intTypePromotion=1
ADSENSE

Các yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương của nam giới từ 45 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Chia sẻ: ViAchilles2711 ViAchilles2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

29
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết xác định tỷ lệ loãng xương và các yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương của nam giới tại 3 quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương của nam giới từ 45 tuổi trở lên tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2015

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Phụ bản của Số 1 * 2016 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG LOÃNG XƯƠNG<br /> CỦA NAM GIỚI TỪ 45 TUỔI TRỞ LÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> NĂM 2015<br /> Phan Thanh Trà Mi*, Nguyễn Trung Hoà**, Nguyễn Văn Tập***<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đặt vấn đề: Tỷ lệ loãng xương ở nam giới tại thành phố Hồ Chí Minh đang tăng ở mức báo động. Nam giới<br /> thường ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế như đo mật độ xương, kiểm tra và nhận thuốc điều trị sau gãy xương<br /> hơn so với nữ giới. Tuy nhiên, các nghiên cứu về loãng xương chỉ tập trung trên đối tượng là nữ.Việc nâng cao<br /> nhận thức cộng đồng về bệnh loãng xương là bức thiết, đặc biệt là nam giới.<br /> Mục tiêu: Xác định tỷ lệ loãng xương và các yếu tố liên quan đến tình trạng loãng xương của nam giới tại 3<br /> quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2015.<br /> Phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được tiến hành ở 397 nam giới tại 3 quận thuộc thành phố Hồ Chí<br /> Minh. Đối tượng nghiên cứu được đo mật độ xương và phỏng vấn bằng bộ câu hỏi soạn sẵn. Dữ kiện được nhập<br /> liệu và phân tích bằng phần mềm Stata 13.1.Loãng xương được định nghĩa khi chỉ số T-score < -2,5.<br /> Kết quả: Tỷ lệ loãng xương của nam giới tại 3 quận thuộc thành phố HCM là 23,68%. Một số yếu tố liên<br /> quan đến tình trạng loãng xương của nam giới: tuổi cao, trình độ học vấn thấp, nghề nghiệp, BMI thấp, tiền sử<br /> gãy xương, sử dụng glucocorticoid, thái độ về dự phòng bệnh loãng xương. Qua phân tích đa biến, tuổi cao và<br /> BMI là có liên quan thật sự đến tình trạng loãng xương của nam giới.<br /> Kết luận: Tỷ lệ loãng xương của nam giới tại3 quận thuộcthành phố HCM khá cao 23,68%. Tỷ lệ nam giới<br /> có kiến thức và thực hành đúng về dự phòng bệnh loãngxương còn thấp, cần tập trung vào công tác truyền thông<br /> nâng cao nhận thức về bệnh loãng xương cho nam giới từ 45 tuổi trở lên.<br /> Từ khoá: loãng xương, yếu tố liên quan.<br /> ABSTRACT<br /> PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AND ITS RELATIONSHIP WITH SOME RISK FACTORS IN MEN<br /> AGED 45 YEARS AND OVER IN HCMC IN 2015<br /> Phan Thanh Tra Mi, Nguyen Trung Hoa, Nguyen Van Tap<br /> * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 20 - Supplement of No 1 - 2016: 207 - 213<br /> <br /> Background: The prevalence of osteoporosis (OP) in men at HCM city is increasing. However, OP in men<br /> often underdiagnosed and undertreated. Men are less likely to receive treatment for OP. Studies in men are<br /> unattended. Enhancing awareness of OP in men is crucial.<br /> Objective: Identifyrateand somerelated factors toosteoporosis inmen aged45years and overinHCHC.<br /> Methods: A cross-sectional descriptive study,a random sample survey of 397 men aged 45 and over in 6<br /> wards of 3 districts in HCMC. Identify methods of bone density by DXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry)<br /> in peripheral and diagnosis of OP by WHO criteria, OP was defined as T-score less than -2.5.<br /> Results: Men aged 45 and over in the city have osteoporosis 23,68 % rate, Some related factors to OP are<br /> increasing age, education level, occupation, lower BMI, history fracture, glucocorticoid use, attitude of OP<br /> <br /> * ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh ** Trung tâm Y tế Dự phòng Quận Gò Vấp Tp.Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc : CN Phan Thanh Trà Mi ĐT: 01285636208 Email: tramiytcc@gmail.com<br /> <br /> Y tế Công cộng 207<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Phụ bản của Số 1 * 2016<br /> <br /> prevention (p -2,5.<br /> Phương pháp nghiên cứu Các biến số về kiến thức về dự phòng bệnh<br /> Một nghiên cứu cắt ngang mô tả được tiến loãng xương bao gồm kiến thức về bệnh loãng<br /> hành trên nam giới từ 45 tuổi trở lên tại 6 xương và kiến thức về yếu tố nguy cơ của bệnh<br /> phường/xã của 3 quận: quận 12, quận Bình loãng xương. Kiến thức về dự phòng bệnh loãng<br /> Thạnh, quận Gò Vấp. Để có có 95% tin tưởng xác xương đúng khi nam giới trả lời đúng ở phần<br /> định được tỉ lệ của kiến thức đúng là 32,6%với kiến thức về bệnh loãng xương và kiến thức về<br /> sai số 5%, cỡ mẫu ước lượng được 397 nam giới. yếu tố nguy cơ của bệnh loãng xương. Thái độ<br /> Chọn ngẫu nhiên 6 phường/xã của 3 quận: đúng khi nam giới trả lời đúng tất cả 3/3 nội<br /> Quận 12, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp; Dùng dung được đề cập. Thực hành đúng khi nam giới<br /> phương pháp mẫu hệ thống chọn đối tượng theo trả lời đúng ít nhất 2/3 nội dung được đề cập.<br /> danh sách nam giới từ 45 tuổi trở lên trong mỗi Bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên mục tiêu<br /> phường/ xã. Tổng số nam giới được chọn là 397 của nghiên cứu, kết hợp với công cụ tự đánh giá<br /> người. Tiêu chí loại ra là các nam giới có dị tật loãng xương (Osteoporosis Risk Assessment Tool)<br /> không đo được chiều cao, có vấn đề về giao tiếp. giúp chẩn đoán loãng xương đã tiến hành<br /> Thu thập thông tin nghiên cứu thử trên 50 nam giới. Bộ câu hỏi gồm<br /> 24 câu (đặc tính nền: 5 câu, kiến thức về dự<br /> Nam giới được đo mật độ xương và khám<br /> phòng bệnh loãng xương: 10 câu, thái độ về dự<br /> sức khoẻ tổng quát bởi người nghiên cứu, được<br /> phòng bệnh loãng xương: 3 câu, thực hành về dự<br /> cân đo chiều cao và trọng lượng, trả lời một số<br /> phòng bệnh loãng xương: 3 câu). Sau khi phỏng<br /> câu hỏi trong bộ câu hỏi soạn sẵn theo mục tiêu<br /> vấn, bộ câu hỏi được kiểm tra tính hoàn chỉnh<br /> nghiên cứu.<br /> giúp thuận lợi cho việc nhập liệu.<br /> Sử dụng phương pháp đo hấp thụ năng<br /> Dữ kiện được nhập liệu và xử lý bằng phần<br /> lượng tia X kép (Dual-Energy X-ray<br /> mềm Stata 13.1. Tiến hành thống kê mô tả các<br /> Absorptiometry –DXA). Đo mật độ xương tại<br /> tần số, tỷ lệ của các biến số nền, thông tin bệnh<br /> cánh và cổ tay bằng máy DTX-200 DexaCare, kết<br /> sử, kiến thức đúng, thái độ đúng, thực hành<br /> quả được chuẩn hoá bằng T-score.<br /> đúng của nam giới.Kiểm định chi bình phương<br /> Định nghĩa các biến số được sử dụng để xét mối liên quan giữa các biến<br /> Các biến số nền gồm nhóm tuổi, phân loại số với tình trạng loãng xương của nam giới.<br /> BMI (Gầy: BMI THPT), vọng trị nhỏ hơn 5. Đo lường độ lớn mối liên<br /> nghề nghiệp (cán bộ nhân viên, lao động chân quan giữa các biến số với tình trạng loãng xương<br /> tay,khác). bằng số đo kết hợp tỷ số tỷ lệ hiện mắc PR với<br /> khoảng tin cậy 95%. Sử dụng phân tích đa biến<br /> <br /> <br /> Y tế Công cộng 209<br /> Nghiên cứu Y học Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Phụ bản của Số 1 * 2016<br /> <br /> để xác định các biến số có ảnh hưởng thật sự đến Bảng 2. Kiến thức về yếu tố nguy cơ loãng xương của<br /> tình trạng loãng xương của nam giới. nam giới<br /> Xử lý số liệu Các yếu tố nguy cơ của loãng xương Tần số Tỷ lệ (%)<br /> Nhập liệu và xử lý bằng phần mềm Stata Tuổi cao 337 84,89<br /> 13.1.Thống kê mô tả các tần số, tỷ lệ của các biến Hút thuốc lá 181 45,59<br /> số mô tả đặc tính của nam giới: nhóm tuổi, trình Sử dụng rượu bia 173 43,58<br /> độ học vấn, nghề nghiệp, BMI, tiền sử gãy<br /> Sử dụng corticoid kéo dài 210 52,90<br /> xương, kiến thức, thái độ và thực hành về dự<br /> Không tham gia hoạt động thể lực 306 77,08<br /> phòng bệnh loãng xương.<br /> Thiếu vitamin D 217 54,66<br /> Thống kê phân tích sử dụng các phép kiểm<br /> Bổ sung Canxi 322 81,11<br /> chi bình phương và số đo PR với KTC 95% xác<br /> định có hay không mối liên quan giữa tình trạng Kiến thức đúng về các yếu tố nguy cơ 143 36,02<br /> của LX<br /> loãng xương với đặc tính của nam giới, kiến<br /> thức, thái độ và thực hành về dự phòng bệnh Bảng 3. Kiến thức đúng về dự phòng bệnh loãng<br /> loãng xương. xương của nam giới<br /> Sử dụng phân tích đa biến giúp xác định các Kiến thức về dự phòng bệnh loãng Tần số Tỷ lệ<br /> biến số liên quan thật sự với tình trạng loãng xương (%)<br /> xương của nam giới. Kiến thức đúng về bệnh LX 89 22,42<br /> Kiến thức đúng về các yếu tố nguy cơ 143 36,02<br /> KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU của LX<br /> Kiến thức đúng về dự phòng bệnh LX 57 14,36<br /> Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu<br /> Thái độ đúngvề dự phòng bệnh loãng<br /> Qua điều tra 397 nam giới từ 45 tuổi trở lên,<br /> tỷ lệ nhóm tuổi 45-54, 55-64, 65-74, ≥75 lần lượt là xương của nam giới<br /> 37,03%, 29,72%, 19,65% và 13,60%. Nhóm đối Bảng 4. Thái độ đúng về dự phòng bệnh loãng xương<br /> tượng có nghề nghiệp lao động chân tay là của nam giới<br /> 67,51%, cán bộ viên nhân viên là 24,18% và khác<br /> Thái độ đúng về dự phòng bệnh Tần số Tỷ lệ (%)<br /> là 8,31%. Đối tượng có trình độ học vấn ≤ Tiểu loãng xương<br /> học, THCS-THPT, >THPT lần lượt là 22,17%, Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng xương 293 73,80<br /> 54,91% và 22,92%. Cộng đồng cần quan tâm hơn đến LX 347 87,41<br /> Kết quả cho thấy, có 5,79% nam giới có tiền Người cao tuổi cần khám sức khoẻ 342 86,15<br /> sử gãy xuong do va chạm, 7,81% có gia đình có xương 6 tháng/lần<br /> Thái độ đúng về dự phòng bệnh LX 286 72,04<br /> người bị loãng xương. Có 23,68% nam giới bị<br /> loãng xương. Thực hành đúng về dự phòng bệnh loãng<br /> Kiến thức về dự phòng bệnh loãng xương xương của nam giới<br /> và các yếu tố liên quan của nam giới Bảng 5. Thực hành đúng về dự phòng bệnh loãng<br /> Bảng 1. Kiến thức về bệnh loãng xương của nam giới xương của nam giới<br /> Thực hành đúng về Tần số Tỷ lệ (%)<br /> Kiến thức về bệnh (n=397) Tần số Tỷ lệ (%)<br /> dự phòng bệnh loãng xương<br /> Từng nghe nói về bệnh LX 309 77,83 Uống sữa 73 18,39<br /> Định nghĩa bệnh LX 219 55,16 Bổ sung viên Canxi 58 14,61<br /> Triệu chứng của bệnh LX 101 25,44 Tham gia thể thao 54 13,60<br /> Kiến thức đúng về bệnh LX 89 22,42 Thực hành đúng về dự phòng bệnh LX 37 9,32<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 210 Chuyên Đề Khoa học Cơ bản – Y tế Công cộng<br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 20 * Phụ bản của Số 1 * 2016 Nghiên cứu Y học<br /> <br /> <br /> <br /> Mối liên quan giữa tình trạng loãng xương và các yếu tố khác<br /> Bảng 6. Mối liên quan giữa tình trạng loãng xương và các yếu tố khác<br /> Loãng xương<br /> PR<br /> Các yếu tố Có Không p<br /> (KTC 95%)<br /> Tần số (%) Tần số (%)<br /> 45 – 54 9 (6,12) 138 (93,88) 1<br /> 55 – 64 20 (16,95) 98 (83,05) 2,1 (1,8 – 2,4)<br /> Nhóm tuổi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2