intTypePromotion=3

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 4

Chia sẻ: Safskj Aksjd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
4
download

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hình 11.6. Máy phân ly dạng АСЭ-Б: 1,6- Các nút; 2- Khung máy; 3- Bộ chỉ mức dầu; 4- Trục ngang; 5- Tốc kế vòng; 7Thuỷ trạm; 8- Âu; 9- Thùng thu nhận; 10- Van; 11- Vỏ trống quay; 12- Đáy trống; 13; Pittông; 14- Bộ giữ đĩa; 15- Đĩa; 16- Nắp trống; 17- Đĩa áp lực; 18- Cơ cấu nhận và tháo; 19- Ống trung tâm; 20,21- Các vòng căng; 22- Thùng chứa bùn; 23Khoảng không gian chứa bùn; 24- Ổ trục trên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ PHÂN CHIA PHA LỎNG VÀ PHA RẮN part 4

  1. cuía pháön tæí âæa vaìo bãö màût kên. Âãø thæûc hiãûn âæåüc âiãöu âoï coï thãø sæí duûng cháút âãûm phuû, khäng khê, cuîng coï thãø laì loì xo hay caïc pháön tæí âaìn häöi khaïc. Âæåìng kênh träúng quay 600 mm, khe håí giæîa caïc âéa 0,5 mm, säú voìng quay cuía träúng 5000 voìng/phuït. Saín pháøm ra Saín pháøm vaìo 20 17 21 16 15 14 13 22 12 23 11 10 9 8 7 24 25 6 26 1 4 3 27 2 1 Hçnh 11.6. Maïy phán ly daûng АСЭ-Б: 1,6- Caïc nuït; 2- Khung maïy; 3- Bäü chè mæïc dáöu; 4- Truûc ngang; 5- Täúc kãú voìng; 7- Thuyí traûm; 8- Áu; 9- Thuìng thu nháûn; 10- Van; 11- Voí träúng quay; 12- Âaïy träúng; 13; Pittäng; 14- Bäü giæî âéa; 15- Âéa; 16- Nàõp träúng; 17- Âéa aïp læûc; 18- Cå cáúu nháûn vaì thaïo; 19- ÄÚng trung tám; 20,21- Caïc voìng càng; 22- Thuìng chæïa buìn; 23- Khoaíng khäng gian chæïa buìn; 24- ÄØ truûc trãn; 25- Loì xo truûc trãn; 26- Truûc âæïng; 27- Gäúi tæûa Baíng 11.8. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy phán ly coï bäü thaïo càûn ly tám xung âäüng АСЭБ ВСЛ ФЕВ Caïc chè säú 238
  2. Nàng suáút , l/h 2000 2000 1600 135 ÷155 100 91 Säú âéa 9 - 16 Thãø têch khäng gian chæïa buìn, l 14 14 13 Cäng suáút âäüng cå, kW 1560×1160×1870 1245×1090×1520 1450×1070×1560 Kêch thæåïc cå baín, mm 1412 1122 1440 Khäúi læåüng, kg 11.2.2. Caïc maïy phán ly coï bäü thaïo càûn liãn tuûc bàòng ly tám Âãø phán chia caïc huyãön phuì náúm men, trong cäng ghiãûp vi sinh thæåìng sæí duûng maïy phán ly coï thaïo càûn liãn tuûc. Âoï laì loaûi maïy phán ly - cä âàûc kên bàòng âéa coï bäü thaïo càûn liãn tuûc bàòng phæång phaïp ly tám vaì thaïo chaíy tæû do cáúu tæí loíng. Maïy phán ly (hçnh11.7) gäöm khung 1 våïi cå cáúu dáùn âäüng, träúng quay 2 våïi caïc âéa vaì truûc, bäü pháûn chæïa cháút cä náúm men 4 vaì âoaûn äúng âãø thaïo cháút loíng canh træåìng âaî xæí lyï 3. Dáùn âäüng maïy phán ly âæåüc thæûc hiãûn tæì âäüng cå riãng biãût qua khåïp näúi ly håüp ma saït vaì bäü truyãön truûc vêt baïnh vêt coï täúc âäü cao. Träúng quay âæåüc làõp âàût tæû do trãn truûc con vaì âæåüc làõp vaìo caïc raînh xeí cuía truûc bàòng thanh giàòng, nhåì âoï âaím baío viãûc tæû âiãöu chènh tám cuía träúng quay. Bãn trong träúng âæåüc làõp caïc âéa hçnh noïn coï caïc gåì trãn bãö màût ngoaìi, khoaíng caïch giæîa caïc âéa bàòng 0,8 mm. Gia cäú caïc tuïi trong äúng quay nàòm trong bäü giæî âéa. ÅÍ pháön dæåïi cuía maïy theo voìng troìn phán bäø caïc raînh xuyãn qua âæåüc âàût caïc äúng thaïo cháút cä náúm men. Huyãön phuì náúm men naûp qua äúng phán phäúi vaìo khoang trong cuía bäü giæî âéa, taûi âáy nhåì caïc gåì cuía noï maì chuyãøn âäüng quay âæåüc truyãön âãún. Huyãön phuì chaíy qua giæîa bäü giæî âéa vaì âaïy träúng. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám, caïc tãú baìo náúm men låïn hån bàõn vaìo ngoaûi vi cuía träúng quay. Huyãön phuì tæì khoang chæïa náúm men vaìo tuïi cuía caïc âéa hçnh noïn vaì trong chãú âäü chaíy táöng thç bë traìn ra thaình låïp moíng âãöu nhau. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám caïc tãú baìo náúm men, khi coï tyí troüng låïn so våïi pha loíng, làõng trãn bãö màût trong cuía caïc âéa vaì âæåüc chuyãøn âaío theo bãö màût vaìo khäng gian chæïa buìn cuía träúng. Cháút cä náúm men qua miãûng phun ngoaìi vaìo thuìng chæïa. Coï thãø âiãöu chènh näöng âäü náúm men trong huyãön phuì cä âàûc bàòng phæång phaïp thay âäøi âæåìng kênh caïc läù trong miãûng phun, tuy nhiãn tyí säú caïc âæåìng kênh läù åí trong vaì bãn ngoaìi cuía miãûng phun låïn hån 1:1/7. Khi giaím læåüng miãûng phun thç mæïc âäü cä huyãön phuì náúm men tàng lãn laìm cho nàng suáút cuía maïy giaím. Cháút loíng âæåüc phán ly khi qua tuïi cuía caïc âéa, chaíy ngæåüc lãn doüc theo bãö màût ngoaìi cuía bäü giæî âéa vaì chaíy vaìo khoang räöi âæåüc thaïo ra ngoaìi nhåì âéa aïp læûc. Mæïc âäü cä huyãön phuì phuû thuäüc vaìo näöng âäü náúm men trong huyãön phuì ban âáöu. Khi näöng âäü cuía náúm men coï 75% næåïc, bàòng 20 ÷ 30 g/l, mæïc âäü cä laì 8 ÷ 10%, coìn khi näöng âäü 80 ÷ 120 g/l laì 5 ÷ 6%. Cä huyãön phuì âãún haìm læåüng náúm men 550 ÷ 600 g/l âæåüc tiãún haình trong khoaíng 2 ÷ 3 mæïc phán ly liãn tuûc. 239
  3. Cháút làõng cáön phaíi âaût âäü deío âãø cho noï khäng thãø chaíy ra khoíi voìi phun, khäng bêt voìi vaì khäng taûo voìm bãn trong räto. Liãn quan våïi âiãöu âoï viãûc loüc så bäü coï aính hæåíng täút tåïi hoaût âäüng cuía maïy phán ly. LoÜc så bäü qua bäü loüc læåïi âãø loaûi caïc taûp cháút cå hoüc, laìm báøn khoaíng khäng gian giæîa caïc âéa vaì laìm báøn caïc läù trong miãûng phun. Sæí duûng caïc maïy phán ly trãn âãø thu nháûn caïc cháút càûn coï âäü áøm nhoí nháút laì khäng cáön thiãút. Hçnh 11.7. Maïy ly tám COC -501K-3 240
  4. Hiãûn nay nhiãöu næåïc âaî saín xuáút caïc maïy phán ly âãø cä náúm men gia suïc vaì caïc saín pháøm vi sinh khaïc coï nàng suáút âãún 200.000 l/h (loaûi FEUX), träúng quay âæåüc làõp äúng aïp læûc âãø thaíi caïc haût ràõn. Dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám, trong täø håüp gäöm caïc âéa hçnh noïn cuía träúng quay, huyãön phuì âæåüc phán ra caïc haût ràõn vaì pha loíng. Caïc haût nàûng bàõn vaìo thaình äúng vaì xa hån âãún ngoaûi vi, räöi theo mäüt loaût äúng (nhåì voìi phun) åí âáöu trong vaìo khoang åí âaïy träúng. ÄÚng aïp læûc cäú âënh bãn trong cä kãút cháút cä vaì dæåïi aïp læûc âæåüc thaïo qua äúng vaìo pháön trãn cuía träúng. Cháút loíng trong âæåüc thaïo ra khoíi träúng qua cæía thoaït. Baíng 11.6. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy phán ly âãø cä huyãön phuì náúm men FEU X-420 T31C (Thuyñ Âiãøn) COC - 501K -3(СДГ - 50) FEUX - 412 (Thuyñ Âiãøn) COC - 501K -1(СДГ-35) TA - 205 - 01167 (Âæïc) СДЕ 901; Т-01 СДЛ Caïc chè säú Nàng suáút tênh theo huyãön 15÷25 20÷35 40÷50 70÷80 80÷90 phuì ban âáöu, m3/h 200 100 900 800 516 516 650 900 900 Âæåìng kênh träúng, mm 150 55 20 30 75 132 135 Cäng suáút âäüng cå, kW Tiãu thuû nàng læåüng riãng, - 0,06 - 0,19 0,064 0,084 0,09 kW/kg 11.2.3 Maïy phán ly vi khuáøn täúc âäü cao daûng AX - 213 Maïy phán ly vi khuáøn täúc âäü cao daûng AX-213 thuäüc maïy phán lyï måïi nháút vaì hiãûn âaûi. Yãúu täú phán chia cuía noï bàòng 142000, nhåì âoï coï thãø taïch caïc haût coï âæåìng kênh âãún 0,0005 mm. Nàng suáút cuía maïy âaût 36 m3/h. Caïc haût ràõn âæåüc phán ly táûp trung åí ngoaûi vi cuía träúng quay - ngoaìi vuìng phán ly - vaì trong khoaíng thåìi gian 4 ÷ 5 phuït thç thaïo ra ngoaìi nhàòm traïnh sæû ngàn caín doìng tiãúp theo. Maïy phán ly vi khuáøn laìm viãûc liãn tuûc, khäng cáön phaíi ngæìng âãø laìm saûch, coï hãû thäúng âiãöu khiãøn quaï trçnh thaïo dåî caïc haût ràõn, quaï trçnh ræía khäng cáön phaíi thaïo träúng quay vaì hoaìn toaìn âæåüc tæû âäüng hoaï. Maïy phán ly vi khuáøn (hçnh11.8) âæåüc làõp âàût trãn bãû 13 coï bäún chán giaím xoïc 10, âaím baío tênh äøn âënh vaì loaûi træì dao âäüng cuía maïy khi hoaût âäüng. Bãn trong voí coï 241
  5. truûc âæïng, träúng quay 2 âæåüc làõp chàût trãn truûc hçnh thaình daûng loîi - äúng. Caïc äø truûc trãn vaì dæåïi âæåüc làõp trong caïc bäü giaím xoïc bàòng cao su âãø loaûi træì rung âäüng. Hãû bäi trån bàòng phun dáöu taûo sæång muì âæåüc tiãún haình khi truûc quay. Träúng cuía maïy phán ly vi khuáøn âæåüc trang bë caïc tuïi 3 âãø gom haût ràõn. Caïc màût bãn cuía tuïi âæåüc xãúp thaình goïc âãø hæåïng caïc haût ràõn vaìo caïc äúng xaí. Sæû bäú trê caïc äúng xaí theo doüc truûc cho pheïp âaím giæî sæû hoaìn chènh tæåìng ngoaìi cuía träúng, vaì laìm cho noï coï âäü bãön cå hoüc låïn. Sæû täön taûi voìng haîm laìm cho âæåìng kênh nhoí laûi nhàòm giaím khäúi læåüng vaì tàng âäü bãön thiãút bë nhæng cho pheïp âaût täúc âäü cao. Âäüng cå 12 âæåüc làõp trãn bãû. Truyãön âäüng quay tåïi truûc träúng nhåì âai âån deût. Khåïp näúi tæì tênh 11 baío âaím viãûc måí vaì dæìng truûc mäüt caïch ãm thuáûn. Maïy phán ly vi khuáøn âæåüc trang bë bäü haîm bàòng thuí cäng âãø taïc âäüng tåïi tang cuía thuìng chæïa dáöu âàût åí trong âaïy voí truûc. Hçnh 11.8. Maïy phán ly vi khuáøn coï täúc âäü cao AX - 213 cuía Haîng α-Lavale: 1- ÄÚng naûp cháút loíng âãø laìm trong; 2- Träúng; 3- Caïc tuïi âãø chæïa caïc haût ràõn; 4- Âéa aïp læûc; 5- Váût âãûm kên; 6- Voìi âãø xaí caïc haût ràõn; 7- Caïc âéa; 8- Voí truûc; 9- Bäü tra dáöu; 10- Bäü giaím xoïc; 11- Khåïp näúi tæì tênh; 12- Âäüng cå; 13- Bãû maïy 242

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản