intTypePromotion=1

Cài đặt chương trình KPT3

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
168
lượt xem
11
download

Cài đặt chương trình KPT3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cũng như các chương trình điện toán khác , để có thể tiến hành thực hành việc đầu tiên cài đặt chương trình vào máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt chương trình KPT3

 1. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY CAØI ÑAËT CHÖÔNG TRÌNH KPT3 (KAI’S POWER TOOLS 3) Cuõng nhö caùc chöông trình ñieän toaùn khaùc, ñeå coù theå tieán haønh thöïc haønh vieäc ñaàu tieân caàn phaûi caøi ñaët chöông trình vaøo maùy. Caùc böôùc tieán haønh nhö sau: Tröôùc heát baïn haõy khôûi ñoäng chöông trình Windows. Sau ñoù choïn Start > Run ñeå chaïy file setup trong chöông trình KPT3. Hoäp thoaïi Run xuaát hieän, trong hoäp thoaïi naøy muïc Open xuaát hieän teân file vöøa thöïc hieän tröôùc ñoù.
 2. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo nuùt Browse ñeå chæ ñöôøng daãn ñeán file caøi ñaët chöông trình (file setup.exe). Hoäp thoaïi Browse xuaát hieän, chæ ñöôøng daãn tôùi thö muïc chöùa chöông trình caøi ñaët (muïc Look in), nhaáp ñuùp chuoät vaøo file Setup hay choïn Setup sau ñoù nhaáp chuoät vaøo nuùt Open trong hoäp thoaïi Browse ñeå baét ñaàu caøi ñaët chöông trình. (Ñeåù yù laø khi choïn xong, trong muïc File name xuaát hieän leänh Setup).
 3. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Hoäp thoaïi Run luùc naøy xuaát hieän trôû laïi vôùi ñöôøng daãn tôùi leänh caøi ñaët xuaát hieän trong muïc Open. Baây giôø baïn laïi nhaáp chuoät vaøo nuùt OK trong hoäp thoaïi Run. Hoaëc baïn cuõng coù theå choïn caùch khaùc ñeå môû file caøi ñaët Setup.exe, baèng caùch môû chöông trình Windows Explorer trong Start > Programs. Vaø taïi cöûa soå laøm vieäc Exploring choïn file Setup trong thö muïc Kpt302 hay Kpt3.0 tuøy theo ñóa caøi ñaët. Chuù yù : Neáu menu Start khoâng xuaát hieän treân cöûa soå laøm vieäc, nhaáp vaøo phím Ctrl + Esc sau ñoù nhaáp chuoät phaûi vaøo menu Start. Trong cöûa soå môùi vöøa xuaát hieän nhaáp chuoät traùi choïn Explore.
 4. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Cöûa soå chöông trình caøi ñaët KPT 3 xuaát hieän. Vôùi baûng Welcome, baïn nhaáp chuoät vaøo nuùt Next. Cöûa soå Setup Type xuaát hieän, baïn nhaáp chuoät choïn nuùt Next ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Hoäp thoaïi Choose Directory xuaát hieän, baïn phaûi chæ ñöôøng daãn ñeå baïn ñöa boä loïc KPT3 naøy vaøo trong thö muïc Plug-in cuûa chöông trình Photoshop.
 5. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän beân döôùi trong muïc Drives ñeå choïn ñöôøng daãn. Choïn oå ñóa C chöùa thö muïc Photoshop (ôû ñaây ta choïn oå ñóa C). Chuù yù : Moät thuû thuaät ñeå bieát chöông trình Photoshop ôû ñaâu treân maùy laø duøng chuoät choïn menu Start \ Programs \ Adobe \ Photoshop \ Photoshop 6.0. Khi chuoät choïn ñeán Photoshop 6.0 moät cöûa soå nhoû xuaát hieän beân döôùi cho ta thaáy ñöôøng daãn cuûa chöông trình Photoshop. Neáu treân maùy khoâng xuaát hieän cöûa soå naøy haõy nhaáp chuoät phaûi vaøo bieåu töôïng chöông trình Photoshop 6.0 vaø choïn Properties (nhaáp chuoät traùi) trong cöûa soå môùi xuaát hieän.
 6. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Trong cöûa soå Adobe Photoshop 6.0 properties vöøa xuaát hieän nhìn vaøo muïc Start in ta bieát ñöôïc ñöôøng daãn cuûa leänh thöïc hieän chöông trình Photoshop treân maùy. Neáu maùy cuûa baïn duøng phieân baûn Photoshop khaùc 6.0, caùch thöïc hieän cuõng töông töï.
 7. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Do ñaõ bieát ñöôøng daãn, nhaáp chuoät vaøo thanh cuoän doïc choïn Program Files.
 8. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn trong thö muïc Program Files > Adobe. Choïn tieáp thö muïc Photoshop 6.0
 9. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Choïn Plug-Ins trong thö muïc Photoshop 6.0 töø muïc Directories. Trong muïc Path ta thaáy ñöôøng daãn vöøa choïn xuaát hieän. Nhaáp chuoät choïn nuùt Next trong hoäp thoaïi Choose Directories ñeå tieáp tuïc caøi ñaët. Hoäp thoaïi Check Setup Information xuaát hieän, nhaáp chuoät vaøo nuùt Install ñeå tieáp tuïc. Cöûa soå Kai’s Power Tool 3 Setup xuaát hieän Chöông trình KPT3 baét ñaàu cheùp nhöõng file vaøo heä thoáng cuûa baïn. Moät veät saùng maøu xanh xuaát hieän töø traùi sang phaûi trong hoäp Setup vôùi soá phaàn traêm xuaát hieän cho bieát tieán trình caøi ñaët.
 10. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Sau khi caøi ñaët xong chöông trình xuaát hieän cöûa soå MetaTools Registration Card yeâu ñaêng kyù chöông trình. Baïn neân nhaáp chuoät vaøo nuùt Register Later. Chöông trình luùc naøy ñaõ caøi ñaët xong saün saøng cho pheùp söû duïng. Chuù yù : Caàn phaûi nhôù ñöôøng daãn caøi ñaët cho KPT 3.0 cuõng nhö caùc Plug-ins caøi ñaët sau naøy. Thöôøng ta caøi ñaët ôû trong thö muïc Plug-ins cuûa Photoshop. Neáu khi chaïy Photoshop maø khoâng thöïc hieän ñöôïc Plug-in vöøa caøi ñaët trong trình ñôn Filter haõy choïn laïi ñöôøng daãn trong baøi höôùng daãn ôû phaàn sau.
 11. CAÙC HIEÄU ÖÙNG ÑAËC BIEÄT - HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG KPT 3.0 BIEÂN SOAÏN : PHAÏM QUANG HUY Baïn ñaõ caøi ñaët xong chöông trình KPT3. Böôùc coøn laïi laø tieán haønh thöïc taäp vôùi noù laàn löôït qua caùc chöông.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản