Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách Viết 1700 Chữ Hán Thông Dụng 2

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

19
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhớ chữ Hán bằng các bộ thủ: Bộ thủ chính là cách nhớ chữ Hán hiệu quả nhất. Mỗi bộ thủ trong tiếng Hán lại biểu hiện một hiện tượng sự vật riêng. Nhớ được các bộ thủ đó chính là đã nhớ cách viết chữ Hán như thế nào. Và việc còn lại chính là ghép các bộ thủ đó với nhau để tạo nên được một chữ hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Phương pháp viết 1700 chữ Hán thông dụng nhất hiện nay".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách Viết 1700 Chữ Hán Thông Dụng 2

 1. Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 101 00 q iâ n > > ỳèị, q iờ n / ir ic . q iờ n Já # # w m q iờ n 6ệ f z í ử' £ f- x iỡ n — q iã n g i * 4 # r q iá n g - + i + ** jJ:* i# ,4ỉ ề ỳệĩ i# r i # q iá n g -t g iô n g ì2$ g ? r r r r ■ỹ* ? s & - q iâ n g '7j £ t * 4 t q iã o t í% q iâ o “ •ra Ỷ ? r >hu 'f f i • r a •ra % q iõ o 14« L ; c ft■ •cr 1 n « : ■&I xe) r*} *F ÄS. q iá o - * # - 10^ t 1 r r - * * q iá o 17 m ì n n H B r ffí HT » r 0 Í¿
 2. T ự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 102 0 ! ĩK* 8* m 0^ YHĨk qiồo 5 - T • qiẽ, qiè "-^7 - * ¿7 t o qiẽ 5JL 1 n n & JÉL -cV qĩn 9 f r f r f r f r / r « qĩn ĩ~ r 11 f r f r f r qĩng — *¿ r fr “ f r “f r í_ — ssr qĩng 8f r ỵ | “f r - f r f r % / '/ > >* f r f r f r m _ qĩng n ỳfr * 12oi- 1 n H H 0" f r f r f r 8fr qíng »W f r ff * .i 9fr «flT qíng # #' t r r Ỷ* fr- f r f r ‘1# ÄF • lOîi. •ỉ *í ■ỉ** f r •í*- f r f r f r 2#; qĩng % -X- qìng 6J$L /■ / 7 A —
 3. Tự đ iề n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 103 %/ % qióng 1% qiũ >*• 1 * * qiú t •f 4- # Ạ- #■ qiú "ĩặ. — - í í- ít ít ít' íịỊc qũ — 7 7 4I* K qú lt*ỄL % V >~ >s m # m — r ,?■t qũ fTT ? & Ĩ&L qù l5M - > ¿1 4 4 4 A- ẰL ‘ ' ' ■* 7ÈL qù 5-ác — + _±- -ị* -ẳ- * quán y quàn 4&J 7 * *7 •‘*•- -- quẽ l0&t / .t -£ é -ẩr #*- 44 44 què 74p + _± 4 -¿3 ’¿p
 4. 104 . Tự điền thứ tự cá c n ét chữ H án què - r A A A A' z* X? A^ 12*M ? k *ñ *ầ -7 -=7 a qún 13^ - - * % %' j T > r 5pỄ. ỹg f- qún * x r f 3" ìm * rá n / ỷ ỷ £ ệk. l2 m ĩ **■ ........ — ........... Ị rá n 16/7*»> px » * 'Y p p p Ả 'p Á # í Ä fc » m * 1r â n m s/ zb± jđỊt 1 A ră n g % Tt p % x*~*~ p**~ v*~ rồ n g V* r*ử vH vỹ. ĩ ? * % ■% . rà n g -4 *1 -*h Ì cÌL ; rá o / A * 9m rá o - 7Â i 4 & &ũ 4 £
 5. T ự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 105 rào 9Ị& 2 í ị ế" £ằỉ. m rẽ 12 — -VA- -VA- y t ỉ® rè i0ệ& - í ■* 4) -ÍA ■ỈẢ, ✓ » 4 *' ■ỷ£( rén 2A / y yH rén, rèn y 4 4" 4 - 4^ 4ír rẽn 7¿77, -7 77 '77 77 '77 Ệ 77, 4 'C i. rèn HA i / 4A rẽng : 5^5 - Î 4 t i t ) '• réng 44?5 y 4 4"5 An rì 4 EỊ 1 n FT EJ róng 6A — y A ísệc  _ rr róng 10 % 7** I % -V/” -+ * - -ỵ Ay róng — 4 ¥ ròu ì ì f t J*3 ^3 ỉ*q rú 6-k& Ị k -jjrr
 6. 106 T ự đ iề n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n n ' rù 2y v y * ruờn — ¿ 8ề t + * 4 ^ 4& ru ì '24 J t / y y y 4 * 4 '' 4T 4 * 4? « i ' -4-*- ruò 9^ r» -y ruò 104 5 9 4 4^ 4 " 45 45 45 s ỡ , SÖ - i Ỉ5M . r r S ¡ç i « r* *r* « •% % % SỞ > Ĩ >1 fr» p= t >1*7 V 9m % #% •*F sà i 14 JW~ • 3— — — -SL sỡ n •! số n . 6ỵj*“ y I f p y>- y>^ sồ n - 4- 4* sàn ■2-$C f ■# 1 % -r ■r ■%r 7 y? 3? sõ n g 10 ề k #- *
 7. T u d ié n th ú tyc các. n é t c h it H á n 107 sán g 13* 1 rr X * t*5* x>? X¡£* pjk P¿k ujjk « fe sáo 643 — i 4 43 sao k ~k' * 4T ** ■bit / A sé & ■ vy .-,. sen 12 — + * _>K f- #* sh a 6# r •í y X X -f- & sh a 1yy % > >» >** y1' sh á 'MIL / i r r r i* \i° yf& iP- i9- sh ái 10 m 1 n n 0 0”" n r flri 0¿rr 0¿>5 m sh an 1 JL O í 4]■; sh an . *¿r sh an ”41 r /T >r *• *% 7 4- oc Ai' \s \ sh an . * | 'í' r
 8. 108 Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n shồn 5 1*1 f n P1 1*1 shàn 12- ế - 3i Jñ- _ã1 i- JỂ_ - S - shãng "íSĩ % ỉ fĩ tĩ f ĩ n n shãng y 'T >r shống ì h _ ÌL shàng shão % ịp- M ■ % ỷ * r * * shão '°m - í W * fí 4ÏÏ m shão '2m f * r r tr * r fñ ■ - y 0+ sháo
 9. Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 109 shé,zhé 74)f - i ả 4r f/r shé 6-£- shẽ' y shè shè i ■r ■iỶ¿3L 'V shè ,34&— í 4 r r fn ** f 4? ¡if- 4Ml shè ■ • %ỳ 4' *+ m * shè r ứ ứ í 4 4 4"4f4f shéi •°-m i il if ififII ì# i£ shuí s r shẽn shẽn 11m % ' % % ỳ•í' }T~r~ shẽn ■ Mt / -í -1°>fl=7^f\=?# . 4»- shén 7 7fr?/P8* ft shén Mt / 4 ff shí
 10. Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n lio shẽng 5£ - / * shẽng 94 £ >' Ằ ' 4 4 4' 4 - 4^ 4* 44- ■ V shẽng 4-h- « -4- 7 ĩfe — -4- rir -db" < r shẽng ■£ shéng 11ást, 1 * ệ r ár í» Ị0L shêng ? #1 t ì" 31 xĩng JT Ạ shèng 9J& ; n n ;r Jf£ shèng — — ãỊẽ * 12m T f f 'Ế 0) shĩ / % % shĩ H-ệ- -i 4, 4 + **• -ị£? * * 4ệr shĩ 5 1 i r *r m . > > shĩ 7 4A 4£ 4& shĩ 12/JjL % ỉ r r * F*- i * ■>T F f ỈW
 11. T ự đ iể n th ứ tự c á c n é t ch ữ H á n 111 /*ĩf' JI2I H s h í 1 n Fl 0 0- H t H t 7 H t y s h í ' t ' * — s h í 5^ ị T- •^ r* •X* K s h í, z h ì T i ' -iơ i ? i K - s h í Ỷ ị ý & 4 4 t % ^ % ^ ^ ^ ^ ^ ^ / s h í •t s h í — m - h / s h ĩ . 4 4 ' ' í - yí r 'f # lể t 00 s h ĩ t t e * * t e \ c r s h ĩ 5 3Ỉ L i* % / fẩ r* s h ì 9 ầ r *$r 3t — s h ì -= * -f ~ V r ■ — -4^ *=- -£ s h ì 9- r t & iế . - s h ì — - 9 A rr T=T ^7 ỵ L er s h ì &
 12. Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 112 % shì ~fr shì 9 - i ;ệrj shì — =r -r % >• shì i T" •ỳ** -J* ìẳ* shì 5-tì- — -tí- -tí- * — — >— T" shì * shì - Ỷ 4A* 4ỹ. # • ỹfH 0'W r E? shì 0 shì, sì 6M / 'í 'fr 'frA shì - • f * * r m- shõu V 4' shóu * -Ju Vs- shú '5m Ỷ * #■ m % / "% shõu «r shôu 4-f- - í-
 13. Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 113 \ >>* shồu 9 Ì Ệ -r it tt it ìt 8 ^ftVy cO cO «Ol J Ü , shòu t shòu - í r r ' « ^ _ shòu 14 5 *. r r r ;-'T - # 5 ®. ;• 7 sh ũ — —sT sh ũ '24 f / /* >* >$ 4 T 'T « sh ũ - r 10 ÑU ỹ ỹ ỹ' f t £t 2 ậ- ì Jr 4 00 sh ũ Tl ■. -F * $ sh ũ — £ 13# r t r 4 ^ ■ 4 ih Ä-'t } .j í. r ệ k • — -h»- •+A- •jA" sh ũ 15 M •7 =r p r- 3 * -*r^r -*-£z ,j & m . sh ú % -*■ % *7 » •% " Ệ k ■ Ệ- » :fẰ
 14. 114 Tự đ iể n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n \w » Ệ i* • Ỵ shũ '2M , r / * r # A < : •F ■1 • >, ■ :« 2 '*- > à shũ % %> . ■? ¿ fe shù , 3  ị ■* ’ * * ể f ! ị' 'V - ; # - ì r 7 shũ 1 2 * v.s, . i .í J •V • •%£• 'ị J ễ L ị f ìỉ Ị' j ậS tị ị ^ ' I ' ' ị 'iĩ 1 .r ...ị '-/ * • Ị' t shù i 4 ỹ ^ t " . ■■> - 3« .. 1 shù — t * + ■Ậ Ị 1 shù + * Ạ * 3* 3 & ,7 ; • r -li» shù & • 1' 7ề - -T ỉk: ■ shuỡ > r r > R ^ ' J ỉ : 4?. ' shuãi - 1 * r « r 4*- 4 Ỳ 4 * * * • . ■- • : v. ** . ». ệ* # • í i Ố 1 shuâi ; n Æ , shuãng 4 7 7 . 7 % 7 7 7 7 . ' *7 \ V H ; '
 15. Tự đ iề n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 115 shuĩ V JC J A 7 .1 ' 7 jc shuì > •% ■* > / ' » / ' rZ H it •i -ị -i T T * • i^ i? ■ ịỳ t shuõ shuì l3 m 1 n fl H B 0 ' BÂ H f B f- B f- * B f- B & B Ế shùn ; ;>l ;>r ; > r ; r ; iỊ f r SĨ 5ẽ ] 1 n ñ . ; 9 \ r r v=r Vf7 \57 \Ĩ7 sĩ / 'V-V sĩ — f r^ A * * 5 ¿é / £ ** sĩ V'-' ' - sĩ I5 ^ % i r f- 4* 4* 4* # # Ị 4# 4#' w w - # r — sĩ 6^ L r r sì 5 1Z ^ \ r “7 v n xrcf 12? sõng - ? * * * > % » / 2¿ sòng 9 ìầ £ £ m % % ■* sòng 9 -w 5 ì- -i ị r 2 i ñ -íñ M
 16. 116 Tư điển 0 thứ • tư cúc nét chữ Hán SÒU » r» TT ÏT & • • ;• , . %'% yậ' f ỉ SÚ / -í tj 'T 'f£»~ sù , xiu / % xiù & Ị. í ‘ M■ nú . .1. — sù “ià % ợ 4* ỉ ề iỀ . •% •% sù 7i j f i ì- -ỀT i f - -i/r i/ t sù •Ù-Ệr «í ỉ • •* -ế- ■ #■ *- * 7fr jf r Ä" — 7 sù 8 /T sù 13® * *r -* ■ Ểf •Ề í # ■5Ể1 9^ #u -$n ■ : iêp * suồn 14sế. — r n ñ « 0i ổ r í iấ t :• t ị ¿ , Ị suờn / A A A ' A r* T r" -W ¥T i r /r jf Ví 0 * •Ị - ■ '- •■ ; V ■' * r - *- xrry t= SUÏ * & jü
 17. T ự đ iê n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 117 suí ĩ f t f t f t f - t ỊS t " ß t f f ' r f t lit — suì 137 f- 7 7 7 7 7 ' 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 ^ 7 * 7 Ồ- T ệ - ì u- suì 6£ ỉ sủn - * r 10 m t * r / £ ế ' suõ '4 m ÍT ' ếT % r 4 r? rf oc SUỒ /í JS ' f f ĩf- # f tã / 'K tã k ■k -¿ 4 / • ^ è i % /' tã 127 tố - + 5 r - **- J tx " m - m - • tỏ i 5 />* A • X3 \ r -* T=? tá i - ‘4 ể t * ■& *
 18. 118 Tự đ iển thứ tự c á c n é t chữ H án tời — ỵ- Ạ tài 8^ — # & J\Ì£ > tớn 10-i& % % -i -i % % -i -i* ■** ■ĩ* ip iẨ tân ■€1 4 * ■€L t 4ẳ> tàn i Ị * r #* w • =» * %% * tãng 6'}% 7 7?J táng «* r % i * r r &■ m 1 o rịỉ* 'H*- táng " ± • ... tang I0# j / ■T r r ' 'i^í #j < w §* r tàng 'sm 1 1 4 í* ếv tàng ì0' >*7 >/7 ■ *»> ị%
 19. Tự đ iê n th ứ tự cán é t c h ữ H án 119 tàng 15A ằ — J: 4 4 7* AL AL AL AÖ. m A i Aằ * % % % % > % % % % r tão 13/ểẫ / / / V vr- Ỳíằ tão — " ịH 1 4 t ¥ ì 4¿J * — ■*+- táo ” ^7 ^5 * ị *5 » 35 -tir táo 9iâ . J ') A & 'A iA iẩ i tâo HỶ •i 'ìr~ • it - i t — T**- tào '° * * tè / t ¿P* ,04 f 4 # % téng 10^ /■ r f tĩ — i 4 4' r r * * 7^4 4 $ " m * • ‘ 4%* 1 . 'vệi % rr KT tĩ ■ì5m Y Y ,Y if jf’ if" jf"
 20. 120 Tự đ iề n th ứ tự c á c n é t c h ữ H á n 3 ° 3 ? &b 0 , - tí 12Â f i r r r ị 3- 0 $ ỉ- \ rr r» JS -? tí ,54 ấ ß 4_ 41 4 1 4 1 4« 4 1 tĩ / 4 - 4 t 4f 4^ 4^ 4- — — J *- ỵ y - ■y tì ‘ì 1 — t iã n % > % %—• % t iã n 11 ÌỆr > ? / ỳ y ỉ^~ t iá n 5m \ n T=T m t ió n - + y y ỵ . M M M “ Ị* - iể L Ịẳ - t iỏ n 11M * * % y - -itf- M ị ị
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2