CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN

Chia sẻ: Quocminh Quocminh | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:8

0
511
lượt xem
61
download

CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các mẫu biểu quyết toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC MẪU BIỂU QUYẾT TOÁN

  1. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH Thaùng 05 naêm 2004 Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834 Tieàn maët* 111 32,859,000 311,015,000 333,375,000 10,499,000 Tieàn göûi Ngaân haøng (Coop) 112 26,615,778 144,935,115 169,007,540 2,543,353 Phaûi thu khaùch haøng 131 617,495,547 298,747,607 232,585,000 683,658,154 Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø* 133 9,571,865 9,571,865 0 Taïm öùng 141 3,200,000 4,100,000 3,200,000 4,100,000 Chi phí traû tröôùc 142 55,039,719 6,879,965 48,159,754 NVL 152 154,868,700 76,919,779 124,254,233 107,534,246 CP SXKD DD 154 21,465,732 195,632,378 176,542,915 40,555,195 Thaønh phaåm 155 95,735,432 176,542,915 181,756,415 90,521,932 Haøng göûi ñi baùn 157 421,778,765 181,756,415 155,426,980 448,108,200 TSCÑ 211 539,919,000 8,727,000 548,646,000 Khaáu hao TSCÑ 214 67,981,425 6,427,607 74,409,032 Kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn* 244 23,393,000 23,393,000 0 Vay ngaén haïn* 311 50,000,000 0 50,000,000 Phaûi traû ngöôøi baùn* 331 122,330,000 89,181,000 48,065,000 81,214,000 Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp* 333 9,571,865 9,791,205 219,340 Phaûi traû CNV 334 65,850,000 68,713,000 72,695,000 69,832,000 Vay daøi haïn 341 200,000,000 200,000,000 Nguoàn voán KD 411 1,338,576,333 1,338,576,333 Lôïi Nhuaän chöa PP 421 147,632,915 45,835,214 193,468,129 Doanh thu 511 318,803,000 318,803,000 0 Chieát khaáu haøng baùn 521 1,958,241 1,958,241 0 Haøng baùn bò traû laïi 531 57,000 57,000 0 Giaûm gia haøng baùn 532 4,815,759 4,815,759 0 Chi phí NVL TT 621 124,254,233 124,254,233 0 CP Nhaân coâng TT 622 22,916,145 22,916,145 0 Chi phí SXC 627 48,462,000 48,462,000 0 Giaù voán haøng baùn 632 155,369,980 155,369,980 0 CP baùn haøng 641 65,742,619 65,742,619 0 CP quaûn lyù DN 642 37,524,187 37,524,187 0 Thu nhaäp töø hoaït ñoäng TC 711 0 Thu nhaäp baát thuôøng 721 0 Chi phí töø hoaït ñoäng taøi chính* 11 8 7,500,000 7,500,000 0 Chi phí baát thöôøng 821
  2. Soá Soá dö ñaàu kyø Soá Phaùt sinh trong kyø Soá dö cuoái kyø Teân Taøi Khoaûn hieäu Nôï Coù Nôï Coù Nôï Coù COÄNG 1,992,370,673 1,992,370,673 2,674,789,103 2,674,789,103 2,007,718,834 2,007,718,834 Xaùc ñònh keát quaû KD 911 311,972,000 311,972,000 Thaønh phoá Hoà chí Minh, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Ngöôøi laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
  3. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuû Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2004 TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 A. TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG VAØ ÑAÀU TÖ NGAÉN HAÏN 100 1,398,556,657 ( 100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 ) I Tieàn 110 38,828,774 1. Tieàn maët taïi quyõ (goàm caû ngaân phieáu ) 111 38,340,578 2. Tieàn göûõi ngaân haøng 112 488,196 3. Tieàn ñang chuyeån 113 II Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 120 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn ngaén haïn 121 Ñaàu tö ngaén haïn khaùc 128 3. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn ( *) 129 III Caùc khoaûn phaûi thu 130 418,253,165 1. Phaûi thu cuûa khaùch haøng 131 418,253,165 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 132 3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 133 4. Phaûi thu noäi boä 134 _ Voán kinh doanh ôû caùc ñôn vò tröïc thuoäc 135 _ Phaûi thu noäi boä khaùc 136 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 138 6. Döï phoøng caùc khoaûn phaûi thu khoù ñoøi ( *) 139 IV Haøng toàn kho 140 937,774,718 1. Haøng mua ñang ñi treân ñöôøng 141 2. Nguyeân lieäu, vaät lieäu toàn kho 142 227,694,675 3. Coâng cuï , duïng cuï trong kho 143 4. Chi phí saûn xuaát, kinh doanh dôû dang 144 68,512,457 5. Thaønh phaåm toàn kho 145 126,448,962 6. Haøng hoaù toàn kho 146 7. Haøng göûi ñi baùn 147 515,118,624 8. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) 149 V . Taøi saûn löu ñoäng khaùc 150 3,700,000 1. Taïm öùng 151 3,700,000 2. Chi phí traû tröôùc 152 3. Chi phí chôø keát chuyeån 153 4. Taøi saûn thieáu chôø xöû lyù 154 5. Caùc khoaûn caàm coá, kyù cöôïc, kyù quyõ ngaén haïn 155 VI. Chi söï nghieäp 160 0 1. Chi söï nghieäp naêm tröôùc 161 2, Chi söï nghieäp naêm nay 162 B - TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH , ÑAÀU TÖ DAØI HAÏN 200 504075611 (200= 210 + 220 + 230 + 240 ) I Taøi saûn coá ñònh 210 504,075,611 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 211 504,075,611 - Nguyeân giaù 212 539,919,000 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( * ) 213 -35,843,389 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính 214 - Nguyeân giaù 215 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 216 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình 217 - Nguyeân giaù 218
  4. TAØI SAÛN Maõ soá Soá ñaàu naêm 1 2 3 - Giaù trò hao moøn luõy keá ( *) 219 II Caùc khoaûn ñaøu tö taøi chính daøi haïn 220 0 1. Ñaàu tö chöùng khoaùn daøi haïn 221 2. Goùp voán lieân doanh 222 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 228 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö daøi haïn ( *) 229 III Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang 230 IV Caùc khoaûn kyù quyõ , kyù cöôïc daøi haïn 240 TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN ( 250 = 100 + 200) 250 1,902,632,268 NGUOÀN VOÁN A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ ( 300 = 310 + 320+ 330) 300 526,393,796 I Nôï ngaén haïn 310 326,393,796 1. Vay ngaén haïn 311 2. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 312 3. Phaûi traû cho ngöôøi baùn 313 253,578,351 4. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 314 5. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 315 6. Phaûi traû coâng nhaân vieân 316 72,815,445 7. Phaûi traû cho caùc ñôn vò noäi boä 317 8. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp khaùc 318 II Nôï daøi haïn 320 200,000,000 1. Vay daøi haïn 321 200,000,000 2. Nôï daøi haïn 322 III Nôï khaùc 330 0 1. Chi phí phaûi traû 331 2. Taøi saûn thöøa chôø xöû lyù 332 3. Nhaän kyù quyõ, kyù cöôïc daøi haïn 333 B - NGUOÀN VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU ( 400 = 410 +420) 400 1,376,238,472 I Nguoàn voán , quyõ 410 1,376,238,472 1. Nguoàn voán kinh doanh 411 1,338,576,333 2. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn 412 3. Cheânh leäch tyû giaù 413 4. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 414 5. Quyõ döï phoøng taøi chính 415 6. Lôïi nhuaän chöa phaân phoái 416 37,662,139 7. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 417 II Nguoàn kinh phí, quyõ khaùc 420 0 1. Quyõ döï phoøng veà trôï caáp maát vieäc laøm 421 2. Quyõ khen thöôûng vaø phuùc lôïi 422 3. Quyõ quaûn lyù cuûa caáp treân 423 4. Nguoàn kinh phí söï nghieäp 424 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm tröôùc 425 - Nguoàn kinh phí söï nghieäp naêm nay 426 5. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ 427 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN ( 430 = 300 + 400) 430 1,902,632,268 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC 0
  5. Maãu soá B 01 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ - BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Taïi ngaøy 31 thaùng 5 naêm 2004 Ñôn vò tính: VNÑ Soá cuoái kyø 4 1,459,072,834 13,042,353 10,499,000 2,543,353 0 683,658,154 683,658,154 0 686,719,573 107,534,246 40,555,195 90,521,932 448,108,200 75,652,754 4,100,000 48,159,754 23,393,000 0 474236968 474,236,968 474,236,968 548,646,000 -74,409,032
  6. Soá cuoái kyø 4 0 1,933,309,802 401,265,340 201,265,340 50,000,000 81,214,000 219,340 69,832,000 200,000,000 200,000,000 0 1,532,044,462 1,532,044,462 1,338,576,333 193,468,129 0 1,933,309,802 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 GIAÙM ÑOÁC
  7. Maãu soá B 02 - DN Ban haønh theo QÑ soá 167/2000/QÑ -BTC Ngaøy 25 thaùng 10 naêm 2000 cuûa Boä tröôûng Boä Taøi Chính KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH Thaùng 5 naêm 2004 PHAÀN I - LAÕI , LOÃ CHÆ TIEÂU Maõ soá Kyø naøy Kyø tröôùc 1 2 3 4 Toång doanh thu 01 318,803,000 305,216,488 Trong ñoù : Doanh thu haøng xuaát khaåu 02 Caùc khoaûn giaûm tröø ( 03 = 05 + 06 + 07) 03 6,831,000 6,513,422 + Giaûm giaù haøng baùn 05 6,774,000 6,513,422 + Haøng baùn bò traû laïi 06 57,000 + Thueá tieâu thuï ñaëc bieät , thueá xuaát khaåu phaûi noäp 07 1. Doanh thu thuaàn ( 10 = 01 -03) 10 311,972,000 298,703,066 2. Giaù voán haøng baùn 11 155,369,980 150,118,237 3. Lôïi nhuaän goäp ( 20 = 10-11) 20 156,602,020 148,584,829 4. Chi phí baùn haøng 21 65,742,619 63,112,914 5. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 22 37,524,187 35,496,577 6. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh 53,335,214 49,975,338 ( 30 = 20 - (21 +22)) 30 7. Thu nhaäp hoaït ñoäng taøi chính 31 8. Chi phí hoaït ñoäng taøi chính 32 7,500,000 6,000,000 9. Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng taøi chính -7,500,000 ( 40 = 31-32 ) 40 10. Caùc khoaûn thu nhaäp baát thöôøng 41 11. Chi phí baát thöôøng 42 12. Lôïi nhuaän baát thöôøng ( 50 = 41-42) 50 0 0 13. Toång lôïi nhuaän tröôùc thueá 45,835,214 49,975,338 ( 60 = 30 + 40 + 50 ) 60 14. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp phaûi noäp 70 14,667,268 15,992,108 15. Lôïi nhuaän sau thueá ( 80 = 60 - 70) 80 31,167,946 33,983,230 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 6 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
  8. oá B 02 - DN Ñ soá 167/2000/QÑ -BTC g 10 naêm 2000 cuûa g Boä Taøi Chính OANH ÑVT: VNÑ Luyõ keá töø ñaàu naêm 5 1,474,490,000 29,764,173 27,118,947 2,645,226 1,444,725,827 724,755,433 719,970,394 300,165,126 188,837,139 230,968,129 37,500,000 -37,500,000 0 193,468,129 61,909,801 131,558,328 08 thaùng 6 naêm 2002 ÙM ÑOÁC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản