intTypePromotion=1

các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 5

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
289
lượt xem
165
download

các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng hàn phần 5', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các nguyên tắc phát âm và luyện phát âm tiếng Hàn phần 5

 1. V U ` T  D S R Q P ` I ` H G F E D ¦ Y C B ¢ (  5 \] ` # A " % 1 \&] @@ @@ \] ' 01 $ \&] $ ' -2 $ M: 8 ¡ 1 ! ) (  : 8 ¡ & " % ¦ f ! ) (  $ # 9 5 a 5 5 5 ` 8 ¡ 6 " 7 2 " ¦ 1 ! ) (  5 ' $  : 6 ' 4 3 2 4  1 5 6 6 1 $ ¦ 1 0 : : " " b & # ¦  ) § ) (  ' $ 5 % \ 5 =5 =n5 ] Q 5 5 5 $ # "  " ¢  5 ! 5 5 ) $ d P \&5 $5 $ 5 8] @  '  © ¡ ¥ 5  ¨  %   a 5 5 5 Q` P 5 5 ©© ©© ¨¨ ¨¨ §§ §§  Q ©© ¨¨ §§ ¦¦ ¥¥ ©© ¨¨ §§ ¦¦ ¥¥ ¤¤ ££ ¢¢ ¡¡ ¤¤ ££ ¢¢ ¡¡    ¤¤ ££ ¢¢ ¡¡ ¤¤ ££ ¢¢ ¡¡    P $ & 2' 2 ' 01 $ C R *V   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 2. F ¢ 2 & $ ¦ # " ¨ % 9 ! ¤  ¦        9 9 ¡ A #  9 5 \=n]  " # ! 9 \$ ]  \=n]: $ ' \$ ] ' 01 $ -2 $ S: S:   ' D   " 1 1 1  " ! © ¦ ¥ "   B  © D ©  © ¨ ¦ ¦ § 7 B ¡ F ¦ 1 \=] ¥ ¡ ¤ F " 1 \$] ££ ££ \=] $ ' \$] ' 01 $ -2 $ O: O: ` ¢ ¡ ` ¨ `   ¡ d   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 3. (  ' # d  F F #   F F ¥   ¨ # ¥ © ¥ b ( C § F ¦ # % \] ! B F # ¥ f \8] ¤¤ ¤¤ \] $ ' \8] ' 01 $ -2 $ Y: Y:   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 4. ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ £ § ¨ © ¢ © ©  £   ¤ ¨ ! " ©   C. R* + - * 3 ' P Q ,#* ' )$ ' $ 4 $ ' $ 0,# 3 # 8 +$ ,2& ' * + - * # ' - #: * ) $0,2 -0,2 2* ( * ) $0,2 *+ -* 3 ' :
 5. ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ £ § ¨ © ¢ © ©  £   ¤ ¨ ! " ©   R *W ' ' P Q ££ ¡¡ ¢¢ ££ ¡¡ ¢¢       ££ ©© ¤¤ ¥¥ ££ ©© ¤¤ ¥¥ H ( * ) $0,2 01 ' =0, $6 P 5 Q _ # ¦ $ ' ' $6 P 5 5 5 5 5 Q 8 +$ ,2& ,#* : ' $ 0,# ( ¡ § §   ¨ ' =0, $6 ' $6 $ 4 -0,2 9 +$ - ,3* ' &6 : " # * ) $0,2 3 + 7 +$ * ) # $0 K 4 $ #* + $ # 8 +$ $ # P8 +$ $ # (* 8 +$5 8 +$ $ # $ & .Q R3 W ' ' ' -* $ 0,# ' -* ' ¦ $6 ¦ =0, $ ¡ ' ' $6 §   ¡ § ¨
 6. C C  1 m ^ m ¡ C ¡ C  1 m ^ m C C  ' ' 1 m ^ m ' ' ' © © 1 1 1 m ^ m § C § C % % % 1 m ^ m $ ¦ ] ]^\ OQ \ C C  1 m ^ m ¡ C ¡ C  1 m ^ m C C ' ' 1 m ^ m © © 1 ¨ 1 ¨ 1 ¨ m ^ m § C § C G G 1 G m ^ m ¦ ¦ ] ]^\ MQ \ $6 ' =0, M: M: ¥ ¤ ¦ 1 1 £ £ ¢ ¢ ¡ ¡  ¡ ¢ ¡ ¢ " "   ¥   ¥ 6= 2   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 7. 7 7  ' ' 1 m ^ m ¡ S ¡ S S 1 1 1 m ^ m ¡ ] ]^\ YQ \ 7 7 C ¦ ¦ ¦ m ^ m ¡ 7 ¡ 7  1 m ^ m 7 7 © © © ' ' 1 m ^ m ¡ ¡ ¨ ¨ ¨ 1 1 1 m ^ m § § § 7 § 7 ( ( 1 ( kM m m ^ m   ¡ ] ]^\ SQ \ 7 B  7 B  B  1 m ^ m ¡ 7 ¡ 7 ¦ 1 ¦ 1 1 ¦ 1 m ^ m 7 4 7 4 4 ¦ ¦ ¦ ' ' 1 m ^ m ¡ ¡ 1 ¥ 1 1 ¥ 1 1 ¥ 1 m ^ m § 7 § 7 ¤ ¤ ¤ 1 m ^ m § ¡ ] ]^\ OQ \ 7 7 £ £ 1 £ m ^ m ¡ 7 ¡ 7 & & & 1 m ^ m 7 7 ¢ ¢ ¢ ' ' 1 m ^ m ¡ ¡ 1 g 1 g 1 g m ^ m § 7 § 7     1   m ^ m ¡ ¡ ] ]^\ MQ \ : ' ' $6 O: O:   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 8. ¡ 7 ¡ 7 ¥ ¥ 1 ¥ m ^ m § 7 § 7 ¤ ¤ 1 ¤ m ^ m ¨ ¡ ] ]^\ WQ \ 7 7 ' £ ' £ 1 £ m ^ m ¡ ¡ 1 ¢ 1 ¢ 1 ¢ m ^ m ¡ § ] ]^\ VQ \  7 7 # # # ¡ 5 5 5 1 5 m m ^ m ¡ ( ¡ 7 ( ¡ 7 ( (   © 5 © 5 © 5 © 1 kO m m ^ m   © " ! ¨ ¤   £  © © ¢ © ¨ § £ ¦ ¢ ¥ ¤ £ ¢ ¡
 9. ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¢ ¦ £ § ¨ © ¢ © ©  £   ¤ ¨ ! " ©   #$ 2 39 P Q       ¡¡ ¡¡ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¤¤ ¢¢ ¢¢ ££ ££ ¤¤ ¤¤ ¥¥ ¥¥ ¦¦ ¦¦ §§ §§ #$ 2 ( * ) $0,2 * ' $* +$ 0 #$ 2 K - 2 ' )$ ' $* +$: " * ) $0,2 39 ( * ' $* +$ 0 ' )$ ' $* +$ 3 9 : * ) $0,2 1 # ( # 7 +$ * ) ' )$ # %$ ) _ $02 # $ $ $0 - ) $0 P 03 = 2 3 4 $ #* $ 0,# 8 * #$ 2 39 3 8 *- 1 #$ 2 39 Q #$ M: 2 !* ' -* $ 0,# g h _& ' -* g h$ 4$ ¦¦ ¨¨ ¦¦ ¨¨ gh §§ §§ !* ' -* $ 0,# g h _& ' -* g h$ 4$ ©© ©©  gh  !* ' -* $ 0,# g h _& ' -* g h$ 4$   gh  !* ' -* $ 0,# g h _& ' -* g h$ 4$ ¨¨ ¨¨ gh 
 10. @ @ 7 @ 7 5 F D C E D C E D C E D C #Q P$ m m ^ m ) 8 ) 7 6 ) 7 6 5 6 B B B B )Q P %$ m m ^ m & 8 & 7 6 & 7 6 5 6 A A A A )Q P %$ m m ^ m @ 8 @ 7 6 5 6 9 9 9 )Q P %$ m ^ m 8 E 7 6 E 7 6 E 5 6 E )Q P %$ m m ^ m 5 4 ¡ ¡ 3 3 3 1 1 1 #Q P$ m m ^ m  © ] \ ]$ ]^\ OQ \ ) 2 ) C ) C 1 1 1 1 #Q P$ m m ^ m ) 0 ) C ) C ( ( ( 1 #Q P$ m m ^ m & ' & C & C % % % 1 #Q P$ m m ^ m C C $ $ $ ' % ' ' 1 #Q P$ m m ^ m C C # " " " 1 #Q P$ m m ^ m ! © © 1 1 1 1 )Q P %$ m m ^ m ¨ ¦ ] \ ]$ ]^\ MQ \ ¨¨  ¨¨     ©©  ©© ¨¨ ¦¦ ¨¨ ¦¦  2 #$ ' ' $ 0,# 2 Z R3 #$   ¥  ¤      £ © ¨ § ¥ ¦ ¥ ¢ ¥ ¤ £ £ ¢ ¢ ¡   £ ¢ ¡
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2