intTypePromotion=1

cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 2

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
109
lượt xem
21
download

cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và hiện trạng hạ tầng thị xã bắc ninh II.1. Điều kiện tự nhiên. II.1.1. Vị trí địa lý, địa hình. Tỉnh Bắc Ninh là một tỉnh thuộc đồng bằng bắc bộ tiếp giáp các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Nguyên, Hà Nội. Có diện tích gần 800 km2, dân số 950.000 người. Thị xã Bắc Ninh nằm ở phía Bắc của tỉnh, diện tích 2.550 ha, dân số 75.500 người (năm 1999). Phía bắc thị xã tiếp giáp với sông Cầu, phía bên kia sông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cải tạo mở rộng hệ thống cấp nước thị xã Bắc Ninh- tỉnh Bắc Ninh, chương 2

  1. chương 2: kh¸i qu¸t ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi vµ hiÖn tr¹ng h¹ tÇng thÞ x· b¾c ninh II.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn. II.1.1. VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh. TØnh B¾c Ninh lµ mét tØnh thuéc ®ång b»ng b¾c bé tiÕp gi¸p c¸c tØnh B¾c Giang, H¶i D-¬ng, H-ng Yªn, Th¸i Nguyªn, Hµ Néi. Cã diÖn tÝch gÇn 800 km2, d©n sè 950.000 ng-êi. ThÞ x· B¾c Ninh n»m ë phÝa B¾c cña tØnh, diÖn tÝch 2.550 ha, d©n sè 75.500 ng-êi (n¨m 1999). PhÝa b¾c thÞ x· tiÕp gi¸p víi s«ng CÇu, phÝa bªn kia s«ng lµ huyÖn ViÖt Yªn tØnh B¾c Giang. PhÝa ®«ng gi¸p x· Kim Ch©n huyÖn QuÕ Vâ, phÝa T©y gi¸p x· Phóc Xuyªn huyÖn Yªn Phong, phÝa Nam gi¸p x· V¨n T-¬ng, Kh¾c NiÖm huyÖn Tiªn S¬n. (Xem b¶n vÏ CTN: 01) ThÞ x· cã to¹ ®é : 1050 . 56’ - 1060. 07’ Kinh ®«ng 200 .76’ - 210 . 10’ VÜ b¾c ThÞ x· B¾c Ninh n»m ë vïng chuyÓn tiÕp tõ ®ång b»ng lªn trung du, cã xen lÉn ®åi nói víi ®é cao tõ 20m ®Õn 60m, ®é nghiªng ®Þa h×nh dèc tõ §«ng B¾c xuèng T©y Nam. ThÞ x· chñ yÕu n»m däc theo quèc lé 1A vµ ®-êng s¾t Hµ Néi - L¹ng S¬n, nªn ph©n thµnh 2 khu râ rÖt theo ®Þa h×nh lµ: Khu vùc cao n»m ë phÝa §«ng B¾c cã h×nh th¸i trung du gåm nhiÒu ®åi thÊp cao ®é tõ 20m - 60m, khu thÊp n»m ë phÝa T©y Nam cã ®Þa h×nh b»ng ph¼ng chñ yÕu lµ ruéng vµ hå ao nhá. II.1.2. KhÝ hËu, thêi tiÕt. ThÞ x· B¾c Ninh n»m trong vïng ®ång b»ng trung du B¾c bé, khÝ hËu ¸ nhiÖt ®íi, giã mïa. Thêi tiÕt nãng, ®é Èm cao, ph©n chia
  2. bèn mïa kh«ng râ rÖt. Mïa xu©n tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 4, thêi tiÕt m¸t mÎ, víi ®Æc tr-ng c¸c ®ît giã mïa ®«ng b¾c xen kÏ kÌm theo m-a phïn. Mïa hÌ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 7, thêi tiÕt nãng n¾ng kÌm c¸c ®ît m-a rµo theo giã mïa ®«ng nam. Mïa thu tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10, thêi tiÕt m¸t mÎ vµ m-a nhiÒu. Mïa ®«ng tõ th¸ng 11 - th¸ng 1 n¨m sau, giã mïa ®«ng b¾c chñ ®¹o, thêi tiÕt l¹nh, kh« hanh. ThÞ x· B¾c Ninh n»m gi÷a Hµ Néi vµ B¾c Giang, kh«ng cã tr¹m ®o khÝ t-îng nªn sö dông sè liÖu khÝ t-îng cña tr¹m Hµ Néi ®Ó tham kh¶o. B¶ng 2.1 - NhiÖt ®é kh«ng khÝ. Hµ Néi NhiÖt ®é trung b×nh n¨m 23.4 NhiÖt ®é trung b×nh cao nhÊt 27.3 NhiÖt ®é trung b×nh thÊp nhÊt 20.5 NhiÖt ®é tuyÖt ®èi cao nhÊt 41.6 NhiÖt ®é tuyÖt ®èi thÊp nhÊt 3.1 NhiÖt ®é cao nhÊt vµo c¸c th¸ng 6,7,8 B¶ng 2.2 - NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng Th¸ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17. 20. 24. 27. 29. 29. 28. 27. 26. 22. 18. T0 C 17 8 5 1 6 7 7 8 9 1 4 3 B¶ng 2.3 - §é Èm kh«ng khÝ. §é Èm t-¬ng ®èi trung b×nh 83% §é Èm thÊp nhÊt tuyÖt ®èi 16%
  3. B¶ng 2.4 - L-îng m-a Hµ Néi L-îng m-a trung b×nh n¨m 1661 L-îng m-a lín nhÊt 10 phót 35,2 L-îng m-a lín nhÊt 30 phót 56,8 L-îng m-a lín nhÊt 60 phót 93,4 L-îng bèc h¬i (mm) trung b×nh n¨m: 950mm. Giã: H-íng giã chñ ®¹o tõ th¸ng 4 -10 lµ h-íng §«ng Nam . H-íng giã chñ ®¹o tõ th¸ng 11 - 3 n¨m sau lµ h-íng §«ng B¾c. II.1.3 ChÕ ®é thuû v¨n. S«ng CÇu b¾t nguån tõ vïng nói Tam §¶o (®Ønh cao 1.326 m) ch¶y qua chî §ån, B¾c C¹n, chî Míi, Th¸i Nguyªn tíi Ph¶ L¹i cã tæng chiÒu dµi 288 km. §o¹n s«ng CÇu ch¶y qua ®Þa phËn thÞ x· B¾c Ninh dµi 5 km, chiÒu réng cña lßng s«ng vµo mïa kh« tõ 60 - 80m, vµo mïa m-a tõ 100 - 120m. B¶ng 2.5 - Mùc n-íc s«ng Mùc n-íc(m) Max TB Min Mïa lò +8.09 +5.62 +3.39 Mïa kh« - +1.44 +1.30 B¶ng 2.6 - L-u l-îng n-íc s«ng: M ax TB M in Q (m 3 /s) 34 90 51 .1 4.3 HÖ sè dßng ch¶y lµ 0,41; Htb= 726cm; q=23 l/s/km2. øng víi c¸c tÇn suÊt (P%), l-u l-îng Q m3/s nh- sau:
  4. B¶ng 2.7 P% 1% 5% 25% 50% 75% 90% 95% Qm3/s 85,6 74,5 61 51,1 41,2 32,1 26,8 II.1.4 §Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n. Vïng nµy chñ yÕu lµ cuéi kÕt, s¹n kÕt, c¸t kÕt, th¹ch anh, bét kÕt, ®¸ phiÕn sÐt, sÐt v«i. C-êng ®é chÞu nÐn  2 kg/cm2. C¸c ®Ønh ®åi cã d¹ng b¸t óp, lo¹i h×nh nµy Ýt bÞ ph©n c¸ch, s-ên tho¶i cã ®é nghiªng tõ 50 - 200, kh«ng cã hiÖn t-îng nøt nÎ, lë, cast¬. N-íc ngÇm cña tÇng chøa n-íc thø nhÊt ë vïng phñ vµ vïng lé cã chiÒu s©u thÕ n»m, diÖn ph©n bè vµ ®Æc tÝnh ¨n mßn kh¸c nhau râ rÖt. ë vïng phñ n-íc ph©n bè réng r·i vµ liªn tôc, chøa c¸c lç hæng cña c¸c trÇm tÝch. Thµnh phÇn chñ yÕu cña c¸c lo¹i trÇm tÝch nµy lµ c¸t, c¸t pha, sÐt, sÐt pha. §é s©u mùc n-íc tõ 0 - 2m, nhiÒu n¬i tõ 2 - 5m. HÇu hÕt chóng cã ®Æc tÝnh ¨n mßn, axit yÕu. Mùc n-íc ngÇm thay ®æi theo mïa, cao nhÊt vµo mïa m-a, thÊp nhÊt vµo mïa kh«. II.2 §iÒu kiÖn Kinh tÕ - X· héi. II.2.1 D©n sè vµ ph©n bè d©n c-. Theo thèng kª n¨m 1999, d©n sè thÞ x· lµ 75.195 ng-êi. Tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn 1.45%, t¨ng d©n sè c¬ häc 0.9%.Trong 5 n¨m trë l¹i ®©y, tû lÖ t¨ng d©n sè tù nhiªn cña thÞ x· cã xu h-íng gi¶m dÇn. B¶ng 2.8 thÓ hiÖn d©n sè vµ tû lÖ t¨ng d©n sè cña thÞ x· tõ n¨m 1995 - 1999 (sè liÖu thèng kª tØnh B¾c Ninh). B¶ng 2.8 - D©n sè thÞ x· B¾c Ninh tõ 1995 - 1999 §¬n vÞ tÝnh: Ng-êi N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 D©n sè 70044 70659 71664 73331 74792
  5. Tû lÖ t¨ng tù nhiªn 13,8 12,7 12,3 11,1 9,2 % Thµnh phÇn d©n sè trung b×nh n¨m 1999 chia theo c¸c khu vùc ®« thÞ, n«ng th«n, theo giíi tÝnh cña c¸c huyÖn, thÞ x· thÓ hiÖn trong b¶ng 2.9 Theo giíi tÝnh, tû lÖ n÷ hiÖn chiÕm 51,2% d©n sè toµn thÞ x·.
  6. B¶ng 2.9 Thµnh phÇn d©n c- B¾c Ninh n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh: Ng-êi Tæng sè Chia theo giíi tÝnh Chia theo khu vùc Nam N÷ Thµnh N«ng thÞ th«n B¾c Ninh 74792 36358 38434 38652 36140 Yªn Phong 138296 67380 70916 12152 126144 QuÕ Vâ 148725 72363 76362 5181 143544 Tiªn Du 125021 60703 64318 9929 115092 Tõ S¬n 115581 57526 58055 3944 111637 ThuËn Thµnh 138973 66411 72562 10412 128561 L-¬ng Tµi 101966 49211 52755 8521 93445 Gia B×nh 101037 48852 52185 0 101037 Theo ®Þa giíi hµnh chÝnh, thÞ x· gåm 5 ph-êng vµ 4 x·. D©n c- ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu, chñ yÕu tËp trung ë c¸c khu vùc gÇn ®-êng quèc lé vµ tØnh lé. Ngoµi ph-êng TiÒn An cã mËt ®é cao, 236 ng-êi/ha; 4 ph-êng cßn l¹i cã mËt ®é trung b×nh 80 - 90 ng-êi/ha. Trong 4 x· ngo¹i thÞ, x· Vò Ninh n»m c¾t ngang thÞ x·, mËt ®é d©n sè 12 - 19 ng-êi/ha. D©n ngo¹i thÞ sèng côm thµnh lµng ë c¸c s-ên ®åi vµ cã ®Õn 32% kh«ng lµm n«ng nghiÖp. Khu vùc ®ang x©y dùng ®« thÞ mËt ®é b×nh qu©n 76 ng./ha. Ph©n bè d©n c- n¨m 2000 thÓ hiÖn trong b¶ng 2.10.
  7. B¶ng 2.10 - Ph©n bè d©n c- thÞ x· B¾c Ninh Tæng sè DiÖn D©n sè MËt ®é Ph-êng x· tÝch Phi N«ng d©n sè Ghi Ng-ê Hé (ha) N.nghiÖ nghiÖ (ng/ha chó i p p ) P. §¸p CÇu 9058 1944 100,5 9058 - 90 Sè hé 0 P. ThÞ CÇu 1270 3314 163,5 11873 833 78 néi thÞ 6 0 P. TiÒn An 8032 1632 34 8032 - 236 9844 hé P. VÖ An 5090 1418 58,63 5090 - 87 P. Ninh X¸ 6606 1536 79,75 5789 817 83 X. Vò 9116 2222 488 3921 5195 19 Ninh X. Kinh 4613 1240 247,5 2588 2025 19 Sè hé B¾c x. Vâ 1121 2726 900,7 1253 9960 12,5 ngo¹i C-êng 3 5 thÞ X. §¹i 8772 1886 674,5 3025 5747 13 8074 Phóc 0 hé Tæng sè 7550 17918 2747, 50629 2487 27,5 6 1 7 B×nh qu©n 4,2 ng/hé
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2