intTypePromotion=3

Các nguyên lý quản lý dự án part 5

Chia sẻ: Dasjhd Akdjka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1
463
lượt xem
317
download

Các nguyên lý quản lý dự án part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các nguyên lý quản lý dự án part 5', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nguyên lý quản lý dự án part 5

 1. CÂU H I ÔN T P 7. Các lo i sơ ñ th hi n ti n ñ và ưu như c ñi m c a chúng? 8. Phân bi t 2 phương pháp bi u di n sơ ñ m ng AOA và AON. 9. Trình bày trình t l p ti n ñ b ng sơ ñ m ng. 10. N i dung các công vi c qu n lý ti n ñ b ng sơ ñ m ng? BÀI T P Bài t p 5.1. B ng sau li t kê các công vi c l p Báo cáo kh thi xây d ng c u Thanh trì. Hãy xác ñ nh m i liên h gi a các công vi c và thi t l p sơ ñ m ng. t/t Tên N i dung công vi c Các công D ki n th i công vi c vi c ngay gian th c trư c hi n 1 A ði u tra kinh t - xã h i và tình hình hi n tr ng ñư ng giao thông 2 B T ch c ñ m xe và d báo nhu c u giao thông tương lai 3 C Kh o sát công trình 4 D Nghiên c u các phương án tuy n 5 E Thi t k c u 6 F Thi t k ñư ng 7 G Xây d ng k ho ch thi công 8 H Xây d ng k ho ch qu n lý và khai thác công trình 9 I Khái toán kinh phí d án 10 K Th c hi n phân tích kinh t và phân tích tài chính d án 11 L Nghiên c u môi trư ng 12 M Xây d ng k ho ch ñ n bù gi i phóng m t b ng 13 N T p h p h sơ và trình duy t 97
 2. Bài t p 5.2. Cho m t d án v i các công vi c như sau: t/t Tên công vi c Trình t th c hi n Th i gian th c hi n 1 A làm ngay 15 2 B làm ngay 5 3 C làm ngay 5 4 D làm ngay 20 5 E sau A 5 6 F sau B; E 5 7 G sau C; F 10 8 H sau D; G 10 Hãy l p sơ ñ m ng cho d án. Tính toán các thông s b ng 2 phương pháp: tr c ti p trên nút và l p b ng. Bài t p 5.3. Trên cơ s cơ c u phân tách công vi c cho d án xây d ng m t phân xư ng th c t p cơ khí c a nhà trư ng anh (ch ) ñã l p trong chương 4 hãy ư c tính ñ dài c a t ng công vi c, xác ñ nh m i quan h gi a chúng. Hãy l p sơ ñ m ng, tính toán các thông s th i gian và lên ti n ñ cho d án này. Bài t p 5.4. Ti p bài t p 5.1. Hãy d ki n th i gian th c hi n các công vi c, sau ñó tính toán các thông s th i gian cho sơ ñ m ng thu ñư c, chuy n nó sang sơ ñ m ng ngang. 98
 3. CHƯƠNG 6 QU N LÝ NGU N L C D ÁN 1. M t s khái ni m v ngu n l c và qu n lý ngu n l c __________________________ 101 1.1. Các lo i ngu n l c _________________________________________________________ 101 1.1.1. Ngu n l c có th thu h i _________________________________________________________101 1.1.2. Ngu n l c không th thu h i ______________________________________________________101 1.1.3. M t s lưu ý khác _______________________________________________________________101 1.2. Các bài toán qu n lý ngu n l c ______________________________________________ 102 2. Qu n lý ngu n l c v i th i h n th c hi n d án ñã xác ñ nh ____________________ 102 2.1. ði u hoà ngu n l c ________________________________________________________ 102 2.1.1. Khái ni m ñi u hoà ngu n l c _____________________________________________________102 2.1.2. Bài toán ñi u hoà bi u ñ nhân l c _________________________________________________102 2.2. Gi m chi u dài ñư ng găng _________________________________________________ 104 3. Qu n lý trong ñi u ki n ngu n l c có h n ___________________________________ 104 3.1. Quy t c phân ph i ngu n l c có h n __________________________________________ 104 3.2. Các phương pháp phân ph i ngu n l c________________________________________ 105 3.3. Bài toán phân ph i ngu n l c trong gi i h n ___________________________________ 106 3.3.1. Phân ph i ngu n l c theo phương pháp n i ti p _______________________________________106 3.3.2. Phân ph i ngu n l c theo phương pháp song song _____________________________________108 Câu h i ôn t p ____________________________________________________________ 113 Bài t p __________________________________________________________________ 114 99
 4. Qu n lý th i gian và ti n ñ d án là quá trình qu n lý bao g m vi c thi t l p m ng công vi c, xác ñ nh th i gian th c hi n t ng công vi c cũng như toàn b d án và vi c l p k ho ch, qu n lý ti n ñ th c hi n d án. Trong qu n lý th i gian và ti n ñ còn chưa quan tâm t i v n ñ ngu n l c. Trong chương 5 ta m i ch d ng l i vi c chuy n sơ ñ m ng lên tr c th i gian và chuy n sang d ng sơ ñ m ng ngang. Bư c ti p theo là ph i lên các bi u ñ nhu c u ngu n l c (tài nguyên). Hình 6.1 th hi n bi u ñ nhu c u nhân l c c a ví d sơ ñ m ng ñã trình bày trong hình 5.16, ñã chuy n lên tr c th i gian hình 5.18 và ñã chuy n sang d ng sơ ñ ngang hình 5.19 trong chương 5. y Nhu cÇu nh©n lùc cña c«ng viÖc 5 !4! 6 6' 4 !5! 6 45 3 !3! 5 5' 3 !5! 4 2 !5! 4 4' 2 !3! 3 1 !4! 3 3' 1 !5! 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t Sè ng−êi 12 9 9 8 5 5 3 R=128 Rtb = 8 K1 = 0.67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ngµy H×nh 6.1. BiÓu ®å nh©n lùc ð lên ñư c bi u ñ nhu c u nhân l c, cũng như b t c nhu c u ngu n l c nào khác, ta ñã ph i gi ñ nh r ng b t c lúc nào nhu c u v ngu n l c cũng ñư c tho mãn. Trong th c t thư ng g p các trư ng h p nhu c u ngu n l c phân b không ñ u theo th i gian, có lúc ít hơn, có lúc l i vư t quá kh năng cung c p. 100
 5. V n ñ ñ t ra là ph i nghiên c u cách qu n lý, ñi u ph i ngu n l c ñ có th ñi u hoà, cân ñ i gi a kh năng cung c p và nhu c u ngu n l c ñòi h i. Chương này xem xét v n ñ qu n lý các ngu n l c luôn luôn b gi i h n c a d án. 1. M T S KHÁI NI M V NGU N L C VÀ QU N LÝ NGU N L C 1.1. Các lo i ngu n l c Các ngu n l c ñ th c hi n m t d án bao g m nh ng kh năng hi n có v lao ñ ng, ñ i tư ng lao ñ ng và tư li u lao ñ ng. ðó chính là nhân l c, MMTB, nguyên v t li u, năng lư ng, tài chính.... Trong qu n lý, ngư i ta thư ng chia các ngu n l c này theo ñ c tính c a chúng th hi n trong quá trình s d ng. ð c tính ñó là có thay ñ i kh i lư ng hay không khi ñư c s d ng. 1.1.1. Ngu n l c có th thu h i Ngu n l c có th thu h i là các ngu n l c không thay ñ i kh i lư ng c a nó trong quá trình s d ng. Lo i này g m nhân l c, MMTB... ðây là lo i ngu n l c không x p kho ñư c. S lư ng/kh i lư ng c a chúng không thay ñ i trong quá trình s n xu t. ði u ki n ràng bu c ñ i v i ngu n l c có th thu h i là cư ng ñ s d ng không ñư c vư t quá m c hi n có ho c có th huy ñ ng. 1.1.2. Ngu n l c không th thu h i Ngu n l c không th thu h i là các ngu n l c thay ñ i kh i lư ng c a nó trong quá trình s d ng. Kh i lư ng c a các ngu n l c lo i này bi n ñ i t l thu n v i kh i lư ng công vi c hoàn thành do bi n thành s n ph m. ði n hình c a lo i ngu n l c này là ñ i tư ng lao ñ ng như nguyên v t li u, c u ki n, bán thành ph m, ti n v n... ði u ki n ràng bu c thư ng là cư ng ñ s d ng không ñư c vư t m c ñ cung c p. C n lưu ý là do tài nguyên không thu h i có th ñư c d tr trong kho nên ñi u ki n trên, trong m t s trư ng h p, không nh t thi t ph i tuân th . 1.1.3. M t s lưu ý khác - M t ngu n l c A có th ñư c thay th b ng ngu n l c B, nhưng chưa ch c ngu n l c B l i có th thay th ñư c ngu n l c A. Ví d th xây có th thay th cho th ñ bê-tông, nhưng th ñ bê-tông chưa ch c ñã xây ñư c. - Có nh ng ngu n l c n u không dùng có th lưu l i dùng vào th i ñi m khác như các ngu n l c có hình thái v t ch t c th như ti n, v t tư... Nhưng cũng có lo i ngu n l c n u không dùng thì coi như là m t, không lưu l i ñư c. Lo i này ch y u là các ngu n l c vô hình như công th , ca máy... N u ñã thuê th , thuê máy mà không dùng thì v n ph i tr ti n. - Có nh ng ngu n l c b tiêu hao b i công vi c (ngu n l c không thu h i), nhưng cũng có ngu n l c ñư c s n sinh t công vi c như các lo i v t li u s n xu t t i ch . - Trong quá trình th c hi n d án ta ph i ti n hành nhi u lo i công vi c. M i công vi c s d ng m t vài lo i ngu n l c khác nhau. M t khác vi c s d ng các ngu n l c l i ñan xen vào nhau trong su t c quá trình. Vai trò, kh i lư ng s d ng c a m i lo i cũng khác nhau làm cho v n ñ càng tr nên ph c t p. S lo i ngu n l c càng nhi u thì v n ñ càng ph c t p, ñôi khi ph c t p ñ n m c không gi i quy t n i. Th c t , ngư i ta tìm cách ñơn gi n hoá ñ ph c 101
 6. t p c a v n ñ sao cho l i gi i ñ t yêu c u s n xu t là ñ . M t trong nh ng cách ñó là ch n ra lo i ngu n l c có ý nghĩa nh t và gi i quy t v n ñ v i ngu n l c ch ñ o ñó. L y l i gi i c a bài toán trên làm cơ s ñ xét ti p ñ n nh ng ngu n l c ti p theo. Trong ñ i ña s các d án, ngu n l c ch ñ o chính là ngu n l c con ngư i - nhân l c. Thông thư ng m c ñ s d ng các ngu n l c khác luôn luôn song hành và t l thu n v i m c ñ s d ng nhân l c. Vì v y trong các bài toán ti p theo, ta gi i các bài toán trư c h t v i ngu n l c con ngư i - nhân l c. 1.2. Các bài toán qu n lý ngu n l c Trong qu n lý ngu n l c, m c tiêu ñ t ra là s d ng chúng sao cho có l i nh t. V n ñ này r t ph c t p và ña d ng. Có th x y ra các trư ng h p trong m i quan h gi a ngu n l c và th i gian, ñó là: ngu n l c c ñ nh hay/và th i gian c ñ nh. Bài toán t ng quát còn b ng , ngư i ta ch gi i m t s bài toán c th thư ng g p sau: 1. Trư ng h p th i h n th c hi n d án ñã xác ñ nh: - Nhu c u ngu n l c t i m i th i ñi m n m trong ph m vi cho phép nhưng m c ñ s d ng không hài hoà (bài toán ñi u hoà ngu n l c không thay ñ i chi u dài ñư ng găng). - Chi u dài ñư ng găng vư t quá th i h n cho phép, c n ph i thu ng n l i. 2. Trư ng h p th i h n th c hi n d án có th kéo dài: nhu c u ngu n l c t i m t s th i ñi m vư t quá kh năng cung c p, c n ph i ñi u ch nh (có cho phép kéo dài ñư ng găng). 3. T i ưu hoá quan h th i gian - chi phí (v n ñ này s ñư c xem xét trong chương 7). 2. QU N LÝ NGU N L C V I TH I H N TH C HI N D ÁN ðà XÁC ð NH 2.1. ði u hoà ngu n l c 2.1.1. Khái ni m ñi u hoà ngu n l c Cư ng ñ s d ng m t ngu n l c r nào ñó c a công vi c i-j ñư c ký hi u là rij. Th i gian th c hi n công vi c i-j là tij. V y t ng s ngu n l c mà d án tiêu th h t là: R = ∑ ∑ ri, j t i, j (6.1) i j Th i gian th c hi n toàn b d án là T. Cư ng ñ s d ng ngu n l c trung bình c a d án là: R1 = ∑∑ = T T i j r i, j t i, j R (6.2) tb Cư ng ñ s d ng ngu n l c cao nh t trong toàn b các công vi c d án là Rmax. H s ñi u hoà ngu n l c: K1 = Rtb/Rmax (6.3) H s này càng g n 1 thì d án s d ng ngu n l c càng ñư c coi là ñi u hoà. 2.1.2. Bài toán ñi u hoà bi u ñ nhân l c Bài toán ñi u hoà bi u ñ nhân l c ñ t ra khi th i gian th c hi n d án ñã n ñ nh và ñ dài ñư ng găng cũng ñã ñ m b o ñư c ch tiêu này. Nhưng bi u ñ nhân l c v ñư c có ño n 102
 7. nhô cao có ño n trũng sâu quá so v i m c trung bình. ði u này d n ñ n lãng phí nhân l c trong s n xu t. Ví d : hôm nay c n 10 ngư i, ngày mai ch c n 5 ngư i, ngày kia l i c n 10 ngư i. Như v y ñã lãng phí 5 công lao ñ ng. Bi u ñ nhân l c ñư c coi là ñi u hoà khi nó ít bi n ñ ng nh t. ði u này ñ ng nghĩa v i K1 ti n g n t i 1. V y ph i ñi u hoà bi u ñ nhân l c như th nào? - Trư c tiên trên bi u ñ nhân l c ta tìm nh ng kho ng có nhân l c tăng ho c gi m ñ t ng t. - Tìm các công vi c n m trong kho ng th i gian có bi u ñ nhân l c tăng gi m ñ t ng t ñó. - Gi m ho c tăng nhân l c cho các công vi c ñó sao cho ñ t ñư c bi u ñ nhân l c b ng ph ng như mong mu n. ð làm ñư c vi c ñó có th xê d ch các công vi c (thay ñ i th i ñi m kh i công) ho c gi m s nhân l c c n thi t (kéo dài th i gian th c hi n v i ñi u ki n không vư t quá th i gian d tr ). y 5 !4! 6 6' 4 !5! 6 45 3 !3! 5 5' 3 !5! 4 2 !5! 4 2 !3! 3 1 !4! 3 1 !5! 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 t Sè ng−êi 9 10 9 7 8 5 5 R = 128 Rtb = 8 Rmax = 10 K1 = 0.8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ngµy H×nh 6.2. BiÓu ®å nh©n lùc khi ®· dÞch chuyÓn mét sè c«ng viÖc trong cè g¾ng ®iÒu hoµ Ví d trong bi u ñ nhân l c hình 6.1 ngày 4 và 5 c n 12 ngư i, nhưng ngày 6 ch c n 3 ngư i. Trong kho ng th i gian này có các công vi c 1-3; 2-3 và 2-4. Trong s ñó, công vi c 2- 3 là găng, không th thay ñ i, công vi c 1-3 có d tr th i gian nhưng ñang th c hi n, công vi c 2-4 có th ñ y lùi l i sau. Vi c ñ y lùi l i sau có th làm cho th i gian sau x y ra tăng 103
 8. gi m nhân l c ñ t ng t. Ta l i tìm ki m công vi c nào còn d tr và có th ñ y lùi ho c kéo dài th i gian th c hi n. Quá trình c th kéo dài ñ n khi bi u ñ nhân l c b ng ph ng thì thôi. Ch v i các ñ ng tác xê d ch các công vi c trong ph m vi th i gian d tr ta ñã có th thu ñư c bi u ñ nhân l c ñi u hoà hơn (hình 6.2). 2.2. Gi m chi u dài ñư ng găng Có trư ng h p chi u dài ñư ng găng vư t quá th i h n cho phép (ti n ñ không ñáp ng quy ñ nh). Ta ph i ñi u ch nh sơ ñ m ng sao cho chi u dài ñư ng găng ng n l i. Có các cách sau ñ rút ng n chi u dài ñư ng găng: 1. Tăng ngu n l c cho các công vi c găng trong ñi u ki n cho phép. 2. Tăng ca làm vi c cho m t s công vi c găng v i ñi u ki n ñ m b o công nhân làm vi c bình thư ng. 3. ði u ngu n l c t công vi c có d tr th i gian sang cho các công vi c găng v i ñi u ki n là các công vi c này có cùng tính ch t k thu t và sau khi ñi u ch nh các công vi c không găng không vư t quá th i gian d tr . 4. T ch c th c hi n song song cho m t s công vi c găng. 5. Thay ñ i bi n pháp, công ngh th c hi n công vi c nh m rút ng n th i gian. 3. QU N LÝ TRONG ðI U KI N NGU N L C CÓ H N Bi u ñ nhu c u ngu n l c l n ñ u xây d ng thư ng không ñ u, có nh ng lúc nhu c u vư t quá gi i h n cho phép, vì v y c n ph i s p x p các công vi c ñ hoàn thành d án trong th i h n ñã ñ nh. ðôi khi vì ñi u ki n ngu n l c có h n mà th i h n ñã ñ nh không th ñ m b o và b kéo dài. V n ñ này thư ng n y sinh trong th c t . Ví d không ñ ti n ñ thi công nên r t nhi u công trình "ñ p chi u ñ ñ y" và cu i cùng là gây lãng phí, th t thoát. Nhi u công trình không ñ ti n ho c m t s ñi u ki n khác ñ gi i phóng m t b ng mà th i ñi m kh i công ph i hoãn l i nhi u năm... S p x p công vi c ñây trư c h t cũng là xê d ch ho c kéo dài các công vi c trong d tr cho phép như trong bài toán ñi u hoà bi u ñ nhân l c. Nhưng khi g p nhi u công vi c có th xê d ch, t c là có nhi u công vi c c n ngu n l c, mà ngu n l c l i không ñ thì c n ph i phân ph i như th nào? Trư c h t c n nghiên c u các quy t c và phương pháp phân ph i. C n ph i lưu ý thêm là có th x y ra các trư ng h p sau khi th c hi n t t c các bi n pháp xê d ch, kéo dài công vi c mà v n không ñ m b o ñư c ñi u ki n v gi i h n ngu n l c thì lúc này bu c ph i cân nh c ưu tiên m t trong hai m c tiêu: - ð m b o th i h n thì ph i vư t quá gi i h n v ngu n l c, lúc ñó có th áp d ng các bi n pháp ñã ñ ra trong m c 2.2 (gi m chi u dài ñư ng găng); - ð m b o v gi i h n ngu n l c thì th i h n th c hi n d án bu c ph i ñ y lùi v sau. 3.1. Quy t c phân ph i ngu n l c có h n Khi ngu n l c có h n, ta ph i phân ph i chúng theo m t s quy t c ưu tiên. Quy t c ưu tiên do con ngư i ñ ra. Nó ñóng vai trò quan tr ng trong vi c phân ph i ngu n l c. D a vào các quy t c này ngư i ta quy t ñ nh nh ng công vi c nào ñư c quy n ưu tiên trư c. Trong ña 104
 9. s các trư ng h p, không có m t quy t c ưu tiên nào ñ m b o cho ta ñư c phương án phân ph i t i ưu. Song có th tìm ñư c phương án g n t i ưu. M t s quy t c ưu tiên sau ñây thư ng ñư c áp d ng: 1. Ưu tiên các công vi c găng vì các công vi c này quy t ñ nh th i h n th c hi n d án. 2. Ưu tiên các công vi c có d tr th i gian nh nh t (n u trong các công vi c ñang xét không có công vi c găng). 3. Ưu tiên các công vi c có th i gian th c hi n nh nh t (ñ có th nhanh chóng thoát ra kh i tình tr ng khó khăn). 4. Ưu tiên các công vi c có th i ñi m kh i công hay hoàn thành s m nh t. 5. Ưu tiên các công vi c th c t ñòi h i ph i hoàn thành trư c. 6. Ưu tiên các công vi c theo ý mu n ch quan ho c ý nghĩa chính tr c a con ngư i. 3.2. Các phương pháp phân ph i ngu n l c 3.2.1. Phương pháp n i ti p Theo phương pháp n i ti p ta l p b ng kê các công vi c, s p x p chúng theo tr t t lô- gic c a sơ ñ m ng. T i m i th i ñi m có nhi u công vi c thì l i s p x p chúng theo m t quy t c ưu tiên nào ñó. Sau ñó, theo tr t t ñã s p x p, các công vi c ñư c l y ra và ti n hành phân ph i ngu n l c. Công vi c nào ñư c phân ph i ngu n l c ngay thì có nghĩa là nó ñư c kh i công s m. N u ngu n l c không ñ thì công vi c nào không ñư c phân ph i ngu n l c s b ñ y lùi th i ñi m kh i công s m c a nó. M i khi m t công vi c b ñ y lùi th i ñi m kh i công s m mà nh hư ng ñ n các công vi c sau thì các th i ñi m kh i công s m c a các công vi c ti p theo cũng ph i lùi l i tương ng và nh ng công vi c ñã s p x p r i ph i s p x p l i. Phương pháp n i ti p c g ng phân ph i ngu n l c trong toàn d án m t l n. Trong quá trình tính toán, toàn b công vi c c a d án ñ u n m b ng kê ban ñ u v i th t ưu tiên c a chúng và th t này không thay ñ i trong su t quá trình s p x p. 3.2.2. Phương pháp song song Phương pháp song song ñư c th c hi n t th i ñi m b t ñ u ti n hành d án ñ n th i ñi m cu i cùng. L n lư t d ng l i các th i ñi m b t ñ u và hoàn thành các công vi c trên sơ ñ m ng. T i t ng th i ñi m có m t s công vi c k t thúc, m t s công vi c ti p t c, m t s công vi c b t ñ u và m t s công vi c b ñ y lùi t th i ñi m trư c ñó. L p b ng danh sách cho t t c các công vi c này và x p th t theo quy t c ưu tiên nào ñó. Sau ñó phân ph i ngu n l c cho các công vi c theo th t ưu tiên ñã l p ñ n h t gi i h n cho phép. Nh ng công vi c còn l i vì không ñ ngu n l c s b ñ y lùi ñ n th i ñi m sau. T i th i ñi m ti p theo, các công vi c ñã b ñ y lùi l i ñư c ñưa vào b ng ñ s p x p l i theo quy t c ưu tiên ñã ch n. C th quá trình s p x p, phân ph i, ñ y lùi (n u không ñ ngu n l c) ñư c l p l i cho ñ n h t. Phương pháp song song nghiên c u t ng th i ñi m, ti n hành s p x p d n trong su t th i gian d án. 105
 10. 0/0 2/2 3 \4 2\16 2\6 1 2 8/8 12/12 14/14 2\10 1\8 2\14 2\12 4\12 2\16 4 5 8 3 7 6/6 4 /4 3\6 2\6 6 3\6 9/10 a. S¬ ®å m¹ng ban ®Çu rij tij 4 6 16 12 14 12 12 16 3 4 5 7 8 1 2 6 8 6 6 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy b. S¬ ®å m¹ng trªn trôc thêi gian Sè ng−êi 28 24 Rlim = 2 2 20 16 12 8 4 R = 268 Rtb = 1 9.14 K1 = 0 .8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy c. BiÓu ®å nh©n lùc H×nh 6.3. S¬ ®å m¹ng ban ®Çu, s¬ ®å m¹ng chuyÓn lªn trôc thêi gian vµ biÓu ®å nh©n lùc ch−a ®iÒu chØnh 3.3. Bài toán phân ph i ngu n l c trong gi i h n 3.3.1. Phân ph i ngu n l c theo phương pháp n i ti p Cho m t sơ ñ m ng v i các s li u ban ñ u như hình 6.3a. Chuy n lên tr c th i gian hình 6.3b và bi u ñ nhân l c hình 6.3c. M c cung c p nhân l c Rlim = 22 ngư i. Hãy ch n 106
 11. quy t c ưu tiên, sau ñó dùng phương pháp n i ti p ñ phân ph i nhân l c cho các công vi c d án này. Quy t c ưu tiên ñư c ch n ñây là d tr th i gian t i thi u. Theo tr t t lô-gic c a sơ ñ m ng và theo quy t c ưu tiên d tr t i thi u ta l p ñư c b ng kê các công vi c c a d án như b ng 6.1. B ng 6.1. B ng kê ban ñ u các công vi c theo th t ưu tiên d tr t i thi u Th t Tên công vi c (i-j) Th t Tên công vi c (i-j) 1 1-2 7 4-5 2 1-3 8 4-6 3 2-3 9 5-7 4 2-4 10 6-7 5 2-5 11 6-8 6 3-4 12 7-8 Ti n hành phân ph i ngu n l c, b t ñ u t s ki n 1. - T i s ki n 1: Phân ph i cho 1-2 ñ 16 ngư i, còn công vi c 1-3 c n 8 ngư i trong 1 ngày, v y phân ph i cho 4 ngư i ñ th c hi n công vi c trong 2 ngày. - T i s ki n 2: Theo b ng công vi c ñư c ưu tiên th nh t là công vi c găng 2-3 ñư c phân ph i ñ 12 ngư i. Công vi c ñư c ưu tiên ti p là 2-4 c n 6 ngư i. Công vi c ti p là 2-5 c n 4 ngư i là v a h t. - T i s ki n 3: Công vi c 2-5 ñang th c hi n (còn 1 ngày v i 4 ngư i). Công vi c ti p theo b ng là 3-4 là công vi c găng c n 14 ngư i. - T i s ki n 4: Lúc này công vi c 2-5 và công vi c 3-4 ñã hoàn thành. Các công vi c b t ñ u kh i công lúc này theo th t b ng ưu tiên là 4-5 và 4-6. C 2 công vi c này ñ u ñư c phân ph i ñ nhân l c. - T i s ki n 5: Công vi c 4-6 còn 1 ngày (v i 6 ngư i) ñư c ưu tiên làm ti p. Công vi c 5-7 găng (c n 12 ngư i) là ưu tiên ti p theo. - T i s ki n 6: Công vi c 5-7 ñang th c hi n v i 12 ngư i. Công vi c ưu tiên ti p theo là 6-7. Còn 4 ngư i chuy n cho công vi c 6-8. Công vi c 6-7 ñư c th c hi n trong 2 ngày. Sau ñó 6 ngư i ñư c gi i phóng chuy n cho công vi c 6-8 lúc này ñã có 4 ngư i làm ñư c 2 ngày. Như v y, ngày th 3 công vi c này ñư c 10 ngư i làm là v a xong. - T i s ki n 7: Ch còn m t công vi c 7-8. Sau khi phân ph i xong ta có sơ ñ m ng trên tr c th i gian và bi u ñ nhân l c ñã ñi u ch nh như hình 6.4. 107
 12. 4 6 16 12 14 12 12 16 3 4 5 7 8 1 2 6 4 6 4 10 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy a. S¬ ®å m¹ng trªn trôc thêi gian Sè ng−êi 28 24 Rlim =22 20 16 12 8 4 R = 268 Rtb = 19.14 K1 = 0 .87 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy b. BiÓu ®å nh©n lùc H×nh 6.4. S¬ ®å m¹ng chuyÓn lªn trôc thêi gian vµ biÓu ®å nh©n lùc sau ®iÒu chØnh 3.3.2. Phân ph i ngu n l c theo phương pháp song song Cho m t d án có sơ ñ m ng ban ñ u như hình 6.5a. Gi i h n nhân l c là 14 ngư i. Dùng phương pháp song song ñ phân ph i ngu n l c con ngư i có h n này cho các công vi c c a d án. Trư c h t ta chuy n sơ ñ m ng sang d ng sơ ñ m ng ngang (hình 6.5b) và v ñư c bi u ñ nhân l c (hình 6.5c). Quy t c ưu tiên ñây v n là d tr t i thi u, ngoài ra c n th ng nh t là công vi c ñang th c hi n s ñư c làm ti p. Ta ti n hành phân ph i ngu n l c b t ñ u t s ki n 1. T i m i s ki n ta l p b ng (ho c danh sách) các công vi c v i th t ưu tiên theo quy t c ñã ch n là d tr th i gian t i thi u. 108
 13. 4 \2 3\3 5 2/2 6/11 2\4 4\4 2 5\5 14/14 4\4 3\7 4\6 0/0 3 1 6 7 7/7 10/10 3\3 6\4 4 3/11 a. S¬ ®å m¹ng ban ®Çu c/v 6_7 !6! 5_7 !3! 4_7 !4! 3_6 !7! 2_6 !4! 2_5 !2! 2_3 !5! 1_4 !3! 1_3 !4! 1_2 !4! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 b. S¬ ®å m¹ng ngang Sè ng−êi 18 16 14 Rlim=14 12 10 8 6 4 2 R = 160 Rtb = 1 1.43 K1 = 0.6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 c. BiÓu ®å nh©n lùc H×nh 6.5. S¬ ®å m¹ng ban ®Çu, s¬ ®å m¹ng ngang vµ biÓu ®å nh©n lùc ch−a ®iÒu chØnh 109
 14. - Ngày ñ u tiên: Ta có b ng các công vi c ñã ñư c s p x p theo th t ưu tiên ñã ch n: t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 1-2 găng 0 4 2 1-3 3 4 3 1-4 5 3 Như v y nhân l c ñ cho c 3 công vi c. - Sang ngày th 3: Công vi c 1-2 ñã hoàn thành, gi i phóng ñư c 4 ngư i. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr (ngày) Nhu c u (ngư i) 1 2-3 găng 0 5 2 1-3 ti p t c, còn 2 ngày 3 4 3 1-4 ti p t c, còn 1 ngày 5 3 4 2-6 b tñ u 4 4 5 2-5 b tñ u 5 2 Trong ngày th 3 này nhân l c ch ñ cho các công vi c 2-3; 1-3 và 1-4. Còn dư 2 ngư i, theo th t ưu tiên thì ph i dành cho 2-6, nhưng 2-6 c n 4 ngư i vì v y 2 ngư i này chuy n cho 2-5. V y 2-6 b ñ y lùi, t m th i ít nh t là 1 ngày. - Sang ngày th 4: Công vi c 1-4 hoàn thành gi i phóng ra 3 ngư i. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 2-3 găng, ñang làm 0 5 2 1-3 ti p t c, còn 1 ngày 3 4 3 2-5 ti p t c, còn 3 ngày 5 2 4 2-6 b ñ y lùi t trư c xu ng 3 4 5 4-7 b tñ u 4 4 110
 15. Nhân l c ch ñ cho các công vi c: 2-3; 1-3 và 2-5. Dư 3 ngư i (m i gi i phóng do 1-4 hoàn thành) chuy n cho 2-6. Như v y 2-6 thi u 1 ngư i trong ngày b t ñ u th c hi n công vi c. Công nhân có th ph i tăng năng su t, n u không ñư c thì ph i kéo dài công vi c trong ph m vi d tr cho phép. Công vi c 4-7 b ñ y lùi ít nh t 1 ngày. - Sang ngày th 5: Công vi c 1-3 hoàn thành gi i phóng 4 ngư i. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 2-3 găng, còn 3 ngày 0 5 2 2-5 ti p t c, còn 2 ngày 5 2 3 2-6 ti p t c, thi u 1 ngư i 3 4 4 4-7 b ñ y lùi t trư c xu ng 3 4 Có 4 ngư i m i gi i phóng, có th bù thêm ngư i cho 2-6, s còn l i chuy n cho 4-7. Nhưng xét ra như th công vi c 4-7 l i thi u ngư i, trong khi c 2-6 và 4-7 cùng có d tr 3 ngày. T m ch n phương án dành c 4 ngư i cho 4-7. V y công vi c 4-7 kh i công, công vi c 2-6 ti p t c th c hi n v i 3 ngư i. - Sang ngày th 7: Công vi c 2-5 hoàn thành, gi i phóng ra 3 ngư i. Công vi c 2-6 ñã th c hi n ñư c 3 ngày v i 3 ngư i. N u công nhân không tăng năng su t ho c làm thêm gi ho c công ngh không cho phép nh ng c g ng trên thì công vi c này c n 7 công lao ñ ng n a. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 2-3 găng, còn 1 ngày 0 5 2 2-6 ti p t c, thi u 1 ngư i (ñã làm ñư c 3 3 4 nhưng còn ngày) thi u 1 3 4-7 ti p t c, còn 4 ngày 3 4 4 5-7 b tñ u 5 3 Như v y, 2 ngư i m i gi i phóng do công vi c 2-5 hoàn thành bù cho 2-6. Công vi c 2-6 còn thi u 7 công lao ñ ng nhưng ngày th 7 này có 5 ngư i làm. Công vi c 5-7 b ñ y lùi. 111
 16. - Sang ngày th 8: Công vi c 2-3 hoàn thành gi i phóng ra 5 ngư i. Xu t hi n công vi c 3-6 là công vi c găng. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 3-6 găng, b t ñ u 0 7 2 2-6 ti p t c (còn thi u 2 công) 3 4 (hi n có 5 ngư i làm) 3 4-7 ti p t c, còn 3 ngày 3 4 4 5-7 b ñ y lùi xu ng 4 3 Như v y, 5 ngư i m i gi i phóng do 2-3 hoàn thành không ñ cho 3-6 là công vi c găng b t ñ u. Nh n th y, công vi c 2-6 ch còn thi u có 2 công trong khi có 5 ngư i làm. V y ta rút t ñây 2 ngư i, chuy n sang ñ m b o cho 3-6. Tóm l i ngày này có 3-6; 2-6 và 4-7 ñư c th c hi n, còn 5-7 b ñ y lùi ti p. - Sang ngày th 9: Công vi c 2-6 hoàn thành gi i phóng ra 3 ngư i, 3 ngư i này chuy n sang cho 5-7 ñã b lùi 2 ngày, hôm nay ñ ngư i ñ kh i công. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 3-6 găng, ti p t c, còn 2 ngày 0 7 2 4-7 ti p t c, còn 2 ngày 3 4 4 5-7 b ñ y lùi xu ng l n 2 3 3 - Sang ngày th 11: Các công vi c 3-6 và 4-7 hoàn thành, gi i phóng ra 11 ngư i. Xu t hi n công vi c 6-7 là công vi c găng. t/t Công vi c (i-j) ð c ñi m D tr Nhu c u (ngày) (ngư i) 1 6-7 găng 0 6 2 5-7 ti p t c, còn 1 ngày 3 3 112
 17. Sang ngày th 12 thì công vi c 5-7 cũng hoàn thành, 3 ngày còn l i ch có công vi c 6-7 v i 6 ngư i làm. Vi c phân ph i ngu n l c ñ n ñây k t thúc, ta có sơ ñ m ng ngang và bi u ñ nhân l c sau ñi u ch nh như hình 6.6. c/v 6_7 !6! 5_7 !3! 4_7 !4! 3_6 !7! 2_6 3 5 2 2_5 !2! 2_3 !5! 1_4 !3! 1_3 !4! 1_2 !4! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy a. S¬ ®å m¹ng ngang Sè ng−êi 14 Rlim =14 12 10 8 6 4 2 R = 160 Rtb = 11.43 K1 = 0 .82 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ngµy b. BiÓu ®å nh©n lùc H×nh 6.6. S¬ ®å m¹ng ngang vµ biÓu ®å nh©n lùc sau ®iÒu chØnh CÂU H I ÔN T P 11. Các ngu n l c ñ th c hi n d án là gì? Các lo i ngu n l c và ñ c ñi m c a chúng? 12. Hi u th nào là phân b ngu n l c ñi u hoà? Trình bày phương pháp ñi u hoà bi u ñ nhân l c khi th i gian th c hi n d án ñã xác ñ nh. 13. Trình bày các quy t c và phương pháp phân ph i ngu n l c có h n. 113
 18. BÀI T P Cho sơ ñ m ng sau, hãy: a. chuy n lên tr c th i gian và l p bi u ñ nhân l c. b. ñi u hoà bi u ñ nhân l c nh n ñư c m c a. c. chuy n sơ ñ sang d ng sơ ñ ngang r i th c hi n phân ph i l i nhân l c theo 2 phương pháp n u m c gi i h n nhân l c là 30 ngư i. 1 \10 2\16 5\18 1 2 4 6 6\16 3\14 0 3 5 5\20 5\12 3\10 114
 19. CHƯƠNG 7 QU N LÝ GIÁ THÀNH D ÁN 1. Nh ng nguyên t c cơ b n qu n lý giá thành d án ____________________________ 116 2. Phân tích chi phí vòng ñ i d án ___________________________________________ 116 2.1. Khái ni m chi phí vòng ñ i __________________________________________________ 116 2.1.1. Khái ni m _____________________________________________________________________116 2.1.2. Tác d ng c a phân tích chi phí vòng ñ i _____________________________________________117 2.2. Trình t phát tri n mô hình LCC ____________________________________________ 117 2.3. Cơ c u phân chia chi phí CBS _______________________________________________ 118 2.3.1. Khái ni m _____________________________________________________________________118 2.3.2. Các lo i cơ c u phân chia chi phí ___________________________________________________119 2.4. Các ư c tính và ñánh giá LCC _______________________________________________ 122 2.5. Các ng d ng c a phân tích LCC ____________________________________________ 124 3. Ngân sách d án ________________________________________________________ 125 3.1. Khái ni m, phân lo i ngân sách d án _________________________________________ 125 3.1.1. Khái ni m ngân sách d án _______________________________________________________125 3.1.2. ý nghĩa c a ngân sách ____________________________________________________________126 3.1.3. Phân lo i ngân sách _____________________________________________________________126 3.1.4. Các giai ño n l p ngân sách _______________________________________________________126 3.2. D toán ngân sách d án ____________________________________________________ 127 3.2.1. Khái ni m d toán ngân sách d án _________________________________________________127 3.2.2. Các phương pháp d toán ngân sách d án ___________________________________________128 3.2.3. Các d toán ch y u cho m t d án ñ u tư xây d ng công trình ___________________________130 4. Ki m soát giá thành d án ________________________________________________ 133 4.1. Phương pháp ki m soát giá thành d án theo truy n th ng _______________________ 134 4.2. Phương pháp giá tr thu ñư c________________________________________________ 135 4.3. D báo giá thành __________________________________________________________ 137 5. Quan h gi a th i gian và chi phí th c hi n d án ____________________________ 138 5.1. Mô hình lý thuy t __________________________________________________________ 138 5.2. Bài toán rút ng n th i gian th c hi n d án v i m c chi phí tăng lên ít nh t _________ 141 5.3. Gi m chi phí b ng cách kéo dài các công vi c không găng ________________________ 147 Câu h i ôn t p ____________________________________________________________ 147 Bài t p __________________________________________________________________ 148 115
 20. 1. NH NG NGUYÊN T C CƠ B N QU N LÝ GIÁ THÀNH D ÁN Giá thành d án ñư c xác ñ nh b i t p h p giá tr các ngu n l c, chi phí và th i gian th c hi n các công vi c c a d án. ð i v i các d án có xây d ng ngư i ta còn xác ñ nh ch tiêu giá tr công trình xây d ng, ñó là t t c các chi phí tính b ng ti n ñ hoàn thành công trình. Giá tr công trình xây d ng là m t thành ph n c a giá thành d án có xây d ng. Giá thành d án là toàn b các chi phí tính b ng ti n ñ hoàn thành t t c các công vi c c a d án cho ñ n khi ñưa d án vào khai thác s d ng theo ñúng m c tiêu ñã ñ t ra. Qu n lý giá thành d án là t p h p các bi n pháp qu n lý nh m ñ m b o d án ñư c hoàn thành trong ph m vi ngân sách ñư c duy t. Trong ph m vi các v n ñ xem xét trong chương này, khái ni m qu n lý giá thành và khái ni m qu n lý chi phí có th coi như tương ñ ng nhau vì m c ñích ñ u là xác l p chi n lư c, các th t c, các bi n pháp ñ l p k ho ch và ki m soát chi phí. Qu n lý giá thành d án bao g m các n i dung sau: 1. Phân tích chi phí vòng ñ i d án. 2. D toán ngân sách d án - xác ñ nh các ch tiêu chi phí c n thi t ñ th c hi n d án. 3. Ki m soát giá thành d án - thư ng xuyên ñánh giá các chi phí th c t , so sánh v i các s li u k ho ch trong ngân sách ñã l p ñ ñ ra các bi n pháp ngăn ch n và ñi u ch nh nh ng sai l ch không mong mu n. Tài li u chính dùng trong qu n lý giá thành d án là b n ngân sách. Ngân sách là m t tài li u có tính ch t ch th ph n ánh các kho n thu, chi theo k ho ch, có s phân b theo kho n m c trong m t kho ng th i gian xác ñ nh. Ngân sách xác ñ nh các h n ch v ngu n l c c a d án, vì th trong qu n lý giá thành d án ngư i ta quan tâm nhi u hơn t i ph n chi c a nó. Ph n chi c a ngân sách thông thư ng ñư c g i là d toán. D toán c a m t d án là tài li u bao g m các lu n ch ng và các tính toán giá thành d án, thư ng là d a trên kh i lư ng các công vi c d án, các ngu n l c yêu c u và b ng giá. Qu n lý giá thành d án ñư c th c hi n trong toàn b vòng ñ i c a nó. Trong các giai ño n c a vòng ñ i d án, qu n lý giá thành có vai trò khác nhau và ñư c th c hi n khác nhau. ði u này ñư c th hi n r t rõ ràng trong h th ng lý lu n v qu n lý chi phí vòng ñ i d án. 2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÒNG ð I D ÁN 2.1. Khái ni m chi phí vòng ñ i 2.1.1. Khái ni m Chi phí vòng ñ i (LCC - Life-Cycle Costing) là t ng chi phí c a vi c s h u m t s n ph m, k t c u ho c m t h th ng trong su t tu i th h u ích c a nó. ð i v i các s n ph m ñư c mua bán s n các thành ph n chính c a LCC là: giá mua, chi phí v n t i x p d , chi phí v n hành, b o qu n, b o dư ng, b o hi m, chi phí lưu kho bãi (n u có)... ð i v i các s n ph m không có s n, có th ph i ñưa thêm vào các chi phí khác liên quan ñ n nghiên c u, thi t k , s n xu t th . 116

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản