intTypePromotion=1
ADSENSE

các phương pháp phân tích hạt nhân: phần 1

Chia sẻ: Nhân Chi Sơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

174
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn sách các phương pháp phân tích hạt nhân do tác giả nguyễn văn Đỗ biên soạn gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. phần 1 cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích kích hoạt hạt nhân như: cơ sở vật lý và kỹ thuật của phương pháp phân tích kích hoạt, các phương pháp xác định hàm lượng, các bước trong quy trình phân tích kích hoạt, nâng cao hiệu quả phân tích kích hoạt, xây dựng quy trình phân tích kích hoạt, phân tích kích hoạt gamma tức thời, ứng dụng của phương pháp phân tích kích hoạt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: các phương pháp phân tích hạt nhân: phần 1

NGUYÊN VĂN ĐÔ<br /> <br /> oõg<br /> apẽ<br /> ha N I<br /> Ộ<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> NGUYỄN VĂN ĐỖ<br /> <br /> D CPH<br /> Á inniG PH P<br /> Á<br /> P Â T HH TN Â<br /> H N ÍC Ạ H N<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q u ố c GIA HÀ NỘI<br /> <br /> nha xuất b ồ n<br /> <br /> ĐỌI HỌC Q u ố c GIR<br /> <br /> nội<br /> <br /> 16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội<br /> Điện thoại: (04) 9715012; (04) 7685236. Fax: (04) 9714899<br /> E-mail: nxb@ vnu edu.vn<br /> <br /> ★ ★ ★<br /> <br /> C h ịu t r á c h n h i ệ m x u ấ t bản:<br /> G iá m đốc:<br /> <br /> PHÙNG QUỐC BẢO<br /> <br /> T ổng biên tập:<br /> <br /> PHẠM THÀNH HƯNG<br /> <br /> C h ịu t r á c h n h i ệ m n ộ i d u n g :<br /> Hội đồng nghiệm thu giáo trìn h<br /> Trường ĐHKHTN - Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> N gười n h ậ n xét:<br /> <br /> PGS. TS. PHẠM QUỐC HỪNG<br /> GS. TS. THẦN ĐỨC T H IỆ P<br /> <br /> B iê n tậ p :<br /> <br /> NGUYỄN THẾ HIỆN<br /> CHU VĂN THẮNG<br /> <br /> T r ì n h b à y bìa:<br /> <br /> TRAN q u ố c TOẢN<br /> <br /> CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HẠT NHÂN<br /> Mã số: 1K-02058-01404<br /> In 1050 cuốn, khổ4 6 x 2 4 tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà Nội<br /> Số xuất bản. 24/981/XB-QLXB. ngày 15/7/2004.<br /> Số trích ngang: 273 KH/XB<br /> In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2004.<br /> <br /> M ụ c lụ c<br /> T rang<br /> Lời n ó i d ầ u<br /> <br /> V<br /> <br /> C h ư ơ n g 1. P h ư ơ n g p h á p p h â n tíc h k ic h h o ạ t h ạ t n h â n<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1 Mở đ ầ u<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.2 Cờ sỏ vạt lý và kỹ th u ậ t của phương pháp<br /> p h ân tích kích hoạt<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.3 Các phương pháp xác định hàm lượng<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.4 Các bước trong quy trình phân tích kích hoạt<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.5 Nâng cao hiệu quả phân tích kích hoạt<br /> <br /> 17<br /> <br /> 1.6 Xây dự ng quy trìn h phân tích kích hoạt<br /> <br /> 27<br /> <br /> 1.7 Phân tích kích hoạt gamma tức thời<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1.8 Ưng clụng của phương pháp phân tích kích hoạt<br /> <br /> 47<br /> <br /> C h ư ơ n g 2. P h â n t í c h h u ỳ n h q u a n g t i a X<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.1 Mỏ đẩu<br /> <br /> 49<br /> <br /> 2.2 Cơ c h ế p h á t xạ tia X<br /> <br /> 51<br /> <br /> 2.3 Nguồn kích thích tia X<br /> <br /> 62<br /> <br /> 2.4 Cường độ tia X đặc trư n g<br /> <br /> 71<br /> <br /> 2.5 Đo và p h â n tích phổ tia Xđặc trư ng<br /> <br /> 75<br /> <br /> 2.6 Các phương pháp xác định hàm lượng<br /> <br /> 81<br /> <br /> 2.7 Các nguồn sai sô<br /> <br /> 84<br /> <br /> 2.8 ứ n g d ụ n g<br /> <br /> 87<br /> <br /> Chương 3. P h â n tíc h U ran i<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.1 Mỏ đầu<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3.2 Các nguồn phóng xạ tự nhiên<br /> <br /> 90<br /> iii<br /> <br /> 3.3 P hân tích u ran i cân bằng phóng xạ<br /> <br /> 92<br /> <br /> 3.4 Phàn tích urani không cản bằng phóng xạ<br /> <br /> 95<br /> <br /> 3.5 Cơ sở thực nghiệm đo phóng xạ tự nhiên<br /> <br /> 100<br /> <br /> 3.6 ứ n g d ụ n g<br /> <br /> 103<br /> <br /> C h ư ơ n g 4. P h ư ơ n g p h á p p h â n tíc h<br /> d ự a tr ê n h iệ u ứ n g tá n xạ n g ư ợ cR u th e rfo rd<br /> 4.1 Hiệu ứng tán xạ ngược R utherford<br /> <br /> 104<br /> 104<br /> <br /> 4.2 N hửng khái niệm cơ bản trong hiệu ứng tá n xạ ngược<br /> <br /> 107<br /> <br /> 4.3 T hiết bị p h ân tích<br /> <br /> 115<br /> <br /> 4.4 ứ n g dụng<br /> <br /> 117<br /> <br /> C h ư ơ n g 5. P h â n t í c h c a c b o n p h ó n g x ạ<br /> s ử d ụ n g k h ố i p h ổ k ế g ia tố c (A M S)<br /> <br /> 118<br /> <br /> 5.1 Mỏ dầu<br /> 5.2 Phương ph áp xác định tuổi dựa vào đồng<br /> <br /> 118<br /> vịHc<br /> <br /> 119<br /> <br /> 5.3 Phân tích llc sử dụng khôi phố k ế gia tốc (AMS)<br /> <br /> 123<br /> <br /> 5.4 Ưng d ụ n g của khôi phổ kê gia tốc<br /> <br /> 132<br /> <br /> T à i liệ u t h a m k h ả o<br /> <br /> IV<br /> <br /> 135<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2