CẢM BIẾN ĐIỀU KHIỂN BA PHA ĐỘNG CƠ cam bien hall

Chia sẻ: Nguyen Quoc Tuan | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:28

0
260
lượt xem
64
download

CẢM BIẾN ĐIỀU KHIỂN BA PHA ĐỘNG CƠ cam bien hall

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm biến Hall, đo dòng điện:cảm biến hall,đo dòng điện Nguyên lý hiệu ứng Hall và cảm biến, có thể xem tại đây. Mạch dùng cảm biến Hall để đo dòng điện chạy qua động cơ, thông qua nguồn 12v chạy qua con cảm biến thực ra nó gây ra hiệu ứng hall về dòng điện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẢM BIẾN ĐIỀU KHIỂN BA PHA ĐỘNG CƠ cam bien hall

 1. Cảm biến Hall, đo dòng điện Từ khóa:cảm biến hall,đo dòng điện Nguyên lý hiệu ứng Hall và cảm biến, có thể xem tại đây. Mạch dùng cảm biến Hall để đo dòng điện chạy qua động cơ, thông qua việc mắc nối tiếp. Lắp mạch Nguồn 12 volt (cực dương) -> công tắc -> 1 đầu động cơ -> ra đầu còn lại của động cơ -> chân IP+ (2 chân IP+ nối chung với nhau số 1,2) -> Chạy qua con cảm biến (Thực ra nó gây hiệu ứng hall bằng dòng điện này)-> về IP- (2 chân này cũng nối với nhau- số 3,4)-> chạy về âm của ác quy (âm nguồn điện). Chân 8 cấp vào 5volt, chân 7 là điện áp ra, nối vào AVR hoặc cái gì tùy bạn, đang test thì nối vào Osciloscope (que đo của máy osciloscope có 2 dây, 1 là mass và 1 là chọc vào điểm cần đo - ở đây là đầu outpủt của cảm biến tức chân 7,)
 2. Sau đó nối tụ Cf vào chân 6, chạy ra mass, mass, nối chân 5 ra mass để cấp nguồn cho cảm biến. Kết quả bạn sẽ được như ý! (theo đúng tỷ lệ sự thay đổi dòng của động cơ và ngõ ra của điện áp ở chân số 7. Bạn cần chuẩn bị 1. -Nguồn ác quy cung cấp cho động cơ (bạn dùng loại bao nhiêu volt thì cần nguồn chừng nấy volt) 2. - Nguồn 5 Volt cho cảm biến (có thể dùng 7805 như bạn trietnguyen đã hướng dẫn để có nguồn 5 volt từ nguồn 12 -15 volt cho động cơ. 3. Tụ 1 MuyFara, nếu nguồn 5 volt mìn rồi mình nghĩ ko cần tụ lọc nguồn 5 volt (trong hình nó chính là cái tụ Cbyp), nhưng cần cái tụ lọc Cf để tín hiệu ra của cảm biến ổn định (bạn nếu làm thực nghiệm sẽ thấy rõ khi bỏ cái tụ này tín hiệu ko còn ổn định, về giá trị có thể chọn theo giá trị của datasheet, mình ko có tụ nhỏ nên dùng con 1muyfara cũng thấy ổn Giới thiệu The Hall effect was discovered by Dr. Edwin Hall in 1879 while he was a doctoral candidate at Johns Hopkins University Hiệu ứng Hall được phát hiện của Tiến sĩ Edwin Hall năm 1879 trong khi ông là một ứng cử viên tiến sĩ tại Đại học Johns Hopkins in Baltimore. ở Baltimore. Hall was attempting to verify the theory of electron flow proposed by Kelvin some 30 years earlier. Hall đã cố gắng xác minh các lý thuyết của dòng điện tử được đề xuất bởi Kelvin khoảng 30 năm trước đó. Dr. Hall Tiến sĩ Hall found when a magnet was placed so that its field was perpendicular to one face of a thin rectangle of gold through which khi tìm thấy một nam châm được đặt để các lĩnh vực của nó là vuông góc với một trong những khuôn mặt của một hình chữ nhật mỏng vàng qua đó current was flowing, a difference in potential appeared at the opposite edges. hiện nay đã chảy, một sự khác biệt trong tiềm năng xuất hiện ở các cạnh đối diện. He found that this voltage was proportional to Ông thấy rằng điện áp này là tỉ lệ thuận với
 3. the current flowing through the conductor, and the flux density or magnetic induction perpendicular to the conductor. hiện chảy qua dây dẫn, và mật độ thông lượng hoặc cảm ứng từ vuông góc với ruột dẫn. Al- Al - though Hall's experiments were successful and well received at the time, no applications outside of the realm of theoretical Hall mặc dù đã được thử nghiệm thành công và cũng đã nhận được vào thời điểm đó, không có ứng dụng bên ngoài các lĩnh vực lý thuyết physics were found for over 70 years. vật lý đã được tìm thấy trong hơn 70 năm. With the advent of semiconducting materials in the 1950s, the Hall effect found its first applications. Với sự ra đời của vật liệu bán dẫn trong những năm 1950, hiệu ứng Hall tìm thấy ứng dụng đầu tiên. However, these were Tuy nhiên, các bị severely limited by cost. nghiêm hạn chế bởi các chi phí. In 1965, Everett Vorthmann and Joe Maupin, MICRO SWITCH Sensing and Control senior de- Năm 1965, Everett Vorthmann và Joe Maupin, Micro Switch thám và Kiểm soát cấp cao de - velopment engineers, teamed up to find a practical, low-cost solid state sensor. kỹ sư velopment, hợp tác đến tìm thấy một thực tế, chi phí thấp cảm biến trạng thái rắn. Many different concepts were examined, but Nhiều khái niệm khác nhau đã được kiểm tra, nhưng they chose the Hall effect for one basic reason: it could be entirely integrated on a single silicon chip. mà họ lựa chọn hiệu ứng Hall cho lý do cơ bản nhất: nó có thể được hoàn toàn tích hợp trên một chip silicon duy nhất. This breakthrough Điều này mang tính đột phá resulted in the first low-cost, high-volume application of the Hall effect, truly solid state keyboards. kết quả là chi phí đầu tiên thấp, khối lượng cao áp dụng hiệu ứng Hall, bàn phím nhà nước thực sự vững chắc. MICRO SWITCH MICRO SWITCH Sensing and Control has produced and delivered nearly a billion Hall effect devices in keyboards and sensor products. Điều khiển cảm biến và đã sản xuất và cung cấp gần một tỷ thiết bị hiệu ứng Hall trong bàn phím và các sản phẩm cảm biến Lý thuyết của hiệu ứng Hall When a current-carrying conductor is placed into a magnetic field, a voltage will be generated perpendicular to both the Khi một dây dẫn thực hiện được đặt vào một từ trường, một điện áp sẽ được tạo ra vuông góc với cả hai current and the field. hiện tại và lĩnh vực này. This principle is known as the Hall effect. Nguyên tắc này được gọi là hiệu ứng Hall. Figure 2-1 illustrates the basic principle of the Hình 2-1 minh họa các nguyên tắc cơ bản c ủa Hall effect. Hiệu ứng Hall. It shows a thin sheet of semicon- Nó cho thấy một tấm mỏng semicon - ducting material (Hall element) through which a ống dẫn vật chất (Hall phần tử) thông qua đó một current is passed. hiện được thông qua. The output connections are Các kết nối đầu ra là perpendicular to the direction of current. vuông góc với hướng hiện tại. When Khi no magnetic field is present (Figure 2-1), current không có từ trường là hiện tại (Hình 2-1), hiện tại distribution is uniform and no potential difference phân phối là thống nhất và sự khác biệt không có tiềm năng is seen across the output. là được thấy trên đầu ra. When a perpendicular magnetic field is present, Khi một vuông góc với từ trường là hiện nay, as shown in Figure 2-2, a Lorentz force is exerted như trong hình 2-2, một lực lượng Lorentz là exerted
 4. on the current. về hiện tại. This force disturbs the current Lực lượng này hiện disturbs distribution, resulting in a potential difference (voltage) across the phân phối, dẫn đến một sự khác biệt tiềm năng (điện áp) trên toàn output. đầu ra. This voltage is the Hall voltage (V Điện áp này là điện áp Hall (V HH ). ). The interaction of the Sự tương tác của magnetic field and the current is shown in equation form as equa- từ trường và hiện nay là hình thức thể hiện trong phương trình như equa - tion 2-1. tion 2-1. Hall effect sensors can be applied in many types of sensing devices. Hiệu ứng Hall cảm biến có thể được áp dụng trong nhiều loại thiết bị cảm biến. If the quantity (parameter) to be sensed incorporates or Nếu tham số (số lượng) để được cảm nhận kết hợp hoặc can incorporate a magnetic field, a Hall sensor will perform the task. có thể kết hợp một từ trường, một cảm biến Hall sẽ thực hiện nhiệm vụ Chương 2 • Cảm biến Hall Effect 4 Honeywell • MICRO SWITCH Sensing and Control 4 Honeywell • Micro Switch thám và Kiểm soát For application help: call 1-800-537-6945 Đối với ứng dụng trợ giúp: gọi 1-800-537-6945 The Hall voltage is proportional to the vector cross product of Điện áp Hall là tỷ lệ thuận với sản phẩm của thập vectơ the current (I) and the magnetic field (B). hiện (I) và trường từ tính (B). It is on the order of Đây là ngày thứ tự của các 7 ∝ v/V 7  v / V ss /gauss in silicon and thus requires amplification for / gauss trong silic và do đó đòi hỏi phải khuếch đại cho practical applications. thực hiện các ứng dụng. Silicon exhibits the piezoresistance effect, a change in elec- Silicon trưng bày tác dụng piezoresistance, một sự thay đổi trong elec - trical resistance proportional to strain. trical kháng tỉ lệ thuận với căng thẳng. It is desirable to Mong muốn minimize this effect in a Hall sensor. giảm thiểu này có hiệu lực trong một cảm biến Hall. This is accomplished by Điều này được thực hiện bởi orienting the Hall element on the IC to minimize the effect of định hướng các phần tử Hall trên vi mạch để giảm thiểu tác động của stress and by using multiple Hall elements. căng thẳng và bằng cách sử dụng nhiều yếu tố Hall. Figure 2-3 shows Hình 2-3 cho thấy two Hall elements located in close proximity on an IC. Hall hai yếu tố vị trí gần trên một vi mạch. They Họ are positioned in this manner so that they may both experi- được định vị theo cách này để họ có thể cả hai experi - ence the same packaging stress, represented by ∆ R. ence sự căng thẳng cùng một bao bì, đại diện bởi ⊗ R. The first Đầu tiên Hall element has its excitation applied along the vertical axis Hall yếu tố kích thích của nó đã được áp dụng dọc theo trục thẳng đứng
 5. and the second along the horizontal axis. và lần thứ hai dọc theo trục ngang. Summing the two Tổng kết hai outputs eliminates the signal due to stress. kết quả đầu ra loại bỏ các tín hiệu do căng thẳng. MICRO SWITCH Hall ICs use two or four elements. Micro Switch Hall IC sử dụng hai hay bốn nguyên tố. Basic Hall effect sensors Cơ bản Hiệu ứng Hall cảm biến The Hall element is the basic magnetic field sensor. Các phần tử Hall là cảm bi ến cơ bản từ trường. It requires signal conditioning to make the output Nó đòi hỏi điều tín hiệu để làm cho sản lượng usable for most applications. có thể sử dụng cho hầu hết các ứng dụng. The signal conditioning Các tín hiệu điều electronics needed are an amplifier stage and tem- điện tử cần có một giai đoạn khuếch đại và tem - perature compensation. perature bồi thường. Voltage regulation is needed Quy định áp là cần thiết when operating from an unregulated supply. khi vận hành từ một nguồn cung cấp không được kiểm soát. Figure Hình 2-4 illustrates a basic Hall effect sensor. 2-4 minh hoạ một cảm biến Hall có hiệu lực cơ bản. If the Hall voltage is measured when no magnetic Nếu điện áp Hall được đo khi không có từ tính field is present, the output is zero (see Figure 2-1). trường là hiện nay, đầu ra là số không (xem hình 2-1). However, if voltage at each output terminal is meas- Tuy nhiên, nếu điện áp đầu ra ở mỗi nhà ga là meas - ured with respect to ground, a non-zero voltage will ured đối với mặt đất, không điện áp bằng không sẽ appear. xuất hiện. This is the common mode voltage (CMV), Đây là điện áp chế độ thông thường (CMV), and is the same at each output terminal. và là thiết bị cuối cùng ở mỗi đầu ra. It is the po- Đây là po - tential difference that is zero. tential sự khác biệt đó là số không. The amplifier shown in Các khuếch đại hiển thị trong Figure 2-4 must be a differential amplifier so as to Hình 2-4 phải là khuếch đại vi sai để amplify only the potential difference – the Hall volt- khuyếch đại chỉ có sự khác biệt tiềm năng - những volt Hall - age. tuổi. The Hall voltage is a low-level signal on the order of Điện áp Hall là một tín hiệu cấp thấp về thứ tự của các 30 microvolts in the presence of a one gauss magnetic 30 microvolts trong sự hiện diện của một gauss từ trường field. cánh đồng. This low-level output requires an amplifier with Điều này-đầu ra mức thấp yêu cầu một khuếch đại với low noise, high input impedance and moderate gain. tiếng ồn thấp, trở kháng đầu vào tăng cao và trung bình.
 6. A differential amplifier with these characteristics can be readily integrated with the Hall element using standard bipolar Một khuếch đại vi sai với những đặc trưng này có thể dễ dàng tích hợp với các phần tử Hall bằng cách sử dụng lưỡng cực chuẩn transistor technology. công nghệ bán dẫn. Temperature compensation is also easily integrated. Nhiệt độ bồi thường cũng dễ dàng tích hợp. As was shown by equation 2-1, the Hall voltage is a function of the input current. Như được hiển thị bằng phương trình 2-1, điện áp Hall là một chức năng của dòng đầu vào. The purpose of the regulator in Figure 2- Mục đích của những điều trong hình 2 -- 4 is to hold this current constant so that the output of the sensor only reflects the intensity of the magnetic field. 4 là để giữ hằng số này hiện tại sao cho đầu ra của cảm biến chỉ phản ánh cường độ của từ trường. As many Như nhiều systems have a regulated supply available, some Hall effect sensors may not include an internal regulator. có một hệ thống cung cấp quy định sẵn, một số hiệu ứng Hall cảm biến có thể không bao gồm một điều nội bộ. II BB VV HH =V=V Figure 2-2 Hall effect principle, magnetic field present Hình 2-2 Hiệu ứng Hall nguyên tắc, từ trường hiện nay Figure 2-3 Hall element orientation Hình 2-3 Hall yếu tố định hướng Figure 2-4 Basic Hall effect sensor Hình cơ bản 2-4 Hiệu ứng Hall cảm biến Page 3 Trang 3 Chapter 2 • Hall Effect Sensors Chương 2 • Cảm biến Hall Effect For application help: call 1-800-537-6945 Đối với ứng dụng trợ giúp: gọi 1-800-537-6945 Honeywell • MICRO SWITCH Sensing and Control 5 Honeywell • Micro Switch thám và Kiểm soát 5 Analog output sensors Analog đầu ra cảm biến The sensor described in Figure 2-4 is a basic ana- Các cảm biến được mô tả trong hình 2-4 là một ana cơ bản log output device. đăng xuất thiết bị. Analog sensors provide an Analog cung cấp một bộ cảm biến output voltage that is proportional to the magnetic sản lượng điện áp đó là tỷ lệ thuận với từ trường field to which it is exposed. lĩnh vực mà nó được tiếp xúc. Although this is a Mặc dù đây là một complete device, additional circuit functions were thiết bị hoàn chỉnh, bổ sung chức năng mạch được added to simplify the application. thêm vào để đơn giản hóa các ứng dụng. The sensed magnetic field can be either positive or Những cảm nhận từ trường có thể là tích cực hoặc negative. tiêu cực. As a result, the output of the amplifier Kết quả là, đầu ra của khuếch đại của
 7. will be driven either positive or negative, thus re- hoặc là sẽ được hướng tích cực hay tiêu cực, do đó tái quiring both plus and minus power supplies. quiring cả cộng với nguồn cung cấp năng lượng và trừ. To Tới avoid the requirement for two power supplies, a tránh các yêu cầu về hai nguồn cung cấp điện, một fixed offset or bias is introduced into the differen- cố định bù đắp hoặc thiên vị được giới thiệu vào các differen - tial amplifier. tial khuếch đại. The bias value appears on the output Giá trị thiên vị sẽ xuất hiện trên các đầu ra when no magnetic field is present and is referred to khi không có từ trường là hiện tại và được gọi as a null voltage. như là một điện áp null. When a positive magnetic field is Khi một từ trường tích cực là sensed, the output increases above the null volt- thọ cảm, sản lượng tăng trên volt null - age. tuổi. Conversely, when a negative magnetic field Ngược lại, khi một tiêu cực từ trường is sensed, the output decreases below the null là thọ cảm, đầu ra giảm xuống dưới đây của null voltage, but remains positive. điện áp, nhưng vẫn còn tích cực. This concept is il- Khái ni ệm này là il - lustrated in Figure 2-5. lustrated trong hình 2-5. The output of the amplifier cannot exceed the Đầu ra của khuếch đại không thể vượt quá limits imposed by the power supply. giới hạn áp đặt bởi các nguồn cung cấp năng lượng. In fact, the Trên thực tế, amplifier will begin to saturate before the limits of khuếch đại sẽ bắt đầu thâ ́m vào trong khi các giới hạn của the power supply are reached. việc cung cấp năng lượng là đạt. This saturation is Bão hòa này là illustrated in Figure 2-5. minh hoạ trong hình 2-5. It is important to note Điều quan trọng cần lưu ý that this saturation takes place in the amplifier and mà bão hòa này diễn ra trong khuếch đại và not in the Hall element. không có trong phần tử Hall. Thus, large magnetic Như vậy, từ trường lớn fields will not damage the Hall effect sensors, but các lĩnh vực sẽ không làm hỏng bộ cảm biến hiệu ứng Hall, nhưng rather drive them into saturation. thay vì lái xe chúng thành bão hòa. To further increase the interface flexibility of the device, an open emitter, open collector, or push- pull transistor is added to Để tăng thêm tính linh hoạt giao diện của thiết bị, một emitter mở, mở ra thu, hoặc push-pull bóng bán dẫn được thêm vào the output of the differential amplifier. đầu ra của khuếch đại vi sai. Figure 2-6 shows a complete analog output Hall effect sensor incorporating all of the Hình 2-6 cho thấy một tương tự hiệu ứng Hall lượng hoàn thành cảm biến kết hợp tất cả các previously discussed circuit functions. thảo luận trước đó chức năng mạch. The basic concepts pertaining to analog output sensors have been established. Các khái ni ệm cơ bản liên quan đến cảm biến đầu ra tương tự đã được thiết lập. Both the manner in which these devices are Cả hai cách trong đó có những thiết bị này là
 8. specified and the implication of the specifications follow. chỉ định và ngụ ý của các chi tiết kỹ thuật làm theo. Output vs. power supply So với sản lượng cung cấp điện characteristics Đặc điểm Analog output sensors are available in voltage Tương tự các cảm biến đầu ra có sẵn trong điện áp ranges of 4.5 to 10.5, 4.5 to 12, or 6.6 to 12.6 phạm vi của 4,5-10,5, 4,5-12, hoặc 6,6-12,6 VDC. VDC. They typically require a regulated supply Họ thường đòi hỏi một nguồn cung cấp quy định voltage to operate accurately. Điện áp hoạt động chính xác. Their output is Đầu ra của họ là usually of the push-pull type and is ratiometric thường của push-pull loại và là ratiometric to the supply voltage with respect to offset and để cung cấp điện áp đối với offset và gain. đạt được. Figure 2-5 Null voltage concept Hình 2-5 Null áp khái niệm Figure 2-6 Simple analog output sensor (SS49/SS19 types) Hình 2-6 đơn giản tương tự cảm biến đầu ra (SS49/SS19 các loại) Figure 2-7 Ratiometric linear output sensor Hình 2-7 Ratiometric tuyến tính đầu ra cảm biến Page 4 Trang 4 Chapter 2 • Hall Effect Sensors Chương 2 • Cảm biến Hall Effect 6 Honeywell • MICRO SWITCH Sensing and Control 6 Honeywell • Micro Switch thám và Kiểm soát For application help: call 1-800-537-6945 Đối với ứng dụng trợ giúp: gọi 1-800-537-6945 Figure 2-7 illustrates a ratiometric analog sensor that accepts a Hình 2-7 minh ho ạ m ột c ảm biến tương tự ratiometric chấp nhận một 4.5 to 10.5 V supply. 4,5-10,5 V cung cấp. This sensor has a sensitivity (mV/Gauss) Cảm bi ến này có độ nhạy (mV / Gauss) and offset (V) proportional (ratiometric) to the supply voltage. và bù đắp (V) theo tỷ lệ (ratiometric) để cung cấp điện áp. This device has “rail-to-rail” operation. Thiết bị này có "đường sắt-to-rail" ho ạt động. That is, its output Nghĩa là, sản lượng của nó varies from almost zero (0.2 V typical) to almost the supply thay đổi từ gần như số không (0,2 V điển hình) để cung cấp hầu hết các voltage (Vs - 0.2 V typical). điện áp (Vs - 0,2 V điển hình). Transfer Function Chức năng chuyển nhượng The transfer function of a device describes its output in terms Chức năng chuyển giao các thi ết bị đầu ra của một mô tả về of its input. của đầu vào của nó. The transfer function can be expressed in terms of Chức năng chuyển giao có thể được thể hiện trong điều khoản của either an equation or a graph. hoặc là một phương trình hoặc một đồ thị. For analog output Hall effect Đối tác dụng tương tự Hall lượng sensors, the transfer function expresses the relationship be- cảm bi ến, chức năng chuyển thể hiện mối quan hệ được - tween a magnetic field input (gauss) and a voltage output. tween một đầu vào từ trường (gauss) và một điện áp đầu ra. The Cái
 9. transfer function for a typical analog output sensor is illus- chuyển giao chức năng cho m ột cảm biến đầu ra tương tự điển hình là illus - trated in Figure 2-8. trated trong hình 2-8. Equation 2-2 is an analog approximation of the transfer function for the sensor. 2-2 là một phương trình xấp xỉ tương tự của các chức năng chuyển giao cho các cảm biến. VV out ngoài (Volts) = (6.25 x 10 (Volts) = (6,25 x 10 -4 -4 x Vs)B + (0.5 x Vs) (2-2) x Vs) B + (0,5 x Vs) (2-2) -640 < B(Gauss) < +640 -640
 10. over its span, in practice, no sensor is perfectly linear. trên span của nó, trong thực tế, không có bộ cảm biến là hoàn toàn tuyến tính. The Cái specification linearity defines the maximum error that re- đặc tả linearity xác định l ỗi t ối đa mà tái sults from assuming the transfer function is a straight line. sults từ giả định chức năng chuyển giao là một đường thẳng. Honeywell's analog output Hall effect sensors are preci- Analog đầu ra của Honeywell, cảm biến Hall có hiệu lực được Preci - sion sensors typically exhibiting linearity specified as - sion cảm biến thường trưng bày linearity quy định như -- 0.5% to -1.5% (depending on the listing). 0,5% tới -1,5% (tùy thuộc vào danh sách này). For these de- Đối với những de - vices, linearity is measured as the difference between tệ nạn, linearity được đo như là sự khác biệt giữa actual output and the perfect straight line between end sản lượng thực tế và đường thẳng hoàn hảo giữa kết thúc points. điểm. It is given as a percentage of the span. Nó cần được coi là một tỷ lệ phần trăm của khoảng này. The basic Hall device is sensitive to variations in tem- Hội trường thiết bị cơ bản là nhạy cảm với các biến thể trong tem - perature. perature. Signal conditioning electronics may be Tín hiệu điện tử có thể được điều incorporated into Hall effect sensors to compensate for kết hợp với bộ cảm biến hiệu ứng Hall để bù đắp cho these effects. những hiệu ứng này. Figure 2-9 illustrates the sensitivity shift over Hình 2-9 minh hoạ sự chuyển đổi nhạy cảm hơn temperature for the miniature ratiometric linear Hall effect sensor. nhiệt độ cho thu nhỏ ratiometric cảm biến tuyến tính hiệu lực Hall. -640 -640 -5.0 -5,0 -7.5 -7,5 -10.0 -10,0 -320 -320 -2.5 -2,5 00 7.5 7,5 Output Voltage Điện áp đầu ra (VOLTS) (VOLTS) 2.5 2,5 5.0 5,0 10.0 10,0 Input Magnetic Nhập từ Field (GAUSS Field (Gauss 320 320 640 640 Vs=8v Vs = 8V VV
 11. ss =5v = 5v Vs=10v Vs = 10V Voltage Điện áp Magnetic Field Magnetic Field Sensor Cảm biến Figure 2-8 Transfer function . Hình 2-8 Chuyển chức năng. . . . . Analog output sensor Analog đầu ra cảm biến % SHIFT FROM % SHIFT TỪ 25 C VALUE 25 C GIÁ TRỊ 66 44 20 20 40 40 60 60 80 80 min min TEMPERATURE (C) NHIỆT (C) 120 120 100 100 typ typ max max -6 -6 60 60 -40 -40 20 20 00 -4 -4 -2 -2 22 Figure 2-9 Sensitivity shift versus temperature Hình 2-9 Độ nhạy thay đổi so với nhiệt độ Page 5 Trang 5 Chapter 2 • Hall Effect Sensors Chương 2 • Cảm biến Hall Effect For application help: call 1-800-537-6945 Đối với ứng dụng trợ giúp: gọi 1-800-537-6945 Honeywell • MICRO SWITCH Sensing and Control 7 Honeywell • Micro Switch thám và Kiểm soát 7 Digital output sensors Kỹ thuật số đầu ra cảm biến The preceding discussion described an analog output sensor Các cuộc thảo luận trước miêu tả một cảm biến đầu ra analog as a device having an analog output proportional to its in- như là một thiết bị có một tỉ lệ thuận với sản lượng tương tự tại của nó - put. đặt. In this section, the digital Hall effect sensor will be Trong phần này, hội trường kỹ thuật số hiệu ứng cảm biến sẽ được examined. kiểm tra. This sensor has an output that is just one of two Cảm biến này có một đầu ra mà chỉ là một trong hai
 12. states: ON or OFF. trạng thái: hoặc TẮT. The basic analog output device illus- Các thiết bị đầu ra tương tự cơ bản illus - trated in Figure 2-4 can be converted into a digital output trated trong hình 2-4 có thể được chuyển đổi thành một lượng kỹ thuật số sensor with the addition of a Schmitt trigger circuit. cảm biến với việc bổ sung một mạch Schmitt trigger. Figure Hình 2-10 illustrates a typical internally regulated digital output 2-10 minh hoạ một sản lượng điển hình trong nội bộ quy định kỹ thuật số Hall effect sensor. Hiệu ứng Hall cảm biến. The Schmitt trigger compares the output of the differential Việc kích hoạt Schmitt so sánh sản lượng của các phân amplifier (Figure 2-10) with a preset reference. khuếch đại (hình 2-10) với một tham chiếu cài sẵn. When the Khi amplifier output exceeds the reference, the Schmitt trigger khuếch đại vượt quá sản lượng tham khảo, các kích hoạt Schmitt turns on. bật. Conversely, when the output of the amplifier falls Ngược lại, khi đầu ra c ủa khuếch đại của té ngã below the reference point, the output of the Schmitt trigger dưới đây là điểm tham chiếu, đầu ra của Schmitt trigger turns off. tắt. Hysteresis is included in the Schmitt trigger circuit for jitter-free Từ trễ được bao gồm trong các mạch kích hoạt Schmitt cho jitter-Việt switching. chuyển đổi. Hysteresis results from two distinct reference values Từ trễ kết quả từ hai giá trị tham khảo khác biệt which depend on whether the sensor is being turned ON or OFF. trong đó phụ thuộc vào việc bộ cảm biến này đang được bật hoặc tắt. Transfer function Chuyển chức năng The transfer function for a digital output Hall effect sensor in- Chức năng chuyển giao cho m ột cảm biến đầu ra có hiệu lực kỹ thuật số tại Hall - corporating hysteresis is shown in Figure 2-11. corporating hysteresis được hi ển thị trong hình 2-11. The principal input/output characteristics are the operate point, Hiệu trưởng đầu vào / đầu ra là các đặc điểm hoạt động điểm, release point and the difference between the two or differential. điểm phát hành và sự khác biệt giữa hai hoặc vi sai. As the magnetic field is increased, no change in the sensor out- Khi từ trường được tăng lên, không có thay đổi trong bộ cảm biến ra - put will occur until the operate point is reached. đặt sẽ xảy ra cho đến khi vận hành là điểm đạt được. Once the Một khi operate point is reached, the sensor will change state. điểm hoạt động đạt, cảm biến sẽ thay đổi trạng thái. Further Xa hơn increases in magnetic input beyond the operate point will have tăng đầu vào từ trường ngoài các hoạt động sẽ có điểm no effect. không có hiệu lực. If magnetic field is decreased to below the operate Nếu từ trường giảm xuống dưới đây là những hoạt động
 13. point, the output will remain the same until the release point điểm, sản lượng sẽ vẫn giữ nguyên cho đến thời điểm phát hành is reached. được đạt tới. At this point, the sensor's output will return to Vào lúc này, của c ảm biến đầu ra sẽ trở lại its original state (OFF). tình trạng ban đầu của nó (OFF). The purpose of the differential be- Mục đích của việc được phân - tween the operate and release point (hysteresis) is to tween các ho ạt động và phát hành đi ểm (hysteresis) là để eliminate false triggering which can be caused by minor loại bỏ các sai kích hoạt mà có thể được gây ra bởi vị thành niên variations in input. các biến thể trong đầu vào. As with analog output Hall effect sensors, an output tran- Cũng như với bộ cảm biến đầu ra tương tự hiệu ứng Hall, một tran ra - sistor is added to increase application flexibility. sistor được thêm vào để tăng tính linh ho ạt ứng dụng. This Cái này output transistor is typically NPN (current sinking). sản lượng bán dẫn thường NPN (hiện tại chìm). See Nhìn Figure 2-12. Hình 2-12. The features and benefits are examined in de- Các tính năng và lợi ích được kiểm tra trong de - tail in Chapter 4. đuôi trong Chương 4. The fundamental characteristics relating to digital output Các đặc điểm cơ bản liên quan đến sản lượng kỹ thuật số sensors have been presented. cảm biến đã được trình bày. The specifications and the Các chi tiết kỹ thuật và các effect these specifications have on product selection follows. các thông số kỹ thuật có hi ệu lực vào lựa chọn sản phẩm sau Khái niệm về cảm biến Hall Cảm biến dựa trên sự tác động qua lại giữa các điện tích chuyển động và từ trường bên ngoài. Khi một e chuyển động qua từ trường sẽ tạo ra 1 lực F =qvB , q: điện tích, v : vận tốc, B: độ từ cảm, F :hướng lực. Cảm biến hall như một mạng 4 cửa được chế tạo dưới dạng 1 tấm mỏng bán dẫn. Trong đó T_T được mắc vào nguồn, X_X hai cực áp. Khi đặt cảm biến vuông góc với bề mặt chuyển đổi một từ trường thì giữa 2 cức X_X xuất hiện 1 hiệu thế Hall e=KBI. Nếu B tỷ lệ với U rơi trên tải, I là dòng đi qua phụ tải Zl. Như vậy e=KUI=KP . Tuy nhiên có nhược điểm là sai số lớn. Hiệu ứng Hall
 14. Từ Wikipedia tiếng Việt Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm Hiệu ứng Hall sơ đồ, hiển thị điện tử lưu lượng (chứ không phải là quy ước hiện hành). Legend: 1. Điện tử (không thông thường hiện nay!) 2. Hall nguyên tố, hoặc cảm biến Hall 3. Nam châm 4. Từ trường 5. Nguồn điện http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/c/cf/Hall-effect.png/150px-Hall-effect.png Mô tả Trong bản vẽ "A", yếu tố Hall này mang một tính tiêu cực tại cạnh đầu (symbolised bởi màu xanh) và tích cực tại cạnh thấp (màu đỏ). Trong "B" và "C", hoặc là dòng điện hoặc trường từ tính là đảo ngược, gây ra sự phân cực để đảo ngược. Đảo ngược cả hai lĩnh vực hiện tại và từ trường (vẽ "D") gây ra các yếu tố Hall để một lần nữa giả định một khoản phí tiêu cực ở rìa phía trên. Hiệu ứng Hall là việc sản xuất một sự khác biệt điện áp (hiệu điện thế Hall) trên một dây dẫn điện, ngang với một dòng điện trong dây dẫn và một từ trường vuông góc với hiện hành. Edwin Hall phát hiện này có hiệu lực vào năm 1879 [1]. Hội trường được định nghĩa là hệ số tỷ lệ của điện trường gây ra cho sản phẩm của mật độ hiện tại và các lĩnh vực được áp dụng từ tính. Nó là một đặc tính của vật liệu mà từ đó dẫn đã được, như là giá trị của nó phụ thuộc vào loại, số lượng và tài sản của nhà cung cấp tính có cấu thành hiện tại. Nội dung * 1 Discovery * 2 Lý thuyết o 2,1 Hiệu ứng Hall trong bán dẫn o 2,2 ứng dụng công nghệ
 15. o 2,3 Hiệu ứng Hall lượng tử o 2,4 Spin Hiệu ứng Hall o 2,5 Hiệu ứng Hall lượng tử spin o 2,6 Anomalous Hiệu ứng Hall o 2,7 Hiệu ứng Hall trong khí ion hóa * 3 Ứng dụng o 3,1 Ưu điểm trên các phương pháp khác + 3.1.1 Ferrite toroid Hiệu ứng Hall hiện transducer + 3.1.2 Split-vòng kẹp trên cảm biến o 3,2 Analog nhân o 3,3 hiện tại cảm biến o 3,4 Vị trí và cảm biến chuyển động + 3.4.1 Ô tô đánh lửa và phun nhiên liệu + 3.4.2 Bánh xe xoay cảm biến + 3.4.3 tơ điện điều khiển + 3.4.4 Công nghiệp ứng dụng o 3,5 Tàu vũ trụ đẩy * 4 Hiệu quả Corbino * 5 Xem thêm * 6 Tham khảo * 7 Liên kết ngoài [sửa] Khám phá Hiệu ứng Hall được phát hiện năm 1879 bởi Edwin Herbert Hall, trong khi làm việc trên văn bằng tiến sĩ của mình tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ. Phép đo của ông về hiệu quả sản xuất nhỏ trong bộ máy đã được sử dụng là một thử nghiệm tour de force, thực hiện 18 năm trước khi điện tử đã được phát hiện. [sửa] Lý thuyết Hiệu ứng Hall đi về do bản chất của hiện trong một dây dẫn. Hiện nay bao gồm các phong trào của nhiều nhà cung cấp tính nhỏ, thường là các điện tử, lỗ, hoặc cả hai. Di chuyển phí một lực lượng kinh nghiệm, được gọi là lực Lorentz, khi một từ trường hiện nay là không song song với chuyển động của họ [2]. Khi đó từ trường vắng mặt, những chi phí thực hiện theo một khoảng thẳng, 'dòng đường dẫn sight'. Tuy nhiên, khi một lĩnh vực vuông góc với từ trường được áp dụng, con đường cong của họ là để tích lũy chi phí di chuyển trên một mặt của vật liệu. Điều này lá phí bằng nhau và đối diện tiếp xúc trên mặt khác, trong đó có một sự khan hiếm phí điện thoại di động. Kết quả là một phân phối không đối xứng của mật độ phí trên là yếu tố Hall rằng vuông góc với đường dây của cả hai con đường nhìn 'và các lĩnh vực được áp dụng từ tính. Tách phí thiết lập một điện trường đối kháng lại di chuyển phí hơn nữa, do đó, một tiềm năng ổn định điện tích tụ càng lâu càng phí là chảy. Hall-effect.png (Hình ảnh này hiển thị những chi phí ở bên sai) Đối với một kim loại đơn giản mà chỉ có một loại phí tàu sân bay (electron) điện áp Hall VH
 16. được cho bởi V_H = \ frac (-IB) (dne) nơi tôi là hiện nay trên chiều dài tấm, B là mật độ thông lượng từ trường, d là độ sâu của tấm này, e là phí điện tử, và n là mật độ tàu sân bay miễn phí của hãng điện tử. Các Hall hệ số được định nghĩa là R_H = \ frac (E_y) (j_xB) nơi j là mật độ hiện tại của hãng điện tử. Trong đơn vị SI, điều này sẽ trở thành R_H = \ frac (E_y) (j_xB) = \ frac (dV_H) (IB) =- \ frac (1) (ne) Kết quả là, các hiệu ứng Hall là rất hữu dụng như một phương tiện để đo lường hoặc mật độ tàu sân bay hoặc các trường từ tính. Một trong những tính năng rất quan trọng của hiệu ứng Hall là nó phân biệt giữa chi phí tích cực di chuyển theo một hướng tiêu cực và chi phí di chuyển ở đối diện. Hiệu ứng Hall được cung cấp các bằng chứng đầu tiên thực tế rằng dòng điện trong kim loại được thực bằng cách di chuyển các điện tử, không phải bởi proton. Hiệu ứng Hall cũng cho thấy rằng trong một số chất (đặc biệt là chất bán dẫn p-type), nó thích hợp hơn để suy nghĩ của như hiện tích cực "lỗ" chuyển động hơn là điện tử tiêu cực. Một nguồn phổ biến của sự nhầm lẫn với các hiệu ứng Hall là lỗ di chuyển sang trái thực sự electron di chuyển về bên phải, do đó, một trong những dấu hiệu hy vọng sẽ cùng của hội trường cho cả hai hệ số electron và lỗ. Tuy nhiên, các electron thực tế tương ứng với các "lỗ hư cấu" có tiêu cực đại chúng có hiệu quả, và vì vậy là chệch hướng theo hướng đối diện [3] Cần chú ý rằng mặc dù inhomogeneity mẫu có thể dẫn đến việc ký giả mạo của các hiệu ứng Hall, ngay cả trong cấu hình lý tưởng van der Pauw của điện cực. Ví dụ, tích cực có hiệu lực Hall đã được quan sát thấy trong bán dẫn loại rõ ràng n-[4]. [sửa] Hiệu ứng Hall trong bán dẫn Khi một dòng mang bán dẫn được giữ trong một từ trường, phí tàu sân bay của các kinh nghiệm bán dẫn một lực lượng trong một hướng vuông góc với từ trường và hiện tại. Ở trạng thái cân bằng, điện áp một xuất hiện ở cạnh chất bán dẫn. Công thức đơn giản cho Hall hệ số như ở trên trở nên phức tạp hơn trong bán dẫn, nơi các tàu sân bay nói chung là cả hai electron và lỗ mà có thể có mặt ở nồng độ khác nhau và có mobilities khác nhau. Đối với lĩnh vực vừa phải từ các Hall hệ số là [5] R_H = \ frac (-n \ mu_e ^ 2 + p \ mu_h ^ 2) (e (n \ mu_e + p \ mu_h) ^ 2) trong đó \, n là nồng độ điện tử, \, tập trung p lỗ, \, \ mu_e các tính di động điện tử, \, \ mu_h các động lỗ và \ e, giá trị tuyệt đối của tính điện tử.
 17. Đối với các trường lớn áp dụng biểu thức đơn giản tương tự mà cho một loại tàu sân bay duy nhất nắm giữ. R_H = \ frac ((p-nb ^ 2)) (e (p + nb) ^ 2) với b = \ frac (\ mu_e) (\ mu_h) [sửa] ứng dụng công nghệ Hall cảm biến có hiệu lực có sẵn từ một số nhà sản xuất khác nhau, và có thể được sử dụng trong các bộ cảm biến khác nhau như xoay cảm biến tốc độ, chất lỏng chảy cảm biến, bộ cảm biến hiện nay, và bộ cảm biến áp suất. Các ứng dụng khác có thể được tìm thấy trong một số súng airsoft điện và trên gây nên súng paintball Electropneumatic, cũng như điện thoại thông minh hiện tại, và một số hệ thống định vị toàn cầu. [sửa] Hiệu ứng Hall lượng tử Bài chi tiết: Hiệu ứng Hall lượng tử Đối với một hệ thống điện tử hai chiều có thể được sản xuất tại một MOSFET. Trong sự hiện diện của sức mạnh lớn, từ trường và nhiệt độ thấp, người ta có thể quan sát Hiệu ứng Hall lượng tử, là quantization của hiệu điện thế Hall. [sửa] Spin Hiệu ứng Hall Bài chi tiết: Spin Hiệu ứng Hall Hiệu ứng Hall spin bao gồm trong sự tích tụ quay về bên ranh giới của một hiện tại mang mẫu. Không có từ trường là cần thiết. Nó đã được dự báo bởi M.I. Dyakonov và V.I. Perel năm 1971 và quan sát thực nghiệm hơn 30 năm sau đó, cả hai trong bán dẫn và kim loại, tại cryogenic cũng như ở nhiệt độ phòng. [sửa] Hiệu ứng Hall lượng tử spin Bài chi tiết: Hiệu ứng Hall lượng tử Spin Đối với giếng lượng tử HgTe hai chiều với spin-quỹ đạo coupling mạnh, trong lĩnh vực từ số không, ở nhiệt độ thấp, các hiệu ứng Hall lượng tử Spin gần đây đã được quan sát thấy. [sửa] Anomalous Hiệu ứng Hall Trong vật liệu sắt từ (paramagnetic và vật liệu trong một từ trường), các điện trở suất Hall bao gồm một sự đóng góp bổ sung, được gọi là hiệu ứng Hall anomalous (hoặc hội trường bất thường có hiệu lực), mà phụ thuộc trực tiếp trên từ hóa của vật liệu, và thường lớn hơn nhiều hơn so với hiệu ứng Hall thường. (Lưu ý rằng điều này có hiệu lực không phải là do sự đóng góp của các từ hóa đến từ trường tổng số) Mặc dù một hiện tượng được công nhận tốt, vẫn còn tranh cãi về nguồn gốc của nó trong các tài liệu khác nhau.. The anomalous Hall có hiệu lực có thể là một (extrinsic rối loạn liên quan) có hiệu lực do spin-tán xạ phụ thuộc của các nhà cung cấp tính, hoặc có hiệu lực một nội tại có thể được mô tả trong điều kiện của giai đoạn Berry có hiệu lực trong không gian đà tinh thể (k-không gian ). [6] [sửa] Hiệu ứng Hall trong khí ion hóa (Xem sự bất ổn định electrothermal)
 18. Hiệu ứng Hall trong một khí ion hóa (plasma) là đáng kể khác với hiệu ứng Hall trong chất rắn (nơi mà các tham số Hall luôn luôn là rất kém đến sự thống nhất). Trong huyết tương một, tham số Hall có thể mất bất kỳ giá trị. Tham số Hall, β, trong huyết tương một là tỷ lệ giữa gyrofrequency điện tử, Ωe, và electron-nặng hạt va chạm tần số, ν: \ beta = \ frac (\ Omega_e) (\ nu) = \ frac (eB) (m_e \ nu) ở đâu e là tiểu học phí (khoảng 1,6 × 10-19 C) B là từ trường (trong teslas) tôi là khối lượng điện tử (khoảng 9,1 × 10-31 kg). Tham số Hall giá trị gia tăng với cường độ từ trường. Thể chất, các trajectories của electron được cong bởi lực Lorentz. Tuy nhiên khi các tham số Hall thấp, chuyển động của họ giữa hai cuộc gặp với các hạt nặng (trung tính hoặc ion) gần như là tuyến tính. Nhưng nếu tham số Hall là cao, các phong trào điện tử có độ cong cao. Các véc tơ mật độ hiện tại, J, là không có nhiều colinear với véc tơ điện trường, E. Hai vectơ J và E làm cho các góc Hall, θ, mà còn cung cấp cho các tham số Hall: β = tan (θ) [sửa] Các ứng dụng Hall thiết bị hiệu quả sản xuất một mức tín hiệu rất thấp và vì thế cần phải khuếch đại. Trong khi thích hợp cho các dụng cụ phòng thí nghiệm, các ống chân không có sẵn khuếch đại trong nửa đầu của thế kỷ 20 đã quá đắt, năng lượng tiêu thụ, và không đáng tin cậy cho các ứng dụng hàng ngày. Chỉ với sự phát triển của các chi phí thấp mạch tích hợp có cảm biến hiệu ứng Hall trở nên thích hợp cho các ứng dụng hàng loạt. Rất nhiều các thiết bị bán như là cảm biến Hall có hiệu lực trong thực tế, có chứa cả các cảm biến mô tả ở trên cao và đạt được một mạch tích hợp (IC) khuếch đại trong một gói duy nhất. Tiến bộ gần đây đã dẫn đến việc bổ sung các ADC (Analog to Digital) chuyển đổi và tôi ² C (Inter-mạch tích hợp giao thức giao tiếp) vi mạch để kết nối trực tiếp cho tôi một vi điều khiển / O port đang được tích hợp vào một gói duy nhất. Reed chuyển động cơ điện sử dụng có hiệu lực hội trường vi mạch là một ứng dụng khác. Thăm dò Hall thường được sử dụng để đo từ trường, hoặc kiểm tra nguyên liệu (như ống hoặc đường ống) bằng cách sử dụng các nguyên tắc của rò rỉ thông lượng từ tính. [sửa] Những thuận lợi hơn các phương pháp khác Hall thiết bị có hiệu lực một cách thích hợp khi đóng gói được miễn dịch với bụi, bụi đất, bùn, và nước. Những đặc điểm làm cho Hall thiết bị có hiệu lực tốt hơn cho vị trí cảm biến hơn có nghĩa là thay thế như cảm biến quang học và điện. Hall cảm biến hiện hành, có hiệu lực nội bộ khuếch đại mạch tích hợp. 8 mm mở. Zero điện
 19. áp đầu ra hiện nay là nữa đường giữa điện áp cung cấp mà duy trì một phân 4-8 volt. Không phải số không phản ứng hiện nay là tỷ lệ thuận với điện thế cung cấp và là tuyến tính đến 60 amperes cho cụ thể (25 Một thiết bị). Khi dòng điện tử thông qua một dây dẫn, một từ trường được sản xuất. Như vậy, có thể để tạo ra một không liên hệ với bộ cảm biến hiện hành. Thiết bị này có ba nhà ga. Một cảm biến áp được áp dụng trên toàn hai nhà ga và thứ ba cung cấp điện áp tỷ lệ thuận với hiện tại đang được cảm nhận. Điều này có một số lợi thế, không kháng cự thêm (một shunt, yêu cầu cho các phương pháp phổ biến nhất cảm biến hiện hành) cần được lắp vào mạch chính. Ngoài ra, hiện nay trên đường dây điện áp để được cảm nhận không được truyền đến bộ cảm biến, trong đó tăng cường sự an toàn của thiết bị đo lường. [sửa] Ferrite toroid Hiệu ứng Hall biến năng hiện tại Hall cảm biến có thể phát hiện các lĩnh vực từ tính dễ dàng đi lạc, kể cả đó của trái đất, để họ làm việc cũng như la bàn điện tử: nhưng điều này cũng có nghĩa là các lĩnh vực đi lạc có thể cản trở các phép đo chính xác của các lĩnh vực từ tính nhỏ. Để giải quyết vấn đề này, cảm biến Hall thường được tích hợp với từ trường che chắn của một số loại. Ví dụ, một Hall cảm biến tích hợp vào một vòng ferrite (như được hiển thị) có thể giảm bớt các lĩnh vực phát hiện sai lệch bởi một nhân tố của 100 hoặc tốt hơn (như các lĩnh vực từ bên ngoài hủy bỏ qua vòng, đưa ra không có thông dư từ). Cấu hình này cũng cung cấp một sự cải tiến trong tín hiệu-to-noise ratio và các hiệu ứng trôi dạt trên 20 lần so với một thiết bị Hall trọc. Phạm vi của một bộ cảm biến feedthrough cho có thể kéo dài trở lên và xuống bằng dây thích hợp. Để mở rộng phạm vi cho dòng thấp hơn, lần lượt nhiều của các dây hiện thực-có thể được thực hiện thông qua việc mở. Để mở rộng phạm vi cho dòng cao hơn, một divider hiện tại có thể được sử dụng. Divider Việc chia tách hiện trên hai dây khác nhau chiều rộng và dây mỏng hơn, mang theo một tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số hiện nay, đi qua cảm biến. Nguyên tắc tăng số cuộn dây dẫn điện phải mất khoảng một lõi ferrite là được hiểu rõ, mỗi lần lượt có hiệu lực của nhân các đo lường hiện dưới. Thường thì những lần lượt bổ sung được thực hiện bởi một yếu trên PCB. CZV [sửa] vòng kẹp Split-về cảm biến Một biến thể trên các bộ cảm biến vòng sử dụng một bộ cảm biến được chia clamped vào đường dây cho phép các thiết bị được sử dụng trong các thiết bị kiểm tra tạm thời. Nếu được sử dụng trong một tiến trình cài đặt thường trú, một cảm biến chia cho phép các dòng điện để được kiểm tra mà không cần tháo gỡ những mạch hiện có. [sửa] Analog nhân Đầu ra là tỉ lệ thuận với cả hai trường được áp dụng từ trường và cảm biến điện áp được áp dụng. Nếu từ trường được áp dụng bởi một solenoid, đầu ra cảm biến là tỉ lệ thuận với sản phẩm của hiện thông qua các solenoid và bộ cảm biến điện áp. Vì hầu hết các ứng dụng đòi hỏi tính toán đã và đang thực hiện bằng cách nhỏ (thậm chí nhỏ) máy tính kỹ thuật số, các ứng dụng hữu ích còn lại nằm trong quyền lực cảm biến, kết hợp với hiện tại cảm biến điện áp cảm biến trong một thiết bị có hiệu lực đơn Hall. [sửa] hiện tại cảm biến
 20. Bởi cảm biến hiện cung cấp để tải và sử dụng điện áp dụng của thiết bị như là một điện thế cảm biến có thể xác định quyền lực ăn chơi bằng một thiết bị. [sửa] Vị trí và cảm biến chuyển động Hiệu ứng Hall thiết bị sử dụng trong các chuyển động và cảm biến chuyển động chuyển mạch giới hạn có thể cung cấp tăng cường độ tin cậy trong các môi trường khắc nghiệt. Vì không có di chuyển các bộ phận liên quan trong bộ cảm biến hoặc nam châm, điển hình là tuổi thọ cải thiện so với các thiết bị chuyển mạch truyền thống cơ điện. Ngoài ra, bộ cảm biến và điện từ có thể được đóng gói trong một vật liệu bảo vệ thích hợp. [sửa] Ô tô đánh lửa và phun nhiên liệu Thường được sử dụng trong các nhà phân phối cho thời gian đánh lửa (và trong một số loại cảm biến trục cam quây và vị trí cho thời gian xung tiêm, tốc độ cảm biến, vv) hiệu ứng Hall cảm biến được sử dụng như một sự thay thế trực tiếp cho các điểm tắc cơ khí trước đó được sử dụng trong các ứng dụng ô tô. Sử dụng nó như một thiết bị thời gian đánh lửa trong nhà phân phối các loại khác nhau như sau. Một văn phòng phẩm nam châm vĩnh viễn và chip bán dẫn có hiệu lực Hall được gắn bên cạnh nhau cách nhau bằng một khoảng cách không khí, tạo thành các bộ cảm biến hiệu ứng Hall. Một cánh quạt bằng kim loại bao gồm các cửa sổ và các tab được gắn vào một trục và sắp xếp để trong quá trình luân chuyển trục, các cửa sổ và tab đi qua khoảng cách không khí giữa các nam châm vĩnh viễn và Hall chip bán dẫn. Điều này có hiệu quả và lá chắn exposes chip Hall đến trường nam châm vĩnh viễn của tương ứng để xem một tab hoặc cửa sổ là đi qua mặc dù bộ cảm biến Hall. Cho các mục đích thời gian đánh lửa, các cánh quạt kim loại sẽ có một số có kích thước bằng tab và cửa sổ phù hợp với số lượng xi lanh động cơ. Điều này tạo ra một làn sóng vuông thống nhất kể từ khi bật / tắt (che chắn và tiếp xúc) thời gian là bằng nhau. Tín hiệu này được sử dụng bởi các máy tính hoặc động cơ ECU để kiểm soát thời gian đánh lửa. Nó là đáng chú ý rằng nhiều ô tô Hall cảm biến có hiệu lực có sẵn trong transistor NPN nội bộ với một bộ thu mở và emitter cứ, có nghĩa là thay vì áp một đang được sản xuất tại các dây cảm biến đầu ra tín hiệu Hall, bóng bán dẫn được bật cung cấp một mạch xuống đất mặc dù các dây đầu ra tín hiệu. [sửa] Bánh xe xoay cảm biến Các cảm biến của tự quay bánh xe này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống chống bó phanh. Các nguyên tắc của hệ thống như vậy đã được mở rộng và tinh tế hơn để cung cấp chức năng chống skid, bây giờ xử lý mở rộng cung cấp các xe cải tiến. [sửa] điều khiển động cơ điện Một số loại brushless DC động cơ điện sử dụng bộ cảm biến hiệu ứng Hall để phát hiện các vị trí của các cánh quạt và nguồn cấp dữ liệu thông tin đó để điều khiển xe máy. Điều này cho phép kiểm soát nhiều hơn động cơ chính xác. [sửa] Công nghiệp ứng dụng Ứng dụng cho cảm biến Hall Effect cũng đã mở rộng sang các ứng dụng công nghiệp, mà bây giờ sử dụng Joysticks Hiệu ứng Hall để điều khiển van thủy lực, thay thế đòn bẩy cơ khí truyền thống. Ứng dụng này bao gồm; Khai khoáng tải, Backhoe xúc lật, Cần cẩu, Diggers, Scissor Lifts, vv [sửa] Tàu vũ trụ đẩy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản