intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách làm giàu và suy nghĩ làm giàu

Chia sẻ: Bùi Quỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:213

774
lượt xem
426
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu là tinh hoa được tác giả Napoleon Hill dành toàn bộ thời gian và công sức suốt gần 30 năm để phỏng vấn hơn 500 người nổi tiếng và thành công nhất trong nhiều lĩnh vực, cùng hàng ngàn doanh nhân khác, có giá trị vĩnh hằng theo thời gian về tính đúng đắn! Tất cả những bí mật làm giàu được Napoleon Hill chuyển tải thông qua 13 nguyên tắc quan trọng được ông đúc kết xuyên suốt gần 30 năm. 13 nguyên tắc này như một kim chỉ nam để mở toang cánh cửa giúp chúng ta đạt được những mục tiêu lớn lao của cuộc đời mình. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách làm giàu và suy nghĩ làm giàu

 1. Napoleon Hill Suy nghÜ vµ lµm giµu Ng−êi dÞch : vâ thÞ hång viÖt SUY NGHÜ Vµ LµM GIµU B¹n ®ang cÇm trong tay mét trong nh÷ng cuèn s¸ch kú diÖu nhÊt trªn thÕ giíi.
 2. VμI LêI VÒ CuèN S¸CH Vμ T¸C GI¶ Trong cuèn s¸ch nµy b¹n sÏ t×m thÊy mét kÕ ho¹ch ®· ®−îc kiÓm nghiÖm, lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh ng−êi giµu cã. Cuèn s¸ch sÏ bµy cho b¹n c¸ch hµnh ®éng - vµ hµnh ®éng ngay lËp tøc. SÏ kÓ vÒ ®iÒu gióp mét con ng−êi suèt ®êi tiÕn lªn phÝa tr−íc, x©y dùng h¹nh phóc cña riªng m×nh vµ nh©n tµi s¶n lªn trong khi nh÷ng ng−êi kh¸c cßn ch−a b¾t ®Çu. ThËt ra th× c¸i g× tiÕp thªm cho ng−êi nµy søc m¹nh vµ nghÞ lùc, trong khi mÆc cho ng−êi kh¸c bÞ ®éng? T¹i sao hä cã thÓ nh×n ra t−¬ng lai trong hµng nói vÊn ®Ò vµ tiÕn ®Õn ®iÒu hä th−êng m¬ −íc, kh«ng ®Ó ý ®Õn nh÷ng ®ßn ®¸nh ¸c nghiÖt cña sè phËn, trong khi ®ã nh÷ng ng−êi kh¸c hµnh ®éng mét c¸ch tuyÖt väng, lu«n lu«n sai lÇm, vµ cuèi cïng còng ch¼ng ®i ®Õn ®©u? NhiÒu n¨m vÒ tr−íc Napoleon Hill trong lóc nãi chuyÖn víi Andrew Carneghi - mét trong nh÷ng ng−êi giµu cã nhÊt hµnh tinh - c¶m gi¸c nh− m×nh ®· thÊy ®−îc sù loÐ s¸ng cña §iÒu bÝ mËt vÜ ®¹i nµy. Carneghi khuyªn Hill nªn ph©n tÝch c¸c ph−¬ng ph¸p mµ nh÷ng ng−êi n¾m ®−îc bÝ mËt nµy ®· sö dông, vµ ®−a ra c«ng thøc thµnh c«ng ®Ó lµm mÉu vµ thÝ dô cho toµn thÕ giíi. Cuèn s¸ch nµy më ra §iÒu bÝ mËt vµ ®−a ra KÕ ho¹ch hµnh ®éng. Tõ n¨m 1973 cuèn s¸ch nµy ®· tr¶i qua 42 lÇn xuÊt b¶n vµ võa ra ®· hÕt ngay lËp tøc. LÇn xuÊt b¶n nµy cã bæ sung thªm nhiÒu t− liÖu míi, trong ®ã cã c¶ viÖc tãm t¾t l¹i phÇn ®· tr×nh bµy trong mçi mét ch−¬ng. Rèt côc, cuèn s¸ch nµy chØ ra con ®−êng duy nhÊt ®óng ®Ó kh¾c phôc tÊt c¶ c¸c ch−íng ng¹i vËt, ®¹t tÊt c¶ c¸c môc tiªu ®· ®Æt ra vµ thµnh c«ng, gièng nh− trong phim ¶nh, ®Õn víi b¹n tõ con s«ng bÊt tËn cña thêi gian. Cuèn s¸ch nµy sÏ lµm b¹n sù söng sèt vÒ n¨ng l−îng c¶i t¹o cuéc sèng. Sau mét thêi gian b¹n sÏ hiÓu t¹i sao nh÷ng ng−êi tù tin vµo b¶n th©n m×nh l¹i ®¹t ®−îc tµi s¶n to lín vµ h¹nh phóc - bëi v× chÝnh b¹n sÏ trë thµnh ng−êi nh− vËy. *** Napoleon Hill sinh n¨m 1883 ë mét c¨n nhµ nhá trong vïng rõng nói Virginia. Thêi trÎ anh ®· ph¶i lµm phãng viªn cho mét tê b¸o ®Ó cã tiÒn ®i häc ë tr−êng §¹i häc 2
 3. tæng hîp Georgetown. Tµi lµm b¸o chÝ ®· x¸c ®Þnh sè phËn sau nµy cña anh. C¸c phãng sù xuÊt s¾c cña anh ®· g©y chó ý cho ngµi Robert L.Taylor, thèng ®èc bang Tennessy vµ lµ chñ bót t¹p chÝ “Bob Taylors Magazine”. ¤ng ®Æt nhµ b¸o trÎ 25 tuæi ®êi viÕt mét lo¹t bµi vÒ con ®−êng thµnh ®¹t cña nh÷ng ng−êi næi tiÕng mµ ®øng ®Çu trong sè ®ã lµ Andrew Carneghi. Hill ®· g©y Ên t−îng s©u s¾c cho Carneghi nªn «ng ®· chóc anh mét sù nghiÖp lín, ®ßi hái thêi gian hai m−¬i n¨m: ph¶i pháng vÊn chi tiÕt 500 ng−êi Mü thµnh ®¹t nhÊt vµ ®−a ra c«ng thøc thµnh c«ng v¹n n¨ng, cã thÓ ¸p dông ngay cho nh÷ng ng−êi kh¶ n¨ng kÐm cái nhÊt. Hill ®· ®µm ®¹o víi nh÷ng ng−êi cã tiÕng nh− Henry Ford, William Rigle, Clarence Derroy, Luter Berbenk, John Pierpont Morgan vµ c¶ ba tæng thèng Mü n÷a. N¨m 1928, ®óng hai m−¬i n¨m sau buæi nãi chuyÖn næi tiÕng víi Carneghi, Hill c«ng bè cuèn s¸ch ®Çu tiªn: gi¶ thuyÕt vÒ triÕt lý thµnh c«ng cho c¸ nh©n. Trong suèt thêi gian thu thËp tµi liÖu nµy, anh ®· ph¶i kiÕm sèng b»ng nhiÒu c¸ch kh¸c nhau, kÓ c¶ lµm nh©n viªn qu¶ng c¸o trong tr−êng §¹i häc tæng hîp Chicago vµ xuÊt b¶n t¹p chÝ “Quy t¾c vµng”. Trong thêi gian chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt, Hill lµ chuyªn gia vÒ quan hÖ x· héi trong bé m¸y cña tæng thèng Wilson. N¨m 1933, Jennigs Randolph, th−îng nghÞ sü bang T©y Virginia, ®· giíi thiÖu «ng víi Teodor Ruzvelt, vµ Hill l¹i trë thµnh cè vÊn cña tæng thèng. Mét thêi gian sau ®ã, «ng quyÕt ®Þnh hÖ thèng ho¸ vµ hoµn thiÖn ®Ò ¸n hai m−¬i n¨m “Suy nghÜ vµ lµm giµu” cña m×nh. N¨m 1952, sau khi thµnh lËp “HiÖp héi Napoleon Hill”, «ng b¾t ®Çu tÝch cùc truyÒn b¸ triÕt lý thµnh c«ng c¸ nh©n vµ l·nh ®¹o “Quü Napoleon Hill”, - mét tæ chøc gi¸o dôc-x· héi cã môc ®Ých d¹y mäi ng−êi m«n “khoa häc thµnh ®¹t” nµy. N¨m 1963, Hill ®Ò ra tiÕn ®é vµ ch−¬ng tr×nh thµnh lËp ViÖn hµn l©m thµnh tùu c¸ nh©n, tæ chøc c¶ viÖc d¹y hµm thô vµ ®µo t¹o t¹i nhµ. ¤ng ®· thùc hiÖn ®iÒu nµy vµo n¨m thø t¸m m−¬i cña cuéc ®êi m×nh. 3
 4. LêI NãI §ÇU Mçi ch−¬ng cuèn s¸ch nµy cña t«i ®Òu kÓ vÒ c¸ch kiÕm tiÒn thµnh c«ng nhÊt, tøc lµ bÝ quyÕt ®· gióp hµng tr¨m ng−êi lµm giµu. Bao nhiªu n¨m trêi t«i ®· ph©n tÝch con ®−êng c«ng danh cña hä. LÇn ®Çu tiªn t«i biÕt ®−îc bÝ quyÕt nµy tõ Andrew Carneghi vµo h¬n n¨m m−¬i n¨m tr−íc ®©y. ¤ng giµ Scotland hiÒn hËu vµ kh¶ ¸i d−êng nh− v« t×nh tiÕt lé nã cho t«i, mét g· trai cßn ®ang non choÑt. Sau ®ã, víi nh÷ng ¸nh löa vui trong m¾t, «ng ng¶ ng−êi trong ghÕ bµnh vµ ch¨m chó nh×n t«i: liÖu t«i cã ®ñ trÝ kh«n ®Ó ®¸nh gi¸ ý nghÜa cña ®iÒu «ng võa nãi kh«ng? Nh×n thÊy t«i véi vµng chép lÊy nh÷ng lêi «ng nãi, «ng liÒn hái t«i cã s½n sµng bá ra hai m−¬i n¨m hoÆc l©u h¬n n÷a ®Ó hiÕn th©n m×nh cho ho¹t ®éng truyÒn b¸ c«ng thøc thµnh c«ng trªn toµn thÕ giíi, v× nh÷ng ng−êi cã thÓ sÏ ph¶i chÞu kh«ng may suèt c¶ cuéc ®êi m×nh nÕu thiÕu nã kh«ng. T«i tr¶ lêi r»ng t«i ®· s½n sµng vµ ®· gi÷ ®−îc lêi høa cña m×nh. C«ng thøc thµnh ®¹t kú diÖu xuÊt ph¸t tõ t− t−ëng cña «ng Carneghi, ®· mang l¹i cho «ng mét gia s¶n khæng lå, ph¶i ®−îc ®em trang bÞ cho nh÷ng ng−êi kh«ng cã thêi gian nghiªn cøu c¸ch kiÕm tiÒn vèn rÊt l©u vµ khã nhäc. Carneghi hy väng r»ng t«i cã thÓ kiÓm chøng ®−îc tÝnh ®óng ®¾n trong nh÷ng lêi nãi cña «ng vµ tr×nh bµy cho mäi ng−êi thuéc mäi giíi tÝnh, mäi løa tuæi vµ nghÒ nghiÖp. ¤ng kh¼ng ®Þnh r»ng cÇn ®−a khoa häc nµy vµo ch−¬ng tr×nh gi¶ng d¹y cña c¸c tr−êng phæ th«ng vµ cao häc, vµ nÕu d¹y ®óng th× sÏ cã nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n trong hÖ thèng gi¸o dôc, c¾t ng¾n ®−îc qu¸ nöa thêi gian ®µo t¹o. BÝ QUYÕT THμNH C¤NG §∙ §¦îc THùC TIÔN KIÓM CHøNG Trong ch−¬ng nãi vÒ niÒm tin b¹n sÏ biÕt c©u chuyÖn phi th−êng vÒ «ng Charles M.Shwab, mét ng−êi cßn rÊt trÎ, ®· thµnh lËp liªn hiÖp “ThÐp Mü” nh− thÕ nµo. Víi vÝ dô nµy, «ng Carneghi tin r»ng c«ng thøc thµnh c«ng ¸p dông ®−îc cho tÊt c¶ nh÷ng ng−êi s½n sµng tiÕp nhËn nã. ViÖc «ng Shwab ¸p dông c«ng thøc nµy ®· dÉn ®Õn mét sù may m¾n l¹ kú: mét tµi s¶n trÞ gi¸ 600 triÖu ®«la. 4
 5. Sù thËt nµy - ai biÕt «ng Carneghi còng ®Òu biÕt c©u chuyÖn ®ã - lµ mét vÝ dô tuyÖt vêi vµ còng dµnh cho c¶ b¹n n÷a, b¹n ®äc ¹, víi ®iÒu kiÖn b¹n ph¶i biÕt lµ b¹n muèn g×. BÝ quyÕt ®· më ra cho hµng ngµn nam n÷ kh¸c nhau, vµ hä ®· sö dông cã lîi cho m×nh, ®óng nh− «ng Carneghi ®· khëi x−íng ra. NhiÒu ng−êi may m¾n ®· t¹o ra ®−îc gia s¶n lín. NhiÒu ng−êi nhê cã bÝ quyÕt mµ tæ chøc ®−îc c«ng viÖc cña m×nh. Mét linh môc ®· sö dông bÝ quyÕt víi mét hiÖu qu¶ kh«ng ngê, ®em l¹i thu nhËp n¨m cho «ng h¬n 75 ngµn ®«la. Arthur Nash, mét thî may tõ Sinsinnati, ®· dïng xÝ nghiÖp riªng ®ang ®Õn gÇn thêi kú ph¸ s¶n cña m×nh lµm vËt thÝ nghiÖm ®Ó kiÓm tra c«ng thøc thµnh c«ng. C«ng viÖc håi phôc vµ ®· ®em l¹i cho «ng mét tµi s¶n to lín. Sù nghiÖp nµy ®Õn nay vÉn cßn thÞnh v−îng - dÉu «ng Nash kh«ng cßn n÷a. ThÝ nghiÖm nµy ®éc ®¸o ®Õn møc c¸c b¸o vµ t¹p chÝ ®· dµnh h¬n mét triÖu ®«la cho nh÷ng lêi th¸n phôc. BÝ quyÕt còng hÐ më cho Stuart Ostin Wire tõ thµnh phè Dallas bang Texas. ¤ng ®· s½n sµng ®ãn nhËn thµnh c«ng - s½n sµng ®Õn møc bá c¶ nghÒ cò cña m×nh ®Ó nghiªn cøu luËt. ¤ng cã ®¹t ®−îc ®iÒu m×nh muèn hay kh«ng? B¹n sÏ biÕt trong khi ®äc cuèn s¸ch nµy. Khi cßn lµ nh©n viªn qu¶ng c¸o trong tr−êng §¹i häc tæng hîp ë Lasall, t«i ®· gîi ý thÇy hiÖu tr−ëng J.G.Chaplin ¸p dông c«ng thøc thµnh c«ng - vµ tr−êng §¹i häc tæng hîp ®· trë thµnh mét trong nh÷ng tr−êng cã ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o n©ng cao tèt nhÊt trong n−íc. Trong cuèn s¸ch nµy, bÝ quyÕt ®−îc nh¾c tíi kh«ng d−íi mét tr¨m lÇn. BÝ quyÕt kh«ng cã tªn gäi cô thÓ, mµ t«i còng kh«ng cã ý lùa chän. Nh÷ng sù vËt râ rµng kh«ng t¸c ®éng ®Õn chóng ta - v× chóng ta cÇn nh÷ng ®iÒu bÝ mËt. Khi ®· tãm ®−îc bªn ngoµi cña nã, chóng ta cã kh¶ n¨ng béc lé sù s¸ng suèt cña m×nh. Cã lÏ v× thÕ mµ «ng Andrew Carneghi ®· kh«ng ¸p ®Æt vµ kh«ng g¸n cho bÝ quyÕt mét tªn gäi riªng nµo. Cã TAI TH× SÏ NGHE THÊY H·y s½n sµng - vµ bÝ quyÕt thµnh c«ng sÏ më ra víi b¹n Ýt nhÊt mçi ch−¬ng mét lÇn. T«i rÊt sung s−íng nãi tr−íc b¹n sÏ nhËn biÕt ®iÒu ®ã nh− thÕ nµo, nh−ng t«i kh«ng muèn c−íp ®i cña b¹n niÒm h¹nh phóc vµ Ých lîi dµnh riªng cho ng−êi më ®−êng. 5
 6. B¹n thÊt väng, tr−íc mÆt ®Çy khã kh¨n mµ muèn kh¾c phôc ph¶i dµnh toµn bé t©m hån, b¹n khæ së v× nh÷ng rñi ro, èm ®au, bÖnh tËt, th× b¹n h·y ®äc c©u chuyÖn vÒ cËu con trai cña t«i, b¹n sÏ biÕt nã ®· vËn dông c«ng thøc Carneghi nh− thÕ nµo, vµ b¹n sÏ l¹c vµo èc ®¶o gi÷a Sa m¹c cña nh÷ng niÒm hy väng ®· mÊt. Ng−êi n¾m ®−îc vµ sö dông bÝ quyÕt thµnh c«ng trªn thùc tÕ sÏ cã c¶m gi¸c m×nh chØ cã thÓ may m¾n. NÕu b¹n cßn hoµi nghi, h·y chó ý ®Õn sù nghiÖp cña nh÷ng ng−êi mµ sù thµnh c«ng mang tÝnh thuyÕt phôc lín, vµ sù hoµi nghi cña b¹n sÏ biÕn mÊt. TÊt nhiªn, bÝ quyÕt thµnh c«ng ®ßi hái b¹n ph¶i tr¶ gi¸, nh−ng gi¸ nµy thÊp h¬n gi¸ trÞ thËt rÊt nhiÒu. Nã v« gi¸ - kh«ng tiÒn nµo ®ñ tr¶ cho viÖc n¾m ®−îc §iÒu bÝ mËt, bëi v× nã chia lµm hai phÇn. Vµ mét phÇn trong ®ã lµ bÝ mËt chiÕm h÷u toµn bé con ng−êi. Víi nh÷ng ng−êi s½n sµng ®ãn nhËn, bÝ quyÕt phôc vô hä nh− nhau. Häc vÊn ë ®©y kh«ng ®ãng vai trß g×. Tr−íc khi t«i ra ®êi rÊt l©u, c«ng thøc thµnh c«ng ®· më ra víi Tomas A.Edison. ¤ng ®· ¸p dông th«ng minh ®Õn møc trë thµnh nhµ ph¸t minh næi tiÕng thÕ giíi, mÆc dï chØ ®Õn tr−êng tÊt c¶ cã ba th¸ng. BÝ quyÕt thµnh c«ng ®· ®Õn víi Edwin C.Barns, ng−êi hîp t¸c víi Edison. Barns g©y dùng ®−îc tµi s¶n khæng lå, cho phÐp dõng ho¹t ®éng doanh nghiÖp tõ khi «ng cßn rÊt trÎ. §äc c©u chuyÖn nµy ë ®Çu ch−¬ng 1, b¹n sÏ hiÓu r»ng cña c¶i lµ cã thÓ ®¹t tíi ®−îc. TiÒn tµi, vinh quang, danh tiÕng vµ h¹nh phóc sÏ ®Õn víi nh÷ng ng−êi s½n sµng ®ãn nhËn vµ tù b¶o m×nh: t«i xøng ®¸ng ®−îc h−ëng mãn quµ tuyÖt vêi ®ã. Tõ ®©u t«i biÕt ®−îc bÝ quyÕt nµy? Cã thÓ ch−a ®äc hÕt cuèn s¸ch b¹n ®· cã ®−îc c©u tr¶ lêi. B¹n cã thÓ t×m thÊy nã ë ngay ch−¬ng ®Çu hoÆc cã thÓ ph¸t hiÖn ra ë trang cuèi cïng. Trong hai m−¬i n¨m nghiªn cøu, ®−îc sù ñng hé cña ngµi Carneghi, t«i ®· ph©n tÝch cuéc ®êi vµ ho¹t ®éng cña hµng tr¨m ng−êi næi tiÕng, nh÷ng ng−êi ®· cã ®−îc tµi s¶n lín lao nhê c«ng thøc Carneghi. Trong sè ®ã cã: Henry Ford William Rigle con James J.Hill George S.Parker E.M.Statler 6
 7. Henry L.Doerty Sirus H.K.Curtis George Eastman Charles M.Shwab Harris F. Williams TiÕn sü Frank Gansoles Daniel Willard King Gillet Ralph A.Wiks Quan toµ Daniel T. Wright John D.Rockfeller Tomas A.Edison Frank A. Wanderleep F.V.Vulvort §¹i t¸ Robert A.Dollar Edward S.Barns Arthur Nash Teodor Ruzvelt John U.Davis Elbert Habbord Wilber Wright William Jennings Brian TiÕn sü David Star Jordan J.Ojin Armor Arthur Briebane Woodro Wilson William Howard Taft Luter Berbenk Edward U.Bock Frank A.Mansei 7
 8. Elbert H.Harry Clarence Derroy TiÕn sü Alexander Grehm Bell John H.Patterson Julius Rosenvald Stuart Ostin Wire TiÕn sü Frank Crane George M. Alexander J.G.Chaplin Th−îng nghÞ sü Jennings Randolph Danh s¸ch nµy chØ lµ mét phÇn rÊt nhá nh÷ng ng−êi Mü næi tiÕng mµ nh÷ng thµnh tùu tµi chÝnh nãi riªng vµ thµnh tùu nãi chung ®· chøng tá: ai hiÓu vµ ¸p dông c«ng thøc Carneghi trong cuéc sèng cña m×nh, ng−êi ®ã ®¹t ®Þa vÞ cao trong x· héi. T«i ch−a gÆp ng−êi nµo hiÓu ®−îc bÝ quyÕt cña c«ng thøc nµy mµ l¹i kh«ng ®¹t ®−îc thµnh tùu lín trong sù nghiÖp cña m×nh. T«i ch−a bao giê thÊy ng−êi nµo kh«ng n¾m ®−îc bÝ mËt nµy mµ ®¹t ®−îc vinh quang vµ tÝch luü ®−îc gia tµi lín víi tÊt c¶ nh÷ng hËu qu¶ cña nã. Tõ hai tiÓu ®Ò nµy t«i rót ra kÕt luËn: vÒ kiÕn thøc th× c«ng thøc thµnh c«ng cÇn thiÕt h¬n c¸i vÉn ®−îc gäi lµ “häc vÊn”. Rèt cuéc th× häc vÊn lµ c¸i g×? B¹n sÏ nhËn ®−îc c©u tr¶ lêi cô thÓ cho c©u hái nµy. B¦íc NGOÆc TRONG CuéC §êi B¹N Vµo mét ngµy ®Ñp trêi bÝ quyÕt sÏ b−íc ra khái trang s¸ch vµ xuÊt hiÖn tr−íc mÆt b¹n. H·y s½n sµng tiÕp nhËn ®iÒu nµy! Khi nã xuÊt hiÖn, b¹n nhÊt ®Þnh sÏ nhËn ra nã. Khi b¹n b¾t ®Çu ph¸t hiÖn ra nh÷ng dÊu hiÖu ®Çu tiªn, h·y nÝn thë vµ xem ®ång hå: v× tõ thêi ®iÓm ®ã cuéc ®êi b¹n cã thÓ xoay chuyÓn hoµn toµn. Vµ còng ph¶i nhí r»ng c¬ së cña cuèn s¸ch lµ nh÷ng sù kiÖn chø kh«ng ph¶i sù hoang t−ëng, vµ môc ®Ých cña nã xuÊt ph¸t tõ ch©n lý v¹n n¨ng vÜ ®¹i mµ ai s½n sµng còng cã thÓ n¾m b¾t ®−îc, häc ®−îc ph¶i lµm g× vµ lµm nh− thÕ nµo. B¹n sÏ cã ®−îc sù kÝch thÝch cÇn thiÕt ®Ó b¾t tay vµo viÖc. 8
 9. Cßn b©y giê, tr−íc khi b¹n b¾t ®Çu ®äc, cho phÐp t«i gîi ý mét chót, chiÕc ch×a kho¸ nµo sÏ gióp b¹n ®o¸n biÕt c«ng thøc Carneghi. Ngän nguån cña bÊt cø mäi tµi s¶n vµ thµnh c«ng ®Òu lµ ý nghÜ! NÕu b¹n s½n sµng ®ãn thµnh c«ng, th× tøc lµ b¹n ®· chiÕm lÜnh ®−îc gÇn mét nöa bÝ quyÕt ®¹t thµnh c«ng. T«i hy väng r»ng b¹n sÏ dÔ dµng n¾m b¾t ®−îc nöa thø hai khi nã ®Õn víi nhËn thøc cña b¹n. Napoleon Hill 9
 10. Ch−¬ng I U TrÝ tuÖ cña b¹n sÏ ph¸t tÝn hiÖu s½n sµng ®ãn nhËn thµnh c«ng. Lµm thÕ nµo ®Ó cuéc sèng tù gióp b¹n trong nh÷ng cè g¾ng ®Çy tham väng cña b¹n? SUY NGHÜ - §ã Lμ VËT CHÊT! ý nghÜ thËt sù lµ vËt chÊt! - mµ lµ vËt chÊt hïng m¹nh, nÕu nh− b¹n cã mét ý ®Þnh râ rµng, sù kiªn ®Þnh vµ mong muèn ch¸y báng biÕn nã thµnh tiÒn hoÆc thµnh nh÷ng gi¸ trÞ vËt chÊt nµo ®ã. Edwin S.Barns mét lÇn ®· ph¸t hiÖn ra tÝnh ®óng ®¾n cña c©u:”Muèn giµu cã - h·y suy nghÜ”. ¤ng kh«ng ph¸t hiÖn ra ®iÒu nµy ngay. ¤ng ®Õn víi nã dÇn dÇn, b¾t ®Çu tõ −íc muèn ®−îc trë thµnh b¹n kinh doanh cña Edison vÜ ®¹i. C¸i chÝnh ë ®©y lµ Barns cã mét ý ®Þnh hoµn toµn cô thÓ. Anh muèn lµm viÖc kh«ng ph¶i lµ cho Edison, mµ cïng víi Edison. H·y chó ý nh×n kü xem anh ta ®· ®Õn víi môc tiªu cña m×nh nh− thÕ nµo, vµ b¹n sÏ hiÓu: con ®−êng dÉn tíi thµnh c«ng dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµo. CÇn ph¶i nãi lµ Barns ch−a thùc hiÖn ®−îc mong muèn cña m×nh ngay. Cã hai ®iÒu ng¨n c¶n anh. Anh kh«ng biÕt Edison vµ kh«ng cã tiÒn mua vÐ ®Õn thµnh phè East- Orange thuéc bang New Jersey. §èi víi ®a sè mäi ng−êi ®iÒu ®ã qu¸ ®ñ ®Ó mÊt hÕt mong muèn kÕt thóc c«ng viÖc. Nh−ng víi Barns, lßng ham muèn m¹nh h¬n sù trãi buéc vµ nguyÖn väng cña anh cµng ch¸y báng h¬n tr−íc. Vμ EDISON NH×N VμO §¤I M¾T TRUNG THùC CñA ¤NG . . . Barns xuÊt hiÖn trong phßng thÝ nghiÖm cña Edison vµ tuyªn bè r»ng anh muèn b¾t ®Çu doanh nghiÖp chung víi nhµ ph¸t minh vÜ ®¹i. Edison nhí l¹i buæi ®Çu gÆp gì: Anh ta tr«ng gièng mét kÎ lang thang tÇm th−êng, nh−ng nÐt mÆt anh ta kh«ng cho phÐp hoµi nghi mét chót nµo: ng−êi nh− vËy sÏ lµm ®−îc tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu anh ta muèn. Nh÷ng 10
 11. n¨m th¸ng giao tiÕp víi mäi ng−êi ®· d¹y t«i - nÕu con ng−êi thÌm kh¸t mét ®iÒu g× m¹nh mÏ ®Õn møc s½n sµng hy sinh c¶ t−¬ng lai cña m×nh, ng−êi ®ã nhÊt ®Þnh sÏ chiÕn th¾ng sè phËn. T«i cho anh ta kh¶ n¨ng ®ã v× t«i ®· thÊy: anh ta nhËn thøc ®−îc r»ng anh ta sÏ ®¹t môc ®Ých. Thêi gian ®· chøng tá lµ t«i kh«ng nhÇm. Ch¼ng ch¾c g× Edison thÝch diÖn m¹o bªn ngoµi cña chµng trai trÎ, mµ cã lÏ ng−îc l¹i. Nh−ng ®iÒu chñ yÕu - trªn mÆt anh hiÖn râ mét ý nghÜ. TÊt nhiªn, sau buæi gÆp gì ®Çu tiªn, Barns ch−a trë thµnh b¹n kinh doanh cña Edison ngay. Nh−ng anh ®· cã viÖc lµm, mÆc dï tiÒn l−¬ng chØ mang tÝnh chÊt t−îng tr−ng. Vµi th¸ng tr«i qua. Bªn ngoµi kh«ng cã g× thay ®æi, ch−a cã g× xÝch Barns l¹i gÇn h¬n môc tiªu anh h»ng mong muèn. Nh−ng ®iÒu quan träng nhÊt diÔn ra trong nhËn thøc cña anh: nguyÖn väng trë thµnh b¹n kinh doanh cña Edison ngµy cµng lín lªn. C¸c nhµ t©m lý häc ®· nãi rÊt ®óng:”NÕu con ng−êi thËt sù muèn mét ®iÒu g×, ®iÒu ®ã sÏ hiÖn ngay lªn bÒ ngoµi cña anh ta. Barns s½n sµng hîp t¸c kinh doanh víi Edison, h¬n thÕ n÷a, anh quyÕt t©m ®¹t kú ®−îc ®iÒu m×nh muèn. Anh kh«ng bao giê nãi víi m×nh:”Quû tha ma b¾t, cã kh¸c g× nhau? Hay m×nh nghÜ l¹i vµ ®i lµm nh©n viªn b¸n hµng!”. Kh«ng, anh tù nhñ: ”T«i ®Õn ®©y lµ ®Ó b¾t ®Çu doanh nghiÖp víi Edison vµ sÏ ®¹t kú ®−îc, thËm chÝ cã ph¶i mÊt c¶ phÇn cßn l¹i cña cuéc ®êi m×nh”. Vµ ®óng lµ anh nghÜ nh− vËy! Cã bao nhiªu c©u chuyÖn phi th−êng cña nh÷ng ng−êi cã dù ®Þnh râ rµng, theo ®uæi cho ®Õn khi hä ch¸y lªn niÒm ®am mª thu hót! Cã lÏ chµng Barns trÎ tuæi ch¼ng hiÓu tÝ g× vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh− vËy, nh−ng lßng quyÕt t©m vµ sù ngoan c−êng nh»m ®¹t mét môc tiªu duy nhÊt (-mét, nh−ng bèc löa!-) ®· quÐt s¹ch mäi trë ng¹i vµ lµm cho c¬ héi anh vÉn mong ®îi trë thµnh hiÖn thùc. C¥ HéI §ÕN Tõ CöA SAU Tuy nhiªn, c¬ héi ®· ®Õn tõ n¬i Barns Ýt ngê nhÊt. Nãi chung ®©y còng lµ mét trong nh÷ng tÝnh chÊt chÝnh cña c¬ héi. Nã hay dïng cöa sau vµ th−êng nÊp sau chiÕc mÆt n¹ “rñi ro” hoÆc thËm chÝ “thÊt b¹i t¹m thêi”. Còng cã thÓ v× thÕ mµ nhiÒu ng−êi kh«ng thÓ nhËn d¹ng ®−îc nã. 11
 12. §óng lóc ®ã, ngµi Edison hoµn thiÖn mét dông cô míi mang tªn ThiÕt bÞ ph¸t thanh Edison. C¸c nh©n viªn b¸n hµng ch¼ng lÊy g× lµm thÝch thó. Hä cho r»ng kh«ng dÔ g× b¸n ®−îc. Barns hiÓu r»ng anh cã thÓ b¸n ®−îc thiÕt bÞ nµy. Anh ®Ò nghÞ víi Edison vµ nhËn ®−îc c¬ héi. Vµ anh ®· b¸n ®−îc! B¸n nhanh ®Õn nçi Edison ký ngay hîp ®ång víi anh vÒ viÖc truyÒn b¸ vµ b¸n s¶n phÈm trong c¶ n−íc. ViÖc hîp t¸c kinh doanh nµy mang l¹i tiÒn b¹c, nh−ng ý nghÜa lín h¬n rÊt nhiÒu lµ: Barns tin r»ng ai còng cã thÓ trë nªn giµu cã nÕu häc ®−îc c¸ch suy nghÜ. T«i kh«ng biÕt lßng mong muèn cña Barns mang l¹i cho anh sè l·i ban ®Çu lµ bao nhiªu. Cã thÓ hai hay ba triÖu ®«la, nh−ng sè nµy, dï lµ bao nhiªu ®i ch¨ng n÷a, còng qu¸ bÐ nhá so víi viÖc hiÓu ra mét sù thËt: khi tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÝnh, ý nghÜ cã thÓ biÕn thµnh gi¸ trÞ vËt chÊt. §∙ B¾T §ÇU - §õng Bá Dë Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thÊt b¹i phæ biÕn nhÊt lµ rêi bá c«ng viÖc ngay sau khi gÆp sù kh«ng may ®Çu tiªn. Mçi ng−êi trong sè chóng ta ai còng cã lÇn ph¹m sai lÇm nµy. . . . Mét thêi, chó cña ngµi Derby lªn c¬n “sèt vµng”. ¤ng lªn ®−êng viÔn T©y ®Ó ®µo vµng vµ lµm giµu. ¤ng kh«ng biÕt r»ng vµng trong thiªn nhiªn Ýt h¬n nhiÒu so víi c¸c c©u chuyÖn kÓ cña nh÷ng ng−êi t×m vµng. ¤ng chó rµo mét kho¶nh ®Êt, s¾m cuèc, xÎng vµ b¾t tay vµo viÖc. Sau mÊy tuÇn lµm viÖc, lao ®éng ®· ®−îc th−ëng c«ng: cã quÆng! QuÆng quý lÊp l¸nh! Nh−ng muèn khai th¸c víi sè l−îng lín ph¶i cã thiÕt bÞ, vµ «ng chó ngôy trang miÖng giÕng vµ trë vÒ Williamsburg bang Maryland. ¤ng chia sÎ th¾ng lîi víi hä hµng vµ hµng xãm. Hä gom gãp tiÒn mua thiÕt bÞ vµ chi phÝ vËn t¶i. Sau ®ã «ng chó cïng Derby quay vÒ má. Toa quÆng ®Çu tiªn ®−îc khai th¸c lªn vµ ®−a ®i nÊu. MÉu xÐt nghiÖm x¸c nhËn r»ng Derby ®ang së h÷u mét trong nh÷ng má giµu nhÊt Colorado. Vµi toa quÆng n÷a trang tr¶i c¸c kho¶n nî nÇn! Vµ sau ®ã - cña c¶i kh«ng kÓ xiÕt . . . 12
 13. Mòi khoan xuyªn s©u xuèng d−íi - hy väng cña Derby vµ «ng chó ngµy cµng cñng cè. Nh−ng sau ®ã, ®iÒu bÊt ngê x¶y ra. M¹ch vµng biÕn ®©u mÊt. Hò vµng kh«ng cßn 13
 14. n÷a. Hä tiÕp tôc khoan, cè lÇn theo m¹ch, ®Õn tËn cïng - nh−ng hìi «i G §ÕN TR¦íc THÊT B¹I Cã MéT B¦íc Cã thÓ biÕn mong muèn thµnh vµng. Tõ khi ngµi Derby ph¸t minh ra ®iÒu nµy, «ng ®· bï ®¾p c¸c chi phÝ cña m×nh gÊp nhiÒu lÇn. B−íc vµo nghÒ b¶o hiÓm sinh m¹ng, «ng quyÕt ®Þnh rót ra bµi häc tõ kinh nghiÖm ®¸ng buån thêi trÎ tuæi cña m×nh. Bµi häc ®¬n gi¶n:”T«i bá c«ng viÖc khi vµng ®· n»m ngay d−íi ch©n t«i. Tõ nay t«i sÏ kh«ng bao giê tõ bá ý ®Þnh chØ v× ai ®ã kh«ng muèn mua b¶o hiÓm cña t«i”. Vµ Derby ®· trë thµnh mét trong sè Ýt ái nh÷ng ng−êi b¸n ®−îc hµng triÖu ®«la b¶o hiÓm mçi n¨m. . . . Tr−íc khi thµnh c«ng ®Õn víi cuéc ®êi b¹n, kh«ng biÕt b¹n ph¶i tr¶i qua bao nhiªu nçi kh«ng may, hoÆc thËm chÝ c¶ thÊt b¹i t¹m thêi! ThËt vËy, khi gÆp toµn ®iÒu kh«ng thµnh, th× ®¬n gi¶n vµ logic nhÊt lµ tõ bá c«ng viÖc. Vµ phÇn ®«ng chóng ta lµm nh− vËy. Cã ®óng thÕ kh«ng? T¸c gi¶ quyÓn s¸ch nµy ®· pháng vÊn 500 ng−êi thµnh ®¹t nhÊt mµ n−íc Mü ®· cho ra ®êi. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi nµy ®Òu nãi r»ng sù thµnh c«ng ®iªn rå nhÊt ®Õn víi hä chØ c¸ch thÊt b¹i cã mét b−íc. ¤i, thÊt b¹i . . . kÎ tinh qu¸i víi c¸i nh×n v« téi vµ c¶m gi¸c hµi h−íc võa tinh tÕ võa khèc liÖt. Nã thÝch thó tãm b¾t con ng−êi ngay t¹i n¬i gi¸p biªn víi thµnh c«ng! BÐ CON §IÒU KHIÓN NG¦êi LíN Kh«ng l©u sau khi ngµi Derby “nhËn b»ng” tèt nghiÖp “tr−êng ®êi” vµ rót ra kÕt luËn tõ “®Ò ¸n tèt nghiÖp” vÒ má vµng cña m×nh, sè phËn ®· tÆng cho «ng c¬ héi biÕt ®−îc r»ng kh«ng ph¶i lóc nµo “kh«ng” còng cã nghÜa lµ kh«ng. H«m ®ã anh gióp chó xay lóa m×. ¤ng chó ®iÒu khiÓn mét trang tr¹i lín, cã vµi tr¨m ng−êi da mµu lµm thuª. C¸nh cöa cèi xay giã khe khÏ më ra. Mét c« bÐ lai ®en b−íc vµo vµ dõng l¹i ë cöa. ¤ng chó ngÈng ®Çu lªn, tr«ng thÊy c« bÐ, liÒn g¾t:”CÇn g×?” C« bÐ tr¶ lêi ng¾n gän:”MÑ t«i b¶o «ng ®−a mÑ t«i 50 cent”. Kh«ng ®−a g× sÊt c¶, - «ng chó bïng næ, - cót vÒ nhµ. Th−a ngµi v©ng, c« bÐ ®ång ý vµ kh«ng ®éng ®Ëy. 14
 15. ¤ng chó tiÕp tôc lµm viÖc, m¶i mª nªn kh«ng nhËn thÊy r»ng c« bÐ vÉn ch−a bá ®i. Khi ngÈng lªn vµ thÊy c« vÉn cßn ®øng ®ã, «ng gµo lªn: Tao ®· b¶o ®i vÒ nhµ! ThÕ nµo, cót ngay, kh«ng tao sÏ cho biÕt tay b©y giê! Th−a ngµi v©ng, c« bÐ l¹i ®ång ý vµ vÉn kh«ng nhóc nhÝch. ¤ng chó vøt phÞch bao m× mµ «ng ®ang chuÈn bÞ ®æ vµo bÓ xuèng, tóm lÊy mét thanh gç thïng vµ tiÕn l¹i phÝa c« bÐ víi mét vÎ mÆt khiÕn Derby nÝn thë. BiÕt tÝnh ®iªn cña «ng chó, Derby tin ch¾c r»ng s¾p x¶y ra mét ®iÒu g× ®ã khñng khiÕp. Khi «ng chó Derby l¹i gÇn n¬i c« bÐ ®ang ®øng, c« b−íc lªn phÝa tr−íc mét b−íc vµ cÊt cao giäng: MÑ t«i rÊt cÇn 50 cent ®ã. Ph¶i mÊt mét phót «ng ch¨m ch¨m nh×n c« bÐ, sau ®ã tõ tõ th¶ thanh gç xuèng ®Êt, ®ót tay vµo tói vµ . . . l«i ra mét nöa ®«la. C« bÐ cÇm tiÒn vµ chËm r·i quay ra cöa, kh«ng rêi m¾t khái ng−êi c« võa chinh phôc. Sau khi c« ®i ra, «ng chó ngåi xuèng mét c¸i thïng vµ nh×n rÊt l©u vµo kho¶ng kh«ng. Cã lÏ, «ng suy ngÉm vÒ bµi häc míi nhËn ®−îc. Ngµi Derby còng suy ngÉm. LÇn ®Çu tiªn trong ®êi «ng thÊy mét ®øa trÎ da mµu ra lÖnh cho mét ng−êi da tr¾ng lín tuæi. C« ta lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®−îc ®iÒu ®ã? C¸i g× diÔn ra víi «ng chó? §iÒu g× ®· lµm nçi giËn d÷ tiªu tan vµ biÕn s− tö ®ang gÇm thµnh con cõu hiÒn lµnh? §øa trÎ ®· sö dông søc m¹nh phi th−êng nµo ®Ó lµm chñ t×nh h×nh? Bao nhiªu c©u hái bïng lªn trong nhËn thøc cña Derby. Nh−ng nhiÒu n¨m sau «ng vÉn kh«ng t×m thÊy c©u tr¶ lêi, cho ®Õn ngµy «ng kÓ l¹i c©u chuyÖn víi t¸c gi¶ nh÷ng dßng nµy. Vµ, «ng ®· kÓ l¹i c©u chuyÖn bÊt th−êng ngay t¹i cèi xay giã cò, t¹i chÝnh n¬i chó «ng ®· bÞ chinh phôc . . . VμNG NÊP §»NG SAU KH¤NG Chóng t«i ®øng trong cèi xay giã cò, vµ ngµi Derby, kÓ l¹i cho t«i c©u chuyÖn chinh phôc phi th−êng, ®· hái: Anh cã thÓ tõ ®©y rót ra kÕt luËn g×? C« bÐ con cã ®−îc søc m¹nh nµo mµ chinh phôc ®−îc «ng chó v« ®iÒu kiÖn nh− vËy? B¹n sÏ t×m thÊy c©u tr¶ lêi ë c¸c nguyªn t¾c tr×nh bµy trong cuèn s¸ch nµy. C©u tr¶ lêi ®Çy ®ñ vµ bao trïm. Víi c¸c chi tiÕt vµ lêi khuyªn, nÕu tu©n theo th× mçi mét ng−êi ®Òu cã thÓ hiÓu vµ ¸p dông søc m¹nh mµ c« bÐ ®· t×nh cê n¾m b¾t ®−îc. 15
 16. H·y s½n sµng trong suy nghÜ - vµ ë ch−¬ng sau b¹n sÏ thÊy t¸c ®éng cña søc m¹nh ®· gióp cho c« bÐ. T− t−ëng cña cuèn s¸ch nµy sÏ kÝch thÝch sù nhËy c¶m cña b¹n vµ cho mét quyÒn lùc kh«ng thÓ chèng l¹i ®−îc. Sù nhËn thøc ®iÒu ®ã sÏ ®Õn víi b¹n trong khi ®äc ch−¬ng ®Çu hoÆc mét ch−¬ng sau nµo ®ã. Nã xuÊt hiÖn nh− mét t− t−ëng cô thÓ hoÆc trë thµnh c¬ së cho kÕ ho¹ch hay dù ®Þnh cã kh¶ n¨ng ®−a b¹n vÒ víi nh÷ng rñi ro vµ mÊt m¸t tr−íc ®©y, lµm sèng l¹i trong trÝ nhí nh÷ng bµi häc - vµ b¹n sÏ lÊy l¹i ®−îc tÊt c¶ nh÷ng g× ®· ®¸nh mÊt. Khi t«i m« t¶ cho ngµi Derby tÝnh chÊt cña søc m¹nh mµ c« bÐ ®· sö dông mét c¸ch v« thøc, «ng kiÓm l¹i trong ý nghÜ kinh nghiÖm ba m−¬i n¨m lµm nh©n viªn b¶o hiÓm, ®· thó nhËn r»ng nh÷ng thµnh c«ng cña «ng ®Òu nhê vµo bµi häc «ng nhËn ®−îc tõ ®øa trÎ nhá. Ngµi Derby nhÊn m¹nh:”Mçi lÇn ng−êi ta ®ßi tr¶ t«i tê b¶o hiÓm, t«i l¹i nhí ®Õn c« bÐ ë cèi xay giã cò, cÆp m¾t to ®Çy th¸ch thøc cña c«, vµ tù nhñ:”Ta ph¶i ký ®−îc hîp ®ång nµy!”Nh©n ®©y còng ph¶i nãi lµ phÇn lín b¶o hiÓm t«i b¸n ®−îc sau khi ng−êi ta b¶o kh«ng”. ¤ng còng kh«ng quªn sai lÇm trong c©u chuyÖn ®i t×m vµng. Kinh nghiÖm ®ã, - Derby nãi, - rÊt cã Ých. Nã d¹y t«i ph¶i lµm viÖc vµ lµm viÖc, dï cã khã kh¨n ®Õn mÊy ®i n÷a. T«i ph¶i tr¶i qua tÊt c¶ ®Ó cã thÓ ®¹t ®−îc ®iÒu g× ®ã. Trong sù thö th¸ch cña ngµi Derby kh«ng cã g× bÊt th−êng. Còng cã thÓ, nhê cã nã mµ ®o¸n ra sè phËn - v× thÕ mµ ®èi víi «ng, chóng rÊt quan träng. ¤ng rót ra bµi häc tõ hai t×nh huèng nãi trªn, ph©n tÝch vµ t×m ra ®iÒu cã thÓ häc tËp. Nh−ng mét ng−êi, kh«ng cã thêi gian, kh«ng cã xu h−íng nghiªn cøu nh÷ng thÊt b¹i cña m×nh ®Ó t×m ra h¹t gièng hîp lý cã kh¶ n¨ng n¶y mÇm thµnh th¾ng lîi, th× lµm thÕ nµo? ë ®©u vµ lµm thÕ nµo häc ®−îc nghÖ thuËt rót ra tõ thÊt b¹i nh÷ng kinh nghiÖm b¾c cÇu ®Õn thµnh c«ng? §Ó tr¶ lêi cho nh÷ng c©u hái ®ã, t«i ®· viÕt quyÓn s¸ch nµy. THμNH C¤NG - §ã Lμ MéT T¦ T¦ëng S¢U S¾C §Ó tr¶ lêi, t«i tr×nh bµy m−êi ba nguyªn t¾c. Song h·y nhí - c©u tr¶ lêi cña b¹n dµnh cho nh÷ng c©u hái n¶y sinh khi quan s¸t cuéc sèng l¹ lïng nµy, cã thÓ n»m ngay 16
 17. trong nhËn thøc riªng cña b¹n, d−íi d¹ng mét t− t−ëng, mét kÕ ho¹ch hoÆc mét dù ®Þnh xuÊt hiÖn trong khi ®äc. Muèn thµnh c«ng chØ cÇn mét t− t−ëng s©u s¾c. Nh÷ng nguyªn t¾c m« t¶ ë ®©y thùc chÊt lµ nh÷ng ph−¬ng ph¸p thÓ hiÖn nh÷ng t− t−ëng h÷u Ých. Tr−íc khi tr×nh bµy, t«i muèn ®Ò nghÞ c¸c b¹n suy nghÜ vÒ ý kiÕn sau: Khi b¾t ®Çu giµu cã, tiÒn ®Õn nhanh vµ nhiÒu ®Õn møc ta thùc sù ng¹c nhiªn: chóng mµy trèn ®©u nh÷ng n¨m nghÌo ®ãi tr−íc ®©y? . . . Cµng kú l¹ h¬n n÷a nÕu l−u ý ®Õn ®iÒu kh¼ng ®Þnh r»ng chØ cã nh÷ng ng−êi lµm viÖc gian khæ vµ kiªn tr× míi trë nªn giµu cã. Khi b¹n b¾t ®Çu suy nghÜ vµ giµu lªn, nhÊt ®Þnh b¹n sÏ nhËn thÊy r»ng tr−íc ®ã, nhËn thøc cña b¹n ph¶i tr¶i qua mét tr¹ng th¸i nhÊt ®Þnh, dù ®Þnh c−¬ng quyÕt vµ . . . ph¶i ®Çu t− mét chót c¸i gäi lµ lao ®éng nÆng nhäc. Tøc lµ b¹n, vµ ng−êi nµo kh¸c còng vËy, cÇn biÕt c¸ch ®−a nhËn thøc cña m×nh vµo tr¹ng th¸i cuèn hót cña c¶i. Hai m−¬i n¨m t«i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy - rÊt muèn biÕt ng−êi giµu hä lµm thÕ nµo mµ thµnh c«ng! H·y theo dâi ch¨m chó: b¹n võa b¾t ®Çu vËn dông c¸c nguyªn t¾c cña triÕt lý nµy trªn thùc tÕ lµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña b¹n ®· ®−îc c¶i thiÖn, vµ tÊt c¶ nh÷ng g× b¹n ch¹m tíi sÏ biÕn thµnh së h÷u riªng cña b¹n. Kh«ng tin µ? Cø thö xem! Nh©n lo¹i rÊt thiÖt thßi tr−íc hÕt lµ v× ng−êi nµo còng biÕt tõ kh«ng ®−îc. Cßn g× n÷a! TÊt c¶ c¸c quy t¾c v« hiÖu lùc - con ng−êi biÕt. TÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng ®−îc lµm - con ng−êi biÕt tõ khi n»m trong t·! QuyÓn s¸ch nµy dµnh cho nh÷ng ng−êi ®i t×m quy t¾c dÉn ®Õn thµnh c«ng, vµ s½n sµng v× nã mµ ®Æt c−îc tÊt c¶. Thµnh c«ng sÏ ®Õn víi nh÷ng ng−êi suy nghÜ b»ng ph¹m trï thµnh c«ng. ThÊt b¹i sÏ b¸m riÕt nh÷ng ng−êi cho phÐp m×nh suy nghÜ b»ng ph¹m trï thÊt b¹i. Chñ ®Ò cña quyÓn s¸ch nµy lµ gióp cho nh÷ng ai muèn häc tËp nghÖ thuËt c¶i biÕn nhËn thøc tõ thÊt b¹i sang nhËn thøc thµnh c«ng. . . . Nh−ng còng cßn mét chç yÕu trong nhiÒu ng−êi chóng ta: quen ®o mäi thø b»ng th−íc ®o Ên t−îng vµ ®Þnh kiÕn riªng cña m×nh. T«i kh«ng nghi ngê r»ng gi÷a c¸c b¹n ®äc cuèn s¸ch nµy còng cã nh÷ng ng−êi kh«ng tin r»ng hä cã thÓ trë nªn giµu cã. 17
 18. T¹i sao? Bëi v× t− duy cña hä h×nh thµnh trong ®iÒu kiÖn nghÌo ®ãi, thiÕu thèn vµ lËn ®Ën. Nh÷ng ng−êi bÊt h¹nh nµy lµm t«i nhí ®Õn mét ng−êi Trung quèc lçi l¹c, sang Mü ®Ó häc. Anh häc t¹i tr−êng §¹i häc tæng hîp Chicago. Mét lÇn ngµi Harper, hiÖu tr−ëng, gÆp anh ë ký tóc x¸ vµ hái: Theo anh th× c¸i g× lµ nÐt næi bËt nhÊt cña ng−êi Mü? Cßn g× n÷a, - anh sinh viªn tr¶ lêi, - ®«i m¾t. M¾t c¸c vÞ kh«ng xÕch. Cã thÓ nãi g× vÒ ng−êi Trung quèc nµy? Ta kh«ng tin vµo ®iÒu mµ ta kh«ng hiÓu. Ta tin ch¾c r»ng th−íc ®o cña ta lµ chuÈn mùc cho tÊt c¶ mäi ng−êi. TÊt nhiªn, m¾t cña chµng trai ®ã kh«ng xÕch. Nã còng gièng nh− m¾t cña tÊt c¶ chóng ta . . . T¤I MuèN - TøC Lμ SÏ Cã Khi Henry Ford quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt «t« m¸c V-8 næi tiÕng, «ng muèn thiÕt kÕ ®éng c¬ mµ c¶ t¸m xilanh n»m c¶ trong mét blèc. Nãi lµ lµm, vµ Ford ®−a ra nh÷ng chØ thÞ cÇn thiÕt. TÊt c¶ c¸c kü s− ®Òu ®ång thanh nhÊt trÝ r»ng kh«ng thÓ nµo liªn kÕt c¶ t¸m xilanh ®−îc. Ford b¶o: BÊt luËn tr−êng hîp nµo c¸c anh còng ph¶i lµm b»ng ®−îc. H·y lµm viÖc cho ®Õn khi cã kÕt qu¶, - Ford ra lÖnh. - BÊt chÊp cÇn bao nhiªu thêi gian cho viÖc nµy. C¸c kü s− lµm viÖc - hä ch¼ng cßn lèi tho¸t nµo kh¸c, bëi v× hä muèn lµm viÖc cho «ng Ford. S¸u th¸ng tr«i qua - kh«ng kÕt qu¶ g×. L¹i thªm s¸u th¸ng n÷a. Hä thö tÊt c¶ c¸c ph−¬ng ¸n cã thÓ - kh«ng nhóc nhÝch. Kh«ng thÓ ®−îc! Cuèi cïng hä b¸o c¸o víi Ford lµ hä kh«ng t×m ra ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn chØ thÞ cña «ng. H·y tiÕp tôc lµm viÖc, - Ford nãi. - T«i muèn. Tøc lµ sÏ cã. Hä tiÕp tôc lµm viÖc, vµ cuèi cïng, vµo mét ngµy ®Ñp trêi, sä dõa ®· bÞ ®Ëp vì. Sù kiªn ®Þnh cña Ford ®· chiÕn th¾ng. Cã thÓ trong c©u chuyÖn nµy, t«i kh«ng chÝnh x¸c ë mét vµi chi tiÕt nhá nµo ®ã, nh−ng vÒ kÕt qu¶ vµ hoµn c¶nh - t«i xin ®¶m b¶o. B¹n - ng−êi muèn suy nghÜ vµ cã 18
 19. nghÜa lµ muèn giµu - sÏ rót tõ ®©y ra bÝ quyÕt cña triÖu phó Ford. T«i cho r»ng b¹n sÏ kh«ng ph¶i t×m kiÕm qu¸ l©u ®©u. Henry Ford thµnh ®¹t bëi v× «ng ®· hiÓu vµ tiÕp thu nguyªn t¾c thµnh c«ng. Mét trong sè c¸c nguyªn t¾c ®ã lµ biÕt ch¾c m×nh muèn ®¹t ®−îc ®iÒu g×. H·y nhí c©u chuyÖn vÒ «ng Ford vµ ®¸nh dÊu nh÷ng dßng m« t¶ bÝ quyÕt thµnh c«ng phi th−êng cña «ng. NÕu b¹n lµm ®iÒu nµy, nÕu b¹n t×m ra nh÷ng nguyªn t¾c «ng Ford ®· vËn dông ®Ó trë nªn giµu cã, th× sao b¹n kh«ng tù s¸nh m×nh víi «ng trong thµnh c«ng? Sao kh«ng nhËn sù th¸ch thøc, cã thÓ lµ ®Æt ra cho chÝnh b¹n? . . . THI Sü NHËN RA CH¢N Lý Khi Henry viÕt ra nh÷ng dßng tiªn tri: t«i ®iÒu khiÓn sè phËn cña m×nh, t«i lµ chñ nh©n t©m hån cña m×nh, - cã lÏ «ng ®Þnh nãi r»ng chóng ta ®iÒu khiÓn sè phËn cña m×nh vµ lµ chñ nh©n t©m hån cña m×nh trong chõng mùc ta kiÓm so¸t ®−îc ý nghÜ cña m×nh. Cã lÏ «ng biÕt r»ng ý nghÜ ¸p ®¶o trong nhËn thøc vµ t¹o tõ tr−êng cho nã. R»ng, b»ng nh÷ng con ®−êng v« h×nh, côc nam ch©m nµy l«i cuèn ng−êi, hoµn c¶nh, søc m¹nh ®Õn víi ta, ®−a chóng vµo tr¹ng th¸i hµi hoµ víi nh÷ng ý nghÜ ¸p ®¶o. Còng cã thÓ «ng muèn gi¶i thÝch r»ng tr−íc khi ta tÝch luü ®−îc cña c¶i v« tËn, cÇn n¹p cho nhËn thøc −íc muèn giµu cã, b¾t ®Çu suy nghÜ b»ng ph¹m trï tiÒn b¹c, cho ®Õn khi lßng −íc muèn tiÒn b¹c tù t¹o ra nh÷ng kÕ ho¹ch cô thÓ nh»m cã ®−îc chóng. CHμNG TRAI NH×N THÊY Sè PHËN T«i nghÜ r»ng, cuèi cïng chóng ta ®· s½n sµng nghiªn cøu nguyªn t¾c thµnh c«ng ®Çu tiªn. H·y cè g¾ng cëi më vµ nhí r»ng tÊt c¶ nh÷ng nguyªn t¾c nµy kh«ng ph¶i do mét ng−êi nghÜ ra. Chóng ®· cã hiÖu lùc víi nhiÒu ng−êi vµ b¹n cã thÓ ¸p dông chóng cã lîi cho m×nh. T«i hy väng b¹n sÏ kh«ng thÊy chóng qu¸ phøc t¹p. NhiÒu n¨m tr−íc ®©y t«i ®· ®äc mét bµi diÔn v¨n tr−íc c¸c sinh viªn tèt nghiÖp tr−êng §¹i häc Salem (thµnh phè Salem, bang T©y Virginia). Nguyªn t¾c t«i m« t¶ ë ch−¬ng sau ®· ®−îc tr×nh bµy c« ®äng trong bµi diÔn v¨n nµy. Theo chç t«i ®−îc biÕt, Ýt 19
 20. nhÊt mét ng−êi trong sè sinh viªn tèt nghiÖp kh«ng nh÷ng tiÕp thu, mµ cßn biÕn nã thµnh mét phÇn thÕ giíi quan cña m×nh. Sau nµy chµng trai ®· trë thµnh th−îng nghÞ sü vµ lµ c¸n bé cã ¶nh h−ëng lín trong bé m¸y cña Tæng thèng Franklin D.Ruzvelt. ¤ng göi cho t«i mét bøc th− nãi râ ý kiÕn vÒ nguyªn t¾c nµy, vµ t«i tù cho phÐp m×nh ®¨ng l¹i nã víi t− c¸ch lêi më ®Çu cho ch−¬ng sau. Ngµi Napoleon kÝnh mÕn! C«ng viÖc cña t«i ë Th−îng viÖn cho phÐp nh×n nhËn tõ bªn trong nh÷ng vÊn ®Ò mµ nh÷ng ng−êi d©n Mü ®ang vÊp ph¶i, vµ t«i viÕt th− cho Ngµi ®Ó ®−a ra lêi khuyªn cã thÓ gióp cho hµng ngµn ng−êi xøng ®¸ng. N¨m 1922, khi t«i tèt nghiÖp tr−êng §¹i häc Salem, Ngµi ®· ®Õn ®äc diÔn v¨n t¹i tr−êng. Ngµi ®· ®−a vµo nhËn thøc cña t«i t− t−ëng mµ nhê cã nã ngµy nay t«i cã kh¶ n¨ng phôc vô nh©n d©n bang m×nh, vµ kh«ng nghi ngê g× n÷a, mçi mét thµnh c«ng trong t−¬ng lai cña t«i ®Òu sÏ g¾n víi t− t−ëng nµy. T«i vÉn nhí - t−ëng chõng nh− míi ngµy h«m qua - c©u chuyÖn kú diÖu cña Ngµi kÓ vÒ viÖc «ng Henry Ford ®· ®¹t nh÷ng tÇm cao ®¸ng kÓ nh− thÕ nµo. Lóc ®ã, tr−íc khi Ngµi kÕt thóc diÔn v¨n, t«i ®· quyÕt ®Þnh sÏ më ®−êng cho m×nh, dï ph¶i tr¶i qua khã kh¨n ®Õn mÊy ®i n÷a. Hµng triÖu thanh niªn nam n÷ sÏ ra tr−êng trong n¨m nay vµ nh÷ng n¨m tiÕp theo. Vµ mçi ng−êi trong sè hä ®Òu cÇn nh÷ng lêi ®éng viªn khuyÕn khÝch nh− t«i ®· nhËn ®−îc tõ Ngµi. Hä muèn biÕt ph¶i ®i ®©u, lµm g×, b¾t ®Çu tõ ®©u trong cuéc ®êi nµy. Ngµi cã thÓ nãi cho hä biÕt ®iÒu ®ã, v× Ngµi ®· gióp nhiÒu ng−êi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Ngµy h«m nay ë n−íc Mü cã hµng ngµn ng−êi muèn biÕt lµm thÕ nµo ®Ó biÕn t− t−ëng thµnh tiÒn; hµng ngµn ng−êi ph¶i b¾t ®Çu tõ con sè kh«ng vµ bï ®¾p nh÷ng mÊt m¸t ®· chÞu. H¬n bÊt kú ai kh¸c, Ngµi cã thÓ gióp hä. NÕu s¸ch cña Ngµi ®−îc xuÊt b¶n, t«i mong ®−îc nhËn cuèn ®Çu tiªn víi ch÷ ký ®Ò tÆng cña Ngµi. Chóc mäi ®iÒu tèt lµnh, ng−êi b¹n trung thµnh cña Ngµi, Jennings Randolph. N¨m 1957, 35 n¨m sau diÔn v¨n nãi trªn, t«i thùc sù sung s−íng ®−îc quay l¹i tr−êng §¹i häc Salem ®Ó ph¸t biÓu t¹i buæi lÔ trao b»ng cö nh©n cho sinh viªn tèt nghiÖp. Lóc ®ã t«i còng ®−îc trao b»ng tiÕn sü v¨n häc danh dù. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2