intTypePromotion=3

Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:253

0
23
lượt xem
3
download

Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của việc Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước, Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong những năm đầu đổi mới đất nước (1986-1996), Đảng lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2010). Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cải cách nền hành chính nhà nước và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1

T S . T R Ầ N Đ ÌN H T H Ă N G<br /> <br /> ĐẢNG CỘNG SẢN<br /> VIỆT NAM<br /> V0I VIỆC GẢI CÁCH<br /> <br /> NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ nư0c<br /> (Sách chuyên khảo)<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRÍ QUỐC GĨA - s ự THẬT<br /> Hà Nội - 2011<br /> <br /> LỜI NHÀ XUẤT BẢN<br /> <br /> Ngày nay. không chì ò nước la. mà tại n hiểu nước iré n t h ế<br /> giới, cái cách nén h à n h chính dang là một vấn đé m ang tíĩih<br /> toàn cẩu. là dộng lực thủc đẩy lảng cruòng k m h tế. p h á t m ề n<br /> dãn ch ủ và các lình vực cúa đòi sông xă hội.<br /> T ừ nảm 1986, Dâng ta đ ả chu lrương cài cách nền h ành<br /> chính vót n h ữ n g nội dung, phương hướng và giài pháp thự c hiện<br /> cụ ihể, sáng lạo. Từ việc xác dịnh những nguyén n h â n của tình<br /> hinh k h ủ n g hoàng kinh te • xă hội trẳm trọng, cõng tác tổ chửc<br /> c á n bô c h ư a n g a n g t ầ m với v ẻ u cẩu . n h i ệ m v ụ c ủ a c á c h m ạ n g ,<br /> <br /> Dãng đả dể ra một cuộc cải cách Idn về tổ chửc, góp p h ẳ n nâng<br /> cao n ân g lực cho dội ngũ cán bộ quân lý. đõì mói phương thúc và<br /> phung cách làm việc, bổi duõng nhản tài. giảm bói ciẳu môi...<br /> song n h ìn c hu ng bộ máy h à n h chinh vân còn cổng kềnh và<br /> c h ồ n g chéo.<br /> <br /> Tại Dại hội lắn thứ VII. cảì cách nển h à n h chính đã dược<br /> Dàng xác định lả Irọng tám. cỏ tẩm quan trọng đỏi vói ổự phát<br /> t n ể n kinh tẻ' • xã hộ], n h ầm nâng cao hiệu lực và hiệu quà quân<br /> lý cúa Nhà nưở(‘.<br /> Dến Đại hội lẩn th ứ VIII. Dảng r h ủ trương tảng cuòng cái<br /> cách nển h à n h chính n h à nước Irẽn cơ sỏ p h áp luật và tiến h àn h<br /> dổng bộ Irẻn cấc m ặt cái cách thể rhê h à n h chíỉih. lổ chức bộ<br /> máy và xáv dựng, kiện toàn dội ngũ cán bộ, công chức.<br /> <br /> Song cái cách nền h àn h chính mới thực chát cổ r h á l lượng<br /> và gắn với đổi mài kinh t ế • chính Irị, b ál đẩu từ Đạì hộỉ Dáng<br /> lần thử IX. Trong nhiệm kỳ này. Đ áng chù trương đáy m ạn h<br /> déng bộ cẩi cách h à n h chinh, di s â u cảí cách thể chế. dơn guin<br /> hỏa các thủ tục hàn h chinh và thực hiện lốl co c h ế "mộl r ú a '\<br /> tiếp tục đổi mối tổ chức bộ mảy, p h á i h uy dân chú, tá n g cưòng<br /> p h áp chế, thúc đây phái triển kinh lẻ • xà hội,<br /> Nhiệm kỳ Đại hội Đ áng lẩn th ử X, cải cách h à n h chính tỉèp<br /> tục được chủ trọng; các th ủ tục h à n h chính được thỗng n h ấ t và<br /> công khai, dồng thòi dả th í diểm bưốc dầu Việc đỏi mãi vẻ tổ<br /> <br /> chức bộ máy chính quvén à địa phương có hiệu quả.<br /> Trong n h ú n g nàm sàp tới. Đ à n g chù trương tiếp lục đẩy<br /> m ạnh cải cách h à n h chính, n h â i là t h ủ tục h à n h chính; giám<br /> m ạnh và bải bò các loại t h ủ tục h à n h chinh gảy phiền h à cho tố<br /> c h ủ c v à cõng d â n : n â n g Câo n ả n g lực. chá't lư ợ n g x á y d ự n g v à tổ<br /> <br /> chửc thực hiện các cơ chế. chinh sách; đẩv m ạnh xă hội hóa CÁC<br /> loại dịch vụ công p hù hợp vói kinh t ế thị trưòng định hướng xă<br /> hội chủ nghĩa.<br /> Đề giúp b ạn đọc có th êm tàì liệu nghién cứu vể tĩnh vực<br /> này, N h à x uất b ản C hính trị quốc gia • Sự t h ậ t x u ấ t b ản cuốn<br /> <br /> sách chuyén khảo Đ ản g C ộng s ả n V iệt N am vởị v iệ c cải<br /> c á ch n ể n h à n h c h in h nhà nước của TS. Trần Đinh Thảng.<br /> C hủ nhiệm bộ môn Lịch SỪ Dảng, thuộc Học viện Kỷ t h u ộ t<br /> Q u â n aự bién soạn. Nội d u n g cuốn sách tập t r u n g đi s ả u ^ h â n<br /> tích nhửng v ấn để lý luận và thực tiễn vể việc cải cách n én h à n h<br /> <br /> chính nhà nưốc dudì sụ lânh đạo của Đảng, dóng thòi rút ra một<br /> 80 bài học bổ ích.<br /> Xin trán trọng ^ ó i thiệu cuốn âách vói bạn dọc.<br /> T háng 10 n á m 2011<br /> <br /> NHÀ XUẮT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẨU<br /> <br /> Nền h ành chinh nhà nước là bộ p h ận râ’t q u an Irọng<br /> trong cơ cấu n h à nước, là hộ thống bao gồm n h ữ n g vêu tô<br /> về Ihê chê. tổ chức bộ máv. nguồn n h á n lực và các phương<br /> tiện vật chấl. kỷ th u ậ i cần ihiếi dể đảm n h ận chức nảng<br /> tliực’ thi quyển h à n h pháp; q u án lý. điểu h à n h các lĩnh vực<br /> trong dđi sống xã hội và thực thi quyển lực cùa n h á n dân.<br /> N àng lực. quvền lực. hiệu lực của n h à nước xél đến cùng<br /> đều ihể hiện ở hiệu lực. hiệu quà hoạt động của nền h àn h<br /> c h i n h q u ô c gia.<br /> <br /> Hđn nủa t h ế kỳ qua. dưới sự lã n h đạo của Đảng, nền<br /> h à n h chính nưóc la không ngừng được xây dựng và kiện<br /> toàn, dà p h á t huv vai trò. chửc nàng, nhiệm vụ ^ u ả n lý và<br /> diều h à n h dất nước trong sự nghiệp đ ấ u tr a n h giải phóng<br /> dãn tộc. thống n h ấ t đ ấ t nước, xây dựng và bào vệ Tồ quôc<br /> xã hội chú nghĩa. T ừ năm 1986. đất nước bước vào thòi kỳ<br /> đổi mới toàn diện, lấy đổi mói kinh l ế làm trọng tâm.<br /> chuvển nền kinh tê kê hoạch hoá. t ậ p tr u n g q uan liêu,<br /> bao cấp sang nền kinh té ihị Irưòng dịnh hướng xà hội<br /> chủ nghĩa, dã dản dến sự th a y đôi t ấ t yếu về mối q uan hệ,<br /> dối tưỢng. p h ạ m vi. nội dung, cơ chế. phương thức q u ả n lý<br /> và d ậ t ra yêu cầu phải n â n g cao hiệu lực. hiệu q u ả quản<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản