intTypePromotion=1
ADSENSE

Các loại chứng từ kế toán

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

23
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là kế toán bạn cần biết phân loại, sắp xếp các loại chứng từ kế toán một cách có khoa học nhất. Để khi cần có thể tìm kiếm được nhanh nhất. Vì vậy chúng ta cần hệ thống các loại chứng từ trước khi in để kẹp cùng hoá đơn gốc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các loại chứng từ kế toán

CÁC LOẠI CHỨNG TỪ KẾ TOÁN<br /> ̀ ́ ́ ̣ ̣<br /> La kê toan ban cân biêt phân loai, săp xêp các lo<br /> ̀ ́ ́ ́ ại chứng từ  kế  toán môt cach co khoa hoc<br /> ̣ ́ ́ ̣  <br /> ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ược nhanh nhât. Vi vây chung ta cân hê thông cac loai ch<br /> nhât. Đê khi cân co thê tim kiêm đ<br /> ́ ́ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ứng  <br /> từ trươc khi in đê kep cung hoa đ<br /> ́ ̉ ̣ ̀ ́ ơn gôc.<br /> ́<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ́ ̣ ưng t<br /> 1. Cac loai ch ́ ư kê toan bao gôm:<br /> ̀ ́ ́ ̀<br /> <br /> 1.1. Các loại chứng từ kế toán liên quan đên tiên<br /> ́ ̀<br /> <br /> + Phiêu thu tiên:<br /> ́ ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ ghi nhân viêc thu tiên t<br /> ̣ ̣ ̀ ừ cac dich vu ban hang<br /> ́ ̣ ̣ ́ ̀    hoa, ban thanh phâm ma khach<br /> ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́  <br /> ́ ̀ ̀ ̣<br /> hang thanh toan ngay băng tiên măt.<br /> ̀<br /> + Phiêu chi tiên:<br /> ́ ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ ghi nhân viêc chi tiên đê mua hang hoa, nguyên vât liêu, dich vu đa thanh toan<br /> ̣ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ <br /> ̀ ́ ̀ ̀ ̣<br /> ngay cho nha cung câp băng tiên măt.<br /> ̣<br /> + Sec tiên măt:<br /> ́ ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ trong trương h<br /> ̀ ợp công ty phat hanh sec cho nhân viên đi rut tiên t<br /> ́ ̀ ́ ́ ̀ ừ tai khoan ngân<br /> ̀ ̉  <br /> ̀ ̣ ̣<br /> hang vê nhâp quy tiên măt.<br /> ̀ ̃ ̀<br /> ̉ ̣<br /> + Uy nhiêm chi:<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ trong trương h<br /> ̀ ợp thanh toan tiên cho nha cung câp băng chuyên khoan. Uy nhiêm<br /> ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ̉ ̣  <br /> chi la căn c<br /> ̀ ứ chưng minh viêc giao dich thanh toan cho nha cung câp đa hoan thanh. Do vây<br /> ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ ̣  <br /> ́ ́ ̉ ̣<br /> khi viêt giây uy nhiêm chi ̉ ̉ ơn vi minh va cua nha cung<br />  phai viêt chinh xac cac thông tin cua đ<br /> ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀  <br /> câp.<br /> ́<br /> ̣ ̉<br /> + Nôp tiên vao tai khoan:<br /> ̀ ̀ ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ thê hiên cac nôi dung nh<br /> ̉ ̣ ́ ̣ ư khach hang chuyên tiên vao tai khoan đê thanh toan tiên<br /> ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ <br /> ̣ ̣ ̉ ̣ ̀ ̃ ̀ ửi  <br /> mua hang cho công ty chung ta. Nôp tiên măt vao tai khoan ngân hang. Hoăc tiên lai tiên g<br /> ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀<br /> hang thang.<br /> ̀ ́<br /> ̉ ̀ ̣ ̣<br /> + Chuyên tiên nôi bô:<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ ghi nhân viêc chuyên tiên t<br /> ̣ ̣ ̉ ̀ ừ tai khoan tiên g<br /> ̀ ̉ ̀ ửi băng VND sang tai khoan ngoai tê.<br /> ̀ ̀ ̉ ̣ ̣ <br /> ̉ ̣<br /> Đê thanh toan cho nha cung câp hoăc ng<br /> ́ ̀ ́ ược laị<br /> ̉<br /> + Tiên đang chuyên:<br /> ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ư thê hiên nôi dung tiên đang chuyên ch<br /> ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ưa vao tai khoan nha cung câp<br /> ̀ ̀ ̉ ̀ ́<br /> 1.2. Chưng t<br /> ́ ừ liên quan đên hoa đ<br /> ́ ́ ơn<br /> <br /> ́ ơn ban hang:<br /> + Hoa đ ́ ̀<br /> La căn c<br /> ̀ ứ ghi nhân viêc chuyên giao san phâm, hang hoa hoan thanh, đ<br /> ̣ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ược ghi nhân vao doanh<br /> ̣ ̀  <br /> thu<br /> ́ ơn mua hang:<br /> + Hoa đ ̀<br /> La căn c<br /> ̀ ư ghi nhân viêc mua cac san phâm hang hoa dich vu<br /> ́ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̣<br /> ́ ̉ ̣<br /> + Hang ban tra lai:<br /> ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ kem hoa đ<br /> ̀ ́ ơn khach hang tra lai hang trong tr<br /> ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ương h<br /> ̀ ợp hang ban rôi nh<br /> ̀ ́ ̀ ưng bị  <br /> khach hang<br /> ́ ̉ ̣<br /> ̀   tra lai.<br /> ̉ ̣ ̀<br /> + Hang mua tra lai hang:<br /> ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ư kem theo hoa đ<br /> ̀ ̀ ́ ơn đâu ra ghi nhân viêc mua hang rôi tra lai nha cung câp<br /> ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣ ̀ ́<br /> ̉<br /> + Tông h ợp hoa đ<br /> ́ ơn ban le:<br /> ́ ̉<br /> ̀ ́ ưng t<br /> La cac ch ́ ừ tông h<br /> ̉ ợp cac hoa đ<br /> ́ ́ ơn ban le kep cung hoa đ<br /> ́ ̉ ̣ ̀ ́ ơn ban hang. Co ch<br /> ́ ̀ ́ ữ ky gi<br /> ́ ưã  <br /> ngươi ban va ng<br /> ̀ ́ ̀ ươi mua<br /> ̀<br /> ̣ ưng t<br /> 1.3. Cac loai ch<br /> ́ ́ ừ liên quan đên vât t<br /> ́ ̣ ư, hang hoa<br /> ̀ ́<br /> <br /> ̣<br />  + Phiêu nhâp kho:<br /> ́<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ ghi nhân viêc nhâp kho nguyên vât liêu t<br /> ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ừ hoa đ<br /> ́ ơn mua nguyên vât liêu, nhâp kho<br /> ̣ ̣ ̣  <br /> ́ ừ hoa đ<br /> hang hoa t<br /> ̀ ́ ơn mua hang hoa, nhâp kho thanh phâm. Căn c<br /> ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ứ vao biên ban nghiêm thu<br /> ̀ ̉ ̣  <br /> ̉ ́ ̉ ̉<br /> hoan thanh quy trinh san xuât san phâm<br /> ̀ ̀ ̀<br /> + Phiêu xuât kho:<br /> ́ ́<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ ghi nhân viêc xuât kho NVL. Đê san xuât thanh phâm, xuât kho hang hoa ban ra.<br /> ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́  <br /> Căn cư trên hoa đ<br /> ́ ́ ơn ban hang hoa, xuât kho thanh phâm đê ban cho khach hang<br /> ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ́ ̀<br /> ̉<br /> + Chuyên kho:<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ liên quan tơi viêc chuyên kho vât t<br /> ́ ̣ ̉ ̣ ư thanh kho hang hoa đê xuât ban. Hoăc ng<br /> ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ược  <br /> ̣ ̉ ̣ ư đê đ<br /> lai chuyên kho hang hoa thanh kho vât t<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ưa vao qua trinh san xuât.<br /> ̀ ́ ̀ ̉ ́<br /> 1.4. Chưng t<br /> ́ ừ liên quan đên tai san cô đinh va công cu dung cu<br /> ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣<br /> <br /> + Chưng t<br /> ́ ư ghi tăng tai san cô đinh:<br /> ̀ ̀ ̉ ́ ̣<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ thê hiên nôi dung mua tai san cô đinh co gia tri t<br /> ̉ ̣ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ừ 30 triêu đông tr<br /> ̣ ̀ ở lên. Xem thêm <br /> ̀ ̀ ̉ ́ ̣<br /> bai tai san cô đinh la gi<br /> ̀ ̀<br /> + Chưng t<br /> ́ ư ghi giam tai san cô đinh:<br /> ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̣<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ thê hiên nôi dung ghi giam trong tr<br /> ̉ ̣ ̣ ̉ ương h<br /> ̀ ợp thanh ly, nh<br /> ́ ượng ban TSCĐ. Hoăc<br /> ́ ̣  <br /> trương h<br /> ̀ ợp  hach toan chuyên tai san cô đinh thanh công cu dung cu<br /> ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣.<br /> ̉ ̀ ̉ ́ ̣<br /> + Điêu chinh tai san cô đinh:<br /> ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ư phan anh viêc điêu chinh tăng gia tri tai san cô đinh<br /> ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣<br /> + Chưng t<br /> ́ ư khâu hao TSCĐ:<br /> ̀ ́<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ vao cuôi thang kê toan trich khâu hao tscd. Tinh vao chi phi quan ly doanh nghiêp.<br /> ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣  <br /> ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ́ ực tiêp tham gia vao qua trinh san xuât<br /> Hoăc chi phi san xuât. Nêu tai san đo tr<br /> ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ́<br /> + Chưng t<br /> ́ ư ghi tăng CCDC:<br /> ̀<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ư kem theo hoa đ<br /> ̀ ̀ ́ ơn mua mới CDCD<br /> + Chưng t<br /> ́ ư ghi giam CCDC:<br /> ̀ ̉<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ư phat sinh trong tr<br /> ̀ ́ ương h<br /> ̀ ợp bao hong CCDC.<br /> ́ ̉<br /> + Chưng t<br /> ́ ư phân bô CCDC:<br /> ̀ ̉<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ vao cuôi thang kê toan tinh phân bô CCDC<br /> ̀ ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣<br />  tinh vao chi phi SXKD. Hoăc chi phí <br /> ̉ ̣<br /> quan ly doanh nghiêp.<br /> ́<br /> ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀ ưng t<br /> + Bao hong, bao mât công cu dung cu: La ch<br /> ́ ́ ́ ư ghi nhân viêc bao hong, bao mât công cu<br /> ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣<br /> 1.5. Các loại chứng từ kế toán liên quan khać<br /> <br /> + Chưng t<br /> ́ ư nghiêp vu khac:<br /> ̀ ̣ ̣ ́<br /> ̉ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ương phai tra cho nhân viên cac bô phân. Trich cac loai<br /> Phan anh toan bô cac nghiêp vu trich l ̉ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ <br /> ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣  <br /> BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN. Trich tiên thuê môn bai phai nôp. Trich tiên thuê thu nhâp<br /> ́<br /> ̣ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̣  <br /> doanh nghiêp phai nôp hang quy. Va xac đinh lai chênh lêch thuê TNDN cuôi năm phai nôp<br /> thêm.<br /> + Chưng t<br /> ̀ ư ghi đông th<br /> ̀ ̀ ời:<br /> ̀ ưng t<br /> La ch ́ ừ sinh ra khi hach toan cac but toan vê ngoai tê. Vi du nh<br /> ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ư  viêc mua ngoai tê cac<br /> ̣ ̣ ̣ ́ <br /> ̣<br /> loai.<br /> Sau khi sắp xếp và hạch toán xong các chứng từ  trên. Kế  toán cần biết cách đánh số  chứng <br /> từ kế toán sao cho khoa học, hợp lý và đúng nguyên tắc.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2