intTypePromotion=1
ADSENSE

Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt Smith N Studio

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

101
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Abby Marks-Beale là tác giả của những cuốn sách chuyên về đọc nhanh như 10 Days to Faster Reading (10 ngày đọc sách nhanh hơn) và The Complete Idiot’s Guide to Speed Reading (Hướng dẫn đọc nhanh dành cho người đần thối). Khóa học đọc nhanh online RevItUpReading của tác giả. Nếu bạn muốn đọc qua đống sách, RSS, email, cập nhật Facebook với tốc độ tia chớp và sự thấu hiểu sâu sắc, thì những tài liệu đọc nhanh sau dành cho bạn....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảm hứng sống theo 7 thói quen thành đạt Smith N Studio

 1. w w ht tp w .to :// ita sa ig ch io .tg i.c m om .v n
 2. Xin chào bạn, Trước hết, xin được chúc mừng bạn có thể tải về ngay và sở hữu phiên bản ebook hoàn toàn miễn phí và nhất là hoàn toàn hợp pháp (có bản quyền) của quyển sách Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt, được cung cấp chính thức bởi TGM Corporation. Hiện nay, mặc dù sách Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt vẫn đang được bán rộng rãi tại khắp các nhà sách lớn nhỏ trên toàn quốc và các đại lý (xem chi tiết), chúng tôi vẫn quyết định chia sẻ cho các bạn độc giả gần xa phiên bản ebook đầy đủ hoàn toàn miễn phí và hợp pháp này vì những lý do sau đây:  Mong mỏi đóng góp chút ít sức mình vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà, hiện thực hóa ước mơ mang tri thức đến cho tất cả người Việt trên khắp mọi miền đất nước, nhất là những bạn chưa có điều kiện ủng hộ sách in ngay bây giờ.  Mong muốn sách sẽ đến được với cả những độc giả Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những bạn du học sinh. Bên cạnh đó, việc mua bản quyền và viết lại (chứ không chỉ đơn giản là dịch) một quyển sách từ tiếng Anh sang tiếng Việt như Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt đòi hỏi chúng tôi phải đầu tư rất nhiều tiền bạc, thời gian và công sức. Cho nên, nếu có điều kiện, chúng tôi rất mong bạn có thể mua ủng hộ sách in, để cùng chung tay góp sức với chúng tôi vì ước mơ mang kiến thức của thế giới về Việt Nam và chia sẻ cho tất cả cộng đồng. Khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn sẽ được hưởng những lợi ích sau đây:  Sở hữu phiên bản ebook chính thức có bản quyền với nội dung đầy đủ của một quyển sách chất lượng cao hoàn toàn miễn phí.  Nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ dịch giả và các thành viên khác của CLB Vươn Tới Thành Công. Bên cạnh đó, khi bạn sở hữu ebook này trong tay, bạn cũng sẽ có được những quyền hợp pháp sau đây:  Quyền được chia sẻ không giới hạn cho người thân và bạn bè.  Quyền được chia sẻ không giới hạn thông qua mạng Internet dưới bất kì hình thức nào bạn thích (trên diễn đàn, trên blog,…)  Tuy nhiên, việc chia sẻ ebook lậu - nếu có (không phải phiên bản hiện đang được chia sẻ miễn phí bởi TGM Corporation) vẫn bị xem là bất hợp pháp, vì ebook lậu chất lượng kém làm ảnh hưởng nặng nề đến uy tín của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn KHÔNG có những quyền sau đây:  Thay đổi, thêm hay bớt bất kì nội dung nào của ebook này.  Sử dụng ebook này vào mục đích thu lợi bất chính (bán lại ebook, in trái phép,…).  Trích dẫn nội dung của ebook này mà không ghi lại nguồn từ TGM Corporation. Chúng tôi tin rằng, với tư cách một độc giả có trách nhiệm, bạn sẽ biết cách sử dụng và chia sẻ ebook này vì những mục đích cao đẹp mà tất cả chúng ta cùng hướng đến.
 3. Chúc bạn tìm thấy nhiều điều hay và mới lạ từ quyển sách này. TGM Corporation Bạn có thể tìm mua bản in đẹp Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt ở:  Đa số các nhà sách lớn gần nơi bạn ở  hoặc các nhà sách trực thuộc FAHASA trên toàn quốc (http://www.fahasasg.com.vn/intro/?uid=4)  hoặc mua trực tiếp tại văn phòng TGM  hoặc thông qua Vinabook Ghi chú:  Sách được in trên giấy chất lượng cao, đẹp và sắc nét hơn ebook.  Thông tin trong ebook và chữ nền mờ không có trong sách in (chỉ có trong ebook để tránh việc phiên bản ebook này bị in thành sách lậu)
 4. http://sach.tgm.vn 7 om CAÃM HÛÁNG SÖËNG THEO i.c THÓI QUEN io ig n THÀNH ĐẠT .v ita m .to .tg Stephen R. Covey w h w ac w Dõch giaã : Trêìn Àùng Khoa s Höî trúå dõch thuêå t : Nguyïîn Höìng Vên :// tp ht NH A Â X U Ê Ë T B A Ã N P HUÅ N ÛÄ www.toitaigioi.com
 5. http://sach.tgm.vn LIVING THE 7 HABITS om Stories of Hope and Inspiration By Stephen R. Covey Copyright © 1999 by Franklin Covey Company i.c Franklin Covey and the FC logo and trademarks of Franklin Covey Co., and their use is by permission. Right Management Singapore is the exclusive licensee for Franklin Covey Co. io 10 Hoe Chiang Road Keppel Towers #21-06 ig Singapore 089315 n Tel: (65) 6532 4100 - Fax: (65) 6532 4600 .v ita Vietnamese Edition © 2009 by TGM Corporation Published by arrangement with Franklin Covey Co., USA. m All rights reserved. .to .tg CAÃM HÛÁNG SÖËNG THEO 7 THOÁI QUEN THAÂNH ÀAÅT w Nhûäng cêu chuyïån cuãa niïìm tin vaâ hy voång Dõch giaã: Trêìn Àùng Khoa h w Höî trúå dõch thuêåt: Nguyïîn Höìng Vên ac w TGM Corporation giûä baãn quyïìn xuêët baãn vaâ phaát haânh êën baãn tiïëng Viïåt trïn toaân thïë giúái theo húåp àöìng chuyïín giao baãn quyïìn vúái Franklin Covey Co., Hoa Kyâ . Bêë t cûá sûå sao cheá p , trñch dêî n naâ o khöng àûúå c sûå àöì n g yá cuã a TGM vaâ s Franklin Covey àïìu laâ bêët húåp phaáp vaâ vi phaåm Luêåt Xuêët Baãn Viïåt Nam, Luêåt :// Baãn Quyïìn Quöëc Tïë vaâ Cöng Ûúác Baão Höå Baãn Quyïìn Súã Hûäu Trñ Tuïå Berne. TGM CORPORATION tp Têìng 4, Toâa nhaâ Mirae Business Centre 268 Tö Hiïën Thaânh, Phûúâng 15, Quêån 10 ht Thaânh phöë Höì Chñ Minh Tel: (08) 6264 7902 – Fax: (08) 6264 7906 Website: www.tgm.vn www.toitaigioi.com
 6. http://sach.tgm.vn om i.c io ig n .v ita m .to .tg w h w ac w s :// tp ht www.toitaigioi.com
 7. http://sach.tgm.vn Mục lục om i.c Số trang CÁ NHÂN 1 io DŨNG CẢM ĐỂ THAY ĐỔI 3 TÌM KIẾM SỰ QUÂN BÌNH TRONG CUỘC SỐNG 41 ig n GIA ĐÌNH 67 .v ita NUÔI DẠY TRẺ NHỎ 68 NUÔI DẠY TRẺ VỊ THÀNH NIÊN (hay là được trẻ em nuôi dạy?) 103 m .to HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH: COI TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT 151 .tg CỘNG ĐỒNG VÀ GIÁO DỤC 175 w XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 176 h TRƯỜNG HỌC 226 w ac CÔNG SỞ 268 w TĂNG CƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA BẠN 269 s TƯ DUY CÙNG THẮNG TRONG QUẢN TRỊ 286 :// LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 330 tp ht www.toitaigioi.com
 8. http://sach.tgm.vn Thoái quen 1: Luön chuã àöång Chuã àöång khöng chó coá nghôa laâ ài bûúác àêìu tiïn. Àoá laâ nhêån laänh traách nhiïåm om vïì haânh vi cuãa mònh (trong quaá khûá, hiïån taåi vaâ tûúng lai) vaâ coá sûå lûåa choån dûåa trïn nhûäng nguyïn tùæc vaâ giaá trõ hún laâ caãm xuác vaâ hoaân caãnh nhêët thúâi. Ngûúâi chuã àöång àaåi diïån cho sûå thay àöíi, hoå coá sûå lûåa choån khöng trúã thaânh naån nhên, hoùåc úã vaâo thïë thuå àöång hoùåc àöí löîi cho ngûúâi khaác. Hoå laâm àiïìu i.c àoá bùçng caách phaát triïín vaâ sûã duång böën khaã nùng thiïn phuá cuãa con ngûúâi, àoá laâ: tûå nhêån thûác, lûúng têm, trñ tûúãng tûúång vaâ yá chñ àöåc lêåp, theo caách tiïëp cêån tûâ trong ra ngoaâi àïí taåo ra möåt sûå thay àöíi. Hoå quyïët àõnh trúã thaânh möåt nguöìn lûåc saáng taåo trong cuöåc àúâi mònh, àoá laâ quyïët àõnh quan troång nhêët maâ io möåt ngûúâi coá thïí àûa ra. Thoái quen 2: Bùæt àêìu tûâ muåc tiïu xaác àõnh ig n Têët caã moåi thûá àïìu àûúåc saáng taåo hai lêìn – lêìn àêìu tiïn bùçng tinh thêìn vaâ lêìn .v thûá hai bùçng vêåt chêët. Caác caá nhên, gia àònh, têåp thïí vaâ töí chûác xaác àõnh tûúng ita lai cuãa mònh bùçng caách taåo ra möåt hònh aãnh roä raâng trong àêìu vaâ möåt muåc tiïu cho möîi dûå aán. Hoå khöng söëng ngaây naây qua ngaây khaác maâ khöng hïì coá muåc m tiïu xaác àõnh. Hoå coá sûå xaác nhêån vïì mùåt tinh thêìn vaâ cam kïët tuên thuã caác .to nguyïn tùæc, giaá trõ, quan hïå, vaâ nhûäng muåc tiïu quan troång nhêët àöëi vúái hoå. .tg Tuyïn ngön sûá mïånh caá nhên laâ hònh thûác cao nhêët cuãa lêìn saáng taåo thûá nhêët vïì tinh thêìn àöëi vúái caá nhên, gia àònh hoùåc töí chûác. Àoá laâ quyïët àõnh quan troång w nhêët vò noá chi phöëi têët caã nhûäng quyïët àõnh khaác. Taåo ra möåt vùn hoáa àùçng sau möåt sûá mïånh, möåt têìm nhòn vaâ nhûäng giaá trõ chung chñnh laâ baãn chêët cuãa sûå h laänh àaåo. w ac Thoái quen 3: Ûu tiïn cho àiïìu quan troång nhêët w Ûu tiïn cho àiïìu quan troång nhêët laâ lêìn saáng taåo thûá hai hoùåc saáng taåo vïì mùåt s vêåt chêët. Noá àûúåc töí chûác vaâ thûåc hiïån xung quanh saáng taåo tinh thêìn (muåc àñch, têìm nhòn, giaá trõ vaâ nhûäng ûu tiïn quan troång nhêët cuãa baån). Nhûäng caái :// thûá hai khöng ài trûúác nhûäng caái thûá nhêët. Nhûäng caái thûá nhêët khöng àïën sau caái thûá hai. Caác caá nhên vaâ töí chûác têåp trung cho caái quan troång nhêët, bêët kïí noá coá khêín cêëp hay khöng. Àiïìu quan troång nhêët laâ giûä cho caái quan troång úã àuáng tp võ trñ cuãa noá. Thoái quen 4: Tû duy cuâng thùæng ht Tû duy cuâng thùæng laâ khi têm trñ cuãa chuáng ta tòm kiïëm lúåi ñch chung dûåa trïn sûå tön troång lêîn nhau trong moåi sûå tûúng taác. Noá dûåa trïn mö thûác suy nghô vïì sûå döìi daâo, nghôa laâ coá cú höåi àöìng àïìu, cuãa caãi vaâ www.toitaigioi.com
 9. http://sach.tgm.vn nguöìn lûåc cho têët caã moåi ngûúâi, khöng phaãi laâ sûå khan hiïëm vaâ caånh tranh möåt mêët möåt coân. Noá khöng phaãi laâ mö thûác suy nghô ñch kyã (thùæng - thua) hoùåc möåt sûå nhûúång böå (thua - thùæng). Trong cöng viïåc vaâ cuöåc söëng gia àònh, om caác thaânh viïn suy nghô möåt caách tûúng thuöåc – theo nghôa “caái ta” chûá khöng phaãi “caái töi”. Tû duy cuâng thùæng khuyïën khñch viïåc giaãi quyïët caác mêu thuêîn vaâ giuáp caác caá nhên tòm kiïëm giaãi phaáp àem laåi lúåi ñch chung. Àoá laâ sûå chia seã thöng tin, quyïìn lûåc, danh hiïåu vaâ phêìn thûúãng. i.c Thoái quen 5: Lùæng nghe àïí hiïíu biïët lêîn nhau Khi chuáng ta lùæng nghe vúái yá àõnh àïí hiïíu roä chûá khöng phaãi àïí àöëi àaáp, io chuáng ta bùæt àêìu möåt cuöåc giao tiïëp thêåt sûå vaâ caác möëi quan hïå àûúåc gêy dûång. Khi ngûúâi khaác thêëy mònh àûúåc hiïíu roä, hoå seä caãm thêëy tûå tin vaâ àûúåc tön troång, thaái àöå àöëi phoá seä biïën mêët, cú höåi cho cuöåc noái chuyïån cúãi múã vaâ ig n hiïíu biïët lêîn nhau seä àïën möåt caách tûå nhiïn vaâ dïî daâng hún. Muöën hiïíu thêëu ngûúâi khaác cêìn àïën sûå tûã tïë, àïí àûúåc ngûúâi khaác hiïíu roä mònh cêìn àïën loâng .v ita can àaãm. Thaânh cöng nùçm trong sûå cên bùçng giûäa hai vïë àoá. Thoái quen 6: Àöìng têm hiïåp lûåc m .to Àöìng têm hiïåp lûåc coá nghôa laâ taåo ra giaãi phaáp thûá ba – khöng phaãi caách cuãa töi, khöng phaãi caách cuãa baån, maâ laâ caách thûá ba töët hún caách maâ möîi ngûúâi coá thïí .tg nghô ra. Àoá laâ kïët quaã cuãa sûå tön troång lêîn nhau, cuãa sûå hiïíu biïët vaâ thêåm chñ tön troång nhûäng àiïím khaác biïåt cuãa ngûúâi khaác trong giaãi quyïët vêën àïì, vaâ nùæm w bùæt caác cú höåi. Nhûäng têåp thïí vaâ gia àònh coá sûå àöìng têm hiïåp lûåc phaát triïín dûåa h trïn sûác maånh cuãa tûâng caá nhên, laâm cho sûác maånh töíng thïí maånh hún tûâng w phêìn cöång laåi. Nhûäng têåp thïí vaâ quan hïå nhû thïë tûâ chöëi sûå caånh tranh thuâ àõch ac (1+1= ½), khöng chêëp nhêån möåt sûå thoãa hiïåp (1+1 =1 ½) hoùåc thêåm chñ cöång taác w thuêìn tuáy (1+1=2). Hoå ài àïën möåt sûå húåp taác saáng taåo (1+1=3, hoùåc hún). Thoái quen 7: Tu dûúäng baãn thên s :// Tu dûúäng baãn thên chñnh laâ viïåc liïn tuåc àöíi múái baãn thên trïn böën lônh vûåc cú baãn cuãa àúâi söëng, àoá laâ: thïí chêët, quan hïå xaä höåi/tònh caãm, tinh thêìn vaâ trñ tuïå. Àoá chñnh laâ thoái quen giuáp chuáng ta hoåc vaâ reân giuäa caác thoái quen àïí thaânh àaåt. tp Àöëi vúái möåt töí chûác, Thoái quen 7 nêng cao têìm nhòn, tûå àöíi múái, sûå caãi thiïån liïn tuåc, sûå an toaân traánh tònh traång quaá taãi, kiïåt quïå vaâ àùåt doanh nghiïåp vaâo möåt löå trònh phaát triïín múái. Àöëi vúái gia àònh, noá tùng cûúâng tñnh hiïåu quaã trong ht nhûäng hoaåt àöång thûúâng xuyïn giûäa caác caá nhên trong gia àònh vaâ thiïët lêåp truyïìn thöëng nuöi dûúäng tinh thêìn àöíi múái trong gia àònh. www.toitaigioi.com
 10. http://sach.tgm.vn Taâi khoaãn tònh caãm Taâi khoaãn tònh caãm laâ löëi noái êín duå vïì loâng tin trong caác möëi quan hïå. Giöëng nhû om taâi khoaãn trong ngên haâng, noá laâ möåt khoaãn chuáng ta coá thïí gûãi vaâo vaâ ruát ra. Nhûäng haânh àöång nhû tòm kiïëm sûå hiïíu biïët, biïíu hiïån sûå quan têm, àûa ra cam kïët vaâ thûåc hiïån àuáng cam kïët, trung thaânh vúái ngûúâi vùæng mùåt laâ nhûäng haânh àöång laâm gia tùng àöå tin tûúãng trong caác möëi quan hïå àûúåc goåi laâ kyá gûãi vaâo taâi i.c khoaãn tònh caãm. Trong khi àoá, biïíu hiïån thiïëu thiïån chñ, khöng giûä lúâi, noái xêëu ngûúâi vùæng mùåt laâ nhûäng haânh àöång laâm giaãm loâng tin trong caác möëi quan hïå, àûúåc coi laâ möåt khoaãn thêëu chi (chi quaá söë dû trïn taâi khoaãn). io Mö thûác Mö thûác laâ caách thûác trong àoá möîi ngûúâi nhòn nhêån vïì thïë giúái, khöng nhêët ig thiïët phaãi àuáng nhû trong thûåc tïë. Noá laâ têëm baãn àöì khöng phaãi laâ möåt vuâng n àêët cuå thïí. Noá laâ lùng kñnh cuãa chuáng ta, qua àoá chuáng ta nhòn nhêån moåi thûá, .v àûúåc hònh thaânh trong quaá trònh chuáng ta lúán lïn cuâng vúái nhûäng kinh nghiïåm ita tñch luäy theo nùm thaáng vaâ nhûäng lûåa choån cuãa chuáng ta. m .to .tg w TƯƠNG THUỘC h Lắng nghe để hiểu Đồng tâm w biết lẫn nhau hiệp lực THÀNH QUẢ 7 ac 5 6 TẬP THỂ Tu d ưỡn Tư duy cùng thắng w g bản 4 thân s ĐỘC LẬP :// 3 Ưu tiên cho điều quan trọng nhất THÀNH QUẢ 2 tp 1 CÁ NHÂN Bắt đầu từ Luôn chủ động mục tiêu xác định PHỤ THUỘC ht www.toitaigioi.com
 11. http://sach.tgm.vn om i.c io ig n .v ita m .to .tg w h w ac w s :// tp ht www.toitaigioi.com
 12. http://sach.tgm.vn ÀÏÍ CUÖËN SAÁCH NAÂY MANG LAÅI om NHIÏÌU LÚÅI ÑCH CHO BAÅN NHÊËT i.c io C ig uöën saách baån àang cêìm trïn tay laâ têåp húåp nhûäng cêu n chuyïån coá thêåt – chuyïån vïì nhûäng con ngûúâi, tûâ moåi têìng .v ita lúáp khaác nhau trong xaä höåi, àaä phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng thaách thûác to lúán trong cöng viïåc, trong cöång àöìng, trong hoåc têåp, m trong gia àònh, cuäng nhû nhûäng thaách thûác khaác trong chñnh baãn .to thên hoå. Nhûäng cêu chuyïån cho biïët hoå àaä vêån duång vaâ thïí hiïån .tg nhûäng nguyïn tùæc trong 7 Thoái Quen àïí giaãi quyïët nhûäng khoá khùn thaách thûác naây nhû thïë naâo vaâ àaä àaåt àûúåc nhûäng kïët quaã w töët àeåp ra sao. h w Vêåy nhûäng cêu chuyïån naây coá ñch gò àöëi vúái baån? Nïëu baån àaä àoåc ac hoùåc laâm quen vúái 7 Thoái Quen, chuáng seä giuáp laâm múái nhûäng hiïíu w biïët vaâ cam kïët thûåc hiïån 7 Thoái Quen cuãa baån, coá leä quan troång hún, noá seä gúåi ra nhûäng yá tûúãng múái, bùçng nhûäng caách thûác saáng s taåo trong viïåc aáp duång caác nguyïn tùæc àïí vûúåt qua nhûäng khoá khùn :// thaách thûác möåt caách töët nhêët. Nïëu baån chûa àoåc cuöën 7 thoái quen cuãa ngûúâi thaânh àaåt (The 7 Habits tp of Highly Effective People) thò nhûäng cêu chuyïån naây cuäng coá taác duång laâm baån tin tûúãng hún vaâo khaã nùng bêím sinh vaâ sûå thöng tuïå ht cuãa mònh. Töi tin rùçng chuáng coá sûác mï hoùåc vaâ khaã nùng truyïìn caãm hûáng cho baån, nhû chuáng àaä coá nùng lûåc êëy àöëi vúái töi, baån seä haâo hûáng nhêån ra sûå tûå do, tiïìm nùng vaâ sûác maånh cuãa mònh. www.toitaigioi.com
 13. http://sach.tgm.vn Nhûng trûúác khi ài xa hún, coá leä töi cêìn àûa ra möåt lúâi thuá nhêån. Thûåc ra töi khöng phaãi laâ ngûúâi biïët àaánh giaá cao caác cêu chuyïån. om Töi cûá súå rùçng ngûúâi àoåc hay ngûúâi nghe coá thïí nghô rùçng töi miïu taã thoái quen trong cêu chuyïån maâ khöng thêëy rùçng thoái quen chó laâ vñ duå minh hoåa cho caác nguyïn tùæc. Nhûng trong hún 40 nùm qua, vúå töi laâ Sandra àaä nghe haâng trùm baâi noái chuyïån cuãa töi vaâ vúái sûå i.c xaác tñn, cö àïì nghõ töi haäy nïu ra nhiïìu vñ duå minh hoåa hún nûäa cho nhûäng nguyïn tùæc vaâ lyá thuyïët maâ töi giaãng daåy. Cö khuyïn töi möåt caách giaãn dõ nhû thïë naây, “Anh àûâng duâng nhûäng lúâi leä khö khan io quaá, maâ haäy duâng nhûäng cêu chuyïån ngûúâi thêåt viïåc thêåt.” Sandra coá trûåc giaác nhaåy beán àöëi vúái nhûäng chuyïån nhû vêåy vaâ may thay ig n cö khöng hïì ngêìn ngaåi khi noái ra àiïìu àoá. .v ita Kinh nghiïåm daåy töi rùçng Sandra àuáng coân töi thò sai. Töi àaä ài àïën chöî nhêån ra rùçng möåt bûác tranh khöng chó giaá trõ hún möåt ngaân lúâi m noái nhû ngûúâi Viïîn Àöng tûâng noái, maâ möåt bûác tranh gúåi lïn qua .to möåt cêu chuyïån coân mang àïën möåt thöng àiïåp coá giaá trõ gêëp 10 .tg ngaân lêìn trong con tim khöëi oác ngûúâi ta. Töi khöng thïí diïîn taã àêìy àuã loâng kñnh troång vaâ biïët ún cuãa töi àöëi w vúái nhûäng ngûúâi àaä gûãi àïën chuáng töi cêu chuyïån cuãa hoå, trûúác h w nhiïåt tònh cuãa hoå muöën chia seã vïì nhûäng cuöåc àêëu tranh nöåi têm ac trong khi thûåc haânh theo nhûäng nguyïn tùæc phöí biïën vaâ hiïín nhiïn. w Coá thïí noái, nhûäng ngûúâi àûáng ra kïí caác cêu chuyïån naây àïìu laâ nhûäng con ngûúâi rêët nhên vùn, àaáng àûúåc kñnh troång búãi nhûäng s gò maâ hoå laâ àaåi diïån, búãi nhûäng gò maâ hoå cöë gùæng àaåt àûúåc vaâ búãi :// nhûäng sûá mïånh maâ hoå àaä hoaân thaânh. Cêu chuyïån cuãa hoå laâ minh chûáng tuyïåt vúâi vaâ xaác thûåc cho nhûäng thay àöíi lúán lao. Töi caãm tp thêëy mònh beá nhoã trûúác tñnh nhên vùn cuãa hoå vaâ àem loâng biïët ún sêu sùæc trûúác nhûäng chia seã chên thaânh êëy. ht Nhûng cuöën saách naây khöng chó laâ nhûäng cêu chuyïån kïí, búãi vò löì löå trong têët caã nhûäng chuyïån àúâi muön mùåt êëy laâ nhûäng tû tûúãng www.toitaigioi.com
 14. http://sach.tgm.vn giöëng nhû súåi chó höìng xuyïn suöët têët caã nhûäng cêu chuyïån. Súåi chó höìng êëy dûåa trïn caái sûúân cuãa 7 Thoái Quen vöën laâ nhûäng nguyïn om tùæc mang tñnh phöí quaát, hiïín nhiïn vaâ bêët biïën. Vúái tûâ phöí quaát, töi muöën noái rùçng nhûäng nguyïn tùæc naây coá thïí àûúåc aáp duång trong bêët cûá hoaân caãnh naâo, trong têët caã nhûäng nïìn vùn hoáa thuöåc vïì saáu chêu luåc vaâ vuâng laänh thöí lúán trïn thïë giúái, rùçng chuáng i.c àûúåc tòm thêëy trong têët caã caác xaä höåi vaâ thïí chïë àaä thaânh cöng trong möåt thúâi gian daâi. Vúái tûâ bêët biïën töi muöën noái rùçng chuáng io khöng bao giúâ thay àöíi. Àoá laâ nhûäng quy luêåt tûå nhiïn, vônh hùçng giöëng nhû luêåt vaån vêåt hêëp dêîn. Vúái tûâ hiïín nhiïn töi muöën noái ig baån khöng thïí baân caäi vïì noá, cuäng giöëng nhû ngûúâi ta khöng thïí n lyá luêån vúái baån rùçng coá thïí gêy dûång loâng tin maâ khöng cêìn àïën .v ita sûå tin tûúãng. (Sú àöì vaâ toám lûúåc ngùæn goån vïì 7 Thoái Quen in úã àêìu saách giuáp baån tra cûáu nhanh.) m Nghe coá veã tûå tin quaá, nhûng töi tin rùçng têët caã nhûäng ngûúâi thaânh .to àaåt àïìu söëng vúái nhûäng nguyïn tùæc cú baãn trong 7 Thoái Quen. Thûåc .tg ra, töi tin rùçng nhûäng thoái quen naây àang phaát triïín song song vúái sûå thay àöíi àang diïîn ra trong möåt thïë giúái àêìy xaáo tröån, nhiïìu vêën w àïì vaâ phûác taåp nhû thïë giúái cuãa chuáng ta ngaây nay. Àïí söëng chung h w vúái sûå thay àöíi vaâ töëi ûu hoáa sûå thay àöíi, baån cêìn nhûäng nguyïn tùæc ac khöng thay àöíi. Cho pheáp töi nïu ra vaâi luêån àiïím. w Thûá nhêët, ta haäy àõnh nghôa tñnh hiïåu quaã laâ khi àaåt àûúåc nhûäng kïët s quaã mong muöën theo möåt caách khuyïën khñch baån coá àûúåc nhûäng kïët quaã töët hún trong tûúng lai. Noái caách khaác, thaânh cöng êëy phaãi :// keáo daâi möåt caách bïìn vûäng vaâ cên bùçng. tp Thûá hai, 7 Thoái Quen tûúång trûng cho caác nguyïn tùæc, caác nguyïn tùæc naây àûúåc aáp duång, cho àïën khi chuáng trúã thaânh thoái quen, gêìn nhû laâ baãn chêët thûá hai. Nhûäng nguyïn tùæc àoá àún giaãn laâ ht nhûäng quy luêåt tûå nhiïn chi phöëi cuöåc àúâi baån, bêët kïí baån coá biïët àïën noá hay khöng, coá thñch noá hay khöng hoùåc coá àöìng yá vúái noá www.toitaigioi.com
 15. http://sach.tgm.vn hay khöng, tûúng tûå nhû vaån vêåt trïn àúâi àïìu chõu lûåc huát cuãa traái àêët vêåy. Töi khöng phaãi laâ ngûúâi saáng chïë ra caác nguyïn tùæc àoá, töi om chó laâ ngûúâi sùæp xïëp chuáng vaâ duâng ngön ngûä àïí miïu taã nhûäng nguyïn tùæc àoá maâ thöi. Töi thûúâng nhêån àûúåc yïu cêìu, phêìn lúán laâ tûâ giúái truyïìn thöng, àûa ra nhûäng vñ duå vaâ bùçng chûáng vïì 7 Thoái Quen. Vaâ töi vui loâng i.c chia seã caã bùçng chûáng lêîn vñ duå úã khùæp moåi núi. Nhûng töi nghô, vñ duå töët nhêët vaâ bùçng chûáng thuyïët phuåc nhêët chñnh laâ àiïìu maâ baån io têån mùæt thêëy; vò vêåy, töi àïì nghõ – àöi khi nghe nhû möåt lúâi thaách thûác – vúái ngûúâi àùåt cêu hoãi: “Caác baån haäy nghô vïì bêët cûá möåt caá ig nhên, möåt gia àònh, möåt dûå aán hoùåc möåt töí chûác naâo thaânh cöng n lêu daâi maâ baån àem loâng ngûúäng möå, àoá chñnh laâ vñ duå vaâ minh .v ita chûáng töët nhêët àöëi vúái baån.” Duâ nhûäng ngûúâi maâ baån ngûúäng möå coá yá thûác àûúåc 7 Thoái Quen hay khöng cuäng khöng quan troång. m Chñnh hoå àang söëng theo nhûäng nguyïn tùæc àaä àûúåc chûáng minh. .to Töi chûa gùåp bêët cûá ai nghiïm tuác phaãn baác möåt nguyïn tùæc naâo .tg trong söë nhûäng nguyïn tùæc cú baãn àoá. Hoå coá thïí khöng thñch w caách noái hoùåc caách miïu taã caác thoái quen vaâ àiïìu naây khöng coá h gò sai traái caã. Hoå coá thïí chùèng coá möëi liïn hïå gò àïën nhûäng cêu w chuyïån. Trïn thûåc tïë, trong hoaân caãnh cuãa mònh, hoå coá thïí nghô ac ra möåt vñ duå traái ngûúåc vïì cuâng möåt nguyïn tùæc. Nhûng nguyïn w tùæc chõu traách nhiïåm [Thoái quen 1] laâ hiïín nhiïn. Cuäng nhû thïë vúái s nguyïn tùæc söëng coá muåc àñch vaâ giaá trõ [Thoái quen 2] vaâ söëng cho :// nhûäng àiïìu quan troång nhêët [Thoái quen 3]. Tûúng tûå nhû thïë laâ sûå tön troång lêîn nhau vaâ vò lúåi ñch cuãa nhau [Thoái quen 4], sûå hiïíu tp biïët lêîn nhau [Thoái quen 5], sûå húåp taác saán g taåo giûäa caác bïn [Thoá i quen 6] vaâ nhu cêì u cho möå t sûå àöí i múá i vaâ caã i thiïå n liïn ht tuå c [Thoái quen 7]. Nhûäng nguyïn tùæc naây giöëng nhû caác vitamin vaâ khoaáng chêët coá trong têët caã caác loaåi thûác ùn. Chuáng coá thïí àûúåc cö www.toitaigioi.com
 16. http://sach.tgm.vn àùåc, kïët húåp, sùæp xïëp laåi theo thúâi gian vaâ àoáng goái laåi thaânh thûåc phêím böí sung. Àiïìu tûúng tûå cuäng diïîn ra vúái 7 Thoái Quen. Nhûäng om yïëu töë cú baãn goåi laâ nguyïn tùæc àûúåc tòm thêëy trong tûå nhiïn coá thïí àûúåc diïîn àaåt dûúái nhiïìu hònh thûác khaác nhau. Haâng triïåu ngûúâi úã khùæp núi trïn thïë giúái àaä nhêån ra sûå hûäu ñch cuãa têåp húåp nhûäng nguyïn tùæc trong 7 Thoái Quen. Cêu traã lúâi cho nhûäng cêu hoãi “taåi i.c sao” vaâ “nhû thïë naâo” àûúåc tòm thêëy trong nhûäng cêu chuyïån naây. Xin caãm ún Thûúång Àïë hoùåc Tûå Nhiïn àaä ban cho chuáng ta nguöìn io dûúäng chêët àoá. ig HAI VAI TROÂ CUÃA TÖI n .v ita Töi seä cöë gùæng àoáng hai vai troâ trong cuöën saách naây, ngûúâi dêîn àûúâng vaâ ngûúâi thêìy. Àêìu tiïn laâ vai troâ ngûúâi dêîn àûúâng: nïëu baån m laâ möåt khaách du lõch, giaã sûã baån muöën àïën söng Nile, chùæc chùæn .to baån cêìn möåt ngûúâi dêîn àûúâng gúåi yá cho baån nïn ài thùm thuá nhûäng .tg àêu vaâ noái cho baån biïët yá nghôa cuãa nhûäng danh lam thùæng caãnh àoá. Tuy vêåy, coá thïí baån àaä àïën àoá vaâi lêìn hoùåc àaä chuêín bõ thêåt w kyä cho chuyïën ài nïn baån khöng cêìn möåt ngûúâi nhû vêåy maâ thñch h w tûå mònh thaám hiïím. Vúái nhûäng cêu chuyïån naây cuäng vêåy. Baån laâ ac ngûúâi quyïët àõnh sûå hûúáng dêîn êëy coá cêìn thiïët vúái mònh hay khöng. w Nïëu khöng, haäy boã qua lúâi giúái thiïåu trûúác möîi cêu chuyïån. s Thûá hai, vai troâ ngûúâi thêìy: cuöëi möîi chuyïån laâ möåt lúâi bònh ngùæn, nhêën maånh möåt àiïím àùåc biïåt naâo àoá hoùåc trònh baây möåt quan :// àiïím hoùåc àûa ra möåt caách nghô hoaân toaân múái coá thïí tùng cûúâng sûå hiïíu biïët vaâ/hoùåc àöång lûåc haânh àöång cuãa baån theo möåt caách tp naâo àoáá. Möåt lêìn nûäa, quyïët àõnh laâ úã baån. Baån coá sûå lûåa choån: tûå mònh àûa ra kïët luêån hay baâi hoåc vaâ boã qua lúâi bònh. ht www.toitaigioi.com
 17. http://sach.tgm.vn Töi ài àïën chöî tin rùçng hoåc têåp chñnh laâ sûå lùåp laåi, rùçng nïëu baån thêåt sûå muöën giuáp ngûúâi khaác trúã nïn gioãi giang möåt caách coá om yá thûác, baån cêìn lùåp ài lùåp laåi nhûäng thuêåt ngûä vaâ khaái niïåm, nhûng vúái möåt caách thûác múái meã vaâ soi chiïëu chuáng dûúái nhûäng goác àöå khaác nhau. Àoá chñnh laâ àiïìu maâ cuöën saách naây muöën hûúáng túái. Búãi vò àêy laâ möåt cuöën saách vïì nhûäng ngûúâi cöë gùæng i.c söëng theo 7 Thoái Quen nïn nhûäng thuêåt ngûä trong 7 Thoái Quen seä àûúåc lùåp laåi trong suöët cuöën saách. Thöng thûúâng, ngûúâi kïí io chuyïån àïì cêåp thùèng àïën thoái quen àûúåc aáp duång trong trûúâng húåp cuå thïí. Nhûng nïëu hoå khöng noái roä, vaâ nïëu töi khöng nïu ig ra trong lúâi giúái thiïåu hoùåc lúâi bònh, töi seä chuá thñch trong ngoùåc n vuöng úã ngay bïn caånh, vñ duå [Thoái quen 1: Luön chuã àöång]. .v ita Nïëu vò möåt lyá do gò àoá àiïìu naây laâm phiïìn baån, haäy quïn noá ài vaâ àoåc tiïëp, nhûng töi coá bùçng chûáng rùçng àiïìu naây coá ñch cho m baån àoåc, caã vúái nhûäng ngûúâi quen vúái 7 Thoái Quen lêîn nhûäng .to ngûúâi biïët àïën chuáng lêìn àêìu, noá giuáp hoå nhêån ra möåt caách coá yá .tg thûác nguyïn tùæc àang àûúåc noái túái. w Trong lúâi bònh, töi thûúâng àïì cêåp àïën caác thoái quen, thûúâng thò h vúái möåt mûác àöå hoùåc goác àöå vaâ kinh nghiïåm khaác. Xin nhúá rùçng, w muåc àñch cuãa cuöën saách laâ giuáp baån àoåc hiïíu sêu hún vaâ coá quyïët ac têm hún trong viïåc thûåc hiïån nhûäng nguyïn tùæc thïí hiïån trong w 7 Thoái Quen. Àûâng àïí cho ngön tûâ laâm baån röëi trñ. Àiïìu quan s troång nhêët, nhûäng nguyïn tùæc naây töìn taåi trong tûå nhiïn vaâ chi :// phöëi kïët quaã cuãa têët caã nhûäng haânh àöång cuãa chuáng ta. Xin baån nhúá roä rùçng, àêy laâ nhûäng nguyïn tùæc hiïín nhiïn. Töi chó sûã duång tp ngön ngûä àïí nhêån daång möåt söë sûå thêåt maâ sêu thùèm trong loâng baån cuäng àaä biïët. Töi cöë gùæng laâm cho chuáng trúã nïn roä raâng xaác ht thûåc àïí chuáng coá thïí taác àöång àïën caách baån suy nghô, ra quyïët àõnh vaâ haânh àöång maâ thöi. Vò vêåy, tûâ ngûä trong 7 Thoái Quen chó www.toitaigioi.com
 18. http://sach.tgm.vn laâ nhûäng kyá hiïåu trong thïë giúái cuãa caác nguyïn tùæc. Chuáng cuäng giöëng nhû chiïëc chòa khoáa múã ra caánh cûãa yá nghôa. om Àêy laâ nhûäng cêu chuyïån coá thêåt, trong nhiïìu trûúâng húåp chñnh laâ nhûäng ngön tûâ do ngûúâi kïí chuyïån duâng. Möåt söë trûúâng húåp cêìn àïën ngoâi buát cuãa ngûúâi biïn têåp, nhûng chuáng töi cöë gùæng i.c giûä laåi nguyïn veån yá nghôa vaâ yá àõnh cuãa ngûúâi kïí, caã gioång kïí lêîn tinh thêìn cuãa cêu chuyïån nûäa. Hêìu hïët tïn ngûúâi trong nhûäng cêu chuyïån naây àaä àûúåc thay àöíi àïí àaãm baão sûå riïng io tû. Möåt söë trûúâng húåp ngoaåi lïå, tïn ngûúâi kïí àûúåc àûa lïn ngay trong tûåa àïì. ig n CUÖÅC ÀÊËU TRANH BÙÆT ÀÊÌU TÛÂ BÏN TRONG .v ita Khi baån àoåc nhûäng cêu chuyïån naây, haäy nhúá rùçng nhûäng ngûúâi m kïí chuyïån thûúâng coá caách tiïëp cêån tûâ trong ra ngoaâi, vöën àoâi hoãi .to phaãi àêëu tranh vúái chñnh baãn thên mònh, phaãi hy sinh niïìm tûå .tg haâo vaâ caái töi caá nhên àïí sau àoá coá möåt sûå tûå àöíi múái àêìy yá nghôa w trong cuöåc söëng vaâ phong caách laâm viïåc. Möåt sûå thay cuä àöíi múái gêìn nhû bao giúâ cuäng àoâi hoãi nöî lûåc to lúán cuâng vúái loâng kiïn trò h w vaâ quyïët têm trûúác sau nhû möåt. Böën khaã nùng thiïn phuá cuãa con ac ngûúâi laâ khaã nùng tûå nhêån thûác, tûúãng tûúång, lûúng têm vaâ yá chñ w àöåc lêåp thûúâng àûúåc sûã duång vaâ coi troång. Gêìn nhû bao giúâ cuäng s coá möåt têìm nhòn khaã thi vaâ àaáng mong muöën. Vaâ gêìn nhû bao giúâ àiïìu àoá cuäng keáo theo kïët quaã tuyïåt vúâi. Loâng tin àûúåc höìi phuåc. :// Nhûäng möëi quan hïå àöí vúä àûúåc haân gùæn. Àaåo àûác nhên caách tiïëp tuåc àûúåc nêng cao vúái möåt nöî lûåc roä rïåt cho möåt sûå thay àöíi. tp Baån seä bùæt gùåp baãn thên mònh trong möåt söë cêu chuyïån naây hún laâ ht möåt söë chuyïån khaác. Àêy laâ têåp húåp nhûäng cêu chuyïån àaä àûúåc tuyïín lûåa möåt caách kyä caâng, phaãn aánh tñnh àöåc àaáo cuãa chuáng. www.toitaigioi.com
 19. http://sach.tgm.vn Khi àaánh giaá cao möåt cêu chuyïån vaâ nhêån ra nhûäng nguyïn tùæc phöí quaát cú baãn coá liïn quan àïën mònh trong chuyïån, baån seä tin om tûúãng hún vaâo khaã nùng thñch ûáng vaâ aáp duång nhûäng àiïìu cùn baãn trong 7 Thoái Quen vaâo bêët cûá hoaân caãnh khoá khùn naâo, hoùåc bêët cûá thûã thaách naâo baån phaãi àöëi mùåt trong hiïån taåi hoùåc tûúng lai. Baån cuäng bùæt àêìu nhòn thêëy cú höåi trong nhûäng vêën àïì cuãa i.c mònh àïí giaãi phoáng nùng lûåc saáng taåo bïn trong baån. Khi chuáng ta giaãi quyïët xong möåt vêën àïì, chuáng ta dûát boã àûúåc möåt caái gò io àoá. Khi chuáng ta saáng taåo, chuáng ta mang möåt caái gò àoá àïën vúái àúâi. Thêåt trúá trïu, tñnh saáng taåo giaãi quyïët vêën àïì töët hún phûúng ig phaáp giaãi quyïët vêën àïì. Baån seä thêëy àiïìu àoá lùåp ài lùåp laåi trong n nhûäng cêu chuyïån naây. Haäy àoán nhêån chuáng, hoåc hoãi tûâ chuáng vaâ .v ita suy nghô vïì chuáng. Chuáng seä mang àïën cho baån niïìm hy voång vaâ niïìm tin vaâo baãn thên, cuâng nùng lûåc saáng taåo bïn trong baån. m .to .tg w h w ac w s :// tp ht www.toitaigioi.com
 20. http://sach.tgm.vn om i.c io ig n .v ita m .to .tg w h w ac w s :// tp ht www.toitaigioi.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2