intTypePromotion=1

Các mẫu soạn thảo văn bản

Chia sẻ: Tan Phuoc Dong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

3
4.886
lượt xem
899
download

Các mẫu soạn thảo văn bản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu trình bày về một số biểu mẫu hướng dẫn soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các mẫu soạn thảo văn bản

 1. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! I.1) Mẫu Quyết định TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (1)……,ngày…..tháng….năm…… Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL) QUYẾT ĐỊNH Về việc…………….(2)……………….. TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN Căn cứ………………………….(3).............................................................; Căn cứ………………………….(4).............................................................; Xét đề nghị của............................................................................................, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1........................................................................................................... Điều 2........................................................................................................... Điều.………Các…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/. …………….(6)………………. Nơi nhận: (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT, VP. Chú giải: (1): Địa danh (2): Trích yếu nội dung của Quyết định (3): Căn cứ để ban hành Quyết định (4): Nội dung của Quyết định (5): Nêu đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (6): Thẩm quyền ký là người đứng đầu cơ quan tổ chức
 2. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! I.2) Mẫu Nghị quyết TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (1)……,ngày…..tháng….năm…… Số:…/NĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL) NGHỊ QUYẾT CỦA (CƠ QUAN BAN HÀNH)… Về việc…………….(2)……………….. (CƠ QUAN BAN HÀNH) Căn cứ…………………………...................................................................; Căn cứ…………………………...................................................................; Sau khi nghe báo cáo của ............................................................................., QUYẾT NGHỊ : 1:……………………………..(3)................................................................. 2:.................................................................................................................... 3:..................................................................................................................../. …………….(4)………………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT, VP,……...; Chú giải: (1): Địa danh (2): Trích yếu nội dung của Nghị quyết (3): Nội dung của Nghị quyết (4):Thẩm quyền ký(VD:TM.CHỦ TỊCH)
 3. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! I.3) Mẫu Quyết định của người đứng đầu cơ quan ban hành TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (1)……,ngày…..tháng….năm…… Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL) QUYẾT ĐỊNH CỦA (THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN)… Về việc…………….(2)……………….. …(THỦ TRƯỞNG CQBH)… Căn cứ………………………….(3).............................................................; Căn cứ…………………………...................................................................; Xét đề nghị của............................................................................................, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1…………………………(4).............................................................. Điều 2........................................................................................................... Điều………:…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/. Nơi nhận ….(THỦ TRƯỞNG CQBH)…. (Ký tên, đóng dấu) -……………………., Họ và tên - Lưu: VT, VP,……..., Chú giải: (1): Địa danh (2): Trích yếu nội dung của Quyết định (3): Căn cứ để ban hành Quyết định (4): Nội dung của Quyết định (5): Nêu đầy đủ các đơn vị, cá nhân có liên quan
 4. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! II.1) Mẫu Công văn (mẫu chung) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (2)……,ngày…..tháng….năm…… Số:…/…..-……(1) V/v……….(3)…………….. Kính gửi : -……………….(4)........................................................ ……………………..(5)............................................................................... .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ……………………………………………. …………….(6)………………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT. Chú giải: (1): Viết tắt tên cơ quan, tổ chức, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo (2): Địa danh (3): Trích yếu: tóm tắt nội dung đề của công văn (4): Tên cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính. Không ghi những cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết quan hệ phối hợp, báo cáo, lưu, các chủ thể đó được ghi ở mục nơi nhận. (5): Nội dung công văn
 5. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! (6):Thẩm quyền ký là thủ trưởng hoặc có chức danh có thẩm quyền của cơ TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm…… V/v……….(4)…………….. quan. II.2) Mẫu Công văn giải thích Kính gửi : -……………….(5)........................................................ Thực hiện…..(6)……của….(7)…..về……(8)…..trong thời gian thực hiện vừa qua cho thấy nhiều quy định khác nhau và áp dụng không thống nhất làm phát sinh những hậu quả đáng tiếc, do đó….(1)….giải thích một số quy định trong văn bản nêu trên như sau: ………………………………(9)..................................................................... Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc; đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về……(1)…..hoặc trao đổi với đơn vị thường trực của…..(1)…..theo địa chỉ sau:…………..để giải quyết. Văn bản này thay thế văn bản giải thích số …. ngày …. tháng …. năm ….. của …... (1) ..…. …………….(10)………………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT. Chú giải: (1): Tên cơ quan ban hành công văn (2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo (3): Địa danh (4):Trích yếu nội dung của công văn (5:) Tên cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính. (6):Tên loại, số và ký hiệu của văn bản được giải thích (7):Tác giả của văn bản được giải thích
 6. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! (8): Trích yếu nội dung văn bản được giải thích (9): Nôi dung giải thích (10):Thẩm quyền ký
 7. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! II.3) Mẫu Công văn chỉ đạo TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm…… V/v……….(4)…………….. Kính gửi : -……………….(5)........................................................ Để tiến hành tổng kết năm......và đề ra phương hướng, kế hoạch năm......., (1).......yêu cầu các đơn vị chuẩn bị những nội dung tổng kết năm như sau: 1- Nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan trong năm......, phân tích thuận lợi, khó khăn và các vấn đề lớn còn tồn tại. 2- Nêu rõ kết quả các mặt công tác chủ yếu. 3- Trình bày các kiến nghị về chủ trương, biện pháp để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. 4- Nêu dự kiến về phương hướng và kế hoạch năm tiếp theo, cách thức, biện pháp thực hiện các chủ trương đó. Các cơ quan phải gửi báo cáo về ....(6)....trước ngày....tháng......năm..... Giao cho.....(7)....cùng......(8).....tổng hợp và dự thảo báo cáo cho.....(1)..... chậm nhất là vào ngày......tháng.......năm...... ………………………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT, VP,.......... Chú giải: (1): Tên cơ quan ban hành công văn (2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo (3): Địa danh (4):Trích yếu nội dung của công văn (5:) Tên cơ quan, tổ chứ,c cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính. (6): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp. (7): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp chính. (8): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp tổng hợp.
 8. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! II.4) Mẫu Công văn đề nghị, yêu cầu TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm…… V/v……….(4)…………….. Kính gửi : -……………….(5)........................................................ Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho..............(6)............................................ Hiện nay,.....(7)....Tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của.... (1)...... Để giải quyết vấn đề nêu trên.......(1).....dự kiến......(8).....và đề nghị..... (5).......... ......................................................(9).................................................................... Vậy,....(1)....kính đề nghị......(5).....xem xét và quan tâm giải quyết, giúp đỡ. Nếu có gì khó khăn đề nghị Quý cơ quan cho chúng tôi biết kịp thời. Xin chân thành cảm ơn ! ……………(10)…………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT, .......... Chú giải: (1): Tên cơ quan ban hành công văn (2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo (3): Địa danh (4):Trích yếu nội dung của công văn (5:) Tên cơ quan được đề nghị hoặc yêu cầu tới (6): Lý do đề nghị, yêu cầu (7): Nêu thực trạng của vấn đề cần đề nghị, yêu cầu. Cần viết rõ ràng, có chứng cứ, luận giải nhằm tạo tính thuyết phục cao. (8):Kế hoạch định thực hiện (9):Nội dung các đề nghị, yêu cầu cụ thể.
 9. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! (10): Thẩm quyền ký.
 10. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! II.5) Mẫu Công văn mời họp TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/……(2) (3)……,ngày…...tháng…...năm…… V/v mời họp (4)…….. Kính gửi : -……………….(5)........................................................ Thừa lệnh.....(6)......, ......(1).......kính mời Ông (Bà)............tham dự cuộc họp về:.......................(7). Thời gian: từ......giờ.........ngày.........tháng..........năm.......... Địa điểm:........................................................................................................ Đề nghị:...........................(8)........................................................................... Yêu cầu đến họp đúng thành phần được mời. Nếu không tham dự được, đề nghị Ông (Bà) báo trước......giờ, ngày...... địa chỉ tháng...... năm.........theo ..................................................................................................................................... . ……………(9)…………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; -.................................; Họ và tên - Lưu: VT. Chú giải: (1): Tên cơ quan ban hành công văn (2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo (3): Địa danh (4):Trích yếu nội dung của công văn (5:) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đượ cmời họp. (6): Căn cứ mời họp (7): Nội dung cuộc họp
 11. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! (8):Những đề nghị người tham dự cuộc họp chuẩn bị trước như: tài liệu, báo cáo. (9): Thẩm quyền ký.
 12. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! III.1) Mẫu Báo cáo (Mẫu chung) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/BC-……(2) (3)……,ngày…...tháng…...năm…… BÁO CÁO ...............................(4).................................. I. Đặc điểm, tình hình chung 1. Đặc điểm 2. Thuận lợi, khó khăn II. Kết quả đạt được 1. Về............................. 2. Về............................. III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân IV. Phương hướng, nhiệm vụ 1. Phương hướng, mục tiêu chung 2. Nhiệm vụ cụ thể V. Đề nghị, kiến nghị ……………(5)…………. Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; -.................................; Họ và tên - Lưu: VT. Chú giải: (1): Tên cơ quan ban hành báo cáo (2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể viết tắt tên đơn vị soạn thảo (3): Địa danh (4):Trích yếu nội dung báo cáo (5:) Thẩm quyền ký
 13. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! III.1) Mẫu Báo cáo công tác tuần ( tháng, quý,.....) TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/BC-…… ....……,ngày…...tháng…...năm…… BÁO CÁO Về công tác tuần (tháng, quý,.......) Đơn vị báo cáo (phòng, ban,.....):......................................................................... I. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN ( Trong tuần từ ngày.......tháng......năm.......đến ngày......tháng......năm........) A. Về sản suất: 1. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):.............................................................................. 2. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):.............................................................................. B. Về kinh doanh: 1. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):............................................................................... 2.Mặt hàng (hoặc dịch vụ):................................................................................ 3. Hoạt động tiếp thị, quảng cáo :..................................................................... C. Các công việc khác:...................................................................................... D. Những việc còn tồn đọng từ kế hoạch tuần (tháng, quý,....) trước:. . . II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỘT XUẤT, QUAN TRỌNG CẦN QUAN TÂM .............................................................................................................................. III. NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỚI LÃNH ĐẠO, CẤP TRÊN .............................................................................................................................. IV. CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRONG TUẦN ( THÁNG, QUÝ,.....) TỚI .............................................................................................................................. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO Nơi nhận (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; Họ và tên - Lưu: VT.
 14. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! IV.1) Mẫu Biên bản hội nghị TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…/BB-…… ....……,ngày…...tháng…...năm…… BIÊN BẢN HỘI NGHỊ Về việc…………………… 1. Thời gian họp: - Khai mạc: ……giờ……..ngày………tháng…….năm…… Địa điểm tại:........................................................................................................ Nội dung họp:....................................................................................................... 2. Thành phần dự họp: Thành viên:………….có mặt…………….trên tổng số........................................... 3. Chủ toạ cuộc họp: .................................................................................................................................... 4. Thư ký cuộc họp: .................................................................................................................................... 5. Các báo cáo tại cuộc họp: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... (Ghi theo thứ tự các báo cáo tại cuộc họp, họ và tên, chức danh, chức vụ người báo cáo. Trong trường hợp nhiều ngày thì ghi rõ từng ngày thực hiện.) 6. Thảo luận tại cuộc họp: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... (Ghi ý kiến của từng người phát biểu, ý kiến của chủ toạ cuộc họp) 7. Kết thúc kỳ họp: .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... (Thông qua dự thảo nghị quyết, biểu quyết, chủ toạ kết thúc cuộc họp) THƯ KÝ CHỦ TOẠ (Ký tên) Họ và tên (Ký tên, đóng dấu) Họ và tên Nơi nhận: -……………; - Lưu: VT, VP,….
 15. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! IV.2) Mẫu Biên bản một vụ việc cụ thể TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…./BB - …..(2) …..(3)….,ngày……tháng…..năm…… BIÊN BẢN Không gian, thời gian lập biên bản. Thành phần tham gia lập biên bản: Ghi đầy đủ, rõ ràng chức vụ, đại diện cơ quan tổ chức nào, nếu có nhân chứng thì ghi rõ Họ tên, địa chỉ. Diễn biến vụ việc: ghi tất cả các số liệu, chi tiết liên quan tới vụ việc. Đặc điểm nơi xảy ra vụ việc, lời nói của những người có mặt, tình trạng các vật thể cần ghi trong biên bản. NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN V.1) Mẫu Tờ trình TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…./TTr - …... …..….,ngày……tháng…..năm…… TỜ TRÌNH Về.................................................. ........................................................................................................................... ...................................................(Nội dung)................................................................ ......................................................................................................................... ...................................................................................... Nơi nhận ..................................... (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; -.................................; Họ và tên - Lưu: VT.
 16. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! VI.1) Mẫu Thông báo TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:…./TB - …... …..….,ngày……tháng…..năm…… THÔNG BÁO .................................................. ........................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ...................................................................................... Nơi nhận ..................................... (Ký tên, đóng dấu) -…………………….; -.................................; Họ và tên - Lưu: VT. VII.1) Mẫu Công điện Số:…./CĐ Địa danh, ngày……tháng…..năm…… CÔNG ĐIỆN ......(1).............điện..........................(2).............................................................. .......(3)..........., số..............(4).............., ngày...........tháng...........năm................ ..........................................(5)............................................................................... .......................................................................................... ....................(6)................. (Ký tên, đóng dấu) …………(7)…………. (Ký tên, đóng dấu) Họ và tên Họ và tên Chú giải: (1): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân điện; (2): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận điện; (3): Địa danh điện (4): Số công điện (5): Nội dung điện (6): Thẩm quyền ký (Thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng ký thay) (7): Lãnh đạo văn phòng hoặc trưởng phòng hành chính ký gửi điện.
 17. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! VIII.1) Mẫu HỢP ĐỒNG vay tiền CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG VAY TIỀN Hợp đồng số:............./ HĐVT Hôm nay, ngày........tháng..........năm........... Tại: Số nhà........đường (tổ, ấp)........phường.........quận (huyện)........tỉnh....... Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên cho vay) Ông (Bà):.............................................................................................................. CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................ Địa chỉ:................................................................................................................. Điện thoại:.......................................Fax:............................................................. E_mail:................................................................................................................. Bên B (Bên vay) Ông (Bà):.............................................................................................................. CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................ Địa chỉ:................................................................................................................. Điện thoại:.......................................Fax:............................................................. E_mail:................................................................................................................. Sau khi thoả thuận, cùng ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền: Bằng chữ:............................................................................................................ Bằng số:............................................................................................................... Điều 2: 1. Thời hạn vay là.............tháng, kể từ ngày.........tháng.........năm...........đến ngày ..........tháng............năm......... 2. Phương thức vay: - Chuyển qua tài khoản:........................mở tại Ngân hàng................................ - Cho vay bằng tiền mặt, chuyển giao thành.....................................................đợt. + Đợt 1:.........................., vào ngày.............tháng................năm.............. + Đợt 2:.........................., vào ngày.............tháng................năm.............. Điều 3:
 18. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! 1. Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất........% một tháng tính từ nhận nhận tiền vay. 2. Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày 30 hàng tháng tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt.........% tháng. 3. Trước khi hợp đồng này hết hạn........ngày, nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng phải được sự thoả thuận trước với bên A. 4. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng này. 5. Khi nợ hết hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn và chia lãi suất tính theo nợ quá hạn là....% 1tháng 6. Thời hạn thanh toán nợ quá hạn không quá.......ngày nếu không có sự thoả thuận nào khác của hai bên. Điều 4: 1. Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là......và giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ. Việc đưa tài sản ra đảm bảo được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng công chứng Nhà nước số........., tỉnh (thành phố).............. 2. Khi hết hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên A sẽ làm thủ tục giải toả thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B. 3. Bên B cam kết, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này sau .......ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B. Điều 5: Những chi phí có liên quan đến vụ việc vay nợ như: tiền lưu khi tài sản bảo đảm, chi phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng,v.v...Bên B có trách nhiệm thanh toán Điều 6: 1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp đồng này, hai bên phải tôn trọng tranh chấp. 2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. 3. Nếu tự giải quyết không thoả mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Toà án nhân dân....................................nơi bên vay cư trú. Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày...........tháng........năm.........đến ngày........ tháng..........năm.........Hợp đồng được lập thành.....bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản. BÊN B BÊN A
 19. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! (Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên) CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC
 20. Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52! VIII.2) Mẫu HỢP ĐỒNG cho thuê nhà ở CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở Hợp đồng số:............./ HĐVT Hôm nay, ngày........tháng..........năm........... Tại: Số nhà........đường (tổ, ấp)........phường.........quận (huyện)........tỉnh....... Chúng tôi gồm có: Bên A (Bên cho thuê nhà ở) Ông (Bà):.............................................................................................................. CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................ Địa chỉ:................................................................................................................. Điện thoại:.......................................Fax:............................................................. E_mail:................................................................................................................. Bên B (Bên thuê nhà) Ông (Bà):.............................................................................................................. CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................ Địa chỉ:................................................................................................................. Điện thoại:.......................................Fax:............................................................. E_mail:................................................................................................................. Nghề nghiệp:....................................................................................................... Nơi làm việc:....................................................................................................... Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê (để ở) căn nhà số......,đường ....., phường (xã) ......, quận (huyện) ......., thành phố (tỉnh) ....... Gồm........phòng (tầng), kể từ ngày ....... tháng ...... năm ...... trong thời hạn .......năm. Tổng diện tích sử dụng:.......................................m2. Tổng diện tích mặt đất:........................................m2. Thuộc loại nhà:......................................................... Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là.......................đồng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2