intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Cách tiếp cận cá nhân và quá trình nhóm

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

142
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những can thiệp quá trình là một tập hợp các hoạt động của nhà tư vấn nhằm giúp các thành viên nhóm và các cá nhân hiểu biết, chuẩn đoán, và hoàn thiện những hành vi của họ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách tiếp cận cá nhân và quá trình nhóm

  1. Chapter 12 Organizational Change & Development Các Ti p c n Cá nhân & Quá trình Nhóm Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development (CEMD) Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn Nh ng Can thi p Quá trình M t t p h p các ho t ng c a nhà t v n nh m giúp các thành viên nhóm và các cá nhân hi u bi t, ch n oán, và hoàn thi n nh ng hành vi c a h Nh ng can thi p nh m giúp các cá nhân phát tri n các k n ng, và các thành viên nhóm ánh giá nh ng t ng tác c a h và tìm ra nh ng cách th c làm vi c hi u qu h n Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 1
  2. Chapter 12 Organizational Change & Development Nh ng Ti p c n cá nhân, T ng tác, và Quá trình Nhóm Kèm c p ào t o và phát tri n T v n quá trình Nh ng can thi p c a phía th 3 Phát tri n i Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Kèm c p M c tiêu • H tr , giúp trong vi c th c hi n chuy n i • Gi i quy t, x lý các v n th c hi n • Phát tri n nh ng k n ng hành vi m i trong phát tri n lãnh o Các giai o n áp d ng Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 2
  3. Chapter 12 Organizational Change & Development ào t o và Phát tri n M c tiêu • Phát tri n các ki n th c và k n ng c a các thành viên c a t ch c nâng cao hi u qu và phát tri n các n ng l c, các kh n ng Các giai o n áp d ng Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân T v n Quá trình nh ngh!a • Vi c t o ra m t quan h cho phép "i t ng nh n th c, hi u, và hành ng theo quá trình • M t ti p c n giúp các cá nhân và các nhóm t giúp h Nh ng v n quá trình nhóm c gi i quy t b#i t v n quá trình Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 3
  4. Chapter 12 Organizational Change & Development Nh ng can thi p Quá trình C b n Nh ng can thi p cá nhân • Nh m giúp cá nhân truy n t t"t h n v i nh ng ng $i khác • C a s Johari Nh ng can thi p nhóm Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nh ng Can thi p c a Phía th Ba Các ho t ng chú tr ng vào nh ng xung t trong t ch c Các can thi p giúp các bên liên quan t ng tác v i nhau m t cách tr c ti p, h tr và làm d dàng vi c ch n oán v xung t và nh ng gi i pháp cho x lý xung t Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 4
  5. Chapter 12 Organizational Change & Development Mô hình Tu%n hoàn c a Xung t S ki n S ki n Hành vi Hành vi Kích ho t Kích ho t V n V n Các k t c c Các k t c c H i1 H i2 Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Chi n l c X lý Xung t Ng n ch n xung t thông qua b&t bu c ho c tách các bên ra t ra các gi i h n v th$i gian và ph m vi c a xung t Giúp các bên "i phó m t cách khác bi t v i xung t N l c lo i tr' ho c gi i quy t nh ng v n c b n trong xung t Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 5
  6. Chapter 12 Organizational Change & Development Các lo i i Làm vi c Có sáu lo i i khác nhau trong các t ch c 1. Các i s n xu t 2. Các i ph c v 3. Các i qu n lý 4. Các i d án 5. Các i th c hi n ho c hành ng 6. Các i song song Sundstrom, 1999 Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Các lo i i i ch t l ng i a/xuyên ch c n ng i t qu n V n phòng lãnh o công ty i a qu"c gia Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 6
  7. Chapter 12 Organizational Change & Development Ch c n ng Nhi m v & Duy trì Nh ng ch c n ng t o ra k t qu Nh ng ch c n ng t o d ng và duy trì m t i Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Các Ho t ng Phát tri n i Các ho t ng liên quan t i m t ho c nhi u cá nhân Các ho t ng h ng t i các hành vi và v n hành c a nhóm Các ho t ng nh h #ng t i nh ng quan h c a nhóm v i ph%n còn l i c a t ch c Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 7
  8. Chapter 12 Organizational Change & Development Các Ho t ng Phát tri n i Xác nh m c tiêu ( "i t ng) c%n can thi p Xác nh nh h ng can thi p Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Các Ho t ng Phát tri n i Hành vi và v n hành c a nhóm Nh ng quan h c a nhóm v i ph%n còn l i c a t ch c Vai trò c a nhà qu n lý Ch ng 12: Ti p c n Nhóm & Cá nhân Nguy n H u Lam, Ph.D. Email: lam@ueh.edu.vn Website:www.cemd.ueh.edu.vn 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2