intTypePromotion=1

Cách định dạng mã nguồn mở PHP (Personal Home Page) phần 6

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
54
lượt xem
6
download

Cách định dạng mã nguồn mở PHP (Personal Home Page) phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tương tự như mảng một chiều, trong trường hợp làm việc mảng hai chiều bạn khai báo tương tự như trang arraytwo.php.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách định dạng mã nguồn mở PHP (Personal Home Page) phần 6

 1. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Hình 7-7: Khai baùo vaø söû duïng maûng moät chieàu 2.2. Maûng hai chieàu Töông töï nhö maûng moät chieàu, trong tröôøng hôïp laøm vieäc maûng hai chieàu baïn khai baùo töông töï nhö trang arraytwo.php. Array Mang hai chieu
 2. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM for($i=0;$i
 3. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM 3. KIEÅU DATETIME Ñeå laøm vieäc vôùi kieåu döõ lieäu Date vaø Time, baïn söû duïng haøm cuûa PHP coù saün. Chaúng haïn, muoán trình baøy chuoãi ngaøy thaùng, baïn duøng haøm date vôùi caùc tham soá nhö ví duï sau: Date and Time Ngay hien tai Keát quaû traû veà nhö hình 7-9. Hình 7-9: Söû duïng haøm Date Löu yù raèng, than soá trong haøm date ñöôïc trình baøy trong baûng sau ----------------------------------------------------------------------- Code Dieãn giaûi ----------------------------------------------------------------------- Buoåi saùng/Chieàu baèng hai kyù töï thöôøng am/pm. a Buoåi saùng/Chieàu baèng hai kyù töï hoa AM/PM. A Ñònh daïng thôøi gian Swatch Internet, baïn coù theå tham khaûo B http://swatch.com/internettime/internettime.php3. Day (01-31) trong thaùng vôùi hai soá, neáu ngaøy 1-9 seõ coù keøm soá 0. d Day (Mon-Sun) trong tuaàn vôùi 3 kyù töï. D Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 4. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Thaùng (January-December) trong naêm vôùi teân thaùng ñaày ñuû daïng text. F Hour (1-12) trong ngaøy 1 hoaëc 2 soá (khoâng keøm 0 neáu giôø töø 1-9). g Hour (0-23) trong ngaøy 1 hoaëc 2 soá (khoâng keøm 0 neáu giôø töø 0-9). G Hour (01-12) trong ngaøy 2 soá (keøm 0 neáu giôø töø 01-09). h Hour (00-23) trong ngaøy 2 soá (keøm 00 neáu giôø töø 00-09). H Minutes (01-59) ñaõ troâi qua (keøm 00 neáu phuùt töø 00-59). i Day (1-31) 1 hoaëc 2 soá (khoâng keøm 0 neáu ngaøy töø 1-9). j Day (Monday-Sunday) trong tuaàn daïng text. l L Naêm nhuaàn traû veà 1, ngöôïc laïi haøm traû veà 0. Month (01-12) trong naêm 2 soá (keøm 00 neáu thaùng töø 01-09). m Month (Jan-Dec) trong naêm 3 kyù töï. M Month (1-12) 1 hoaëc 2 soá (khoâng keøm 0 neáu thaùng töø 1-9). n Seconds (01-59) ñaõ troâi qua (keøm 00 neáu giaây töø 00-59). s Theâm hai kyù töï st, nd, rd hay th theo sau ngaøy daïng hai kyù töï soá S (ví duï nhö 12th). t Traû veà toång soá ngaøy trong thaùng (töø 28 -31). Kyù töï Timezone cuûa server vôùi 3 kyù töï, chaúng haïn nhö EST. T Toång soá Seconds töù 1 January 1970 tôùi hoâm nay öùng vôùi UNIX Time Stamp. U Day (0-6) cuûa tuaàn, 0 öùng vôùi Sunday vaø 6 öùng vôùi Saturday. w y Naêm ñònh daïng 2 con soá (03). Y Naêm ñònh daïng 4 con soá (2003). z Ngaøy trong naêm moät hoaëc 2 con soá (0-365). Timezone hieän taïi tính baèng giaây töø –43200 ñeán 43200. X ----------------------------------------------------------------------- 4. KEÁT LUAÄT Trong baøi naøy, chuùng ta taäp trung tìm hieåu xöû lyù chuoãi, maûng vaø haøm ngaøy thaùng. Trong baøi tieáp, chuùng ta tieáp tuïc tìm hieåu cô sôû döõ lieäu mySQL. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 5. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Moân hoïc: MySQL Baøi 8 Baøi hoïc naøy chuùng ta seõ laøm quen caùch thao taùc treân cô sôû döõ lieäu MySQL: Giôùi thieäu cô sôû döõ lieäu MySQL Caøi ñaët MySQL Caáu hình Kieåu döõ lieäu Khai baùo caùc phaùt bieåu 1. GIÔÙI THIEÄU CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU MYSQL MySQL laø cô sôû döõ lieäu ñöôïc söû duïng cho caùc öùng duïng Web coù quy moâ vöøa vaø nhoû. Tuy khoâng phaûi laø moät cô sôû döõ lieäu lôùn nhöng chuùng cuõng coù trình giao dieän treân Windows hay Linux, cho pheùp ngöôøi duøng coù theå thao taùc caùc haønh ñoäng lieân quan ñeán cô sôû döõ lieäu. Cuõng gioáng nhö caùc cô sôû döõ lieäu, khi laøm vieäc vôùi cô sôû döõ lieäu MySQL, baïn ñaêng kyù keát noái, taïo cô sôû döõ lieäu, quaûn lyù ngöôøi duøng, phaàn quyeàn söû duïng, thieát keá ñoái töôïng Table cuûa cô sôû döõ lieäu vaø xöû lyù döõ lieäu. Tuy nhieân, trong baát kyø öùng duïng cô sôû döõ lieäu naøo cuõng vaäy, neáu baûn thaân chuùng coù hoã trôï moät trình giao dieän ñoà hoaï, baïn coù theå söû duïng chuùng tieän lôïi hôn caùc söû duïng Command line. Bôûi vì, cho duø baïn ñieàu khieån MySQL döôùi baát kyø hình thöùc naøo, muïc ñích cuõng quaûn lyù vaø thao taùc cô sôû döõ lieäu. 2. CAØI ÑAËT MYSQL Ñeå caøi ñaët MySQL treân neàn Windows baïn theo caùc böôùc sau: Tröôùc tieân baïn cheùp taäp tin mysql-4.0.0a-alpha-win.zip vaøo ñóa cöùng hoaëc choïn chuùng töø ñóaq CD vaø giaûi neùn taäp tin Chaïy taäp tin Setup.exe, choïn ñóa C hay D Sau khi caøi ñaët thaønh coâng, baïn kieåm tra trong Windows Services xuaát hieän dòch vuï mySQL hay khoâng?. Ñeå söû duïng ñöôïc MySQL thì traïng thaùi cuûa dòch vuï naøy phaûi ôû cheá ñoä Started. Löu yù raèng, trong tröôøng hôïp MySQL khoâng theå chaïy ñöôïc, do dòch vuï cuûa MySQL chöa Started nhö , ñeå coù theå chaïy ñöôïc MySQL thì baïn caàn moät soá thay ñoåi trong taäp tin my.ini trong thö muïc WINNT -------------------------------------------------------------------------------------- #This File was made using the WinMySQLAdmin 1.3 #Tool #9/11/2003 10:50:13 AM #Uncomment or Add only the keys that you know how works. #Read the MySQL Manual for instructions [mysqld-nt] basedir=C:/mysql #bind-address=127.0.0.1 datadir=C:/mysql/data #language=C:/mysql/share/your language directory #slow query log#= #tmpdir#= #port=3306 #set-variable=key_buffer=16M Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 6. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM [WinMySQLadmin] Server=C:/mysql/bin/mysqld-nt.exe user=root password= QueryInterval=10 3. TAÏO CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU VAØ NGÖÔØI DUØNG Trong tröôøng hôïp baïn söû duïng giao dieän ñoà hoaï thì duøng ích quaûn trò cô sôû döõ lieäu MySQL, baïn coù theå chaïy taäp tin mysqlfront.exe trong thö muïc MySQL Control, baèng caùch chaïy taäp tin cöûa soå xuaát hieän nhö hình 8-1. Neáu laàn ñaàu tieân taïo keát noái cô sôû döõ lieäu, baïn caàn phaûi taïo moät Connection, cung caáp teân Server hay IP cuûa maùy chöùa MySQL. Tuy nhieân, trong tröôøng hôïp maùy chöùa cô sôû döõ lieäu MySQL laø maùy ñang söû duïng, baïn coù theå söû duïng localhost. Ngaøi ra, cuõng gioáng nhö caùc cô sôû döõ lieäu khaùc, Username maëc ñònh cuûa cô sôû döõ lieäu MySQl laø root vaø Password laø roãng. Neáu baïn ñaõ coù cô sôû döõ lieäu ñang toàn taïi, baïn coù theå goõ teân cô sôû döõ lieäu trong phaàn Databases ( neáu muoán môû nhieàu database, baïn coù theå duøng daáu ; ñeå phaân caùch). Trong tröôøng hôïp laàn ñaàu tieân, baïn khoâng caàn cung caáp teân cô sôû döõ lieäu, baïn coù theå taïo chuùng sau khi keát noái. Hình 8-1: Keát noái cô sôû döõ lieäu baèng MySQLFront Tool Sau keát noái cô sôû döõ lieäu thaønh coâng, trình ñieàu khieån cô sôû döõ lieäu MySQL coù giao dieän nhö hình 8-2, coäng vieäc ñaàu tieân baïn phaûi thöïc hieän laø taïo cô sôû döõ lieäu. Baét ñaàu töø menu coù teân Tools | Create Database hay choïn teân root@localhost | R-Click | Create Database, cöûa soå xuaát hieän nhö hình 8-3. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 7. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Hình 8-2: Giao dieän ñieàu khieån cô sôû döõ lieäu MySQL Cung caáp teân cô sôû döõ lieäu, trong tröôøng hôïp naøy baïn coù theå nhaäp Test, baám nuùt OK, cô sôû döõ lieäu xuaát hieän trong cöûa soå ñieàu khieån. Hình 8-3: Taïo cô sôû döõ lieäu coù teân Test Trong caû hai tröôøng hôïp taïo cô sôû döõ lieäu baèng MySQL thaønh coâng nhö treân, baïn coù theå tìm thaáy teân cô sôû döõ lieäu ñoù trong thö muïc mysql/data nhö hình 8-4 sau: Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 8. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Hình 8-4: Thö muïc tin cô sôû döõ lieäu Test 3.1. Quaûn lyù ngöôøi duøng Laøm theá naøo ñeå ñaêng nhaäo vaøo cô sôû döõ lieäu MySQL, baïn coù theå söû duïng hai caùch nhö trình baøy ôû treân. Tuy nhieân, sau khi taïo ra caùc username khaùc, baïn coù theå söû duïng chuùng ñeå ñaêng nhaäp. Ñeå ñaêng nhaäp vaøo MySQL baèng Command line, baïn chæ caàn goõ >mysql – hostname –u username – p töø daáu nhaéc hay ñaêng nhaäp baèng caùch söû duïng trình giao dieän ñoà hoaï. Töø khoaù -h hæ ra raèng teân (computer name), IP, hay localhost cuûa maùy coù söû duïng cô sôû döõ lieäu MySQL, -u chæ ra raèng baïn söû duïng username, username laø teân username, -p ñöôïc chæ ñònh khi username naøy coù password. Trong tröôøng hôïp password laø roãng, baïn coù theå khoâng cung caáp tham soá –p. Ñeå taïo User trong cô sôû döõ lieäu MySQL, baïn coù theå söû duïng hai caùch treân. Neáu baïn thöïc hieän vieäc taïo moät Username baèng Command line, baïn coù theå goõ töø daáu nhaéc nhö phaùt bieåu sau: GRANT Select, Insert, Update, Delete, Index, Alter, Create, Drop, References ON *.* TO 'myis'@'%' IDENTIFIED BY '12345678' Trong phaùt bieåu treân, vöøa taïo ra User coù teân myis, vôùi hostname laø cô sôû döõ lieäu hieän haønh, password laø 1234 vaø ñöôïc caùc ñaët quyeàn Select, Insert, Update, Delete, Index, Alter, Create, Drop treân cô sôû döõ lieäu hieän haønh. Trong tröôøng hôïp baïn taïo ra moät Username khoâng cung caáp caùc ñaët quyeàn treân cô sôû döõ lieäu, baïn coù theå thöïc hieän nhö phaùt bieåu taïo username: test, password: 1234 sau: GRANT usage ON *.* TO 'test'@'%' Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 9. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM IDENTIFIED BY '1234' Neáu baïn söû duïng giao dieän ñoà hoaï, baïn coù theå taïo username vaø gaùn quyeàn nhö treân baèng caùch söû duïng menu coù teân Tools | User-Manager, cöûa soå xuaát hieän nhö hình 8-5. Hình 8-5: Taïo Username 3.2. Caáp quyeàn cho ngöôøi duøng Caùc ñaët quyeàn Select, Insert, Update, Delete, Index, Alter, Create, Drop treân cô sôû döõ lieäu, baïn coù theå tham khaûo chi tieát trong baûng 8-1. Baûng 8-1: Caùc ñaët quyeàn treân cô sôû döõ lieäu ---------------------------------------------- Loaïi aùp duïng Dieãn giaûi ---------------------------------------------- Cho pheùp user truy vaán maåu select tables, tin töø Table. columns Cho pheùp user theâm môùi maåu insert tables, tin vaøo Table. columns Cho pheùp user thay ñoåi giaù update tables, columns trò cuûa maåu tin toàn taïi trong Table. delete tables Cho pheùp user maåu tin toàn taïi trong Table. Cho pheùp user theâm môùi hay index tables xoaù chæ muïc cuûa Table. Cho pheùp user thay ñoåi caáu alter tables truùc cuûa ñoái töôïng Table Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 10. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM hay Database toàn taïi, nhö theâm coät vaøo trong Table toàn taïi, thay ñoåi kieåu döõ lieäu cuûa coät döõ lieäu, .. databases Cho pheùp user taïo môùi ñoái create töôïng Table hay Database. tables drop databases Cho pheùp user xoaù ñoái töôïng Table hay Database. tables ---------------------------------------------- Xuaát phaùt töø caùc quyeàn coù aûnh höôûng ñeán caáu truùc cô sôû döõ lieäu, caùc ñoái töôïng cuûa cô sôû döõ lieäu vaø döõ lieäu, baïn coù theå xem xeùt kyõ caøng tröôùc khi caáp quyeàn cho user aøm vieäc treân cô sôû döõ lieäu. Ngoaøi caùc quyeàn treân, trong MySQL coøn coù moät soá quyeàn khoâng gaùn maëc ñònh nhö trong baûng 8-2, baïn coù theå xem xeùt caùc ñaët quyeàn quaûn trò ñeå caáp cho ngöôøi duøng. Baûng 8-2: Caùc ñaët quyeàn quaûn trò treân cô sôû döõ lieäu ---------------------------------------------- Loaïi Dieãn giaûi ---------------------------------------------- reload Cho pheùp ngöôøi quaûn trò naïp laïi caùc Table, quyeàn, host, logs vaø Table. shutdown Cho pheùp ngöôøi quaûn trò chaám döùt hoaït ñoäng MySQL Server. process Cho pheùp ngöôøi quaûn trò xem quaù trình thöïc hieän cuûa trình chuû vaø coù theå chaám döùt moät soá quaù trình ñang thöïc thi. Cho pheùp döõ lieäu ghi vaøo Table töø taäp file tin. ---------------------------------------------- Löu yù: Nhöõng username bình thöôøng khoâng neân caáp quyeàn nhö trong baûng 8-2 cho hoï, trong tröôøng hôïp baïn muoán caàp taát caû caùc quyeàn trong baûng 8-1 vaø Baûng 8-2 cho username khi taïo ra hoï, baïn Table söû duïng töø khoaù All thay vì All Privileges trong phaùt bieåu taïo user nhö sau: GRANT ALL ON *.* TO 'ekhang'@'%' IDENTIFIED BY '12345678' Töông töï nhö vaäy, trong tröôøng hôïp baïn khoâng cung caáp baát kyø ñaët quyeàn naøo treân cô sôû döõ lieäu hieän haønh, baïn coù theå khai baùo phaùt bieåu caáp uyeàn nhö sau: GRANT usage ON *.* TO 'ekhang'@'%' IDENTIFIED BY '12345678' 3.3. Xoaù quyeàn cuûa user Ñeå xoaù caùc quyeàn cuûa user töø cô sôû döõ lieäu hieän haønh, baïn coù theå söû duïng phaùt bieåu SQL coù teân Revoke, phaùt bieåu Revoke ngöôïc laïi vôùi phaùt bieåu Grant. Neáu baïn xoaù moät soá quyeàn cuûa user, baïn coù theå söû duïng khai baùo nhö phaùt bieåu sau: Revoke privileges [(columns)] ON item From username Trong tröôøng hôïp xoaù taát caû caùc quyeàn cuûa user, baïn coù theå söû duïng phaùt bieåu nhö sau: Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 11. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Revoke All ON item From username Neáu user ñoù ñöôïc caáp quyeàn vôùi tuyø choïn Grant Option, ñeå xoaù caùc quyeàn ñoù cuûa user, baïn coù theå khai baùo nhö sau: Revoke Grant Option ON item From username Ñeå tham khaûo chi tieát quaù trình caáp vaø xoaù quyeàn cuûa moät user, baïn coù theå tham khaûo moät soá phaùt bieåu nhö sau: Gaùn quyeàn Administrator cho user coù teân fred treân moïi cô sôû döõ lieäu trong MySQL, password cuûa anh ta laø mnb123, baïn coù theå khai baùo nhö sau: Grant all On * To fred indetifyed by ‘mnb123’ With Grant Option; Neáu baïn khoâng muoán user coù teân fred trong heä thoáng, baïn coù theå xoaù anh ta baèng caùch khai baùo phaùt bieåu sau: Revoke all On * From fred; Taïo moät user coù teân ekhang vôùi password laø 12345678, ñöôïc laøm vieäc treân cô sôû döõ lieäu Test, khoâng caáp quyeàn cho user naøy, baïn coù theå khai baùo nhö sau: Grant usage On Test.* To ekhang identified by ‘12345678’; Töông töï nhö vaäy, trong tröôøng hôïp baïn muoán caáp moät soá quyeàn cho user coù teân ekhang treân cô sôû döõ lieäu Test, baïn coù theå khai baùo nhö sau: Grant select, insert, delete, update, index, drop On Test.* To ekhang; Neáu baïn muoán xoaù bôùt moät soá quyeàn cuûa user coù teân ekhang treân cô sôû döõ lieäu Test, baïn coù theå khai baùo nhö sau: Revoke update, delete, drop On Test.* From ekhang; Nhöng trong tröôøng hôïp xoaù taát caû caùc quyeàn cuûa user coù teân ekhang treân cô sôû döõ lieäu Test, baïn coù theå khai baùo: Revoke All On Test.* From ekhang; Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 12. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM 4. KIEÅU DÖÕ LIEÄU CUÛA CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU MYSQL Tröôùc khi thieát keá cô sôû döõ lieäu treân MySQL, baïn caàn phaûi tham khaûo moät soá kieåu döõ lieäu thöôøng duøng, chuùng bao goàm caùc nhoùm nhö: numeric, date and time vaø string. Ñeàu caàn löu yù trong khi thieát keá cô sôû döõ lieäu, baïn caàn phaûi xem xeùt kieåu döõ lieäu cho moât coät trong Table sao cho phuø hôïp vôùi döõ lieäu cuûa theá giôùi thöïc. Ñieàu naøy coù nghóa laø khi choïn döõ lieäu cho coät trong Table, baïn phaûi xem xeùt ñeán loaïi döõ lieäu caàn löu tröõ thuoäc nhoùm kieåu döõ lieäu naøo, chieàu daøi cuõng nhö caùc raøng buoäc khaùc, nhaèm khai baùo cho phuø hôïp. 4.1. Loaïi döõ lieäu numeric Kieåu döõ lieäu numeric bao goàm kieåu soá nguyeân trình baøy trong baûng 8-3 vaø kieåu soá chaám ñoäng, trong tröôøng hôïp döõ lieäu kieåu daáu chaám ñoäng baïn caàn phaûi chæ roõ bao nhieàu soá sau ñaáu phaàn leû nhö trong baûng 8-4. Baûng 8-3: Kieåu döõ lieäu soá nguyeân ---------------------------------------------- Loaïi Range Bytes Dieãn giaûi ---------------------------------------------- tinyint -127->128 1 Soá nguyeân raát nhoû. hay 0..255 smallint -32768 2 Soá nguyeân nhoû. ->32767 hay 0..65535 mediumint -8388608 3 Soá nguyeân vöøa. -> 838860 hay 0..16777215 -231->231-1 int 4 Soá nguyeân. hay 0..232-1 -263->263-1 bigint 8 Soá nguyeân lôùn. hay 0..264-1 ---------------------------------------------- Baûng 8-4: Kieåu döõ lieäu soá chaám ñoäng ---------------------------------------------- Loaïi Range Bytes Dieãn giaûi ---------------------------------------------- float phuï thuoäc Soá thaäp phaân daïng Single hay Soá thaäp Double. Phaân Float(M,D) 4 Soá thaäp phaân ±1.175494351E-38 daïng Single. ±3.40282346638 Double(M,D) 8 Soá thaäp phaân daïng Double. ±1.7976931348623157308 ±2.2250738585072014E-308 Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 13. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Float(M[,D]) Soá chaám ñoäng löu döôùi daïng char. ---------------------------------------------- 4.2. Loaïi döõ lieäu Datet and Time Kieåu döõ lieäu Date and Time cho pheùp baïn nhaäp lieäu döôùi daïng chuoãi hay daïng soá nhö trong baûng 8-5. Baûng 8-5: Kieåu döõ lieäu soá nguyeân ---------------------------------------------- Loaïi Range Dieãn giaûi ---------------------------------------------- 1000-01-01 Date trình baøy döôùi daïng Date yyyy-mm-dd. -838:59:59 Time trình baøy döôùi Time 838:59:59 daïng hh:mm:ss. DateTime 1000-01-01 Date vaø Time trình baøy döôùi 00:00:00 daïng yyyy-mm-dd hh:mm:ss. 9999-12-31 23:59:59 TimeStamp[(M)] 1970-01-01 TimeStamp trình baøy döôùi 00:00:00 daïng yyyy-mm-dd hh:mm:ss. Year[(2|4)] 1970-2069 Year trình baøy döôùi 1901-2155 daïng 2 soá hay 4 soá. ---------------------------------------------- Ñoái vôùi kieåu döõ lieäu TimeStamp, baïn coù theå ñònh daïng nhieàu caùch nhö trình baøy trong baûng 8- 6. Baûng 8-6: Trình baøy ñaïi dieän cuûa TimeStamp ---------------------------------------------- Loaïi Hieån thò ---------------------------------------------- TimeStamp YYYYMMDDHHMMSS TimeStamp(14) YYYYMMDDHHMMSS TimeStamp(12) YYMMDDHHMMSS TimeStamp(10) YYMMDDHHMM TimeStamp(8) YYYYMMDD TimeStamp(6) YYMMDD TimeStamp(4) YYMM TimeStamp(2) YY ---------------------------------------------- 4.3. Loaïi döõ lieäu String Kieåu döõ lieäu String chia laøm ba loaïi, loaïi thöù nhaát nhö char (chieàu daøi coá ñònh) vaø varchar (chieàu daøi bieán thieân). Char cho pheùp baïn nhaäp lieäu döôùi daïng chuoãi vôùi chieáu daøi lôùn nhaát baèng chieàu daøi baïn ñaõ ñònh nghóa, nhöng khi truy caäp döõ lieäu treân Field coù khai baùo daïng naøy, baïn caàn phaûi xöû lyù khoaûng traéng. Ñieàu naøy coù nghóa laø neáu khai baùo chieàu daøi laø 10, nhöng baïn chæ nhaäp hcuoãi 4 kyù töï, MySQL löu tröõ trong boä nhôù chieàu daøi 10. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 14. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM Ngöôïc laïi vôùi kieåu döõ lieäu Char laø Varchar, chieàu daøi lôùn haát ngöôøi duøng coù theå nhaäp vaøo baèng chieàu daøi baïn ñaõ ñònh nghóa cho Field naøy, boä nhôù chæ löu tröõ chieàu daøi ñuùng vôùi chieàu daøi cuûa chuoãi baïn ñaõ nhaäp. Nhö vaäy, coù nghóa laø neáu baïn khai baùo kieåu varchar 10 kyù töï, nhöng baïn hcæ nhaäp 5 kyù töï, MySQL chæ löu tröõ chieàu daøi 5 kyù töï, ngoaøi ra, khi baïn truy caäp ñeán Field coù kieåu döõ lieäu naøy, baïn khoâng caàn phaûi giaûi quyeát khoaûng traéng. Loaïi thöù hai laø Text hay Blob, Text cho pheùp löu chuoãi raát lôùn, Blob cho pheùp löu ñoái töôïng nhò phaân. Loaïi thöù 3 laø Enum vaø Set. Baïn coù theå tham khaûo caû ba loaïi treân trong baûng 8-7. Baûng 8-7: Kieåu döõ lieäu String ---------------------------------------------- Loaïi Range Dieãn giaûi ---------------------------------------------- char 1-255 Chieàu daøi cuûa chuoãi lôùn nhaát characters 255 kyù töï. varchar 1-255 Chieàu daøi cuûa chuoãi lôùn nhaát characters 255 kyù töï (characters). tinyblob 28-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu ñoái töôïng nhò phaân côû 255 characters. tinytext 28-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu chuoãi côû 255 characters. 216-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu blob blob côû 65,535 characters.. 216-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu text chuoãi daïng vaên baûn côû 65,535 characters. Mediumblob 224-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu blob vöøa khoaûng 16,777,215 characters. Mediumtext 224-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu chuoãi daïng vaên baûn vöøa khoaûng 16,777,215 characters. Longblob 232-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu blob lôùn khoaûng 4,294,967,295 characters. Longtext 232-1 Khai baùo cho Field chöùa kieåu chuoãi daïng vaên baûn lôùn khoaûng 4,294,967,295 characters. ---------------------------------------------- 5. PHAÙT BIEÅU SQL MySQL laø moät heä thoáng quaûn lyù cô sôû döõ lieäu quan heä (RDBMS) hay coøn ñöôïc goïi laø Relational Database Management System. RDBMS laø moät trong nhöõng moâ hình cô sôû döõ lieäu quan heä thoâng duïng hieän nay. Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
 15. COMPUTER LEARNING CENTER WWW.HUUKHANG.COM 5.1. Nhoùm phaùt bieåu SQL Nhö ñaõ trình baøy trong chöông 3, haàu heát saûn phaåm cô sôû döõ lieäu quan heä hieän nay ñeàu döïa treân chuaån cuûa SQL vaø ANSI-SQL, chaúng haïn nhö SQL Server, Oracle, PostgreSQL vaø MySQL. Ñieàu naøy coù nghóa laø taát caû nhöõng cô sôû döõ lieäu quan heä ñeàu phaûi coù nhöõng tieâu chuaån theo cuù phaùp SQL vaø MySQL cuõng khoâng phaûi laø ngoaïi leä. Ngoân ngöõ SQL chia laøm 4 loaïi sau: DDL (Data Definition Language): Ngoân ngöõ ñònh nghóa döõ lieäu, duøng ñeå taïo cô sôû döõ lieäu, ñònh nghóa caùc ñoái töôïng cô sôû döõ lieäu nhö Table, Query, Views hay caùc ñoái töôïng khaùc. DML (Data Manipulation Language): Ngoân ngöõ thao taùc döõ lieäu, duøng ñeå thao taùc döõ lieäu, chaúng haïn nhö caùc phaùt bieåu: Select, Inert, Delete, Update, ... DCL: (Data Control Language): Ngoân ngöõ söû duïng truy caäp ñoái töôïng cô sôû döõ lieäu, duøng ñeå thay ñoåi caáu truùc, taïo ngöôøi duøng, gaùn quyeàn chaúng haïn nhö: Alter, Grant, Revoke, ... TCL: (Transaction Control Language): Ngoân söû duïng ñeå khai baùo chuyeån taùc chaúng haïn nhö: Begin Tran, Rollback, Commit, ... 5.2. Phaùt bieåu SQL thao taùc döõ lieäu Phaùt bieåu SQL bao goàm caùc loaïi nhö sau: SELECT (Truy vaán maåu tin). INSERT (Theâm maåu tin). UPDATE (Caäp nhaät döõ lieäu). DELETE (Xoaù maåu tin). 5.2.1. Khaùi nieäm cô baûn veà Select Phaùt bieåu Select duøng ñeå truy vaán döõ lieäu töø moät hay nhieàu baûng khaùc nhau, keát quaû traû veà laø moät taäp maåu tin thoaõ caùc ñieàu kieän cho tröôùc neáu coù, cuù phaùp cuûa phaùt bieåu SQL daïng SELECT: SELECT [FROM ] [WHERE ] [GROUP BY ] [HAVING ] [ORDER BY ] [LIMIT FromNumber | ToNumber] Danh saùch caùc coät: Khai baùo caùc teân coät, bieåu thöùc keát hôïp giöõa caùc coät cuûa Table baïn caàn truy luïc. Trong tröôøng hôïp coù hai coät cuøng teân cuûa hai Table trong phaùt bieåu, baïn caàn phaûi chæ ñònh teân Table ñi tröôùc. Chaúng haïn, nhö ví duï 8-1. Ví duï 8-1: Phaùt bieåu SELECT Select ItemID,ItemName From tblItems Where Cost>100; Select tblOrders.OrderID,OrderDate,ItemID,Qtty From tblOrders,tblOrderDetails Where tblOrders.OrderID = _ tblOrderDetail.OrderID; Giaùo vieân: Phaïm Höõu Khang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản