............................................................................................................................. 26 III.7.13. Xem kiÓu b¾t gi÷ c¸c sè thuª bao..................................................................................................................... 26 III.7.14. Thay ®æi kiÓu b¾t gi÷...................................................................................................................................... 26 III.7.15. HiÓn thÞ c¸c thuª bao bÞ cÊm gäi ®i ë c¸c møc vµ cÊm gäi ®Õn..................................................................26 III.8. KiÓm tra thuª bao (TEST)..........................................................................................................27 III.8.1. §o ®êng d©y thuª bao (Out Test)........................................................................................................................ 27 III.8.2. KiÓm tra (test) tõng ®êng d©y (CMD=8100)...................................................................................................... 27 III.8.3. TEST nhiÒu thuª bao cïng mét lóc vµ chØ ®a ra c¸c thuª bao háng ...............................................................27 III.8.4. §o m¹ch thuª bao: IN_TEST................................................................................................................................. 28 III.8.5. C¸c thuª bao bÞ kªnh m¸y (®iÖn trë vßng nhá).................................................................................................. 28 III.8.6. Test nhiÒu m¹ch thuª bao cïng mét lóc.............................................................................................................. 28 III.8.7. HiÓn thÞ sè thuª bao d¨ng ký dÞch vô .............................................................................................................. 29 III.8.8. Gäi ®i tõ c¸c thuª bao cÊm gäi ®i, gäi ®Õn c¸c thuª bao cÊm gäi ®Õn............................29 IV. c¸c dÞch vô ®Æc biÖt cho thuª bao ..................................................30 IV.1. DÞch vô v¾ng mÆt  ABS (Absentee Service).......................................................................30 IV.2. DÞch vô v¾ng mÆt CABS (Compound ABS)........................................................................30 IV.3. DÞch vô quay sè t¾t ABD (Abbreviated Dialing)...................................................................30 IV.4. DÞch vô ®êng d©y Êm WML (Warm Line)..............................................................................31 VK Training Course V1.0 -3- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 4. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER IV.5. DÞch vô chê cuéc gäi CAW (Call Waiting) vµ CCW (Cancel Call Waiting).........................31 IV.6. DÞch vô chuyÓn híng cuéc gäi CFW (Call Forwarding).......................................................32 IV.7. DÞch vô chuyÓn cuéc gäi CTR (Call Tranfer)........................................................................33 IV.8. DÞch vô Call Holding CHD (gi÷ cuéc gäi)...............................................................................33 IV.9. DÞch vô th«ng b¸o ®õng lµm phiÒn DND...............................................................................33 IV.10. DÞch vô th«ng b¸o thêi gian thuª bao cã mÆt CDND..........................................................34 IV.11. DÞch vô ®¨ng ký cuéc gäi (REG)...........................................................................................34 IV.12. DÞch vô h¹n chÕ cuéc gäi CRU.............................................................................................35 IV.13. DÞch vô b¸o thøc WKP............................................................................................................35 IV.14. DÞch vô b¾t gi÷ MAL..............................................................................................................35 IV.15. DÞch vô chÆn c¸c cuéc gäi SCR...........................................................................................36 IV.16. DÞch vô Selective Ring SLR..................................................................................................36 IV.17. DÞch vô cuéc gäi héi nghÞ CC..............................................................................................36 IV.18. DÞch vô cuéc gäi 3 ®êng TWC..............................................................................................37 IV.19. DÞch vô gäi l¹i CR....................................................................................................................37 IV.20. DÞch vô cÊm chuyÓn c¸c cuéc gäi SCF...............................................................................37 IV.21. DÞch vô chuyÓn cuéc gäi trong mét kho¶ng thêi gian CFT...............................................38 IV.22. DÞch vô kho¸ KEY...................................................................................................................38 IV.23. DÞch vô th«ng b¸o thay ®æi sè thuª bao..............................................................................38 IV.24. DÞch vô Home code................................................................................................................39 IV.25. DÞch vô ®¨ng ký nhiÒu sè thuª bao TEEN...........................................................................39 IV.26. DÞch vô göi sè chñ gäi CIDN.................................................................................................40 V. Qu¶n lý trung kÕ, tuyÕn, prefix...........................................................41 V.1. T¹o Route ....................................................................................................................................41 V.2. T¹o trung kÕ ...............................................................................................................................42 V.3. T¹o prefix......................................................................................................................................42 V.4. Xo¸ trung kÕ................................................................................................................................43 V.5. Xo¸ prefix.....................................................................................................................................43 V.6. Xo¸ Route.....................................................................................................................................43 VK Training Course V1.0 -4- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 5. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER V.7. HiÓn thÞ sè trung kÕ cã trong mét Route...............................................................................43 V.8. Muèn xem mét Route ®i dµnh cho prefix nµo ........................................................................43 V.9. Muèn xem tæng thÓ tÊt c¶ c¸c prefix cã trong hÖ thèng.......................................................44 V.10. T¹o m∙ thö chu«ng, m∙ hái sè thuª bao...................................................................................44 V.11. HiÓn thÞ chi tiÕt tÊt c¶ c¸c Prefix...........................................................................................44 V.12. Xem th«ng tin mét Prefix.........................................................................................................44 V.13. HiÓn thÞ cÊu h×nh Route........................................................................................................44 V.14. HiÓn thÞ sè liÖu cña c¸c Route..............................................................................................44 V.15. HiÓn thÞ chi tiÕt 1 Route.........................................................................................................45 V.16. T¹o tuyÕn dù phßng ................................................................................................................45 V.17. HiÓn thÞ xem tr¹ng th¸i cña mét luång ..................................................................................45 V.18. Xem chi tiÕt vÒ 1 kªnh trung kÕ ............................................................................................46 V.19. Block/Unblock 1 kªnh trung kÕ ..............................................................................................46 V.20. Block/Unblock 1 luång trung kÕ ............................................................................................46 V.21. Xem cÊu h×nh trung kÕ...........................................................................................................46 V.22. HiÓn thÞ c¸c kªnh trung kÕ bÞ block trong Route...............................................................46 V.23. Thay ®æi th«ng tin cña mét Route.........................................................................................46 V.24. HiÓn thÞ cÊu h×nh Route dù phßng......................................................................................47 V.25. Ng¨n gäi vµo tõ Route incoming.............................................................................................47 VI. §o thö thuª bao b»ng MENU................................................................48 VII. Qu¶n lý cíc..........................................................................................51 VII.1. Tæng quan.................................................................................................................................51 VII.2. LÊy cíc tøc th×..........................................................................................................................51 VII.3. LÊy l¹i cíc tõ nh÷ng th¸ng tríc..................................................................................................53 VII.3.1. Backup l¹i cíc cña lÇn tríc.................................................................................................................................. 54 VII.3.2.  §a cíc lªn b¨ng tõ ............................................................................................................................................... 54 VII.4. HiÓn thÞ chi tiÕt 1 Block cíc...................................................................................................54 VII.5. HiÓn thÞ c¸c Block cíc tríc thêi ®iÓm Backup tríc ®ã..........................................................55 VII.6. §¨ng ký chøc n¨ng tÝnh cíc tøc thêi cho 1 thuª bao..............................................................55 VK Training Course V1.0 -5- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 6. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER VII.7. §¨ng ký chøc n¨ng tÝnh cíc tøc thêi cho 1  Route.................................................................56 VII.8. Theo dâi cíc cho thuª bao trong kho¶ng thêi gian dµi.........................................................56 VII.9. Muèn xem chi tiÕt c¸c cuéc cña thuª bao ®¨ng ký VERI......................................................56 VII.10. Huû bá chøc n¨ng theo dâi cíc .............................................................................................57 VII.11. Muèn xem 1 thuª bao ®¨ng ký tÝnh cíc kiÓu g×..................................................................57 VII.12. TÝnh cíc cho Route................................................................................................................57 VII.12.1. TÝnh cíc cho 1 incoming Route vµ 1 prefix nhÊt ®Þnh.................................................................................57 VII.12.2. TÝnh cíc cho 1 Incoming RTE (mäi outgoing prefix).....................................................................................58 VII.12.3. TÝnh cíc cho 1 outgoing prefix (mäi incoming RTE).....................................................................................58 VII.12.4. Muèn huû bá chøc n¨ng tÝnh cíc cho Incoming RTE.....................................................................................58 VII.12.5.TÝnh cíc tøc thêi cho 1 incoming RTE............................................................................................................. 58 VII.12.6. Theo dâi cíc cña 1 Route trong mét kho¶ng thêi gian...................................................................................59 VII.12.7. Transit tõ mét Route_Incoming ra mét Route_Outgoing tuú chän...............................................................59 VII.12.8. Ph©n phèi cuéc gäi ®Õn nhiÒu Route Outgoing øng víi 1 Prefix nhÊt ®Þnh.............................................60 VII.12.9. Conflict Prefix.................................................................................................................................................... 61 VII.12.10. Yªu cÇu sè chñ gäi.......................................................................................................................................... 61 VII.12.11. CÊm c¸c cuéc gäi tõ 1 Incoming Route ®Õn 1 Outgoing Route.................................................................62 VII.12.12.  §Þnh tuyÕn theo chu kú................................................................................................................................ 62 VII.12.13. Göi m∙ gi¶ cho luång trung kÕ t¬ng tù.......................................................................................................... 63 VIII. chøc n¨ng thèng kª............................................................................64 IX. Qu¶n lý c¶nh b¸o.................................................................................68 IX.1. Xem c¶nh b¸o b»ng mµn h×nh ®å ho¹ trªn m¸y tÝnh.............................................................68 IX.2. HiÓn thÞ 20 c¶nh b¸o gÇn nhÊt...............................................................................................68 IX.3. HiÓn thÞ c¶nh b¸o ®ang tån t¹i trong hÖ thèng.....................................................................68 IX.4. Xo¸ c¶nh b¸o nghe nh×n............................................................................................................69 IX.5. Kh«i phôc l¹i c¶nh b¸o nghe nh×n............................................................................................69 IX.6. CÊm c¶nh b¸o ©m thanh (chØ cã c¶nh b¸o ®Ìn)....................................................................70 IX.7. Më c¶nh b¸o ©m thanh..............................................................................................................70 IX.8. Kho¸ vµ më kho¸ panel c¶nh b¸o..............................................................................................70 IX.9. XÐt riªng cho c¶nh b¸o luång kÕt nèi VÖ tinh­Host...............................................................70 VK Training Course V1.0 -6- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 7. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER X. Qu¶n lý thêi gian..................................................................................72 X.1. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i khèi ®ång bé ..............................................................................................72 X.2. Thay ®æi Master (®ång hå chñ)................................................................................................72 X.3. Thay ®æi Reference...................................................................................................................72 X.4. LÖnh thay ®æi ngµy giê............................................................................................................72 Xi. LÖnh kiÓm tra tr¹ng th¸i hÖ thèng......................................................75 XI.1. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c Vi xö lý cña c¸c ph©n hÖ....................................................................75 XI.2. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña c¸c node IPC.......................................................................................75 XI.3. HiÓn thÞ sè lîng cuéc gäi ®ang cã..........................................................................................75 XI.4. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i ®êng truyÒn Host­VÖ tinh.......................................................................75 XI.5. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i tone (SLA81)..............................................................................................75 XI.6. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i DTMF, R2 (SLA81).....................................................................................75 XI.7. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña bé t¹o th«ng b¸o..................................................................................75 XI.8. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé chu«ng..................................................................................................76 XI.9. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé Test thuª bao........................................................................................76 XI.10. HiÓn thÞ cuéc gäi cña 1 thuª bao nµo ®ã trªn 1 kªnh trung kÕ nµo ®ã............................76 XI.11. HiÓn thÞ cÊu h×nh cña bé vi xö lý........................................................................................76 XI.12. HiÓn thÞ cÊu h×nh thiÕt bÞ cã trong hÖ thèng..................................................................76 XI.13. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i Loading cña hÖ thèng ...........................................................................76 XI.14. HiÓn thÞ c¸c th«ng tin vÒ loading cña vi xö lý ...................................................................76 XI.15. HiÓn thÞ lÞch sö Loading cña vi xö lý .................................................................................77 XI.16. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé trén cuéc gäi ......................................................................................77 XI.17. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé nhí chuyÓn m¹ch thêi gian ...............................................................77 XI.18. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé nhí chuyÓn m¹ch kh«ng gian ..........................................................77 XI.19. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c c¸p Intra Junctor................................................................................77 XI.20. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i m¹ng chuyÓn m¹ch thêi gian ................................................................77 XI.21. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c node IPC............................................................................................77 XI.22. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i IPC cña c¸c vi xö lý .................................................................................77 XI.23. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé chuyÓn m¹ch thêi gian .....................................................................78 VK Training Course V1.0 -7- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 8. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER XI.24. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé t¹o b¶n tin th«ng b¸o .........................................................................78 XI.25. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i bé trén cuéc gäi ......................................................................................78 XI.26. Test c¸c thiÕt bÞ cÊp TONE...................................................................................................78 XI.27.  Test c¸c thiÕt bÞ cÊp b¸o hiÖu.............................................................................................78 XI.28. Test c¸c thiÕt bÞ th«ng b¸o.....................................................................................................78 XI.29. Test m¹ch gäi héi nghÞ...........................................................................................................78 XI.30. Test th«ng tho¹i qua chuyÓn m¹ch kh«ng gian....................................................................78 XI.31. Test th«ng tho¹i néi tr¹m ........................................................................................................78 XI.32. Test chuyÓn m¹ch thêi gian ..................................................................................................79 XI.33. Test chuyÓn m¹ch kh«ng gian  .............................................................................................79 XI.34. Test ®êng IPC..........................................................................................................................79 XI.35. Gi¸m s¸t b¸o hiÖu R2................................................................................................................79 XI.36. Theo dâi b¸o hiÖu sè 7............................................................................................................80 XII. Backup d÷ liÖu hÖ thèng ..................................................................81 XIII. Mét sè lÖnh trong c¸c trêng hîp khÈn cÊp.......................................82 XIII.1. ChuyÓn mÆt cña MP (ACT­SBY)..........................................................................................82 XIII.2. Reset l¹i 1 bé vi xö lý...............................................................................................................82 XIII.3. Standby loading cho 1 bé vi xö lý..........................................................................................82 XIII.4. N¹p l¹i sè liÖu cho c¸c ph©n hÖ ............................................................................................83 XIII.5. ChuyÓn mÆt bé chuyÓn m¹ch thêi gian .............................................................................83 XIII.6. Loading l¹i mét khèi trong mét vi xö lý .................................................................................83 XIII.7. ChuyÓn mÆt node IPC...........................................................................................................83 XIII.8. Reset l¹i node IPC....................................................................................................................83 XIV. B¸O HIÖU Sè 7...................................................................................85 XIV.1. Mét sè kh¸i niÖm......................................................................................................................85 XIV.2. Mét sè b¶n tin .........................................................................................................................85 XIV.3. ThiÕt lËp ®êng b¸o hiÖu sè 7................................................................................................86 XV. T¹o nhãm PABX, Centrex...................................................................90 XV.1. T¹o nhãm chñ PBX...................................................................................................................90 VK Training Course V1.0 -8- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 9. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER XV.2. T¹o c¸c m¸y lÎ.............................................................................................................................90 XV.3. Xãa nhãm PBX..........................................................................................................................90 XV.4. Thay ®æi th«ng sè cho mét nhãm PBX.................................................................................90 XV.5. HiÓn thÞ th«ng tin vÒ mét nhãm PBX...................................................................................91 XV.6. HiÓn thÞ th«ng tin vÒ mét m¸y lÎ............................................................................................91 XV.7. HiÓn thÞ c¸c nhãm PBX cã trong hÖ thèng..........................................................................91 XV.8. T¹o c¸c thuª bao vµo nhãm Centrex.......................................................................................91 XV.9. T¹o chøc n¨ng nhÆt cuéc gäi cho c¸c thuª bao trong nhãm Centrex.................................91 XV.10. T¹o nhãm trît cho thuª bao trong nhãm Centrex.................................................................92 XVI. nhãm sè ®Æc biÖt............................................................................94 XVII. Giao tiÕp V5.2..................................................................................97 XVII.1. Giíi thiÖu chung.....................................................................................................................97 XVII.2. C¸c kh¸i niÖm dïng cho giao tiÕp V5.2.................................................................................97 XVII.3. CÊu tróc giao tiÕp V5.2 trong tæng ®µi STAREX­VK......................................................100 XVII.3.1. CÊu tróc tæng quan....................................................................................................................................... 100 XVII.3.2. CÊu tróc cña ph©n hÖ SS­V (WLIC)............................................................................................................. 101 XVII.3.3. Chøc n¨ng cña tõng khèi phÇn cøng trong ph©n hÖ SS­V.........................................................................102 XVII.3.3.1. Khèi SSP....................................................................................................................................................... 102 XVII.3.3.2. Khèi LSIU...................................................................................................................................................... 102 XVII.3.3.3. Khèi TSDC.................................................................................................................................................... 102 XVII.3.3.4. Khèi V5DC.................................................................................................................................................... 102 XVII.3.3.5. Khèi TSLU..................................................................................................................................................... 102 XVII.3.3.6. Khèi VSIU..................................................................................................................................................... 102 XVII.3.4. Chøc n¨ng c¸c khèi phÇn mÒm cña giao tiÕp V5.2.....................................................................................103 XVII.3.4.1. Khèi VPCU.................................................................................................................................................... 103 XVII.3.4.2. Khèi V5PU.................................................................................................................................................... 103 XVII.3.4.3. Khèi VSMU................................................................................................................................................... 103 XVII.3.4.4. Khèi VICU..................................................................................................................................................... 103 XVII.3.4.5. Khèi V5DU.................................................................................................................................................... 103 XVII.4. C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn V5.2 cña tæng ®µi STAREX­VK.....................................................104 XVII.4.1. C¸c lÖnh liªn quan ®Õn th«ng tin cña Variant.............................................................................................. 104 VK Training Course V1.0 -9- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 10. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER XVII.4.1.1. T¹o Logical link.............................................................................................................................................. 104 XVII.4.1.2. Xo¸ logical link cña Variant............................................................................................................................ 104 XVII.4.1.3. HiÓn thÞ th«ng tin cña mét Variant............................................................................................................... 104 XVII.4.2. T¹o , xo¸ Protection group.............................................................................................................................. 104 XVII.4.2.1. T¹o protection group...................................................................................................................................... 104 XVII.4.2.2. Xo¸  Protection Group................................................................................................................................... 104 XVII.4.3. C¸c lÖnh vÒ C­channel vµ C­path................................................................................................................. 104 XVII.4.3.1. T¹o C­channel............................................................................................................................................... 104 XVII.4.3.2. Xo¸ C­channel............................................................................................................................................... 104 XVII.4.3.3. T¹o C­Path.................................................................................................................................................... 104 XVII.4.3.4. Xo¸ C­path..................................................................................................................................................... 105 XVII.4.3.5. Xem th«ng tin cña C­channel........................................................................................................................ 105 XVII.4.4.C¸c lÖnh vÒ Interface...................................................................................................................................... 105 XVII.4.4.1. T¹o Interface.................................................................................................................................................. 105 XVII.4.4.2. KÝch ho¹t Interface....................................................................................................................................... 105 XVII.4.4.3. HiÓn thÞ th«ng tin cña Interface................................................................................................................... 105 XVII.4.4.4. Dõng ho¹t ®éng mét Interface ®ang ë tr¹ng th¸i act......................................................................................105 XVII.4.4.5. Xo¸ Interface................................................................................................................................................. 105 XVII.4.5. C¸c lÖnh vÒ Link............................................................................................................................................ 105 XVII.4.5.1. T¹o link cho mét interface.............................................................................................................................. 105 XVII.4.5.2. G¸n link cho mét Interface............................................................................................................................. 105 XVII.4.5.3. Kho¸ link........................................................................................................................................................ 106 XVII.4.5.4. Më link........................................................................................................................................................... 106 XVII.4.5.5. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c link trong mét Interface..............................................................................................106 XVII.4.5.6. Xo¸ Link......................................................................................................................................................... 106 XVII.4.5.7. Xem tr¹ng th¸i c¸c kªnh tho¹i 64Kbit/s cña mét Interface................................................................................106 XVII.4.6. C¸c lÖnh vÒ thuª bao V5.2............................................................................................................................. 106 XVII.4.6.1. T¹o thuª bao V5.2.......................................................................................................................................... 106 XVII.4.6.2. HiÓn thÞ th«ng tin cña thuª bao.................................................................................................................... 106 XVII.4.6.3. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i thuª bao........................................................................................................................... 107 XVII.4.6.4. Xo¸ thuª bao.................................................................................................................................................. 107 XVII.4.6.5. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i cæng ë ®Çu AN.............................................................................................................. 107 XVII.4.6.6. Block cæng t¹i ®Çu AN................................................................................................................................. 107 XVII.4.6.7. Unblock cæng t¹i ®Çu AN............................................................................................................................. 107 VK Training Course V1.0 -10- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 11. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER XVII.5. Phu¬ng ph¸p t¹o, xo¸ mét giao tiÕp V5.2...........................................................................107 XVII.5.1.T¹o giao tiÕp V5.2............................................................................................................................................ 107 XVII.5.2. C¸ch xo¸ mét giaotiÕp V5.2............................................................................................................................ 112 XVII.6. Xö lý trong trêng hîp khÈn cÊp..........................................................................................112 XVII.6.1. Trong trêng hîp interface ë tr¹ng th¸i OOS.................................................................................................... 112 XVII.6.2. Trêng hîp thuª bao cã vÊn ®Ò....................................................................................................................... 113 VK Training Course V1.0 -11- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 12. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER I. Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c user Ngêi vËn hµnh hÖ thèng cã thÓ giao tiÕp víi hÖ thèng th«ng qua c¸c mµn h×nh hiÓn thÞ ë c¸c cæng vµo ra. Trªn c¸c mµn h×nh hiÓn thÞ nµy, hÖ thèng ®a ra bèn lo¹i b¶n tin nh sau: + B¶n tin hiÓn thÞ kÕt qu¶ cña lÖnh mµ ngêi vËn hµnh ®a vµo: M xxxx + B¶n tin hiÓn thÞ sù thay ®æi tr¹ng th¸i thiÕt bÞ: S xxxx + B¶n tin hiÓn thÞ tr¹ng th¸i lçi cña thiÕt bÞ ®îc ph¸t hiÖn ra trong qu¸ tr×nh hÖ thèng tù kiÓm tra theo chu kú: F xxxx + B¶n tin hiÓn thÞ c¸c c¶nh b¸o: A xxxx HÖ thèng cã kh¶ n¨ng cho phÐp nhiÒu USER truy nhËp vµo hÖ thèng, c¸c USER nµy cã thÓ cã c¸c quyÒn lîi kh¸c nhau. HÖ thèng ngÇm ®Þnh ROOT lµ USER cã quyÒn h¹n cao nhÊt, cã kh¶ n¨ng lµm ®îc tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc. §Ó truy nhËp vµo mét USER ta thùc hiÖn nh sau: LOGIN: Tªn user PASSWORD: ***** VÝ dô: §Ó truy nhËp vµo USER ROOT ta thùc hiÖn nh sau: LOGIN: ROOT PASSWORD: TDXNEW §Ó tho¸t ra khái mét user mµ ta ®ang truy nhËp thùc hiÖn nh sau: LOG-OUT; I.1. C¸c c¸ch hái lÖnh Hái c¸c th«ng sè cña lÖnh VÝ dô: hái c¸c th«ng sè cña lÖnh ADD-USR ta thùc hiÖn nh sau: ADD-USR? ↵ KÕt qu¶ sÏ cho ra m· lÖnh vµ ®Çy ®ñ c¸c th«ng sè cña lÖnh - T×m tÊt c¶ c¸c lÖnh mµ ta biÕt ®îc tõ ®Çu tiªn cña lÖnh VÝ dô: T×m tÊt c¶ c¸c lÖnh cã tõ ®Çu tiªn lµ TEST : DIS-CMD-INFO:TEST; KÕt qu¶ sÏ ®a ra mét lo¹t c¸c lÖnh cã tõ ®Çu tiªn lµ TEST víi ®Çy ®ö m· lÖnh vµ c¸c th«ng sè cña lÖnh. - T×m c¸c lÖnh mµ ta biÕt ®îc tõ thø hai cña lÖnh VÝ dô: T×m c¸c lÖnh cã tõ thø hai lµ SLN VK Training Course V1.0 -12- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 13. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER DIS-CMD-INFO:_&SLN; - T×m c¸c lÖnh mµ ta biÕt ®îc tõ thø nhÊt vµ tõ thø hai cña lÖnh VÝ dô: t×m c¸c lÖnh cã tõ ®Çu tiªn vµ tõ thø hai lµ TEST-SLN: DIS-CMD-INFO:TEST&SLN; - T×m c¸c lÖnh mµ ta biÕt ®îc m· lÖnh VÝ dô: T×m lÖnh cã m· lµ C3000: DIS-CMD-INFO:3000; KÕt qu¶ sÏ hiÓn thÞ chi tiÕt lÖnh cÇn t×m bao gåm m· lÖnh, có ph¸p lÖnh vµ c¸c th«ng sè cña lÖnh.  I.2. C¸c lÖnh vÒ USER I.2.1. T¹o mét user míi. LÖnh: ADD-USR:USR,CLS,GRP; Trong ®ã: ADD-USR: Lµ có ph¸p lÖnh USR Tªn user CLS ph©n cÊp cña user CLS=1 user cã quyÒn lµm mäi viÖc theo chøc n¨ng cña m×nh CLS=2 cã mét sè viÖc user nµy kh«ng lµm ®îc CLS=3 user cã quyÒn h¹n thÊp nhÊt. GRP Chøc n¨ng cña user GRP=SMA Qu¶n lý vµ b¶o dìng hÖ thèng GRP=NM Qu¶n lý m¹ng GRP= TRKT Test trung kÕ GRP= SUBT Test thuª bao §Ó user cã thÓ thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng ta ®a vµo th«ng sè cña GRP nh sau: GRP=SMA&NM&TRKT&SUBT I.2.2. Thay ®æi Password cho USER LÖnh: CHG-PWD; OLD_PASSWORD: §¸nh vµo Password cò NEW_PASSWORD: §¸nh vµo Password míi RETYPE: §¸nh l¹i password míi mét lÇn n÷a Sau khi thay ®æi password ta ph¶i LOG-OUT ®Ó tho¸t ra vµ råi LOGIN vµo l¹i, khi vµo l¹i ph¶i ®¸nh ®óng password míi vµo th× míi vµo ®îc. VK Training Course V1.0 -13- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 14. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER Chó ý: Ta chØ cã thÓ thay ®æi password cho chÝnh USER mµ ta ®ang truy nhËp. Kh«ng nªn thay ®æi password cña ROOT nÕu nh cha thµnh th¹o vÒ lÖnh, v× USER ROOT kh«ng xo¸ ®îc. I.2.3. HiÓn thÞ c¸c user ®ang ho¹t ®éng LÖnh: DIS-USR-INFO; I.2.4. Xo¸ user LÖnh: DEL-USR:USR=Tªn user; I.2.5. Thay ®æi th«ng tin cña mét user. LÖnh: CHG-USR-INFO: USR, CLS, GRP; Trong ®ã: USR: Tªn user muèn thay ®æi th«ng tin CLS: Ph©n cÊp míi cña user GRP: Chøc n¨ng míi cña user. I.2.6. Tho¸t khái mét USER LOG-OUT; I.3. C¸c lÖnh vÒ cæng vµo ra Trong hÖ thèng tæng ®µi STAREX-VK cã tæng sè 16 cæng vµo ra ®îc ®¸nh sè tõ 0~15. C¸c cæng vµp ra nµy còng ®îc ph©n cÊp tõ 1~3 (CLS=1 lµ cæng cã cÊp cao nhÊt) vµ còng ®îc ph©n chia chøc n¨ng nh c¸c user (GRP= SMA,NM,TRKT,SUBT). ChØ cã USER nµo cã quyÒn h¹n lín h¬n hoÆc b»ng cæng th× míi ®îc sö dông cæng Êy. I.3.1. LÖnh hiÓn thÞ tr¹ng th¸i cña tÊt c¶ c¸c cæng vµo ra: LÖnh DIS-IO-PORT; KÕt qu¶ b¶n tin ®a ra nh sau: PORT MODE STS CLS PERM BAUD USER 0 XX XX XX XX XX (XX) ... ... ... ... ... ... ... 15 XX XX XX XX XX (XX) Trong ®ã: MODE: PC-M¸y tÝnh (m¸y PC) CRT- Terminal PRT- M¸y in TEST- Sö dông cæng ®Ó TEST .............................. VK Training Course V1.0 -14- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 15. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER STS: INS- Cæng ®ang ë tr¹ng th¸i ho¹t ®éng UNS- Cæng ë tr¹ng th¸i ngõng ho¹t ®éng FBLK- Cæng ë tr¹ng th¸i cha ®¬c ®Êu c¸p vµo ra MBLK- Cæng bÞ kho¸ b»ng lÖnh CLS: 1~3 PERM: ALW- Cæng ®îc cho phÐp ho¹t ®éng INH- Cæng bÞ cÊm ho¹t ®éng BAUD: Tèc ®é board (tèc ®é th«ng tin truyÒn qua cæng-9600) USER: Tªn cña user ®ang sö dông cæng. I.3.2. Thay ®æi th«ng sè cña mét cæng LÖnh: CHG-PORT-INFO:PORT,[CLS],[GRP]; Trong ®ã: PORT- Sè cña cæng cÇn thay ®æi CLS- Ph©n cÊp míi cña cæng GRP- Chøc n¨ng míi cña cæng Chó ý: C¸c th«ng sè ë c¸c lÖnh mµ n»m trong dÊu [..] lµ nh÷ng th«ng sè kh«ng b¾t buéc ph¶i ®a vµo, chóng sÏ ®îc ®a vµo theo c¸ch hîp lý nhÊt. I.3.3. HiÓn thÞ th«ng tin chi tiÕt cña mét cæng LÖnh: DIS-PORT-INFO:PORT; I.3.4. Thay ®æi tr¹ng th¸i hoÆc chÕ ®é lµm viÖc cña mét cæng LÖnh : CHG-IO-PORT:PORT,[MODE],[STS]; Trong ®ã: MODE- cã thÓ lµ PC,CRT,PRT,TEST STS- Cã thÓ lµ OOS, INS. I.3.5. Setup mét cæng m¸y in cho mét hoÆc nhiÒu cæng vµo ra HÖ thèng cho phÐp setup mét m¸y in cho tõng cæng vµo/ra hoÆc cã thÓ setup mét m¸y in cho tÊt c¶ c¸c cæng ®Ó in : -Th«ng tin tõ mét hay mét sè cæng vµo ra -In th«ng tin tõ tÊt c¶ c¸c cæng vµo ra. §Ó xem mét m¸y in ®ang ®îc setup cho mét port nµo LÖnh: DIS-STUP-PORT; B¶n tin ®a ra: INPUT-PORT-NO PRINTER-PORT-NO 0 4 VK Training Course V1.0 -15- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 16. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER 1 3 2 3 NÕu kh«ng hiÓn thÞ sè cæng m¸y in th× cã nghÜa lµ m¸y in ®ã sÏ in c¸c th«ng tin cho tÊt c¶ c¸c cæng trong hÖ thèng. Setup mét m¸y in cho mét cæng nµo ®ã: LÖnh: STUP-PRT-PORT:PORT,PRT; Trong ®ã: PORT: 0-15 PRT : 0-15 Huû bá setup: LÖnh: CANC-STUP-PORT:PORT,PRT; I.4. C¸c b¶n tin ®a ra (Messages) I.4.1. CÊm b¶n tin ra ë mét sè cæng nµo ®ã ta dïng lÖnh sau LÖnh: INH-MSG:TYPE,[PRN],[PORT]; Trong ®ã: TYPE=Cã thÓ lµ: STS, FLT, ALM PRN= M· b¶n tin (0000-9999) PORT=Sè cña cæng (0-15) I.4.2. Cho phÐp b¶n tin ®a ra trë l¹i LÖnh: ALW-MSG:TYPE,[PRN],[PORT]; Chó ý: - Trong 2 c©u lÖnh trªn, nÕu ta bá qua c¸c tham sè PRN&PORT th× tÊt c¶ c¸c b¶n tin cïng lo¹i sÏ ®îc cho phÐp hoÆc bÞ cÊm hiÓn thÞ ë cæng ®¸nh lÖnh. - Cßn nÕu bá qua tham sè PRN th× tÊt c¸c b¶n tin cïng lo¹i sÏ ®- îc cho phÐp hoÆc bÞ cÊm t¹i cæng mµ ta yªu cÇu. - Khi thùc hiÖn cÊm hay cho phÐp c¸c lo¹i b¶n tin bëi c¸c lÖnh trªn th× sau khi RESET tr¹ng th¸i ®ã vÉn ®îc gi÷ nguyªn I.4.3. HiÓn thÞ c¸c b¶n tin bÞ cÊm LÖnh: LIST-INH-MSG:TYPE,[PORT]; Ngoµi c¸c c©u lÖnh trªn ta cßn cã thÓ dïng mét sè c©u lÖnh sau ®Ó cÊm b¶n tin theo tõng lo¹i ë tÊt c¶ c¸c cæng: I.4.4. CÊm c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i (STS) ë tÊt c¶ c¸c cæng: LÖnh: INH-STS-MSG:[PRN]; VK Training Course V1.0 -16- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 17. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER I.4.5. CÊm c¸c b¶n tin lçi (FLT) ë tÊt c¶ c¸c cæng LÖnh: INH-FLT-MSG:[PRN]; I.4.6. CÊm c¸c b¶n tin c¶nh b¸o (ALM) ë tÊt c¶ c¸c cæng LÖnh: INH-ALM-MSG:[PRN]; I.4.7. Cho phÐp c¸c b¶n tin tr¹ng th¸i (STS) ë tÊt c¶ c¸c cæng ALW-STS-MSG:[PRN]; I.4.8. Cho phÐp c¸c b¶n tin lçi (FLT) ë tÊt c¶ c¸c cæng ALW-FLT-MSG:[PRN]; I.4.9. Cho phÐp c¸c b¶n tin c¶nh b¸o (ALM) ë tÊt c¶ c¸c cæng ALW-ALM-MSG:[PRN]; Chó ý: - Khi thùc hiÖn cÊm hay cho phÐp c¸c lo¹i b¶n tin b»ng c¸c lÖnh trªn th× sau khi RESET tr¹ng th¸i ®ã kh«ng cßn n÷a mµ tÊt c¶ c¸c b¶n tin bÞ cÊm tríc khi RESET sÏ ®îc cho phÐp trë l¹i. - LÖnh LIST-INH-MSG chØ cã thÓ xem ®îc c¸c b¶n tin bÞ cÊm bëi c¸c lÖnh INH-MSG. I.5. C¸c lÖnh liªn quan ®Õn c¸c c©u lÖnh (Command) I.5.1. HiÓn thÞ lÞch sö lÖnh LÖnh: DIS-REF-CMD; LÖnh nµy cho phÐp ta xem l¹i 20 lÖnh ®· ®îc ®a vµo tríc ®ã t¹i cæng mµ ta ®a lÖnh nµy vµo. I.5.2. Thay ®æi th«ng tin vÒ mét lÖnh CHG-CMD-INFO:CRN,CLS,[PWD],...; CRN: m· cña lÖnh CLS: Líp cña lÖnh cã gi¸ trÞ 1 ~ 5 PWD: Password I.5.3. HiÓn thÞ c¸c lÖnh LIST-CMD:[CLS],[GRP]; CLS: Líp (cÊp) cña lÖnh 1~3 GRP: Nhãm lÖnh cã gi¸ trÞ: SMA, NM, TRKT, SUBT I.5.4. Xem lÖnh nµo ®ang ®îc thùc hiÖn t¹i mét cæng nµo ®ã DIS-EXE-CMD:[PORT]; VK Training Course V1.0 -17- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 18. STAREX-VK SYSTEM Qu¶n lý vµo ra vµ c¸c USER I.5.5. Huû bá lÖnh ®ang ch¹y CANC-EXE-CMD:JOB,[PORT]; JOB: Sè cña c«ng viÖc t¬ng øng víi lÖnh ®ang thùc hiÖn PORT: Cæng thùc hiÖn lÖnh I.6. LÞch sö c¸c b¶n tin (History) I.6.1. Xem lÞch sö c¸c lÖnh can thiÖp LÖnh: DIS-CMD-HIS:[YEAR],[DATE],[STM],[ETM],PORT],[USR]; Trong ®ã: STM: Giê b¾t ®Çu ETM: Giê kÕt thóc USR: Tªn user thùc hiÖn lÖnh. Trong lÖnh nµy, nÕu bá qua c¸c tham sè th× b¶n tin sÏ cho ra c¸c lÖnh ®îc thùc hiÖn t¹i cæng mµ ta ®a lÖnh naú vµo tríc ®ã 1 giê. I.6.2. HiÓn thÞ lÞch sö c¸c b¶n tin LÖnh:DIS-MSG-HIS:TYPE,[YEAR],[DATE],[STM],[ETM],[PORT], [USR]; Trong ®ã: TYPE cã thÓ lµ c¸c b¶n tin lo¹i: STS, ALM, FLT, MMC, SYS. NÕu TYPE= SYS thg× ta cã thÓ xem b¶n tin ë c¶ ba lo¹i: STS, ALM, FLT. I.6.3. HiÓn thÞ xem cã nh÷ng ai LOGIN vµo hÖ thèng: LÖnh: DIS-LOG-HIS:[YEAR], [PORT]; VK Training Course V1.0 -18- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 19. STAREX-VK SYSTEM C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa vµ b¨ng tõ II. C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa vµ b¨ng tõ II.1. C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa C¸c æ ®Üa cã trong hÖ thèng: - ICP cã hai æ ®Üa DK0 bao gåm æ dÜa DKE0 vµ DKE1. Hai æ nµy ho¹t ®éng ë chÕ ®é ACT/SBY ®Ó lu c¸c ch¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu liªn quan ®Õn cæng vµo ra bao gåm lÞch sö cña c¸c lÖnh vµ c¸c b¶n tin. - OCP cã 4 æ ®Üa DK0 vµ DK1 trong ®ã DK0 gåm c¸c æ DKE0 vµ DKE1, DK1 bao gåm c¸c æ DKE2 vµ DKE3. Hai æ DK0 lu c¸c ch- ¬ng tr×nh vµ d÷ liÖu cho toµn hÖ thèng, cßn æ DK1 l d÷ liÖu cíc cho hÖ thèng. C¸c æ DK0 vµ DK1 ®îc ho¹t ®éng theo chÕ ®é ACT/SBY. - CÊu h×nh thùc tÕ cña c¸c æ ®Üa trªn hÖ thèng nh sau: DK0                  DK1 DK0           DK1 DKE0 DKE1 DKE2 DKE3 DKE0 DKE1 ICP OCP II.1.1. HiÓn thÞ tr¹ng th¸i c¸c æ ®Üa LÖnh: DIS-DKE-STS:PRC; Trong ®ã: PRC=ICP hoÆc PRC=OCP. Chó ý: - C¸c vÖ tinh hiÖn nay (RSE) kh«ng lu cíc b»ng æ ®Üa mµ cíc ë c¸c vÖ tinh ®îc lu vµo trong card POA09 vµ ®îc chuyÓn vÒ lu trong æ ®Üa ë HOST. - NÕu b¶n tin ®a ra tr¹ng th¸i cña æ ®Üa (STS) lµ: + FBLK cã nghÜa lµ æ bÞ t¾t nguån hoÆc bÞ lçi. + MBLK cã nghÜa lµ æ ®· bÞ kho¸ b»ng lÖnh. VK Training Course V1.0 -19- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
 20. STAREX-VK SYSTEM C¸c lÖnh vÒ æ ®Üa vµ b¨ng tõ II.1.2. HiÓn thÞ néi dung æ ®Üa LÖnh: LIST-DK-FILE:PRC,DK,[FILE]; PRC=ICP,OCP DK= DK0 hoÆc DK1 FILE: Tªn cña file trong æ ®Üa. NÕu bá qua th«ng sè FILE th× liÖt kª néi dung cña cña t©t c¶ c¸c file cã trong æ ®Üa. II.1.3. Kho¸ vµ më kho¸ æ ®Üa LÖnh 1: BLK-DKE:PRC,DKE; LÖnh 2: UBLK-DKE:PRC,DKE; Trong ®ã: PRC=OCP hoÆc ICP DKE=0,1,2,3. II.1.4. LÖnh TEST æ ®Üa LÖnh: TEST-DKE:PRC,DKE,[ADD],BLK; Trong ®ã: ADD: Lµ ®Þa chØ cÇn thiÕt TEST. BLK: Lµ sè BLK cÇn TEST. II.1.5. Xãa file trong ®Üa DEL-DK-FILE:PRC,DK,FILE; PRC: vi xö lý chøa æ ®Üa nh OCP, ICP, RCP04,... DK: Xo¸ file trong æ nµo FILE: Tªn file II.1.6. ChuyÓn mét file ®Õn æ ®Üa kh¸c MOVE-DK-FILE:PRC1,DK1,FILE1,PRC2,DK2,FILE2; ChØ sè 1 t¬ng øng víi nguån, chØ sè 2 lµ ®Ých II.1.7. Copy file COPY-DK-FILE:PRC1,DK1,[FILE1],PRC2,DK2,[FILE2],[ALL]; NÕu bá qua tham sè FILE1,2 th× nã sÏ copy tÊt c¶ c¸c file phô thuéc vµ ®iÒu kiÖn ALL ALL =TRUE th× chØ copy c¸c file dµnh cho vi xö lý ph©n hÖ ®ã = FALSE copy tÊt II.1.8. So s¸nh hai file (lµm cho hai file gièng nhau) CMPR-DK-FILE:PRC1,DK1,FILE1,PRC2,DK2,FILE2; ChØ sè 1 lµ nguån cßn chØ sè 2 lµ ®Ých VK Training Course V1.0 -20- VKX, LTD. Command Description of OAM Vietnam Korea eXchange
Đồng bộ tài khoản