Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 2

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
101
lượt xem
40
download

Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội Lâm nghiệp Việt Nam tự nguyện là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 2

 1. PhÇn 2 HiÖp héi L©m nghiÖp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 55
 2. 56 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 3. 1. Héi khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÖt Nam 1.1. Thµnh lËp Héi Héi khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 253 BT ngµy 13/12/1982 cña Héi ®ång Bé tr−ëng (nay lµ ChÝnh phñ) vµ QuyÕt ®Þnh sè 158/Q§-TTg ngµy 2/3/1999 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc uû nhiÖm Bé tr−ëng, Tr−ëng ban Ban Tæ chøc-C¸n bé ChÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp Héi vµ QuyÕt ®Þnh sè 37/199Q§-BTCCBCP ngµy 21-9-1999 cña Bé tr−ëng, Tr−ëng ban Tæ chøc-C¸n bé ChÝnh phñ c«ng nhËn b¶n §iÒu lÖ söa ®æi Héi Khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp ViÖt Nam. Héi Khoa häc kü thuËt L©m nghiÖp ViÖt Nam ®−îc phÐp gäi t¾t lµ: Héi L©m nghiÖp ViÖt Nam , lµ mét Héi khoa häc kü thuËt x· héi-nghÒ nghiÖp, lµ mét tæ chøc tù nguyÖn cña nh÷ng ng−êi cã nhiÖt t×nh vµ tÝch cùc ho¹t ®éng v× sù nghiÖp b¶o vÖ, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nghÒ rõng cña n−íc ViÖt Nam. Héi L©m nghiÖp ViÖt Nam tù nguyÖn lµ thµnh viªn cña Liªn hiÖp c¸c Héi Khoa häc kü thuËt ViÖt Nam. Ho¹t ®éng cña Héi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2. Môc ®Ých cña Héi a. TËp hîp nh÷ng ng−êi tÝch cùc ho¹t ®éng vµ tù nguyÖn cho sù nghiÖp qu¶n lý vµ ph¸t triÓn rõng. T¨ng c−êng ®oµn kÕt, hîp t¸c, gióp ®ì nhau vÒ chuyªn m«n ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt vµ ®Èy m¹nh mäi ho¹t ®éng nh»m gãp phÇn b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. b. Tham gia nghiªn cøu khoa häc, tæng kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm vµ phæ cËp kiÕn thøc khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp. c. §Ò xuÊt ý kiÕn víi c¸c tæ chøc §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ph−¬ng h−íng kinh tÕ kü thuËt, c¸c chñ tr−¬ng chÝnh s¸ch cã liªn quan ®Õn ngµnh L©m nghiÖp, vËn ®éng, tuyªn tuyÒn gi¸o dôc vµ l«i cuèn mäi ng−êi cïng thùc hiÖn. 1.3. VÞ trÝ, ph¹m vi ho¹t ®éng Héi lµ tæ chøc cã t− c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng, ®−îc më tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng, cã tµi s¶n, tµi chÝnh riªng vµ c¬ quan ng«n luËn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m c«ng viÖc cña Héi tiÕn hµnh thuËn lîi vµ cã hiÖu qu¶. Héi ®−îc phÐp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 57
 4. ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n−íc theo ph¸p luËt n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ §iÒu lÖ Héi. 1.4. NhiÖm vô cña Héi a. §Èy m¹nh c¸c mÆt ho¹t ®éng khoa häc vµ kü thuËt l©m nghiÖp vµ gióp ®ì nhau båi d−ìng n©ng cao tr×nh ®é khoa häc chuyªn m«n nghÒ nghiÖp, khuyÕn khÝch héi viªn nghiªn cøu, häc tËp, s¸ng t¹o. b. Th«ng tin kÞp thêi vµ phæ biÕn c¸c hiÓu biÕt khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn vÒ rõng vµ nghÒ rõng cho héi viªn vµ quÇn chóng. X©y dùng hÖ thèng ch−¬ng tr×nh phæ biÕn khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp cïng hÖ thèng c¸c b¸o c¸o viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy. Kh«ng ngõng båi d−ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é chÊt l−îng ®éi ngò b¸o c¸o viªn Khoa häc kü thuËt l©m nghiÖp. c. Båi d−ìng nh©n tµi vµ x©y dùng lùc l−îng khoa häc kü thuËt trÎ cña nghÒ rõng ViÖt Nam. d. Céng t¸c chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc nghiªn cøu, s¶n xuÊt, gi¶ng dËy cña ngµnh L©m nghiÖp vµ c¸c ngµnh cã liªn quan, gãp phÇn ®−a nhanh tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. e. Liªn hÖ vµ céng t¸c víi ngµnh L©m nghiÖp vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Ó ®Ò xuÊt, gãp ý kiÕn vÒ viÖc x©y dùng ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc vµ kü thuËt l©m nghiÖp. f. Chñ ®éng ®Ò xuÊt vµ gãp ý víi c¸c tæ chøc cña ngµnh L©m nghiÖp vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn vÒ c¸c gi¶i th−ëng khoa häc kü thuËt. g. Ch¨m lo ®Õn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cña héi viªn b»ng c¸ch ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt, hîp ®ång nghiªn cøu vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ. Héi cã gi¶i th−ëng vÒ khoa häc vµ kü thuËt dµnh cho héi viªn cã nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc kü thuËt vÒ rõng vµ nghÒ rõng. h. Héi lu«n lu«n g¾n ho¹t ®éng cña m×nh víi nhiÖm vô cña ngµnh ®Ó thùc hiÖn ®−îc chøc n¨ng t− vÊn, ph¶n biÖn vµ gi¸m ®Þnh x· héi. i. Trao ®æi vµ hîp t¸c víi c¸c tæ chøc quèc tÕ, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ (NGO) vµ c¸c héi chuyªn ngµnh Khoa häc kü thuËt 58 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 5. cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi ®Ó cïng nhau trao ®æi gióp ®ì vÒ chuyªn m«n khoa häc kü thuËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.5. Tæ chøc Héi - V¨n phßng trung −¬ng Héi t¹i Hµ Néi - C¸c ph©n héi chuyªn ngµnh - C¸c chi héi c¬ së t¹i c¸c tØnh, thµnh phè. - C¸c trung t©m t− vÊn, trî gióp khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh. 2. HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam 2.1. Thµnh lËp HiÖp héi HiÖp héi gç vµ l©m s¶n ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 34/2000/Q§-BTCCBCP ngµy 8-5-2000 cña Bé tr−ëng, Tr−ëng ban Tæ chøc-C¸n bé ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 41/2000/Q§- BTCCBCP ngµy 28-6-2000 cña Bé tr−ëng, Tr−ëng ban Tæ chøc-C¸n bé ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt b¶n §iÒu lÖ HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam. HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam lµ mét tæ chøc tù nguyÖn phi chÝnh phñ cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c nhµ qu¶n lý khoa häc kü thuËt thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc trång rõng, khai th¸c, chÕ biÕn, tiªu thô vµ xuÊt nhËp khÈu gç, l©m s¶n. 2.2. Môc ®Ých cña HiÖp héi Liªn kÕt, hîp t¸c, hç trî nhau vÒ kinh tÕ, kü thuËt trong s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô, n©ng cao gi¸ trÞ s¶n phÈm; phßng chèng thiªn tai, ng¨n ngõa dÞch bÖnh, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn mét nÒn l©m nghiÖp bÒn v÷ng, ®a d¹ng sinh häc, ®¹i diÖn vµ b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p cña héi viªn; gãp phÇn t¹o thªm viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng trång rõng, khai th¸c, chÕ biÕn vµ dÞch vô nghÒ gç, l©m s¶n. 2.3. VÞ trÝ, ph¹m vi ho¹t ®éng HiÖp héi cã t− c¸ch ph¸p nh©n cã con dÊu vµ ®−îc më tµi kho¶n riªng t¹i Ng©n hµng. HiÖp héi ®−îc phÐp ho¹t ®éng trong ph¹m vi c¶ n−íc theo ph¸p luËt n−íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam vµ §iÒu lÖ HiÖp héi. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 59
 6. 2.4. NhiÖm vô cña HiÖp héi a. Tuyªn truyÒn gi¸o dôc héi viªn hiÓu râ ®−êng lèi, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n−íc vÒ x©y dùng, ph¸t triÓn nghÒ gç vµ l©m s¶n trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, b¶o vÖ nguån lîi l©m nghiÖp, b¶o hé an toµn lao ®éng, b¶o vÖ an ninh quèc phßng. b. §¹i diÖn cho héi viªn kiÕn nghÞ víi Nhµ n−íc vÒ nh÷ng chñ tru¬ng, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p khuyÕn khÝch gióp ®ì nghÒ gç vµ l©m s¶n, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña héi viªn, gi¶i quyÕt c¸c tr−êng hîp, vô viÖc g©y thiÖt h¹i ®Õn quyÒn lîi cña ngµnh vµ cña héi viªn, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ n−íc. c. §éng viªn nhiÖt t×nh vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña héi viªn, hîp t¸c, hç trî, gióp ®ì lÉn nhau vÒ kinh tÕ - kü thuËt trong s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô nghÒ gç vµ l©m s¶n trªn c¬ së trao ®æi kinh nghiÖm, phæ biÕn vµ øng dông c¸c thµnh tùu khoa häc vµ c«ng nghÖ míi, ®oµn kÕt nhau phßng chèng thiªn tai, dÞch bÖnh, khã kh¨n trong ®êi sèng. d. Hç trî t− vÊn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong HiÖp héi trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp l¹i tæ chøc, chuyÓn ®æi c¬ cÊu nghÒ nghiÖp. Cung cÊp th«ng tin vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng, gi¸ c¶ ®Ó héi viªn bè trÝ l¹i s¶n xuÊt, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. e. Tæ chøc c¸c héi nghÞ, héi th¶o ®Ó trao ®æi kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp, khuyÕn khÝch hîp t¸c, liªn kÕt gi÷a c¸c héi viªn ®Ó cïng tån t¹i vµ ph¸t triÓn. f. X©y dùng tæ chøc HiÖp héi vµ ph¸t triÓn héi viªn, x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ më réng ph¹m vi cña HiÖp héi. X©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ quèc tÕ víi c¸c c¸ nh©n vµ tæ chøc quèc tÕ trong khu vùc §«ng Nam ¸ vµ c¸c n−íc trªn thÕ giíi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. g. XuÊt b¶n tËp san, c¸c tµi liÖu phæ biÕn kü thuËt vµ qu¶n lý kinh tÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2.5. Tæ chøc HiÖp héi HiÖp héi Gç vµ L©m s¶n ViÖt Nam ®−îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, tù qu¶n, tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh vµ b×nh ®¼ng víi mäi héi viªn. 60 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 7. C¬ quan l·nh ®¹o cña HiÖp héi ho¹t ®éng trªn c¬ së bµn b¹c d©n chñ, l·nh ®¹o tËp thÓ, thiÓu sè phôc tïng ®a sè. - V¨n phßng trung −¬ng HiÖp héi ®ãng t¹i Hµ Néi. - C¸c chi héi trùc thuéc t¹i c¸c khu vùc hay c¸c tØnh, thµnh phè trong c¶ n−íc. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 61
 8. PhÇn 3 Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng c¬ së cho c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh l©m nghiÖp 62 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 9. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 63
 10. 1. Giíi thiÖu Thùc hiÖn NghÞ quyÕt ®¹i héi VII, §¹i héi VIII cña §¶ng, c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong m−êi n¨m qua (1991-2000) gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ®ái míi vµ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n−íc. Tuy nhiªn, nÒn hµnh chÝnh Nhµ n−íc vÉn ch−a hoµn toµn ®¸p øng ®−îc nh÷ng yªu cÇu cña c¬ chÕ qu¶n lý còng nh− yªu cÇu phôc vô nh©n d©n trong t×nh h×nh hiÖn nay. Nh÷ng bµi häc thu ®−îc trong c¶i c¸ch hµnh chÝnh thêi gian qua còng nh− yªu cÇu x©y dùng vµ hoµn thiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa hiÖn nay lµ c¬ së ®Ó ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh triÓn khai Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh Nhµ n−íc giao ®o¹n 2001-2010. 2. Lé tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh l©m nghiÖp (xem trang bªn) 64 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 11. Mèi quan hÖ vµ lé tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh ngµnh l©m nghiÖp Ch−¬ng tr×nh tæng thÓ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ n−íc giai ®o¹n 2001-2010. 4 néi dung 4 lín néi dung lín ChiÕn l−îc ph¸t triÓn l©m nghiÖp giai ®o¹n 2001-2010 1. C¶i c¸ch thÓ chÕ. 2. C¶i c¸ch tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh. 6 Ch−¬ng 3. §æi míi, n©ng cao chÊt tr×nh vµ l−îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng dù ¸n −u chøc. tiªn 4. C¶i c¸ch tµi chÝnh c«ng. 4 1. Dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rõng. 7 Ch−¬ng Gi¶i 2. Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ tr×nh hµnh qu¶n lý rõng bÒn v÷ng. ®éng ph¸p 3. Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn chÕ biÕn gç vµ l©m s¶n lín 4. Ch−¬ng tr×nh ®iÒu tra, ®¸nh 1. §æi míi c«ng t¸c x©y dùng, gi¸, theo dâi diÔn biÕn tµi ban hµnh vµ n©ng cao chÊt nguyªn rõng. l−îng v¨n b¶n quy ph¹m 5. Ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn ph¸p luËt. gièng c©y trång l©m nghiÖp. 2. Nghiªn cøu x¸c ®Þnh vai trß, 6. Ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph¸t chøc n¨ng vµ c¬ cÊu cña triÓn nguån nh©n lùc. c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh chÝnh nhµ n−íc. 3. Tinh gi¶n biªn chÕ. 4. X©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc. 1. Gi¶i ph¸p vÒ tæ chøc. 5. C¶i c¸ch tiÒn l−¬ng. 6. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tµi 2. Gi¶i ph¸p vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ. chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù 3. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. nghiÖp c«ng. 7. HiÖn ®¹i ho¸ nÒn hµnh 4. Gi¶i ph¸p vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch chÝnh. KÕ ho¹ch hµnh ®éng c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®Õn n¨m 2005 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 65
 12. TrÝch gi¶i ph¸p c¶i c¸ch vÒ tæ chøc trong ChiÕn l−îc ph¸t trriÓn l©m nghiÖp 2001-2010: T¨ng c−êng n¨ng lùc qu¶n lý nhµ n−íc, c¶i c¸ch hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ trong ngµnh l©m nghiÖp cã thÓ xem lµ nhiÖm vô trung t©m trong 10 n¨m tíi gåm néi dung chÝnh sau ®©y: a. VÒ qu¶n lý Nhµ n−íc: CÇn tiÕp tôc ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c cÊp qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ l©m nghiÖp. - ë trung −¬ng: Côc kiÓm l©m vµ Côc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp cÇn ®−îc kiÖn toµn vµ cñng cè ®óng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®· x¸c ®Þnh, kh¾c phôc t×nh tr¹ng chång chÐo. CÇn nghiªn cøu ®æi míi tæ chøc KiÓm l©m thµnh lùc l−îng c¶nh s¸t l©m nghiÖp ®Ó lµm chøc n¨ng chuyªn tr¸ch vÒ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn LuËt b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng. - ë ®Þa ph−¬ng: CÇn ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô qu¶n lý ho¹t ®éng l©m nghiÖp cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn tØnh, huyÖn, x·. Thùc hiÖn ph©n quyÒn nhiÒu h¬n cho c¸c ®Þa ph−¬ng, lÊy x· lµm ®Þa bµn c¬ së ®Ó chØ ®¹o ph¸t triÓn l©m nghiÖp. H−íng dÉn, ®«n ®èc c¸c ®Þa ph−¬ng tiÕp tôc triÓn khai x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn Quy −íc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng nãi chung vµ rõng céng ®ång nãi riªng. b. VÒ tæ chøc s¶n xuÊt: - Cñng cè vµ tæ chøc l¹i hÖ thèng l©m tr−êng quèc doanh - §æi míi doanh nghiÖp, nghiªn cøu triÓn khai cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp l©m nghiÖp vµ më réng hîp t¸c, ®Çu t− quèc tÕ. CÇn nghiªn cøu ®Ó h×nh thµnh TËp ®oµn s¶n xuÊt (nh− Liªn hiÖp vïng, liªn hiÖp cÊp tØnh). - Tæ chøc l¹i x· héi nghÒ rõng ë tõng khu rõng cô thÓ. Tõ nay ®Õn n¨m 2005 ph¶i khÈn tr−¬ng ho¹ch ®Þnh xong ranh giíi, diÖn tÝch 3 lo¹i rõng trªn b¶n ®å vµ ngoµi thùc ®Þa nh»m môc tiªu x©y dùng l©m phËn quèc gia æn ®Þnh. v.v.... 66 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 13. 3. KÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé NN vµ PTNT 3.1. Môc tiªu chung T¨ng c−êng hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña Bé NN vµ PTNT trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n−íc ®èi víi toµn ngµnh, n©ng cao hiÖu lùc cña hÖ thèng hµnh chÝnh trong ngµnh, nh»m thóc ®Èy mét c¸ch cã hiÖu qu¶ sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi khu vùc n«ng th«n ë ViÖt Nam. 3.2. C¸c môc tiªu cô thÓ - Hoµn thiÖn hÖ thèng thÓ chÕ hµnh chÝnh, chÝnh s¸ch cña ngµnh phï hîp thêi kú C«ng nghiÖp ho¸, HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. - Xo¸ bá c¬ b¶n c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, nhÊt lµ c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ph©n bæ kÕ ho¹ch kinh phÝ, biªn chÕ tiÒn l−¬ng... - X¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y, thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan trong hÖ thèng hµnh chÝnh cña Bé. ChuyÓn dÇn mét sè viÖc, dÞch vô cho doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc x· héi hoÆc tæ chøc phi ChÝnh phñ thùc hiÖn. - §¶m b¶o c¬ cÊu cña Bé gän nhÑ, hîp lý; ph©n biÖt râ chøc n¨ng vµ ph−¬ng thøc ho¹t ®éng cña Côc, Vô. - Hoµn thµnh ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a Bé vµ ®Þa ph−¬ng, x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, thÈm quyÒn vµ tæ chøc bé m¸y gi÷a Bé vµ hÖ thèng c¬ quan qu¶n lý nhµ n−íc chuyªn ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n cÊp tØnh, huyÖn, x·. - ChÊn chØnh kû luËt hµnh chÝnh trong c¬ quan Bé. Hiªn ®¹i ho¸ nÒn hµnh chÝnh theo ch−¬ng tr×nh ChÝnh quy ho¸ c«ng vô, ch−¬ng tr×nh ho¸ c«ng t¸c, hiÖn ®¹i ho¸ th«ng tin vµ d©n chñ ho¸ c¬ quan . 3.3. KÕ ho¹ch c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng giai ®o¹n 2005-2010 - TriÓn khai thùc hiÖn LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ n¨m 2001 vµ NghÞ ®Þnh 15 CP söa ®æi cña ChÝnh phñ, cÇn x¸c ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n−íc cña Bé. - TiÕp tôc rµ so¸t chøc n¨ng, nhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc trong néi bé cña Bé theo NghÞ ®Þnh 73 CP míi, tinh gi¶m biªn chÕ theo NghÞ quyÕt sè 16/CP n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. - Hoµn thiÖn ph©n cÊp chøc n¨ng, thÈm quyÒn qu¶n lý nhµ n−íc trong Bé; Ph©n ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña Bé tr−ëng, l·nh ®¹o Bé Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 67
 14. vµ thñ tr−ëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc Bé, tr¸ch nhiÖm cña tËp thÓ vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸ nh©n trong c¸c c¬ quan thuéc Bé vµ c¸c cÊp trong hÖ thèng tæ chøc Ngµnh. - Hoµn thiÖn hÖ thèng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cña c¬ quan sù nghiÖp kinh tÕ, nghiªn cøu khoa häc, c¸c tr−êng ®¹o t¹o vµ tæ chøc dÞch vô c«ng. - C¬ b¶n hoµn thµnh thùc hiÖn ph©n cÊp qu¶n lý gi÷a Bé vµ ®Þa ph−¬ng, hoµn thiÖn tæ chøc qu¶n lý toµn Ngµnh. - Hoµn thiÖn hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt qu¶n lý ngµnh, ®æi míi quy tr×nh x©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng v¨n b¶n. - ChuÈn bÞ thùc hiÖn ®Ò ¸n c¶i c¸ch tiÒn l−¬ng. - §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi tÊt c¶ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ tæ chøc dÞch vô c«ng thuéc Bé. 4. KÕ ho¹ch hµnh ®éng thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ®Õn n¨m 2005. (Tham kh¶o phô lôc sè 3) 68 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 15. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 69
 16. PhÇn 4 ChiÕn l−îc nguån nh©n lùc, chuyªn ngµnh l©m nghiÖp vµ tæ chøc thùc hiÖn 70 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 17. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 71
 18. 1. Thùc tr¹ng lao ®éng ë n«ng th«n, nguån nh©n lùc vµ c«ng t¸c ®µo t¹o cña ngµnh n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n 1.1. Thùc tr¹ng lao ®éng n«ng, l©m nghiÖp ë n«ng th«n 1.1.1. VÒ sè l−îng ViÖt Nam lµ mét n−íc n«ng nghiÖp, gÇn 77% d©n sè sinh sèng ë c¸c vïng n«ng th«n. D©n sè hiÖn cã 78,7 triÖu ng−êi, lùc l−îng lao ®éng x· héi cã 46,63 triÖu ng−êi (chiÕm 59,25% d©n sè c¶ n−íc). Trong ®ã, lao ®éng ë khu vùc n«ng th«n cã 30,31 triÖu ng−êi, chiÕm 76,7% sè d©n trong ®é tuæi lao ®éng. ë n«ng th«n, tû lÖ lao ®éng thu hót vµo s¶n xuÊt ®· t¨ng tõ 85% n¨m 1991 lªn 89% vµo n¨m 1997 vµ 91% vµo n¨m 1998. C¬ cÊu lao ®éng ë n«ng th«n ®· cã sù chuyÓn dÞch theo xu h−íng t¨ng tû trong lao ®éng c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, gi¶m tû träng lao ®éng thuÇn n«ng nh−ng cßn chËm. §Õn nay, míi cã 32% lao ®éng ë n«ng th«n chuyÓn sang lµm c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, vÉn cßn tíi 68% chuyªn lµm n«ng, l©m nghiÖp. Do vËy tû träng kinh tÕ n«ng th«n vÉn nÆng vÒ n«ng l©m nghiÖp (70%), trong n«ng, l©m nghiÖp vÉn nÆng vÒ trång trät, s¶n xuÊt nguyªn liÖu th« (78%), trong ®ã chñ yÕu lµ c©y l−¬ng thùc (56%). T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm ë n«ng th«n rÊt nghiªm träng, cã kho¶ng 7 triÖu lao ®éng ch−a cã hoÆc thiÕu viÖc lµm, mçi n¨m l¹i bæ sung thªm 400.000 ng−êi ®Õn tuæi lao ®éng. Lao ®éng ë n«ng th«n míi chØ sö dông 74,73% quü thêi gian, trong khi vÉn cßn kho¶ng 10 triÖu ha ®Êt trèng, ®åi nói träc, gÇn 1,4 triÖu ha mÆt n−íc ch−a ®−îc khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶. N−íc ta cã nhiÒu lo¹i n«ng, l©m s¶n nh−ng s¶n xuÊt ph©n t¸n, manh món, víi kho¶ng 12 triÖu hé s¶n xuÊt trªn gÇn 75 triÖu thöa ®Êt nhá, kinh tÕ trang tr¹i míi b¾t ®Çu h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, nh−ng ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n. Sè hé nghÌo ®ãi ë n«ng th«n vÉn cßn nhiÒu. Qua 8 n¨m thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ®· gi¶m tõ 3,8 triÖu hé xuèng cßn trªn 1,2 triÖu hé, b×nh qu©n mçi n¨m gi¶m ®−îc 250 - 300 ngµn hé. §Õn n¨m 2000 c¶ n−íc cßn 10% hé nghÌo, ®ãi (trong ®ã 90% lµ n«ng d©n vµ cã 1715 x· ®Æc biÖt khã kh¨n). Trong c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghÌo ®ãi, cã nguyªn nh©n chÝnh lµ tr×nh ®é d©n trÝ vµ v¨n ho¸ thÊp, thiÕu vèn nghiªm träng ®· h¹n chÕ kh¶ n¨ng tæ chøc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 72 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 19. 1.1.2. VÒ chÊt l−îng ChÊt l−îng lao ®éng lµ mét chØ tiªu tæng hîp, ph¶n ¸nh nhiÒu yÕu tè: tr×nh ®é v¨n ho¸, tr×nh ®é kü thuËt, tay nghÒ, thÓ tr¹ng søc khoÎ cña nh÷ng ng−êi lao ®éng... Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X· héi n¨m 1998 cho thÊy tû lÖ biÕt ch÷ cña lao ®éng n−íc ta ®¹t 95,05 %, riªng khu vùc n«ng th«n lµ 94,06 %, trong ®ã ng−êi tèt nghiÖp phæ th«ng c¬ së lµ 33,15%, sè tèt nghiÖp phæ th«ng trung häc lµ 9,47%, b×nh qu©n mét lao ®éng hoc 3,2/12 n¨m. Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2000, tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o trong n«ng, l©m nghiÖp vµ n«ng th«n míi ®¹t 12%. Lao ®éng ë n«ng th«n chiÕm tíi 3/4 lao ®éng x· héi nh−ng sè ®· qua ®µo t¹o chuyªn m«n kü thuËt chØ chiÕm 15% tæng sè lao ®éng kü thuËt cña c¶ n−íc. Trong khi ®ã, lao ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp chØ chiÕm 10% lao ®éng x· héi, nh−ng l¹i chiÕm tíi 46% sè lao ®éng kü thuËt cña c¶ n−íc. C¬ cÊu chuyªn ngµnh ®−îc ®µo t¹o trong khu vùc n«ng th«n, theo ®iÒu tra cña Ng©n hµng thÕ giíi n¨m 1993 cho thÊy trong 1000 lao ®éng th× cã 57 ng−êi ®−îc ®µo t¹o chuyªn ngµnh kh¸c nhau, trong ®ã chØ cã 4,4 ng−êi ®−îc ®µo t¹o kü thuËt vÒ n«ng - l©m - ng− nghiÖp. §Õn nay, t×nh tr¹ng nµy vÉn ch−a ®−îc c¶i thiÖn; sè häc sinh, sinh viªn ®−îc ®µo t¹o chuyªn vÒ trång trät, ch¨n nu«i, l©m nghiÖp rÊt Ýt. Ng−êi lao ®éng n«ng, l©m nghiÖp vÉn chñ yÕu canh t¸c, s¶n xuÊt theo kinh nghiÖm cæ truyÒn, n¨ng suÊt thÊp. GÇn ®©y, qua c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m vµ phæ cËp viÖc chuyÓn giao kü thuËt míi ®−îc chó ý, tr×nh ®é canh t¸c cña n«ng d©n cã kh¸ h¬n nh−ng ch−a phæ biÕn, phÇn lín thiÕu kiÕn thøc kü thuËt cÇn thiÕt ®Ó n¨ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng trong n«ng, l©m nghiÖp. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra t¹i 18 tØnh thuéc 7 vïng sinh th¸i cña c¶ n−íc vÒ t×nh h×nh lao ®éng vµ ngµnh nghÒ n«ng th«n. Sè hé vµ c¬ së ngµnh nghÒ n«ng th«n b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 8,6 ®Õn 9,8% trong giai ®o¹n 1993 - 1996. HiÖn nay ë n«ng th«n cã 11,29% sè hé chuyªn ngµnh s¶n xuÊt phi n«ng nghiÖp (c¶ c«ng nghiÖp, tiÓu thñ c«ng nghiÖp vµ dÞch vô) víi kho¶ng 10,8 triÖu lao ®éng (chiÕm 29,45% lao ®éng n«ng th«n), 26,49% sè hé s¶n xuÊt hçn hîp vµ 62,22% sè hé s¶n xuÊt thuÇn n«ng - l©m - ng− nghiÖp. Sau khi thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung −¬ng 4 (Kho¸ VIII), ®Õn nay nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ®· ®−îc ®Çu t− ph¸t triÓn ë khu Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 73
 20. vùc n«ng th«n. Theo sè liÖu trong "Toµn c¶nh ViÖt Nam " (Nhµ xuÊt b¶n thèng kª - 1997) c¶ n−íc cã 688 c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quan träng, trong ®ã cã 195 c¬ së trªn ®Þa bµn n«ng th«n (chiÕm 28,3%), c¬ cÊu c¸c ngµnh gåm: ChÕ biÕn n«ng l©m s¶n 32,5%; X©y dùng vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng 30,9%; c«ng nghiÖp nhÑ 14,9%; ®iÖn - c¬ khÝ 12,8% ... C¸c c¬ së nµy thu hót nhiÒu lao ®éng ë n«ng th«n, nhiÒu c¬ së chØ cã 9,2% sè lao ®éng cã tay nghÒ ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ khu vùc s¶n xuÊt chÕ biÕn l©m s¶n ë vïng miÒn nói xa x«i. ViÖc kh«i phôc lµng nghÒ truyÒn thèng, ph¸t triÓn lµng nghÒ míi còng ®−îc ®Èy m¹nh. Theo b¸o c¸o cña 30/61 tØnh, thµnh phè hiÖn cã 788 lµng nghÒ, trong ®ã 537 (68,2%) lµng nghÒ cò vµ 251 (31,8%) lµng nghÒ míi; −íc tÝnh c¶ n−íc cã kho¶ng 1000 lµng nghÒ. Ngµnh nghÒ n«ng th«n ®· cã vai trß to lín trong viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm, t¨ng thu nhËp vµ ®ãng gãp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë n«ng th«n. T¹i nh÷ng lµng nghÒ ®· thu hót 60 - 80% lao ®éng cña ®Þa ph−¬ng, chñ yÕu lao ®éng trÎ cã tr×nh ®é v¨n ho¸ phæ th«ng c¬ së trë lªn, cÇn cï, khÐo tay, tiÕp thu kü thuËt míi nhanh. 1.2. §¸nh gi¸ chung - ViÖc sö dông lao ®éng ch−a hîp lý, thõa lao ®éng gi¶n ®¬n, thiÕu lao ®éng kü thuËt th× thiÕu, ®Æc biÖt lµ lao ®éng ®¸p øng nhu cÇu c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm ë n«ng th«n. - S¶n xuÊt cßn l¹c hËu, viÖc sö dông m¸y mãc, øng dông tiÕn bé kü thuËt vµ c«ng nghÖ míi cßn chËm. - N«ng d©n cÇn cï, s¸ng t¹o nh−ng ch−a ®−îc ®µo t¹o nªn ch−a ®ñ kiÕn thøc vÒ kü thuËt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ hiÓu biÕt vÒ kinh tÕ thÞ tr−êng, kinh nghiÖm qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt cßn yÕu kÐm. Nh− vËy, cã thÓ nãi nguån lao ®éng n«ng th«n t¨ng nhanh vÒ sè l−îng nh−ng chÊt l−îng cßn thÊp, ®ã lµ nh÷ng khã kh¨n vµ bÊt lîi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ n«ng, l©m nghiÖp vµ n«ng th«n. 74 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản