Các phép tính với số nguyên lớn

Chia sẻ: Abcdef_45 Abcdef_45 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

1
319
lượt xem
74
download

Các phép tính với số nguyên lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mã nguồn C++ Cộng, trừ, nhân, chia số nguyên lớn, mã nguồn C++ #include #include using namespace std; #define MAXLEN 1000 struct SNL { char sign;//dấu, nếu số âm thì sign=-1 char len;//chiều dài char num[MAXLEN];//lưu các chữ số }; void initSNL(SNL &n);//Khởi tạo số nguyên lớn void str2snl(char *str, SNL &n);//Chuyển một chuỗi kí tự thành số nguyên lớn void scanSNL(SNL &n);//Đọc số nguyên lớn từ bàn phím void printSNL(SNL &n);//In số nguyên lớn ra màn hình int cmpu(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn không xét dấu int cmp(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phép tính với số nguyên lớn

 1. Các phép tính với số nguyên lớn & mã nguồn C++ Cộng, trừ, nhân, chia số nguyên lớn, mã nguồn C++ #include #include using namespace std; #define MAXLEN 1000 struct SNL { char sign;//dấu, nếu số âm thì sign=-1 char len;//chiều dài char num[MAXLEN];//lưu các chữ số }; void initSNL(SNL &n);//Khởi tạo số nguyên lớn void str2snl(char *str, SNL &n);//Chuyển một chuỗi kí tự thành số nguyên lớn void scanSNL(SNL &n);//Đọc số nguyên lớn từ bàn phím void printSNL(SNL &n);//In số nguyên lớn ra màn hình int cmpu(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn không xét dấu int cmp(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn, nếu a>b trả về 1, a=b trả về 0, a
 2. { int i; if (str[0]=='-') { n.sign=-1; str++; //bỏ qua kí tự đầu tiên } else n.sign=1; n.len=strlen(str);//Chiều dài (số chữ số) của số nguyên lớn for (i=0; ib.len)//Số nào dài hơn thì số đó lớn hơn return 1; else if (a.len=0) { //So sánh từ chữ số if (a.num[len]>b.num[len]) return 1; else if (a.num[len]
 3. } return 0; } int cmp(SNL &a, SNL &b) { if (a.sign * b.sign>t; str2snl(t,n); delete []t; } void printSNL(SNL &n) { if (n.sign
 4. { s.num[i] -= 10; m = 1; } else m = 0; } i f ( m) { s.num[s.len]=1; s.len++; } } void add(SNL &s, SNL &a, SNL &b) { if (a.sign*b.sign>0)//Nếu a và b cùng dấu { addu(s,a,b); s.sign=a.sign;//Dấu của s cũng là dấu của a hoặc b } else { int t=cmpu(a,b); if (t==1) { subu(s,a,b); s.sign=a.sign; } else if (t==-1) { subu(s,b,a); s.sign=b.sign; } else InitSNL(s);
 5. } } void subu(SNL &r, SNL &a, SNL &b) { InitSNL(r); r.len=a.len>b.len?a.len:b.len; int m=0; for (int i=0; i
 6. for (int j=0; j=b.len) { int blen=b.len; int i; if (a.len>b.len) { i=a.len-1; int x=a.len-b.len; while (i>=0) { if (i>=x) b.num[i]=b.num[i-x]; else b.num[i]=0; i--; } }
 7. b.len=a.len; SNL d; i = 1; while (b.len>=blen) { while (cmpu(a,b)>-1) { subu(d,a,b); r.num[r.len-i]++; a = d; } b.len--; i++; for (int k=0; k
 8. mul(c,a,b); cout
 9. { char sign; char len; char num[MAXLEN]; friend istream& operator >> (istream&, BigInt&); friend ostream& operator = (const BigInt&) const; bool operator > (const BigInt&) const; bool operator
 10. BigInt operator + (const BigInt&) const; BigInt operator - (const BigInt&) const; BigInt operator * (const BigInt&) const; BigInt operator / (const BigInt&) const; BigInt operator % (const BigInt&) const; BigInt operator - () const; BigInt& operator ++ (); BigInt operator ++ (int); BigInt& operator -- (); BigInt operator -- (int); ~BigInt(); }; #endif Tập tin BigInt.cpp //(c) http://kithuatlaptrinh.tk #include "BigInt.h" istream& operator >> (istream& inDev, BigInt& n) { return n.read(inDev); } ostream& operator > strTemp;
 11. getSz(strTemp); delete []strTemp; return inDev; } void BigInt::getInt(int n) { char strTemp[10]; _itoa_s(n, strTemp, 10); getSz(strTemp); } void BigInt::getSz(const char* str) { init(); if (str[0] == '-') { sign = -1; ++str; } else sign = 1; len = strlen(str); for (int i = 0; i < len; ++i) num[i] = str[len - i - 1] - '0'; } ostream& BigInt::write(ostream& outDev) { if (sign < 0) outDev 0) for (int i = len - 1; i >= 0; --i) outDev
 12. return outDev; } void BigInt::init() { sign = 1; len = 0; for (int i = 0; i < MAXLEN; ++i) num[i] = 0; } BigInt::BigInt() { init(); } BigInt::BigInt(int n) { getInt(n); } BigInt::BigInt(const char* str) { getSz(str); } BigInt& BigInt::operator = (const BigInt& n) { len = n.len; sign = n.sign; for (int i = len - 1; i >=0; --i) num[i] = n.num[i]; return *this; } BigInt& BigInt::operator = (const char* str) { getSz(str);
 13. return *this; } BigInt& BigInt::operator = (int n) { getInt(n); return *this; } int BigInt::cmpu(const BigInt &n) const { if (len > n.len) return 1; else if (len < n.len) return -1; else { int t = len - 1; while (t >= 0) { if (num[t] > n.num[t]) return 1; else if (num[t] < n.num[t]) return -1; else --t ; } } return 0; } int BigInt::cmp(const BigInt &n) const { if (sign * n.sign < 0) return sign; return sign * cmpu(n); }
 14. bool BigInt::operator == (const BigInt& n) const { return cmp(n) == 0; } bool BigInt::operator != (const BigInt& n) const { return cmp(n) != 0; } bool BigInt::operator < (const BigInt& n) const { return cmp(n) < 0; } bool BigInt::operator >= (const BigInt& n) const { return cmp(n) >= 0; } bool BigInt::operator > (const BigInt& n) const { return cmp(n) > 0; } bool BigInt::operator
 15. { r.num[i] = num[i] + n.num[i] + m; if (r.num[i] > 9) { r.num[i] -= 10; m = 1; } else m = 0; } i f (m ) { r.num[r.len] = 1; r.len++; } return r; } BigInt& BigInt::subu(const BigInt& n, BigInt& r) const { r.len = len > n.len ? len : n.len; int m = 0; for (int i = 0; i < r.len; ++i) { if (num[i] < n.num[i] + m) { r.num[i] = 10 + num[i] - n.num[i] - m; m = 1; } else { r.num[i] = num[i] - n.num[i] - m; m = 0; } } while (r.num[r.len - 1] == 0) --r.len;
 16. return r; } BigInt BigInt::operator + (const BigInt& n) const { BigInt r; if (sign * n.sign > 0) { addu(n, r); r.sign = sign; } else { int cr = cmpu(n); if (cr == 1) { subu(n, r); r.sign=sign; } else if (cr == -1) { n.subu(*this, r); r.sign = n.sign; } } return r; } BigInt BigInt::operator - (const BigInt& n) const { BigInt r, _n = -n; r = *this + _n; return r; }
 17. BigInt BigInt::operator * (const BigInt& n) const { BigInt r; for (int i = 0; i < n.len; ++i) for (int j = 0; j < n.num[i]; ++j) for (int k = 0; k < len; ++k) { r.num[k + i] += num[k]; if (r.num[k + i] > 9) { r.num[k + i] -= 10; ++r.num[k + i + 1]; } }; r.len = len + n.len; while (r.num[r.len-1] == 0) --r.len; r.sign = sign * n.sign; return r; } BigInt BigInt::operator / (const BigInt& n) const { BigInt r, b = n; r.len = len - n.len + 1; if (len >= b.len) { int bLen = b.len; int i; if (len > bLen) //Them so 0 vao cuoi so b de chieu dai so b bang chieu dai so bi chia { i = len - 1; int x = len - bLen;
 18. while (i >= 0) { i f (i > = x) b.num[i] = b.num[i - x]; else b.num[i] = 0; --i ; } } b.len = len; BigInt c, a = *this; i = 1; while (b.len >= bLen) { while (a.cmpu(b) > -1) //while so bi chia > so chia { a = a.subu(b, c); ++r.num[r.len-i]; } --b.len; + +i ; for (int k = 0; k < b.len; ++k) b.num[k] = b.num[k + 1]; b.num[b.len] = 0; } while (r.num[r.len - 1] == 0) --r.len; } r.sign = sign * n.sign; return r; } BigInt BigInt::operator % (const BigInt& n) const {
 19. return *this - (*this / n) * n; } BigInt BigInt::operator - () const { BigInt r = *this; r.sign = -r.sign; return r; } BigInt& BigInt::operator ++ () { *this = *this + 1; return *this; } BigInt BigInt::operator ++ (int) { BigInt t = *this; ++*this; return t; } BigInt& BigInt::operator -- () { *this = *this - 1; return *this; } BigInt BigInt::operator -- (int) { BigInt t = *this; --*this; return t; }
 20. BigInt::~BigInt() { } Demo: tập tin main.cpp #include #include "BigInt.h" using namespace std; int main() { BigInt a = "123456789123456789", b = 123456; cout

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản