intTypePromotion=1

Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu - Thị trường EU: Phần 2

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:208

0
89
lượt xem
12
download

Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu - Thị trường EU: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Thị trường EU - Các quy định pháp lý liên quan đến chính Tài liệu sản phẩm trong marketing xuất khẩu, phần 2 trình bày triển vọng xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU, một số định hướng nâng cao khả năng đáp ứng các quy định pháp lý của hàng xuất khẩu Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các quy định pháp lý liên quan đến chính sách sản phẩm trong marketing xuất khẩu - Thị trường EU: Phần 2

 1. thitruongEUle.pdf
 2. thitruongEUCH.pdf
 3. thitruongEUle.pdf
 4. thitruongEUCH.pdf
 5. thitruongEUle.pdf
 6. thitruongEUCH.pdf
 7. thitruongEUle.pdf
 8. thitruongEUCH.pdf
 9. thitruongEUle.pdf
 10. thitruongEUCH.pdf
 11. thitruongEUle.pdf
 12. thitruongEUCH.pdf
 13. thitruongEUle.pdf doanh nghi~p d~t may Vi~t Nam c~ phai cai ti€n chat lugng, da d~ng hoa san phfun de dap l'rng yeu c~u cua thi truOng, co the c~nh tranh dugc v6i hang Trung Qu6c va cac nuac ASEAN khac khi EU huy b6 ch€ d¢ h~n ng~ch. V6i xu huang bu6n ban n¢i kh6i EU, chi€n lugc d~u tu san xuat sang cac nuac D6ng Au va nh~p trb I~ san pham cua cac nuac EU cling Ia kho khancho Vi~t Nam gia tang kha nang xuat khau trong thCrigian t6i. * Nong san - nh6m hang co kim ng'!-ch xutit khdu tUn thflba N6ng san la nhom hang xuat khau quan trQng cua Vi~t Nam va cling la nhom hang xuat khau chu y€u sang EU. Kim ng~ch xuat khau hang n6ng san sang EU dugc th6ng ke qua bang 3.7. Bang 3.7. Xutit khdu hang nong san Vift Nam sang EU giai do'!-n1996 - 2002 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 (1)TOng kim 7255,9 9185,0 9360,3 11541,4 14428,7 15027,3 16705,8" ng~ch xuat khAu cua Vi~tNam (2) Kim ng~ch 2159.6 2231,4 2274,3 2545,9 2563,3 2186,6 2119,6" xuat kh~u nOng san cia Vi~tNam rytrQng (2) 29,76 24.29 24,30 22,06 17.76 14,55 12.69 trong (1) %
 14. thitruongEUCH.pdf
 15. thitruongEUle.pdf
 16. thitruongEUCH.pdf
 17. thitruongEUle.pdf
 18. thitruongEUCH.pdf
 19. thitruongEUle.pdf
 20. thitruongEUCH.pdf
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2