intTypePromotion=3

cẩm nang du lịch nghệ an: phần 1

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:119

0
20
lượt xem
2
download

cẩm nang du lịch nghệ an: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cuốn sách cẩm nang du lịch nghệ an: phần 1 nhằm cung cấp cho du khách những thông tin và hướng dẫn cần thiết khi đến nghệ an: tiềm năng du lịch và định hướng đầu tư phát triển của du lịch nghệ an, du lịch thành vinh và du lịch nam Đàn. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: cẩm nang du lịch nghệ an: phần 1

Nhà xuát bỏn Lao động - Xã hội<br /> Nãm 2005<br /> <br /> cầm nang<br /> <br /> DU LỊCH NGHỆ AN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2005<br /> <br /> J<br /> <br /> L ò ỉ giố ỉ th iêu<br /> ' ừ Hả Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, sau khoảng 5<br /> giò x e chạ/ ữên con đường thiên lý vể hướng Nam, tu/ến<br /> đường quốc lộ 1A, du khách s ẽ dặt chân dến mảnh dất Nghệ Án.<br /> nơi dược người xưa ví là cảnh “non xanh nước biếc", “sơn thủ/ hữu<br /> tình”, ìà một trong những địa chỉ vãn hỏa dặc biệt của cả nước vói hệ<br /> iL<br /> ___iĩ.~,L<br /> i L . ' ^ ___ , J. .<br /> ------ . ^ L ________________________________ - L<br /> co men<br /> <br /> Nghệ An có diện tích toàn tỉnh /à lb.487kaỉ, ừong dó có hơn<br /> 12. oooknr’ rừng núi tạo ra những thảm thực vật vối nhiều khu rừng<br /> ngu/ên sinh, dáp ứng nhu cẩu du lịch sinh thái, nghỉ dưõng, leo núi và<br /> nhiều h ạ i hình du lịch khác. Dặc biệt củ Vườn quốc gia Pù Mát, khu bảo<br /> tồn rừng ngu/ên sinh Pù Hoạt là những kho tàng bâo tổn da dạng về<br /> sinh học, rất hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế.<br /> Dến với Nghệ An lổ du khách dến vói vùng dất lịch sử văn hóa. một<br /> mảnh dất giàu tru/ền thống và dấu tranh dược dúc kết bằng những<br /> phong tục. tín ngưỡng nên có sức sống và lan tỏa lâu bền mãnh Hệt.<br /> <br /> dặc biệt là khu di tích Kim Liên, quê hương của Anh hùng giảiphóng dân<br /> tộc. danh nhân văn hóa kiệt xuất của th ế giói, lãnh tụ vĩ dại của dân tộc<br /> Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dậy là khu di tích dặc biệt của quốc<br /> gia có giá ừị lịch sử văn hóa muôn dời.<br /> Nghệ An là dịa phương rất giàu bển sắc nhân văn, có tru/ền thống<br /> dấu tranh bảo vệ Tỏ quốc, chiến thắng thiên tai, cỏ nền văn hóa dán<br /> <br /> phú. Vói 82km b ờ biển, Nghệ An cô nhiều bãi tắm dẹp, dặc biệt là bãi<br /> tắm Cửa Lò sóng hiền, nền phang, cát mịn, nước trong, cảnh quan và môi<br /> trường hấp dẫn.<br /> Các dân tộc anh em cùng chung sống trên dất Nghệ An như: Kinh, Thái,<br /> <br /> Ó<br /> <br /> ó<br /> <br /> Khơ Mủ, lĩiố, tl’Mỏng. o Du. Dan Lai dã d é Lại<br /> nhiều sẩn phấm văn hóa dân lộc dặc sắc tại viing<br /> Tâỵ, Tậỵ tiắc Nghệ An, là những sản phẩm du lịch văn hỏa<br /> có sức cuốn hút khiích du lịch ọuốc tế và trong nước.<br /> Nằmgiữa các trung tâm du lịch của cẵ nước (Nạ long - Nà<br /> Nội - Nuế- TP. Nồ Chí Minh). Nghệ An là trung tâm vùngồắc Trung<br /> lx \<br /> tu/âh quốc lộ JA chạỵ qua. dường sắt xu/ổn Việt cổ cảng<br /> bicn quốc tê cửa ljỏ, .sân ba/ Vinh và nằm trên Lu/ến giao thông quốc tế<br /> xu/ên Việt qua Thái Lan. Lào theo dường 7 và dường 8 là tu/ến hành lang<br /> dông tậỵ rất quan trọng cho phát triển kinh té!nói chung và du lịch nói riêng<br /> cua 'I nước Việt Nam - Lào - Thái Lan.<br /> Tl'nh Nghệ An sớm hình thành dược chiến lược phát triển du lịch.<br /> Trong dó chiến lược phát triển du lịch thỏi kỷ 19% - 2010 dã xác dịnh<br /> rõ Nghệ An cỏ 5 trung tâm du lịch lớn: Trung tâm du lịch biển cửa Lò:<br /> Trung tâm du lịch thành p h ổ Vinh; Trung tâm du lịch Nam Dàn; Khu du lịch<br /> vườn Quốc gia Pù Mát: Khu du lịch Văn hỏa - lịch sử sinh thái Quỷ Châu<br /> - Q u ế Phong. Phương hướng phát triển du lịch Nghệ An lả khai thác các<br /> liềm năng du lịch, gắn vói bảo vệ môi tníờng sinh thái, bẩo dẫm cho du<br /> lịch phát triển cỏ hiệu quẵ, bền vững.<br /> Nướng tới năm 2005 - Năm Du lịch Nghệ An, Tạp chi Công nghiệp<br /> phối hợp vói ban Tuỵên giáo tỉnh ủỵ Nghệ An. Thánh ú / Vinh. Nuỵận iìỵ<br /> Nam Dàn. Thị ủ / cửa Lò và 2 dơn vị là: s ỏ Du lịch. Sơ Văn hỏa Thôní’<br /> tin biên soạn cuốn sách "cẩm nang du lịch Nghệ An" nhằm cung cấp<br /> cho du khách nhữne; thônĩỊ tin vả hướng dẫn cẩn thiết khi dến Níịhệ An.<br /> Trong quá trình biên soạn cuốn sách nà/, ban biên Lập cớ sử dụng<br /> một sô bài viết, tư liệu, ảnh của các dồng níỊhiệp Lroíg và ngoải Tỉnh và<br /> nhận dược sự giúp dỡ nhiệt tinh, cớ hiệu qua của lãnh dạo T/nh ũ / Nghệ<br /> An và các cơ quan. ban. ngành, doanh nghiệp trong Tỉnh, chúng tô! xin<br /> chân thảnh cảm ơn sự giúp dỡ quý báu dó và mơng bạn dọc gẩn xa<br /> lượng thứ cho những thiểu sớt khó tránh khỏi trong quá trình xuất bản.<br /> Chúc cho năm Du lịch Nghệ An thành công tốt dẹp!<br /> ban biên tập<br /> <br /> TIEM NANG DU ục<br /> VÀ ĐỊNH HƯỚNG DẦU Tơ<br /> PHÁT TRIỂN CỦA DU LỊCH NGHỆ AN<br /> <br /> 4/<br /> <br /> HOANG TRUNG CHAU<br /> Giám đ ố c ỗ ỏ Du lịch Nghệ An<br /> <br /> Ản ỉà tình có uềm năngphát triển du lịch da<br /> dang phong phú. Vói 82km bờ biển có nhiều bãi tắm<br /> dẹp, nhất là bãi tắm cửa Lò, một trong những bãi<br /> tắm tốt và dẹp nhất vùng biển phía Bắc Việt Nam.<br /> Nghệ Án rộng 16.470 knĩ, ỉà tính có diện tích lón<br /> nhất cả nưóc, trong dó có 12.000knf rừng núi, vói<br /> nhiều khu rừng nguỵên sinh dép ứng nhu cẩu du lịch<br /> sinh thái, nghĩ dưõng, h o núi và các hại hình du lịch<br /> khốc. Dặc biệt vườn quốc gia Pù Mát, khu bảo tồn<br /> rừng nguỵên sinh Pù Hoạt là những kho tàng bảo tồn<br /> da dang về sinh học rất hấp dẫn khách du lịch trong<br /> nưóc vả quốc tế<br /> <br /> ^y<br /> <br /> đ ến du lịch Nghệ An,<br /> <br /> Nhà nước x ế p hạng di tích lịch<br /> <br /> không Lhể không nói đ ế n du lịch<br /> <br /> sĩí Q uốc gia, dặc b iộ l là khu Di<br /> <br /> văn hỏa - lịch sử. Là Lĩnh c ó trên<br /> <br /> tích Kim Liên, q u ê hương của Anh<br /> <br /> 1 0 0 0 di tích lịch si’í văn hóa,<br /> <br /> hùng giải phóng dân tộc, Danh<br /> <br /> trong d ó c ó 171 di Lích d ã dược<br /> <br /> nhân văn hóa thê giói, Lãnh tụ vĩ<br /> <br /> Ó<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản