intTypePromotion=1

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh tại Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
86
lượt xem
6
download

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp để khuyến khích mọi người bắt đầu một doanh nghiệp, từ đó khuyến khích nhiều sinh viên tự tin hơn để khởi sự doanh nghiệp sau khi học tập mô hình này tại các trường Đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định khởi sự doanh nghiệp cho sinh viên ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh tại Việt Nam

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> <br /> CAÁC NHÊN TÖË AÃNH HÛÚÃNG ÀÏËN Q<br /> CHO SINH VIÏN NGAÂNHAÅI<br /> QUAÃN<br /> VIÏÅT<br /> TRÕ<br /> NAM<br /> KIN<br /> LÏ THÕ BÑCH PHÛÚÅNG*<br /> Ngaây nhêån:06/05/2018<br /> Ngaây phaãn biïån:<br /> 30/05/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng:<br /> 15/06/2018<br /> <br /> Toám tùæt:<br />  Baâi baáo naây àûúåc trònh baây trïn cú súã kïët quaã nghiïn cûáu luêån aán tiïën sô: “Hònh th<br /> sinh viïn Quaãn trõ kinh doanh taåi Haâ Nöåi” cuãa taác giaã Lï Thõ Bñch Phûúång, Trûúâng Àaåi hoåc Cö<br /> tiïën haânh àïí xaác àõnh caác nhên töë aãnh hûúãng àïën viïåc àûa ra quyïët àõnh khúãi sûå doanh nghiïåp <br /> tïë- Quaãn trõ kinh doanh (QTKD) taåi caác trûúâng àaåi hoåc. Nghiïn cûáu àaä sûã duång baãng cêu hoãi<br /> thöng tin cuãa ngûúâi traã lúâi vaâ caác yïëu töë aãnh hûúãng àïën viïåc àûa ra quyïët àõnh trong viïåc khúãi<br /> àûúåc phên tñch búãi SPSS 20.0. Nghiïn cûáu àaä phaát hiïån ra rùçng coá 8 nhên töë aãnh hûúãng àïën qu<br /> trong àoá bao göìm: Mong muöën khúãi sûå doanh nghiïåp, nguöìn vöën, sùén saâng kinh doanh, kinh ngh<br /> àaåo, hònh tûúång chuã doanh nhên, chûúng trònh giaáo duåc vaâ möi trûúâng khúãi sûå doanh nghiïåp. Tro<br /> doanh” coá aãnh hûúãng lúán nhêët. Tûâ àoá, taác giaã àïì xuêët caác giaãi phaáp àïí khuyïën khñch moåi ng<br /> khuyïën khñch nhiïìu sinh viïn tûå tin hún àïí khúãi sûå möåt doanh nghiïåp sau khi hoåc têåp mö hònh naâ<br /> Tûâ khoáa<br /> : Khúãi sûå doanh nghiïåp, quyïët àõnh khúãi sûå doanh nghiïåp, sinh viïn, ngaânh Quaãn trõ kin<br /> <br /> FACTORS INFLUENCING THE DECISION TO START A BUSINESS FOR STUDENT IN B<br /> IN VIETNAM<br /> Abstract:<br />  This article is based on the results of doctoral dissertation “Entrepreneuricla mind setting of busin<br /> students in Hanoi” by Le Thi Bich Phuong, Trade Union University in 2018. This study was conducted to<br /> affecting the decicion making of final year students in Economics-Business Administration at universities fo<br /> study have used questionaire as a main instrument to find out information of the respondents and the factors aff<br /> in starting business of the respondent. Collected informations were analysed by SPSS 20.0. The study have fou<br /> factors affect to the decision to start up, which in cluding Desire to start business, capital, ready for business<br /> leadership qualities, entrepreneurial image, education program and business startup environment. From th<br /> experience has strongest effect. From that, the author proposed solutions to encourage people to start a bu<br /> encourage more student to be confident to start a business after studying this model at the universities.<br /> Keywords: <br /> Business start-up, decision in starting a business, student, business administration, university.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> àoá lêëy thanh niïn, sinh viïn vaâ têìng lúáp doanh nhên<br /> Theo söë liïåu cuãa Töíng cuåc Thöëng kï nùm 2015, treã laâm àöång lûåc chñnh<br /> caã nûúác coá trïn 940.000 doanh nghiïåp àûúåc àùng kyá<br /> Muåc tiïu cuãa nghiïn cûáu laâ tòm ra caác nhên töë<br /> thaânh lêåp, trong àoá chó coá khoaãng 535.000 doanh aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> nghiïåp coân àang hoaåt àöång. Tuy nhiïn, taåi diïîn àaân (KSDN), nhùçm goáp phêìn giuáp caác baån sinh viïn coá<br /> kinh tïë muâa Thu 2015, öng Àùång Àûác Thaânh (Chuã thïm cú súã laâm cùn cûá àïí tûå tin bùæt tay vaâo khúãi sûå<br /> nhiïåm CLB caác nhaâ kinh tïë) cho rùçng: “Àïí nïìn kinh doanh nghiïåp thay vò nghô ài hoåc chó àïí laâm thuï<br /> tïë Viïåt Nam coá thïí cêët caánh àûúåc, Viïåt Nam cêìn ñt cho caác doanh nghiïåp.<br /> nhêët àöåi nguä doanh nghiïåp chiïëm 2% dên söë tûúng<br /> 2. Phûúng phaáp nghiïn cûáu<br /> àûúng vúái 2 triïåu doanh nghiïåp” gêëp 4 lêìn söë doanh<br /> Taác giaã sûã duång phûúng phaáp phên tñch so saánh<br /> nghiïåp hiïån nay. Muöën vêåy, cêìn phaãi coá chiïën lûúåc vaâ töíng húåp thöng tin tûâ caác taâi liïåu sùén coá trong hïå<br /> vaâ giaãi phaáp thuác àêíy hoaåt àöång khúãi nghiïåp cuãathöëng cú súã dûä liïåu, nhêën maånh vaâo nghiïn cûáu àõnh<br /> thanh niïn, sinh viïn vaâ moåi têìng lúáp nhên dên. Xuêët<br /> lûúång vúái muåc tiïu thûã nghiïåm mö hònh hoáa vaâ caác<br /> phaát tûâ thûåc traång doanh nghiïåp Viïåt Nam, thaáng giaã thuyïët nghiïn cûáu sûã duång phêìn mïìm SPSS20<br /> 3/2016 Thuã tûúáng Chñnh phuã Nguyïîn Xuên Phuác àaä<br /> phaát àöång chûúng trònh khúãi nghiïåp quöëc gia trong * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân<br /> <br /> 63 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> cuãa thang ào vaâ sûã duång höìi quy àa biïën tuyïën tñnh quyïët àõnh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> àïí kiïím àõnh mö hònh nghiïn cûáu vaâ caác giaã thuyïët.<br /> H7: Chûúng trònh giaáo duåc caâng töët thò quyïët àõnh<br /> Mö hònh nghiïn cûáu<br /> KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> Àïí coá àûúåc muåc tiïu nghiïn cûáu, taác giaã nghiïn<br /> H8: Möi trûúâng KSDN caâng töët thò quyïët àõnh<br /> cûáu caác taâi liïåu liïn quan àïën yá àõnh khúãi sûå doanh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi.<br /> nghiïåp, sau khi tiïën haânh lûúåc khaão taâi liïåu, taác giaã 3. Kïët quaã nghiïn cûáu vaâ thaão luêån<br /> àaä àïì xuêët mö hònh nghiïn cûáu xaác àõnh caác nhên töë<br /> Àïí kiïím àõnh caác giaã thuyïët vïì möëi liïn hïå giûäa<br /> aãnh hûúãng àïën quyïët àõnh khúãi sûå doanh nghiïåp caác biïën nghiïn cûáu, taác giaã sûã duång mö hònh höìi<br /> cuãa sinh viïn ngaânh Kinh tïë - Quaãn trõ kinh doanh úã quy tuyïën tñnh àa biïën. Àêìu tiïn caác biïën kiïím soaát<br /> caác trûúâng àaåi hoåc thöng qua caác nhên töë: Mong àûúåc àûa vaâo mö hònh, tiïëp theo caác biïën àöåc lêåp<br /> muöën khúãi sûå doanh nghiïåp, nguöìn vöën, sùén saâng àûúåc àûa vaâo thaânh mö hònh àêìy àuã.<br /> Baãng  3.13:  Kïët quaã  phên tñch  höìi quy<br /> kinh doanh, kinh nghiïåm kinh doanh, töë chêët laänh<br /> àaåo, hònh tûúång chuã doanh nhên, chûúng trònh giaáo<br /> Mö hònh toám tùæt<br /> duåc vaâ möi trûúâng khúãi sûå doanh nghiïåp.<br /> R bònh<br /> Giaá trõ<br /> Mö<br /> R bònh<br /> Sai söë chuêín<br /> Mö hònh nghiïn cûáu àïì xuêët<br /> R<br /> phûúng coá<br /> Durbinhònh<br /> phûúng<br /> cuãa ûúác lûúång<br /> Kyá hiïåu cuãa caác biïën<br /> àiïìu chónh<br /> Watson<br /> Stt<br /> <br /> Kyá hiïåu<br /> <br /> Tïn biïën<br /> <br /> MMKS<br /> NV<br /> <br /> Mong muöën khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> Nguöìn vöën<br /> <br /> SSKD<br /> KNKD<br /> <br /> Sùén saâng khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> Kinh nghiïåm kinh doanh<br /> <br /> TCLD<br /> HTDN<br /> <br /> Töë chêët laänh àaåo<br /> Hònh tûúång chuã doanh nhên<br /> <br /> CTGD<br /> MTKS<br /> <br /> Chûúng trònh giaáo duåc<br /> Möi trûúâng khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> <br /> QDKS<br /> KSDN<br /> <br /> Quyïët àõnh khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> Khúãi sûå doanh nghiïåp<br /> <br /> Phûúng phaáp thu thêåp söë liïåu<br /> Taác giaã àaä gûãi baãng hoãi trûåc tuyïën trïn google<br /> docs khaão saát vaâ àaä thu àûúåc 252 phiïëu cuãa sinh<br /> viïn nùm cuöëi khöëi ngaânh Kinh tïë-Quaãn trõ kinh doanh<br /> àang hoåc taåi trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân, Àaåi hoåc<br /> Kinh tïë Quöëc dên, hoåc viïån Taâi chñnh.<br /> Phûúng phaáp phên tñch<br /> Àïí töíng húåp vaâ phên tñch dûä liïåu nghiïn cûáu, taác<br /> giaã sûã duång phêìn mïìm SPSS 20.0 kïët húåp vúái caác<br /> phûúng phaáp phên tñch nhên töë, kiïím àõnh àöå tin<br /> cêåy Cronbach ’s alpha vaâ phûúng phaáp kiïím àõnh giaã<br /> thuyïët One way ANOVA.<br /> Caác giaã thuyïët nghiïn cûáu:<br /> H1: Mong muöën KSDN caâng cao thò xu hûúáng<br /> quyïët àõnh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> H2: Nguöìn vöën caâng lúán thò xu hûúáng quyïët àõnh<br /> KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> H3: Mûác àöå sùén saâng KSDN caâng cao thò xu hûúáng<br /> quyïët àõnh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> H4: Kinh nghiïåm kinh doanh caâng nhiïìu thò xu<br /> hûúáng quyïët àõnh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> H5: Töë chêët laänh àaåo caâng cao thò xu hûúáng quyïët<br /> àõnh KSDN caâng cao vaâ ngûúåc laåi<br /> H6: Hònh tûúång vïì chuã doanh nghiïåp caâng lúán thò<br /> 64 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 12 thaáng 6/2018<br /> <br /> 1<br /> <br /> .834<br /> a<br /> <br /> .695<br /> <br /> .683<br /> <br /> .27909<br /> <br /> 1.983<br /> <br /> a. Predictors: (Hùçng söë), MTKS, SSKD, CTGD, TCLD, HTDN, MMKS,<br /> KNKD, NV<br /> b. Biïën phuå thuöåc:<br /> QDKS<br /> <br /> Nhû vêåy R bònh phûúng hiïåu chónh laâ 0.683 =<br /> 68,3%.  Nhû vêåy  caác  biïën àöåc  lêåp àûa vaâo chaåy<br /> höìi quy aãnh hûúãng túái 68,3% sûå thay àöíi cuãa biïën<br /> phuå thuöåc.<br /> a<br /> ANOVA<br /> <br /> Mö hònh<br /> <br /> Töíng<br /> bònh<br /> phûúng<br /> <br /> df<br /> <br /> Trung<br /> bònh<br /> bònh<br /> phûúng<br /> <br /> F<br /> <br /> Sig.<br /> <br /> Regressi<br /> 54.5<br /> 33.962 8<br /> 4.245<br /> .000b<br /> on<br /> 00<br /> 1<br /> Residual 14.878 191 .078<br /> Total<br /> 48.839 199<br /> a. Biïën phuå thuöåc: QDKS<br /> b. Predictors: (Hùçng söë), MTKS, SSKD, CTGD, TCLD, HTDN, MMKS,<br /> KNK<br /> D, NV<br /> Hïå söë höìi quy<br /> Hïå söë höìi quyHïå söë höìi<br /> chûa chuêín quy chuêín<br /> Mö hònh<br /> hoáa<br /> hoáa<br /> t<br /> Sai söë<br /> B<br /> Beta<br /> chuêín<br /> (Const<br /> -.482 .197<br /> ant)<br /> 2.449<br /> NV<br /> .179 .025<br /> .303<br /> 7.148<br /> CTGD .071 .027<br /> .113<br /> 2.644<br /> TCLD .167 .027<br /> .255<br /> 6.143<br /> 1<br /> HTDN .080 .025<br /> .130<br /> 3.148<br /> KNKD .189 .024<br /> .329<br /> 7.879<br /> MMKS .172 .026<br /> .278<br /> 6.640<br /> SSKD .056 .023<br /> .099<br /> 2.378<br /> MTKS .151 .026<br /> .239<br /> 5.858<br /> a. Biïën phuå thuöåc: QDKS<br /> <br /> Thöëng kï àa<br /> Giaá trõ cöång tuyïën<br /> sig<br /> B<br /> .015<br /> .000<br /> .009<br /> .000<br /> .002<br /> .000<br /> .000<br /> .018<br /> .000<br /> <br /> .888<br /> .872<br /> .926<br /> .933<br /> .913<br /> .907<br /> .922<br /> .955<br /> <br /> 1.126<br /> 1.146<br /> 1.080<br /> 1.072<br /> 1.096<br /> 1.103<br /> 1.085<br /> 1.047<br /> <br /> KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN<br /> Nhû vêåy Sig kiïím àõnh Sig = 0.00 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2