intTypePromotion=1

Các yếu tố liên quan đến tình trạng nôn và buồn nôn của bệnh nhân sau mổ

Chia sẻ: Văng Thị Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
1
download

Các yếu tố liên quan đến tình trạng nôn và buồn nôn của bệnh nhân sau mổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Các yếu tố liên quan đến tình trạng nôn và buồn nôn của bệnh nhân sau mổ trình bày nghiên cứu nhằm đánh giá tỷ lệ nôn, buồn nôn và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân sau mổ tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau khi đã sử dụng một cách hệ thống thuốc dự phòng nôn. Phân tích yếu tố nguy cơ bằng hồi quy đơn biến và xác định yếu tố nguy cơ độc lập bằng hồi quy đa biến với p < 0,05 được coi là khác biệt có ý nghĩa thống kê,...Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các yếu tố liên quan đến tình trạng nôn và buồn nôn của bệnh nhân sau mổ

<br /> <br />  !"#$% &'(<br /> )*+,(-$+./0$12<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 345678978:;34567?@ABCDEFG67H5ID<br /> 5AEDJ@GKL@EMNOP@EADPQRST@U@VWLX@@U@YHNIQZ[\]LQ[SDJ@^L_@`WT@E@Ea@Z_LNbQCDWT@E<br /> YDT@BCDEFG67H5IDZ_LcEDOdZefg@ANIQGPGEETQE[@AQEL[GfhiEj@A@U@klEa@QmGE\]LQ[@AL\Gn<br /> WM@AEXD^L\On@WD]@YHoPGOp@E\]LQ[@AL\GnOIGSqiWM@AEXD^L\O_WD]@YrDis<br /> V<br /> tO>uGGvDSH<br /> cEPGWDTQGwx@AEy_QE[@AcJk5AEDJ@GKLQ=J@28zWT@E@Ea@9@_N{21V|V@}{t<br /> V~| O>uGiELQELqQ<br /> QE€vGPGGEL\J@cEv_cEPG@E_LYHOLO>uGZefg@AQEL[GfhiEj@A@U@Q=v@ANbk3RST@U@VWLX@@U@<br /> Q=v@A‚@AH\OƒLZ_LNbSH{1V1|kt\]LQ[@AL\GnG„_@U@YHWLX@@U@Z_LNbSH{QD@ZeZ_\QHLo€<br /> 9…†‡‚V‚ˆ~t|4‰{<br /> V tV2 VQD@Ze@U@VWLX@@U@Z_LNb9…†‡‚Vˆ~t|4‰{V<br /> 8V<br /> VADrD@}9…†‡<br /> Vˆ<br /> ~t|4‰{V‚ ‚V2 VEŠQQEL[GSP9…†‡<br /> Vtˆ~t|4‰{V<br /> tV<br /> VQgQEL\]QPiQ=v@ANb9…†‡<br /> Vˆ~t|4‰{V<br /> <br /> 2Vt k<br /> \]LQ[@AL\GnOIGSqiG„_@U@YHWLX@@U@Z_LNbSH{QD@ZeZ_\QHLo€9…†‡<br /> V8ˆ~t| 4‰{Vz <br /> 2V~ VQD@Ze@U@VWLX@@U@Z_LNb9…†‡‚V<br /> ˆ~t|4‰{V 8V1 k<br /> ‹Œ89Ž477‘7;7‘7’94“”;3•5“–8—’˜™<br /> <br /> š%›)œ%<br /> <br /> žŸ ¡¢£¤¥ ¢ Ÿ ¢¦§¤¢¨©¢ªž«ž¬­®¢¯°¢ ±² ³¢<br /> ´±µ¶ ¢ · ¢¸±µ¹ ¢£º ±¢ ±» ¢¼½¾¢¸±¿¢À±Á¤Â¢ž³Ã°µ¢<br /> ¼§¢ Ÿ ¢Ä°¢£¤¥ ¢ Ÿ ¢¦§¤¢¨©¢ÀÅ ¢À¿¢¾±Æ¢³»Ç¢<br /> ¾¼°Ã¢ ³ÈÉÀ¢ÊÁÀ±¢¾µË¤¢±¿§¢Ä°Ã¢´±©µ¡¢¨½¾¢ ÈÌÀ¢<br /> Ä°¢Íµº ¢³µÎµ¡¢Í§¤¢Ä°¢À±ÎÇ¢¨Ï¤¢Ä¹¾¢¨©Ð¢¯°¨¢<br /> À±Ñ¨¢Ò¤Ï¢¾¼Ó ±¢±¥µ¢´±ÔÀ¡¢¸Õâʰµ¢¾±Öµ¢³µ§ ¢<br />  ×¨¢Äµº ¡¢¾Ø ³¢À±µ¢´±Ù¡¢³µÎ¨¢À±½¾¢¯ÈÉ ³¢ÀÚ§¢<br /> À¤ÛÀ¢³»Ç¢¨Ë¢Ä°¢´±Ü¤¢¾±¤Ñ¾¡¢¾±Ñ¨¢À±Ù¢À¿¢¾±Æ¢<br /> ÍÝ¢ÊÞ§¢¾Ù ±¢¨· ³¢ßàá¢<br /> â¼Ë ¢¾±¹¢³µÌµ¢Íã¢À¿¢ ±µ¶¤¢¾ÏÀ¢³µÎ¢ ³±µË ¢<br /> À䤢Ľ ¢Í¶¢ °Ç¡¢å¢æµº¾¢ž§¨¢Í»Ç¢¯°¢Ä½ ¢Í¶¢Ù¾¢<br /> ÍÈÉÀ¢Ò¤§ ¢¾»¨Â¢çµº ¢¾·µ¢¨Ìµ¢À±è¢À¿¢ ³±µË ¢<br /> À䤢ÀÚ§¢¾ÏÀ¢³µÎ¢é°Ã¢â±Á¢êµ¨¢ë¤ ³¢ßìᢾ·µ¢£º ±¢<br /> ĵº ¢æµº¾¢éäÀ¢«º ±¢Äµº ¢é·µ¢±ÞÀ¢í¢ç°¢žÛµ¢¯°¢<br /> Íî ¢ÄÁ¢Íµ¢Í濫¾¼Ã ³¢¸µÆ¨¢¦ÃϾ¢Í§¤¢±µº¤¢Ò¤Î¢<br /> ¦§¤¢¨©Â¢â¤Ç¢ ±µË ¡¢¨Û¾¢¾¼Ã ³¢ÀÏÀ¢¾ÏÀ¢ÊÔ ³¢<br /> ´±Ô¢ÀÚ§¢ÀÏÀ¢´±Èî ³¢´±Ï´¢À±ð ³¢Í§¤¢¯°¢¯°¨¢<br /> Bp_GE SDJ@ET{5AL\<br /> @3E_@E3ŠVWINU@a\NJ7XD<br /> ZKGVQ=>?@ABCDEFG67H5ID<br /> N_DS{@AL\€@QE_@EQLENLk€fLkY@<br /> 5AH\AeD{‚<br /> ‚<br /> 5AH\O>uGGEiQELq@{<br /> 82<br /> 2<br /> <br /> 12<br /> <br /> ¾Ø ³¢¾ñ¢¯º¢ Ÿ ¢Ä°¢£¤¥ ¢ Ÿ Â¢æÓ¢ÄÑÇ¡¢Àò ³¢Ä̵¢<br /> À±ð ³¢Í§¤¢¦§¤¢¨©¢ÀÏÀ¢¯Ã·µ¢¾±¤ðÀ¢Ê󢴱Š³¢<br />  Ÿ ¢Àô ³¢Íã¢ÍÈÉÀ¢¦õ¢ÊÔ ³¢¨Û¾¢ÀÏÀ±¢±º¢¾±ð ³¢<br /> ¾·µ¢£º ±¢Äµº ¢ ±×¨¢³µÎ¨¢¾ñ¢¯º¢ÀÚ§¢´±µ¶ ¢ · ¢<br />  °Ç¢éÆ¢³¿´¢´±ï ¢´±Å ³¢ ³ö§¢ Ÿ ¢Ä°¢£¤¥ ¢<br />  Ÿ ¢¦§¤¢¨©¡¢ ³Ã°µ¢£µº ¢´±Ï´¢¦õ¢ÊÔ ³¢ÀÏÀ¢<br /> ¾±¤ðÀ¢Ê󢴱Š³¢ Ÿ ¢¾¼Ã ³¢¨©¡¢ÄµºÀ¢¾Ó¨¢Ä°¢¯Ã·µ¢<br /> £÷¢¾ðµ¢Í§¢ÀÏÀ¢Ç¹¤¢¾ð¢ ³¤Ç¢Àî¢ÀÚ§¢ Ÿ ¡¢£¤¥ ¢<br />  Ÿ ¢Àô ³¢¼½¾¢Àï ¢¾±µ¹¾Â¢<br /> ø±ù ³¢¾Ÿµ¢¾µ¹ ¢±° ±¢ ³±µË ¢À䤢 °Ç¢Ä̵¢<br /> ¨ÔÀ¢¾µË¤ú¢ûÏÀ¢ÍÁ ±¢ÀÏÀ¢Ç¹¤¢¾ð¢¯µË ¢Ò¤§ ¢Í¹ ¢<br />  Ÿ ¢Ä°¢£¤¥ ¢ Ÿ ¢å¢£º ±¢ ±» ¢¦§¤¢¨©¢¾·µ¢£º ±¢<br /> ĵº ¢é·µ¢±ÞÀ¢í¢ç°¢žÛµ¢¸±µ¢¾±¤ðÀ¢Ê󢴱Š³¢ Ÿ ¢<br /> Íã¢ÍÈÉÀ¢¦õ¢ÊÔ ³¢¨Û¾¢ÀÏÀ±¢±º¢¾±ð ³Â¢<br /> <br /> š%!üý)*üþ<br /> <br /> ÿš%0—12373<br /> «º ±¢ ±» ¢ÍÈÉÀ¢´±Ü¤¢¾±¤Ñ¾¢¾·µ¢£º ±¢Äµº ¢<br /> é·µ¢±ÞÀ¢í¢ç°¢žÛµ¢Í·¾¢ÀÏÀ¢¾µË¤¢À±¤4 ú¢£º ±¢<br />  ±» ¢Í¥ ³¢5¢¾±§¨¢³µ§¢Ä°Ã¢ ³±µË ¢Àä¤6¢¾¤©µ¢¾ö¢<br /> à7¢¾¼å¢¯Ë 6¢8¬8¢ª9¹´¢¯Ã·µ¢¦äÀ¢¸±÷Ý¢ÀÚ§¢£º ±¢<br />  ±» ¢¾±Ý⾵ˤ¢À±¤4 ¢ÀÚ§¢±µº´¢±Ûµ¢³»Ç¢¨Ë¢çç¢<br /> ê<br /> ®¢ ¡¢ 6¢¾¼ÈÌÀ¢Ä°¢¦§¤¢¨©¢±Ã° ¢¾Ã° ¢¾è ±¢¾ÏÃ6¢<br /> ÀÏÀ¢£º ±¢ ±» ¢Í¶¤¢ÍÈÉÀ¢Êò ³¢¾±¤ðÀ¢Êó¢<br /> 345467819<br /> <br /> 2<br /> <br />  !"#$"%"$&'("#$)*+)$,-$&.($ /)$01$)*"#$<br /> )23$4 (3$567$,8$91:$; ?"#$03*$<br /> @A.B3,.&3;(".$C$,#D$;(E*,.A'(E$FG$,#D$<br /> ':H."&("$F$,#IJ$<br /> KLMNOMPQRSTKUVW<br /> XY" $" 6"$&Z$) ?:$&3,$#:3$"# :8"$)9#?7Œ7#9U#^7>9#oŽ#o;#^v#9?;A#e‹•#<br /> <br /> 12<br /> <br /> 3454672189<br /> 9 <br /> <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2