intTypePromotion=3

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
108
lượt xem
30
download

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH Khi tổ chức một hoạt động sản xuất bất kỳ nào trong công nghiệp vi sinh cũng cần phải tính đến tất cả các nhân tố lao động trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Các điều kiện lao động của công nhân đều phụ thuộc vào chúng. Những vấn đề bao gồm bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn, vệ sinh sản xuất, bộ luật lao động đều thảo ra các biện pháp qui định bởi các luật an toàn trong công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH part 1

  1. Chæång 16 AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG VAÌ BAÍO VÃÛ MÄI TRÆÅÌNG TRONG NHAÌ MAÏY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH Khi täø chæïc mäüt hoaût âäüng saín xuáút báút kyì naìo trong cäng nghiãûp vi sinh cuîng cáön phaíi tênh âãún táút caí caïc nhán täú lao âäüng trong táút caí caïc giai âoaûn saín xuáút. Caïc âiãöu kiãûn lao âäüng cuía cäng nhán âãöu phuû thuäüc vaìo chuïng. Nhæîng váún âãö bao gäöm baío häü lao âäüng, kyî thuáût an toaìn, vãû sinh saín xuáút, bäü luáût lao âäüng âãöu thaío ra caïc biãûn phaïp qui âënh båíi caïc luáût an toaìn trong cäng nghiãûp vi sinh, nhàòm âaím baío ngàn ngæìa thæång têch do saín xuáút, do caïc bãûnh nghãö nghiãûp, do caïc sæû cäú cuía maïy moïc, do chaïy vaì näø. 16.1. NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ TÄØNG QUAÏT VÃÖ AN TOAÌN LAO ÂÄÜNG TRONG NHAÌ MAÏY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH An toaìn lao âäüng giåïi thiãûu caïc hãû thäúng vàn baín vãö luáût vaì nhæîng biãûn phaïp tæång æïng våïi chuïng nhàòm âaím baío an toaìn, baío vãû sæïc khoeí vaì khaí nàng laìm viãûc cuía con ngæåìi trong quaï trçnh lao âäüng, kinh tãú - xaî häüi, kyî thuáût, vãû sinh vaì täø chæïc. Caïc axit, kiãöm, muäúi vaì caïc loaûi vi sinh váût âæåüc sæí duûng räüng raîi trong caïc xê nghiãûp âãø saín xuáút ra caïc chãú pháøm hoaût hoaï (vitamin, chãú pháøm protein vaì enzim, náúm men gia suïc...), chuïng coï thãø gáy nãn nhæîng dë æïng cho cäng nhán vaì caïc cháút phuû âæåüc sæí duûng trong saín xuáút dãù chaïy vaì dãù näø. Cho nãn cáön âàûc biãût chuï yï nhæîng váún âãö vãö an toaìn lao âäüng trong caïc xê nghiãûp vi sinh. Âiãöu kiãûn chung vãö an toaìn lao âäüng. Chuïng bao gäöm nhæîng nhiãûm vuû phaït hiãûn vaì nghiãn cæïu thæång têch do saín xuáút, thaío ra nhæîng biãûn phaïp laìm tàng âiãöu kiãûn lao âäüng vaì caïc biãûn phaïp vãû sinh sæïc khoeí nhàòm baío âaím ngàn ngæìa thæång têch, caïc bãûnh nghãö nghiãûp, caïc tai naûn, caïc âaïm chaïy, vuû näø trong xê nghiãûp. Cáön chuï yï náng cao cháút læåüng âaìo taûo vaì hæåïng dáùn kyî thuáût an toaìn cho cäng nhán våïi viãûc æïng duûng caïc phæång tiãûn âaìo taûo hiãûn âaûi, baío âaím cho cäng nhán nhæîng phæång tiãûn baío vãû caï nhán coï hiãûu quaí våïi sæû cán nhàõc âàûc âiãøm cuía caïc quaï trçnh saín xuáút, traïch nhiãûm cuía cäng nhán, caïn bäü kyî thuáût vaì caïc caïn bäü laînh âaûo âãún caïc vàn baín tiãu chuáøn trong lénh væûc an toaìn lao âäüng vaì phoìng chäúng chaïy. 332
  2. Thäng gioï vaì chiãúu saïng. Trong caïc luáût an toaìn âãø saín xuáút trong cäng nghiãûp vi sinh, váún âãö thäng gioï vaì chiãúu saïng âaî âæåüc thãø hiãûn mäüt caïch roî raìng. Thäng gioï trong saín xuáút laì biãûn phaïp quan trong nháút âãø taûo ra nhæîng âiãöu kiãûn vãû sinh phoìng bãûnh bçnh thæåìng trong caïc xê nghiãûp vi sinh. ÅÍ trong táút caí caïc xê nghiãûp, caïc thiãút bë hoaût âäüng âãöu âæåüc bët kên, tuy nhiãn khäng khê trong phoìng saín xuáút cuía xê nghiãûp chæïa nhiãöu vi sinh váût, caïc saín pháøm do hoaût âäüng cuía chuïng, nhæîng tiãøu pháön cuía caïc cháút dinh dæåîng daûng buûi, cuîng nhæ áøm, khê, håi, nhiãût, caïc cháút bay håi dãù näø vaì caïc cháút âäüc. Thäng gioï seî laìm giaím täúi thiãøu näöng âäü caïc cháút trãn. Viãûc chiãúu saïng caïc phoìng saín xuáút cuîng âoïng mäüt vai troì quan troüng. Khi chiãúu saïng phuì håüp seî loaûi træì âæåüc sæû càng thàóng màõt, âaím baío sæû phán biãût âæåüc caïc âäúi tæåüng xung quanh trong hoaût âäüng saín xuáút cuía cäng nhán. Nãúu chiãúu saïng khäng täút seî dáùn âãún quaï càng thàóng, nhanh choïng bë mãût moíi thë giaïc laìm cho sæû phäúi håüp chuyãøn âäüng khäng nhëp nhaìng. Âiãöu âoï dáùn âãún laìm giaím nàng suáút vaì cháút læåüng lao âäüng, laìm tàng khaí nàng bë tai naûn vç cäng nhán phaíi âæïng gáön thiãút bë âang hoaût âäüng. Baío âaím an toaìn lao âäüng trong saín xuáút. Trong pháön naìy bao gäöm nhæîng luáût lãû maì chuí yãúu laì nhæîng biãûn phaïp nhàòm baío âaím an toaìn hoaût âäüng trong caïc quaï trçnh cäng nghãû cå baín, bäú trê, làõp raïp vaì váûn haình cuía thiãút bë cäng nghãû, cuía caïc âæåìng äúng chênh vaì cuía caïc vë trê laìm viãûc. Trong pháön naìy nãu ra caïc biãûn phaïp baío âaím hoaût âäüng an toaìn cho thiãút bë trong phán xæåíng nguyãn liãûu vaì phán xæåíng phuû, trong caïc traûm chæïa kiãöm, axit, trong khu væûc chæïa thuyí phán, chuáøn bë dung dëch sæîa väi, caïc muäúi dinh dæåîng mäi træåìng, trong phán xæåíng lãn men, trong caïc khu væûc vaì xæåíng ly tám, phán ly,loüc, trêch ly caïc cháút, trong phán xæåíng sáúy, tiãu chuáøn hoaï phán chia vaì goïi thaình pháøm caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc. Âãø täø chæïc mäùi mäüt vë trê laìm viãûc cáön phaíi coï nhæîng säú liãûu vãö caïc cháút âäüc, nàng læåüng bæïc xaû khê, buûi trong khu væûc cuía vë trê laìm viãûc, nhæîng säú liãûu vãö viãûc täön taûi tiãúng äön, rung âäüng; cáön biãút kêch thæåïc cå baín cuía thiãút bë, caïc phæång phaïp naûp nguyãn liãûu, váût liãûu vaì baïn thaình pháøm, sæû phán bäú caïc nguäön nàng læåüng, caïc âæåìng váûn chuyãøn bàòng âæåìng bäü, âæåìng sàõt, âæåìng thuyí, hãû thäúng phuûc vuû vê trê laìm viãûc theo chæïc nàng...Thaình láûp dæû aïn täø chæïc laìm viãûc âãø taûo ra nhæîng âiãöu kiãûn an toaìn lao âäüng coï tênh âãún táút caí caïc yãúu täú khäng an toaìn cho mäùi mäüt khu væûc saín xuáút. ÅÍ trong nhæîng khu væûc saín xuáút coï thaíi cháút âäüc haûi thç phaíi nãu thåìi haûn vaì phæång tiãûn kiãøm tra haìm læåüng âån vë cháút âäüc haûi âoï cuîng nhæ caïc tênh cháút lyï hoaï vaì âäüc täú hoüc trong dæû aïn täø chæïc lao âäüng. Luáût an toaìn phaíi nãu nhæîng yãu cáöu baío âaím caïc khu væûc saín xuáút vaì thiãút bë âàûc biãût quan troüng bàòng nhæîng duûng cuû âo- kiãøm tra, bàòng caïc phæång tiãûn tæû âäüng hoaï, hãû thäúng tên hiãûu saín xuáút vaì bàòng nhæîng thäng tin liãn laûc. 333
  3. Caïc kho trong xê nghiãûp vi sinh. Caïc kho âæåüc duìng âãø baío âaím nguyãn liãûu, váût liãûu phuû vaì caïc thaình pháøm cáön âæåüc thiãút kãú coï tênh âãún sæû thuáûn tiãûn cho läúi vaìo, an toaìn cho sæû tiãún haình cäng taïc xãúp dåî vaì loaûi træì chaïy vaì näø. Trong caïc kho chæïa cháút loíng dãù bäúc chaïy (ræåüu etylic vaì metylic, axeton, benzen vaì etxàng) âäü an toaìn baío quaín âæåüc baío âaím do thiãút bë trong væûa chæïa vaì trong caïc xitec coï caïc van thäng håi vaì caïc bäü chàõn læía, cuîng nhæ caïc thiãút bë phoìng chaïy, trong caïc phoìng chæïa caïc phæång tiãûn cå âäüng. Tiãún haình baío quaín caïc cháút âäüc âäúi våïi sæïc khoeí con ngæåìi cáön phaíi tháût tháûn troüng. Âiãöu âoï coï liãn quan âãún caïc cháút âäüc, caïc axit, caïc kiãöm vaì mäüt säú caïc cháút khaïc coï tênh taïc âäüng maûnh. Caïc luáût an toaìn cho saín xuáút thuäüc lénh væûc cäng nghiãûp vi sinh ráút chuï yï âãún hoaût âäüng cuía thiãút bë âiãûn kyî thuáût, âãún caïc biãûn phaïp chäúng chaïy, caïc phæång tiãûn baío vãû caï nhán, phoìng khê. Laînh âaûo xê nghiãûp phaíi coï traïch nhiãûm trong viãûc phaï våî caïc quy luáût an toaìn cuîng nhæ traïch nhiãûm hoaìn thaình caïc biãûn phaïp âaî nãu trong caïc vàn baín. 16.2. KYÎ THUÁÛT AN TOAÌN TRONG NHAÌ MAÏY CÄNG NGHIÃÛP VI SINH Kyî thuáût an toaìn - hãû thäúng caïc biãûn phaïp kyî thuáût, täø chæïc vaì hãû thäúng caïc phæång tiãûn coï khaí nàng ngàn ngæìa aính hæåíng tåïi sæû taïc âäüng nguy hiãøm trong hoaût âäüng saín xuáút båíi caïc yãúu täú coï thãø dáùn âãún thæång têch. Táút caí nhæîng yãúu täú nguy hiãøm trong saín xuáút theo baín cháút taïc âäüng tåïi con ngæåìi coï thãø chia ra thaình nhæîng yãúu täú: lyï hoüc, hoaï hoüc, sinh hoüc vaì tám sinh lyï. Thuäüc nhoïm âáöu bao gäöm: caïc maïy moïc vaì cå cáúu chuyãøn âäüng, caïc bäü pháûn di âäüng cuía thiãút bë khäng âæåüc baío vãû täút, caïc váût liãûu di chuyãøn, thaình pháøm, tàng nhiãût âäü bãö màût cuía thiãút bë, chi tiãút, nguyãn váût liãûu, âiãûn aïp trong maûch âiãûn, cháûp maûch coï thãø qua cå thãø ngæåìi, mæïc tàng âiãûn ténh, tàng aïp suáút quy âënh trong caïc bçnh hoaût âäüng dæåïi aïp suáút... Nhoïm thæï hai coï quan hãû våïi caïc cháút âäüc coï thãø gáy thæång têch khi xám nháûp vaìo cå thãø con ngæåìi qua âæåìng hä háúp, låïp da vaì âæåìng tiãu hoaï. Thuäüc nhoïm thæï ba bao gäöm caïc cháút sinh hoüc, vi sinh váût vaì mäüt säú caïc saín pháøm hoaût hoaï sinh hoüc. Nhoïm thæï bäún kãút håüp caïc yãúu täú quaï taíi vãö lyï hoüc vaì tám traûng tháön kinh. Quaï taíi lyï hoüc coï thãø bao gäöm quaï taíi âäüng, quaï taíi ténh vaì quaï taíi keïm âäüng. Nhæîng taíi troüng vãö tám traûng tháön kinh xuáút hiãûn do trê oïc quaï mãût moíi, do hoaût âäüng âån âiãûu vaì do sæû xuïc caím cao. Táút caí nhæîng yãúu täú âaî âæåüc nãu trãn åí trong mäüt mæïc âäü naìo âoï coï liãn quan âãún caïc xê nghiãûp thuäüc cäng nghiãûp vi sinh. 334
  4. Caïc biãûn phaïp dæû phoìng an toaìn. Cáön thiãút phaíi thæûc hiãûn caïc biãûn phaïp dæû phoìng trong caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp vi sinh coï liãn quan våïi säú låïn caïc quaï trçnh saín xuáút xaíy ra åí chãú âäü tiãût truìng cao cuía thiãút bë cäng nghãû, caïc âæåìng äúng dáùn vaì caïc mäi træåìng dinh dæåîng trong thiãút bë coï aïp suáút dæ hay xaíy ra trong caïc âæåìng äúng dáùn coï cháút loíng dãù chaïy (ræåüu, axeton,...), laìm tàng näöng âäü cuía chuïng trong khäng khê coï thãø dáùn tåïi chaïy vaì näø. Näöng âäü caïc cháút dãù näø træåïc hãút coï thãø taûo thaình bãn trong khu væûc saín xuáút, bãn trong thiãút bë, bãø chæïa. Theo quy luáût thç nhæîng cháút loíng dãù chaïy âæåüc baío quaín trong caïc bãø caïch nhiãût, täút nháút laì baío quaín dæåïi âáút. Trong khi âäø âáöy vaì thaïo caûn chuïng cáön phaíi theo doîi cáøn tháûn caïc quy luáût vaì âënh mæïc hoaût âäüng. Âàûc biãût chuï yï haìm læåüng häùn håüp dãù näø âaî âæåüc taûo thaình trong caïc thiãút bë âaî âæåüc thaïo hãút caïc cháút loíng dãù chaïy, vç khi nguäön chaïy âaî âæåüc taûo thaình trong caïc thiãút bë coï thãø dáùn âãún hiãûn tæåüng näø mäüt caïch ngáùu nhiãn. Cho nãn táút caí caïc thiãút bë chæïa cáön phaíi ræía cáøn tháûn vaì sau âoï kiãøm tra læåüng håi coìn hay hãút. Khäng cho pheïp sæí duûng khäng khê neïn âãø taûo quaï aïp cho caïc cháút loíng dãù chaïy tæì thiãút bë naìy vaìo thiãút bë khaïc, vç tyí lãû vãö læåüng giæîa khäng khê vaì håi cuîng nhæ buûi åí bãn trong thiãút bë coï thãø dáùn tåïi taûo thaình näöng âäü dãù näø. Âãø taûo quaï aïp trong træåìng håüp naìy täút nháút nãn duìng khê trå. Duìng caïc båm coï daûng maìng hay daûng khäng coï voìng khêt âãø båm caïc loaûi cháút loíng dãù chaïy nhàòm loaûi træì roì rè. Caïc khu væûc coï âàût thiãút bë âãø taïch caïc saín pháøm hoaût hoaï sinh hoüc, âãø tinh luyãûn ræåüu vaì axeton cáön âæåüc trang bë hãû thäúng tên hiãûu aïnh saïng vaì tiãúng âäüng baïo hiãûu näöng âäü nguy hiãøm cuía caïc cháút dãù chaïy trong khäng khê. Âãø ngàn ngæìa sæû taûo thaình caïc tia læía âiãûn, caïc nguäön nung noïng trong caïc khu dãù näø vaì dãù chaïy, táút caí nhæîng caïi láúy âiãûn, caïc duûng cuû måí âiãûn, caïc phæång tiãûn tæû âäüng cáön phaíi hoaìn thaình åí kiãøu phoìng näø vaì kên næåïc. Næåïc saín xuáút træåïc khi xaí vaìo hãû thäúng raînh cáön phaíi trung hoaì, laìm saûch dáöu måî, nhæûa vaì caïc håüp cháút âäüc khaïc trong caïc thiãút bë laìm saûch. Khi làõp raïp caïc nguäön aïnh saïng vaì caïc thiãút bë âiãûn cáön phaíi tuán thuí theo caïc quy âënh cuía thiãút bë âiãûn âäúi våïi mäùi khu væûc, coï tênh âãún loaûi phán xæåíng. Cáön phaíi coï quy âënh caïc biãûn phaïp ngàn ngæìa ráút tháûn troüng khi caïc bäü pháûn cuía maïy moïc hoaût âäüng, dáùn âãún bë nung noïng do ma saït (vê duû, caïc bäü dáùn âäüng caïnh khuáúy, caïc baïnh ràng, äø truûc...). Cáön thiãút phaíi chãú taûo chuïng bàòng nhæîng váût liãûu khäng bàõn ra tia saïng nhæ nhäm, âäöng, cháút deío... Biãûn phaïp täút nháút laì duìng nhæîng táúm thaím caosu âãø baío vãû cáöu thang. Trong saín xuáút vi sinh cáön âàûc biãût chuï yï tåïi sæû phán ly âiãûn têch ténh, chuïng coï thãø laìm bäúc chaïy caïc häùn håüp dãù näø khi váûn chuyãøn caïc cháút loíng dãù chaïy - näø vaì caïc 335
  5. cháút khê theo caïc âæåìng äúng khäng tiãúp âáút, khi thaïo vaì roït caïc cháút loíng trong bãø chæïa vaì trong caïc thiãút bë; khi chuyãøn dëch häùn håüp buûi - khäng khê åí trong caïc âæåìng äúng cuía maïy váûn chuyãøn bàòng khê neïn vaì trong caïc thiãút bë âãø sáúy, nghiãön, saìng; khi caïc cháút loíng âæåüc phun ra khoíi äúng phun, voìi phun dæåïi aïp suáút. Cáön biãút ràòng täúc âäü chuyãøn âäüng cuía cháút loíng vaì khê theo caïc äúng caìng cao thç trë säú têch âiãûn caìng låïn, cho nãn phaíi giæî âæåüc quy caïch haûn chãú täúc âäü váûn chuyãøn cuía khê vaì cháút loíng. Tiãúp âáút caïc thiãút bë, caïc âæåìng äúng dáùn, thuìng chæïa, caïc cå cáúu roït, thaïo, cuîng nhæ caïc phãùu chæïa, xyclon, maïy sáúy, thiãút bë dáùn gioï, buûi, chuïng coï thãø têch âæåüc thãú nàng âiãûn têch cao, laì phæång phaïp phäø biãún nháút âãø baío vãû ténh âiãûn. An toaìn váûn haình trong saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc. Âiãöu kiãûn cå baín âãø baío âaím an toaìn váûn haình laì phaíi quan saït tháûn troüng quy trçnh tiãún haình thao taïc cäng nghãû cuía táút caí caïc cäng âoaûn. Qui trçnh thao taïc bao gäöm caïc phæång phaïp tiãún haình nhàòm baío âaím an toaìn váûn haình täúi âa trãn mäüt thiãút bë cuû thãø, khi khaío saït nhæîng quy luáût váûn haình caïc cháút nguy hiãøm vaì khaío saït nhæîng âiãöu kiãûn tiãún haình caïc quy trçnh loaûi træì âæåüc khaí nàng näø, chaïy, cháún thæång, nhiãùm âäücü. Âãø cho thiãút bë hoaût âäüng täút, caïc phán xæåíng cáön phaíi saïng suía vaì räüng raîi, coï bãö räüng cuía läúi âi laûi theo chênh diãûn thiãút bë khäng nhoí hån 2 m, âãø quan saït vaì kiãøm tra âënh kyì thiãút bë vaì caïc duûng cuû, - 0,8 m, cho pheïp tiãún haình bäú trê thiãút bë cäng nghãû doüc theo tæåìng ngoaìi coï caïc cæía säø. Khi xuáút phaït tæì nguyãn nhán vãû sinh, cáön phaíi phuí màût tæåìng bàòng gaûch men; saìn nhaì phaíi bàòng phàóng, khäng tháúm næåïc, coï âäü nghiãng. Âãø giaím täøn tháút nhiãût vaì traïnh boíng, táút caí caïc thiãút bë vaì caïc âæåìng äúng cáön phaíi phuí låïp caïch nhiãût, nhiãût âäü bãö màût caïch nhiãût åí caïc vë trê laìm viãûc khäng quaï 450C. Khäng cho pheïp âàût caïc âæåìng äúng dáùn dung dëch dãù näø, dãù bay håi cuìng våïi caïc âæåìng dáùn nhiãût vaì dáùn khê neïn. Âãø an toaìn cáön sån caïc âæåìng äúng dáùn thaình nhæîng maìu âãø âoaïn nháûn theo nhoïm caïc cháút âæåüc váûn chuyãøn: næåïc - maìu xanh laï cáy, håi - maìu âoí, khäng khê - xanh, khê (trong âoï coï khê hoaï loíng) - vaìng, axit - cam, kiãöm - têm, cháút loíng - náu, caïc cháút khaïc (mäi træåìng dinh dæåîng, cháút loíng canh træåìng, dung dëch enzim ...) - maìu xaïm, caïc äúng chæîa chaïy - âoí. Caïc xê nghiãûp saín xuáút chæïa mäüt læåüng låïn caïc loaûi thiãút bë âæåüc sæí duûng trong cäng nghiãûp hoaï hoüc, cäng nghiãûp thæûc pháøm cuîng nhæ mäüt læåüng âaïng kãø caïc thiãút bë khäng theo quy chuáøn âæåüc saín xuáút trong xê nghiãûp. Cho nãn cáön phaíi hæåïng dáùn tháûn troüng cho cäng nhán thao taïc, phaíi nghiãn cæïu cuû thãø kãút cáúu vaì nguyãn tàõc hoaût âäüng cuía thiãút bë; cäng nghãû vaì caïc luáût vãö kyî thuáût an toaìn âãø tiãún haình thao taïc. Caïc baín hæåïng dáùn kyî thuáût an toaìn âæåüc phaïc thaío riãng biãût cho mäùi loaûi thiãút bë, cäng nghãû, cáön nghiãn cæïu kyî phuì håüp våïi vë trê cäng taïc cuía moüi thaình viãn. Caïc bçnh hoaût âäüng dæåïi aïp suáút. Trong caïc xê nghiãûp thuäüc cäng nghiãûp vi sinh thæåìng sæí duûng phäø biãún caïc loaûi bçnh hoaût âäüng dæåïi aïp suáút. 336
  6. Âoï laì caïc näöi phaín æïng cäng nghãû, caïc bäü tiãût truìng, caïc thiãút bë cáúy, thiãút bë lãn men, thiãút bë cä âàûc, thiãút bë cä âàûc chán khäng, näöi háúp (ätäcla), thiãút bë chæng luyãûn, trêch ly...cuîng nhæ thiãút bë nàng læåüng (bäü trao âäøi nhiãût), thiãút bë laìm laûnh, maïy neïn khê... Caïc bçnh hoaût âäüng dæåïi aïp suáút laì mäüt dung læåüng kên hay laì mäüt thiãút bë duìng âãø tiãún haình caïc quaï trçnh hoaï hoüc vaì nhiãût, duìng âãø baío quaín vaì váûn chuyãøn caïc cháút khê neïn, khê hoaï loíng vaì hoaì tan dæåïi aïp suáút. Vç caïc bçnh hoaût âäüng dæåïi aïp suáút thuäüc loaûi thiãút bë khäng an toaìn, kãút cáúu, chãú taûo vaì sæû váûn haình cuía chuïng cáön phaíi chuï yï âãún nhæîng yãu cáöu kyî thuáût an toaìn. Phuû thuäüc vaìo trë säú cuía aïp suáút laìm viãûc, táút caí caïc bçnh âæåüc chia ra laìm hai nhoïm. Nhoïm âáöu tiãn thuäüc caïc bçnh laìm viãûc dæåïi aïp suáút cao hån 0,07 MPa (khäng tênh aïp suáút thuyí ténh) âæåüc phäø biãún caïc luáût vãö trang bë vaì an toaìn váûn haình. Nhoïm thæï hai thuäüc caïc bçnh laìm viãûc våïi aïp suáút nhoí hån 0,07 MPa. Nhæîng quy luáût vãö kyî thuáût an toaìn âäúi våïi chuïng âæåüc thaío ra åí daûng luáût ngaình vaì vãû sinh saín xuáút. Bçnh duìng âãø hoaût âäüng dæåïi aïp suáút cáön phaíi coï thuyãút minh våïi näüi dung: tãn nhaì maïy saín xuáút, ngaình saín xuáút, ngaìy saín xuáút, trë säú aïp suáút theo tênh toaïn vaì giåïi haûn vaì caïc thäng säú khaïc. Chè cho pheïp nhæîng ngæåìi âæåüc âaìo taûo theo caïc phæång phaïp hoaût âäüng vaì âaî qua hæåïng dáùn caïc luáût kyî thuáût an toaìn, måïi âæåüc thao taïc thiãút bë laìm viãûc dæåïi aïp suáút. Trong khäng khê thoaït ra tæì caïc thiãút bë (thiãút bë cáúy, thiãút bë lãn men...) chæïa mäüt læåüng låïn vi sinh váût vaì caïc cháút âäüc, cho nãn træåïc khi thaíi vaìo khê quyãøn cáön phaíi loüc saûch. Caïc traûm neïn khê. Caïc maïy neïn khê thæåìng âàût riãng biãût trong caïc toaì nhaì mäüt táöng, âæåüc thiãút kãú theo caïc yãu cáöu “Tiãu chuáøn phoìng chaïy khi thiãút kãú xáy dæûng caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp vaì caïc vuìng dán cæ” vaì “Tiãu chuáøn vãû sinh khi thiãút kãú caïc xê nghiãûp cäng nghiãûp”. Nhiãût âäü khäng khê sau mäùi báûc neïn trong caïc âoaûn âun noïng khäng âæåüc quaï 180 C. Thiãút bë coï nàng suáút låïn hån 10 m3/ph âæåüc trang bë maïy laûnh vaì maïy taïch áøm. 0 Caïc maïy neïn khäng khê coï nàng suáút dæåïi 10 m3/ph våïi aïp suáút dæåïi 0,8 MPa coï thãø âàût åí caïc táöng dæåïi cuía nhaì nhiãöu táöng, nhæng khäng âæåüc âàût dæåïi caïc phoìng sinh hoaût, vàn phoìng vaì caïc phoìng tæång tæû. Trong træåìng håüp naìy chuïng cáön phaíi taïch biãût khoíi caïc khu væûc saín xuáút bàòng loaûi tæåìng chëu læía. Caïc maïy neïn khê coï nàng suáút nhoí hån 20 m3/ph âæåüc caïch biãût våïi caïc phoìng lán cáûn båíi tæåìng chàõn coï chiãöu cao hån 3 m vaì bãö daìy låïn hån 12 cm. 337

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản