intTypePromotion=1
ADSENSE

CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC Ở MỨC PHÂN TỬ part 3

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

151
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ Nguyên tắc chung • Chỉ thực hiên trên 1 mạch ADN • ARN được tổng hợp theo hướng 5’ – 3’ nhờ tác dụng của enzym ARN polymerase phụ thuộc ADN QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ Nguyên tắc chung PHIÊN MÃ Ở PROKARYOTE Giai đoạn khởi động • ARN polymerase nhận biết và gắn vào trình tự khởi động trên mạch khuôn nhờ nhân tố khởi động (: sigma)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC Ở MỨC PHÂN TỬ part 3

  1. SINH TOÅNG HÔÏP ARN ( SÖÏ PHIEÂN MAÕ)
  2. SINH TOÅNG HÔÏP ARN • ARN di truyeàn: Söï phieân maõ ngöôïc (Reverse transcription) ARN cADN ARN • ARN khoâng di truyeàn: Söï phieân maõ (Transcription) .
  3. QUAÙ TRÌNH PHIEÂN MAÕ Nguyeân taéc chung • Chæ thöïc hieân treân 1 maïch ADN • ARN ñöôïc toång hôïp theo höôùng 5’ – 3’ nhôø taùc duïng cuûa enzym ARN polymerase phuï thuoäc ADN
  4. QUAÙ TRÌNH PHIEÂN MAÕ Nguyeân taéc chung
  5. PHIEÂN MAÕ ÔÛ PROKARYOTE Giai ñoaïn khôûi ñoäng • ARN polymerase nhaän bieát vaø gaén vaøo trình töï khôûi ñoäng treân maïch khuoân nhôø nhaân toá khôûi ñoäng (: sigma)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2