Các linh kiện khí nén khác và Logic khí nén

Chia sẻ: Phong Phu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
172
lượt xem
99
download

Các linh kiện khí nén khác và Logic khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các loại cảm biến - Chức năng của cảm biến - Các loại cảm biến dùng cho khí nén - Cảm biến cuối hành trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các linh kiện khí nén khác và Logic khí nén

 1. Chöông 4.Caùc linh kieän khí neùn khaùc. 4.1. Caùc loaïi caûm bieán. 1.Chöùc naêng cuûa caûm bieán 2.Caùc loaïi caûm bieán duøng cho khí neùn. a.Caûm bieán cuoái haønh trình. b.Caûm bieán xì thoaùt khí neùn. -Caûm bieán bòt loã thoaùt.
 2. c.Caûm bieán tieáp caän (Caûm bieán tia phaûn hoài) : Laø caûm bieán khoâng tieáp xuùc. Caàn coù boä khuyeách ñaïi. d.Caûm bieán ñi qua :(Caûm bieán tia ñi qua) cuõng laø caûm bieán khoâng tieáp xuùc. .Boä phaùt .Boä thu .Vaät chaén
 3. Caàn coù boä khuyeách ñaïi nhaïy.
 4. 4.2. Thieát bò taïo chaân khoâng 1.Bôm chaân khoâng. 2.Oáng venturi.
 5. 4.3. Boä ñònh thôøi vaø boä taïo xung khí neùn. 1.Boä ñònh thôøi : Coù taùc duïng laøm chaäm söï xuaát hieän hoaëc maát ñi cuûa moät tín hieäu. Δ t = 8s
 6. 2.Boä taïo xung. Δ t = 0.8.s Boä taïo xung ñònh daïng moät tín hieäu thaønh 1 xung ngaén côõ 0.8 s.
 7. Chöông 5. Logic khí neùn. 5.1.Caùc phaàn töû logic khí neùn. 1.Phaàn töû taùi taïo: YES Baûng chaân trò Ma traän a a S 0 1 0 0 1 1
 8. 2.Phaàn töû logic ñaûo : NO ( phaàn töû vaïn naêng). Baûng chaân trò Matrice a S a 0 1 0 1 1 0 1 0
 9. 3.Phaàn töû VAØ : AND Table de vérité Matrice a 0 1 a b S b 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
 10. 4.Phaàn töû OR Baûng chaân trò Ma traän a b S a 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 • Kyù hieäu Coâng ngheä (ISO) Baùn nguyeät Hình vuoâng 5.Phaàn tö: EXNOR: (Phaàn töû so saùnh gioáng nhau). 6.Phaàn töû: EXNOR: (So saùnh khaùc nhau).
 11. 7.Phaàn töû nhôù: a.Phaàn töû nhôù loaïi 1. b.Phaàn töû nhôù loaïi 2. Chuù yù :caùc van nhò oån coù chöùc naêng nhôù. 5.2.Caùc phöông phaùp bieåu dieãn vaø ruùt goïn moät haøm logic. 1.Phöông phaùp ñaïi soá logic. 2.Phöông phaùp duøng baûng Karnaugh. 3.Ví duï minh hoaï.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản