Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 3

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
82
lượt xem
32
download

Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng theo quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên. Đây là những thủ tục bắt buộc phải tổ chức thực hiện trong quản lý các loại rừng tự nhiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang lâm nghiệp- Chương 4 Hành chính về thể chế ngành lâm nghiệp Phần 3

 1. PhÇn 5 Thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng, ®Êt l©m nghiÖp vµ h−íng dÉn thùc hiÖn 126 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 2. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 127
 3. 1. Thñ tôc hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp 1.1. Nguyªn t¾c qu¶n lý rõng tù nhiªn ¸p dông theo quy chÕ qu¶n lý rõng ®Æc dông, rõng phßng hé, rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn. (Quy chÕ sè 08/2001 ngµy 11/1/2001 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ), ®©y lµ nh÷ng thñ tôc b¾t buéc ph¶i tæ chøc thùc hiÖn trong qu¶n lý c¸c lo¹i rõng tù nhiªn. 1.2. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ rõng tù nhiªn Trªn ®Êt l©m nghiÖp cã c¸c lo¹i thùc vËt, ®éng vËt rõng vµ nh÷ng yÕu tè tù nhiªn liªn quan ®Õn rõng (nói ®¸, s«ng suèi, hå, ®Çm, vïng ®Êt ngËp n−íc...) ®−îc gäi lµ rõng tù nhiªn Rõng tù nhiªn chia thµnh 3 lo¹i nh− sau: a. Rõng ®Æc dông: nh»m môc ®Ých b¶o tån thiªn nhiªn, mÉu chuÈn hÖ sinh th¸i rõng cña quèc gia, nguån gien thùc vËt, ®éng vËt rõng, nghiªn cøu khoa häc, b¶o vÖ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ vµ danh lam th¾ng c¶nh, phôc vô nghØ ng¬i, du lÞch b. Rõng phßng hé: chñ yÕu ®Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn rõng cho môc ®Ých b¶o vÖ vµ ®iÒu tiÕt nguån n−íc, b¶o vÒ ®Êt, chèng xãi mßn, h¹n chÕ thiªn tai, ®iÒu hoµ khÝ hËu, b¶o ®¶m c©n b»ng sinh th¸i vµ an ninh m«i tr−êng c. Rõng s¶n xuÊt: chñ yÕu ®Ó x©y dùng, ph¸t triÓn rõng cho môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh l©m s¶n (trong ®ã ®Æc biÖt lµ gç vµ c¸c lo¹i ®Æc s¶n rõng) vµ kÕt hîp phßng hé m«i tr−êng c©n b»ng sinh th¸i. Rõng ®Æc dông, rõng phßng hé, rõng s¶n xuÊt ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh ranh giíi râ rµng tõng TiÓu khu (kho¶ng1.000 ha), Kho¶nh (kho¶ng100 ha) vµ L« ( kho¶ng 10 ha) trªn b¶n ®å vµ trªn thùc ®Þa b»ng hÖ thèng mèc, b¶ng chØ dÉn vµ lËp hå s¬ thèng kª theo dâi chÆt chÏ. 1.3. Nguyªn t¾c tæ chøc qu¶n lý 3 lo¹i rõng a. Rõng ®Æc dông, rõng phßng hé ®−îc nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý vµ x¸c lËp thµnh hÖ thèng c¸c khu rõng ®Æc dông vµ phßng hé quèc gia trùc thuéc trung −¬ng hay ®Þa ph−¬ng theo ph©n cÊp. 128 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 4. b. Rõng s¶n xuÊt ®−îc nhµ n−íc giao cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n theo nhu cÇu phï hîp víi kh¶ n¨ng quü rõng cña tõng ®Þa ph−¬ng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4. ThÈm quyÒn quy ho¹ch, thµnh lËp 3 lo¹i rõng a. Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ c¸c lo¹i rõng, phª duyÖt c¸c dù ¸n thiÕt lËp c¸c khu rõng ®Æc dông, khu rõng phßng hé, khu rõng s¶n xuÊt träng ®iÓm quèc gia. b. Bé NN vµ PTNT chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung −¬ng (gäi chung lµ cÊp tØnh) quy ho¹ch tæng thÓ hÖ thèng rõng ®Æc dông, rõng phßng hé, rõng s¶n xuÊt trong toµn quèc, x©y dùng c¸c dù ¸n thiÕt lËp c¸c khu rõng träng ®iÓm quèc gia tr×nh Thñ t−íng phª duyÖt. c. Chñ tÞch UBND tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, chØ ®¹o c¸c ngµnh chøc n¨ng thuéc tØnh tiÕn hµnh quy ho¹ch cô thÓ 3 lo¹i rõng trªn ®Þa bµn tØnh tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. ChØ ®¹o UBND cÊp huyÖn thùc hiÖn giao ®Êt, giao rõng cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý b¶o vÖ, x©y dùng ph¸t triÓn vµ sö dông rõng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . d. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp c¸c khu rõng: §èi víi rõng ®Æc dông: Bé NN vµ PTNT thèng nhÊt víi UBND tØnh cã rõng ®Æc dông, cïng c¸c Bé, ngµnh liªn quan tæ chøc thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c V−ên quèc gia, x¸c lËp c¸c khu rõng ®Æc dông kh¸c n»m trong hÖ thèng c¸c khu rõng ®Æc dông cã tÇm quan träng quèc gia Chñ tÞch UBND cÊp tØnh vµ huyÖn quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c khu rõng ®Æc dông cã tÇm quan träng thuéc ®Þa ph−¬ng, sau khi cã ý kiÕn thÈm ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña Bé NN vµ PTNT. §èi víi rõng phßng hé: C¨n cø quy ho¹ch tæng thÓ rõng phßng hé ®· ®−îcThñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt, Bé NN vµ PTNT chØ ®¹o c¸c ®Þa ph−¬ng tiÕn hµnh x©y dùng dù ¸n ®Çu t− vµ ph¸t triÓn rõng phßng hé vµ thÈm ®Þnh ®Ó UBND tØnh ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c khu rõng phßng hé thuéc ®Þa ph−¬ng §èi víi rõng s¶n xuÊt: C¨n cø quy ho¹ch rõng s¶n xuÊt ®· ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª duyÖt, UBND tØnh quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng vÒ viÖc giao quyÒn sö dông ®Êt cã rõng tù nhiªn theo LuËt ®Êt ®ai ®Ó cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông vµo môc ®Ých l©m nghiÖp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 129
 5. 1.5. Mét sè mÉu biÓu b¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ rõng 1.5.1. B¸o c¸o hµng th¸ng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ******* B¸o c¸o c«ng t¸c qu¶n lý vµ b¶o vÖ rõng Th¸ng ___ n¨m 200__ Sau khi kiÓm tra thùc ®Þa, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh qu¶n lý vµ b¶o vÖ rõng trªn ®Þa bµn x· __________, huyÖn _________, tØnh _________, chóng t«i thèng nhÊt mét sè néi dung sau: Ph©n lo¹i §¬n Th¸ng Th¸ng Chia ra Ghi vÞ tr−íc b¸o T¨ng Gi¶m chó tÝnh c¸o % % Tæng sè : 1. §Êt l©m nghiÖp a. Rõng tù nhiªn (ha) a.1. Rõng gç - R. giÇu (IIIa3,IVa) - R. trung b×nh (III©2) - R. nghÌo (IIIa1) - R. non (IIa, IIb) - R. gç nói ®¸ a.2. Rõng tre nøa a.3. Rõng hçn giao b. Rõng trång 130 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 6. Ph©n lo¹i §¬n Th¸ng Th¸ng Chia ra Ghi vÞ tr−íc b¸o T¨ng Gi¶m chó tÝnh c¸o % % - DiÖn tÝch (ha) c. §Êt kh«ng cã rõng - Cá (Ia) - C©y bôi (Ib) - Cã c©y gç r¶i r¸c (Ic) 2. Ch¸y rõng - Sè vô - Tæng diÖn tÝch (ha) - Rõng tù nhiªn (ha) - Rõng trång (ha) - Th¶m cá (ha) 3. S©u h¹i rõng trång - DiÖn tÝch (ha) - Lo¹i bÖnh - Lo¹i s©u 4. Sö dông ®Êt l©m nghiÖp a. Trång rõng míi (ha) b. Vi ph¹m vÒ sö dông ®Êt LN: - Sö dông sai môc ®Ých - LÊn chiÕm - N−¬ng rÉy 5. C«ng t¸c tuyªn truyÒn - Sè líp - Sè ng−êi tham gia Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 131
 7. Ph©n lo¹i §¬n Th¸ng Th¸ng Chia ra Ghi vÞ tr−íc b¸o T¨ng Gi¶m chó tÝnh c¸o % % 6. Chñ rõng - Doanh nghiÖp nhµ n−íc - Doanh nghiÖp kh¸c - Hîp t¸c x· - Hé gia ®×nh, c¸ nh©n - C¸c h×nh thøc kh¸c 7. T×nh h×nh vi ph¹m - Khai th¸c tr¸i phÐp - Ph¸ rõng lµm rÉy - VËn chuyÓn tr¸i phÐp - L©m s¶n tÞch thu (m3) ý kiÕn ®Ò xuÊt: §¹i diÖn UBND x· C¸n bé §Þa chÝnh x· KiÓm l©m viªn ®Þa bµn (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) (Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn) 1.5.2. Sæ theo dâi 1 T×nh h×nh c¸c lo¹i rõng trªn ®Þa bµn x· ____, huyÖn ______, tØnh ______ Hä tªn chñ TiÓu Kh L« Tæng DiÖn DiÖn Tr¹n Rõng trång 3 rõng khu o¶ diÖn tÝch tÝch g th¸i lo¹i nh tÝch bá thùc Loµi N¨m rõng c©y trång 132 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tæng sè tiÓu khu Tæng sè c¸c x· 1.5.3. Sæ theo dâi 2 T×nh h×nh diÔn biÕn tr¹ng th¸i rõng trªn ®Þa bµn x· __, huyÖn __, tØnh ___ Hä tªn TiÓ K L DiÖn C¸c h×nh thøc thay ®æi 3 chñ u h « tÝch qu¶n lý kh o¶ l u n § T Rõng trång Kha C S Ph ch P K o h Ç h i h © ¸ u h h ¹ u ay th¸c ¸y u rõ yÓ © ¸ i k ® ng n n c r ú æi m cÊ õ rõ bÖ ôc p n Di L N¨ n n ®Ý rõ g Ön o m g h ch n tÝ µ trå sö g ch i ng d c ô © n y g Tæng sè tiÓu khu Tæng sè c¸c x· 2. Qu¶n lý rõng ®Æc dông 2.1. Ph©n lo¹i Rõng ®Æc dông ®−îc chia thµnh 3 lo¹i sau: Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 133
 9. - V−ên quèc gia: ®−îc thµnh lËp ®Ó b¶o vÖ l©u dµi mét hay nhiÒu hÖ sinh th¸i c¬ b¶n cña rõng tù nhiªn cßn nguyªn vÑn hoÆc Ýt bÞ t¸c ®éng cña con ng−êi, cã gi¸ trÞ cao vÒ khoa häc, gi¸o dôc vµ du lÞch - Khu b¶o tån thiªn nhiªn: ®−îc thµnh lËp nh»m b¶o ®¶m diÔn thÕ tù nhiªn bao gåm: o Khu dù tr÷ thiªn nhiªn cã dù tr÷ tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ tÝnh ®a d¹ng sinh häc cao, phôc vô cho b¶o tån vµ nghiªn cøu khoa häc o Khu b¶o tån loµi hoÆc sinh c¶nh ®−îc qu¶n lý, b¶o vÖ nh»m ®¶m b¶o sinh c¶nh ( vïng sèng) cho mét hoÆc nhiÒu loµi ®éng, thùc vËt ®Æc h÷u hoÆc loµi quý hiÕm - Khu rõng v¨n ho¸-lÞch sö-m«i tr−êng: bao gåm mét hay nhiÒu c¶nh quan cã gi¸ trÞ thÈm mü tiªu biÓu vµ cã gi¸ trÞ v¨n ho¸ lÞch sö Rõng ®Æc dông ®−îc chia thµnh c¸c ph©n khu: B¶o vÖ nghiªm ngÆt, Phôc håi sinh th¸i vµ DÞch vô hµnh chÝnh. Vïng ®Öm cña rõng ®Æc dông lµ vïng ®Êt ng¨n c¸ch ®Ó ng¨n chÆn nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i ®èi víi rõng ®Æc dông, kh«ng tÝnh vµo diÖn tÝch qu¶n lý cña rõng ®Æc dông 2.2. Ph©n cÊp qu¶n lý Bé NN vµ PTNT Bé NN vµ PTNT chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Thñ t−íng ChÝnh phñ: a. Qu¶n lý thèng nhÊt toµn bé hÖ thèng rõng ®Æc dông trong ph¹m vi c¶ n−íc, bao gåm : - LËp quy ho¹ch hÖ thèng rõng ®Æc dông tr×nh ChÝnh phñ phª duyÖt. - Tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é, c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn rõng ®Æc dông (theo dâi, chØ ®¹o, ®iÒu tra vµ b¸o c¸o t×nh h×nh vÒ diÔn biÕn tµi nguyªn rõng ®Æc dông). - Tæ chøc h−íng dÉn nghiÖp vô kü thuËt, thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ rõng ®Æc dông. 134 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 10. b. Trùc tiÕp qu¶n lý c¸c V−ên quèc gia cã tÇm quan träng ®Æc biÖt hoÆc n»m trªn ph¹m vi nhiÒu tØnh. c. Phèi hîp víi Bé Thuû s¶n trong viÖc h−íng dÉn nghiÖp vô, kü thuËt thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qu¶n lý, b¶o vÖ tµi nguyªn thuû sinh vËt ë c¸c V−ên quèc gia vµ Khu b¶o tån thiªn nhiªn cã hÖ sinh th¸i ngËp n−íc. 2.2.2. Bé V¨n ho¸-Th«ng tin trùc tiÕp qu¶n lý vµ tæ chøc x©y dùng c¸c khu rõng v¨n ho¸-lÞch sö-m«i tr−êng ®· ®−îc xÕp h¹ng cÊp quèc gia hoÆc ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn, ®ång thêi Bé cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé NN vµ PTNT tæ chøc x©y dùng, qu¶n lý, b¶o vÖ nh÷ng khu rõng nµy. 2.2.3. UBND cÊp tØnh trùc tiÕp qu¶n lý c¸c khu rõng ®Æc dông cßn l¹i trong hÖ thèng c¸c khu rõng ®Æc dông, tuú theo møc ®é quy m«, ý nghÜa cña tõng khu rõng ®Æc dông mµ tØnh ra quyÕt ®Þnh giao cho cÊp huyÖn qu¶n lý x©y dùng vµ khai th¸c vµo môc ®Ých tham quan du lÞch. 2.3 Tæ chøc bé m¸y Bé m¸y qu¶n lý khu rõng ®Æc dông: a) Mçi khu rõng ®Æc dông cã diÖn tÝch tËp trung tõ 1.000 ha trë lªn (tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ nhá h¬n 1.000 ha), ®−îc thµnh lËp Ban qu¶n lý, ho¹t ®éng theo c¬ chÕ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. Ban qu¶n lý lµ chñ rõng, ®−îc giao ®Êt l©m nghiÖp vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o vÖ vµ x©y dùng khu rõng ®−îc giao. b) Khu rõng ®Æc dông cã diÖn tÝch tËp trung tõ 15.000 ha trë lªn, ®−îc tæ chøc H¹t KiÓm l©m trùc thuéc Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh (n¬i ®ãng trô së Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông). c) Nh÷ng khu rõng ®Æc dông cã diÖn tÝch d−íi 1.000 ha (trõ tr−êng hîp ®Æc biÖt) kh«ng thµnh lËp Ban qu¶n lý mµ giao cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n (gäi chung lµ chñ rõng) qu¶n lý, b¶o vÖ, x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d) Tr−êng hîp nh÷ng khu rõng ®Æc dông ch−a giao cho chñ rõng cô thÓ, UBND huyÖn chÞu tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o UBND c¸c x· së t¹i tæ chøc qu¶n lý, b¶o vÖ vµ x©y dùng rõng; ®ång thêi lËp thñ tôc tr×nh c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó giao ®Êt, Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 135
 11. giao rõng cho c¸c chñ rõng nªu trªn qu¶n lý, b¶o vÒ vµ x©y dùng rõng ®Æc dông. e) §Þnh suÊt biªn chÕ Ban qu¶n lý khu rõng ®Æc dông tuú theo quy m«, gi¸ trÞ vµ ®iÒu kiÖn cña tõng khu rõng ®Ó quy ®Þnh, b×nh qu©n 1.000 ha cã mét ®Þnh suÊt biªn chÕ (tr−êng hîp khu rõng cã ý nghÜa quqan träng vÒ b¶o tån loµi hoÆc sinh c¶nh, vÒ v¨n ho¸ lÞch sö, ë vÞ trÝ c¸ch biÖt víi c¸c vïng rõng réng lín th× cã thÓ d−íi 500 ha mét ®Þnh suÊt); tèi thiÓu mçi Ban qu¶n lý ®−îc biªn chÕ 5 ng−êi. f) Nh÷ng khu rõng ®Æc dông thuéc quy ®Þnh t¹i Kho¶n c nªu trªn còng ®−îc cÊp kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o vÖ rõng theo quy ®Þnh tÞa Kho¶n d nªu trªn. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý rõng ®Æc dông: a) ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ, x©y dùng vµ sö dông khu rõng ®Æc dông; tæ chøc qu¶n lý, b¶o vÖ tµi nguyªn thiªn nhiªn; kh«i phôc vµ b¶o tån nguyªn vÑn c¸c hÖ sÞnh th¸i; b¶o tån tÝnh ®a d¹ng sinh häc cña khu rõng ®Æc dông, gåm: Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn bÒn v÷ng tµi nguyªn sinh vËt, tµi nguyªn ®Êt, tµi nguyªn n−íc, ®ång thêi phèi hîp víi c¸c cÊp ChÝnh quyÒn së t¹i ®Ó b¶o vÖ c¸c tµi nguyªn thiªn nhiªn kh¸c; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng, ch÷a ch¸y rõng, phßng trï s©u bÖnh h¹i rõng, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi g©y thiÖt h¹i ®Õn khu rõng ®Æc dông. b) LËp dù ¸n bæ sung ®Çu t− x©y dùng khu rõng ®Æc dông ®ång thêi dù to¸n chi phÝ hµng n¨m cho c¸c ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ ®Ó tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; qu¶n lý sö dông kinh phÝ ®Çu t− tõ ng©n s¸nh Nhµ n−íc theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. c) Tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung theo dù ¸n ®Çu t− cña khu rõng ®Æc dông ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; tæ chøc c¸c ho¹t ®éng vÒ hîp t¸c quèc tÕ theo sù ph©n c«ng cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc vÒ lÜnh vùc nµy. d) X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn quy ®Þnh ho¹t ®éng cña khu rõng ®Æc dông theo h−íng dÉn cña c¬ quan chñ qu¶n. e) §Þnh kú b¸o c¸o cÊp trªn vÒ t×nh h×nh diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña khu rõng ®Æc dông. 136 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 12. f) §−îc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô nghiªn cøu khoa häc, v¨n ho¸, x· héi vµ du lÞch sinh th¸i theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Qu¶n lý rõng phßng hé 3.1. Ph©n lo¹i Rõng phßng hé ®−îc chia thµnh 4 lo¹i sau: - Rõng phßng hé ®Çu nguån nh»m ®iÒu tiÕt nguån n−íc cho c¸c dßng ch¶y, c¸c hå chøa n−íc ®Ó h¹n chÕ lò lôt, gi¶m xãi mßn, b¶o vÖ ®Êt, h¹n chÕ båi lÊp c¸c lßng s«ng, lßng hå. - Rõng phßng hé chèng giã h¹i, ch¾n c¸t bay, phßng hé n«ng nghiÖp, b¶o vÖ c¸c khu d©n c−, c¸c khu ®« thÞ, c¸c vïng s¶n xuÊt, c¸c c«ng tr×nh kh¸c. - Rõng phßng hé ch¾n sãng ven biÓn nh»m ng¨n c¶n sãng, chèng s¹t lë, b¶o vÖ c¸c c«ng tr×nh ven biÓn. - Rõng phßng hé m«i tr−êng sinh th¸i, c¶nh quan nh»m ®iÒu hoµ khÝ hËu, chèng « nhiÔm ë khu ®«ng d©n c−, c¸c ®« thÞ vµ c¸c khu c«ng nghiÖp, kÕt hîp phôc vô du lÞch, nghØ ng¬i. Rõng phßng hé ®−îc chia vïng theo møc ®é xung yÕu: - Vïng rÊt xung yÕu: Bao gåm nh÷ng n¬i ®Çu nguån n−íc, cã ®é dèc lín, gÇn s«ng, gÇn hå cã nguy c¬ bÞ sãi mßn m¹nh, cã yªu cÇu cao nhÊt vÒ ®iÒu tiÕt nguån n−íc; nh÷ng n¬i bê biÓn th−êng bÞ s¹t lë, s«ng biÓn th−êng xuyªn ®e do¹ s¶n xuÊt vµ ®êi sèng nh©n d©n, cã nhu cÇu cÊp b¸ch vÒ phßng hé, ph¶i quy ho¹ch, ®Çu t− x©y dùng rõng chuyªn phßng hé, ®¶m b¶o tû lÖ che phñ cña rõng trªn 70%. - Vïng xung yÕu: Bao gåm nh÷ng n¬i cã ®é ®èc, møc ®é xãi vµ yªu cÇu ®iÒu tiÕt nguån n−íc trung b×nh, nh÷ng n¬i møc ®é ®e do¹ cña c¸t di ®éng vµ cña sãng biÓn thÊp h¬n, cã ®iÒu kiÖn kÕt hîp ph¸t triÓn s¶n xuÊt l©m nghiÖp, cã yªu cÇu cao vÒ b¶o vÖ vµ sö dông ®Êt, ph¶i x©y dùng rõng phßng hé kÕt hîp s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tû lÖ che phñ cña rõng tèi thiÓu 50%. 3.2. Tæ chøc bé m¸y Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý a) Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt, møc ®é quan träng cña mçi khu rõng phßng hé ®Ó thµnh lËp Ban qu¶n lý, tr−êng hîp ®Æc biÖt cã quy m« diÖn tÝch tËp trung tõ 5.000 ha trë lªn ®−îc thµnh Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 137
 13. lËp ban qu¶n lý, ho¹t ®éng theo quy chÕ ®¬n vÞ sù nghiÖp kinh tÕ cã thu. Ban qu¶n lý rõng phßng hé lµ chñ rõng, ®−îc giao ®Êt l©m nghiÖp vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o vÖ vµ x©y dùng khu rõng ®ã. b) Khu rõng phßng hé cã diÖn tÝch tõ 20.000 ha trë lªn ®ùoc tæ chøc H¹t kiÓm l©m trùc thuéc Ban qu¶n lý rõng phßng hé, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¬ quan KiÓm l©m cÊp tØnh së t¹i. c) Nh÷ng khu rõng phßng hé cã diÖn tÝch d−íi 5.000 ha (tËp trung hoÆc kh«ng tËp trung) kh«ng thµnh lËp Ban qu¶n lý mµ giao cho c¸c tæ chøc kh¸c, hé gia ®×nh, c¸ nh©n qu¶n lý, b¶o vÖ vµ x©y dùng; kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nµy ®−îc ng©n s¸ch cña tØnh hç trî. d) Tr−êng hîp ch−a giao cho chñ rõng cô thÓ, UBND c¸c x· së t¹i chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý, b¶o vÖ vµ x©y dùng, ®ång thêi cã kÕ ho¹ch tr×nh c¬ quan Nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó tõng b−íc giao ®Êt, giao rõng cho c¸c chñ nªu trªn. e) §Þnh suÊt biªn chÕ Ban qu¶n lý khu rõng phßng hé ®−îc x¸c ®Þnh theo diÖn tÝch khu rõng phßng hé ®−îc Nhµ n−íc giao, b×nh qu©n 1.000 ha rõng cã mét ®Þnh suÊt biªn chÕ, tèi thiÓu mçi Ban qu¶n lý ®−îc biªn chÕ 7 nguêi NhiÖm vô cña Ban qu¶n lý rõng phßng hé: a) ChÞu tr¸ch nhiÑm tr−íc Nhµ n−íc vÒ qu¶n lý, b¶o vÖ, x©y dùng vµ sö dông rõng phßng hé theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) C¨n cø vµo dù ¸n ®Çu t− x©y dùng vµ ph¸t triÓn rõng phßng hé do cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, Ban qu¶n lý rõng phßng hé x©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng hµng n¨m, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®Ó tæ chøc thùc hiÖn. c) TiÕp nhËn vèn ®Çu t− cña Nhµ n−íc phèi hîp víi UBND c¸c cÊp vµ c¬ quan cã liªn quan ë ®Þa ph−¬ng tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch giao kho¸n cho c¸c tæ chøc hé gia ®×nh, c¸ nh©n b¶o vÖ vµ x©y dùng rõng phßng hé, qu¶n lý vµ sö dông vèn ®Çu t− theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. d) §−îc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Êt rõng s¶n xuÊt xen kÏ trong khu rõng phßng hé theo quy chÕ rõng s¶n xuÊt vµ kÕt hîp kinh doanh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, trång 138 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 14. c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶, du lÞch sinh th¸i, tËn thu l©m s¶n, khai th¸c vµ sö dông rõng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. e) §−îc bè trÝ TiÓu khu tr−ëng ®Ó qu¶n lý rõng theo tiÓu khu, tæ chøc lùc l−äng b¶o vÖ rõng chuyªn tr¸ch. f) Tuyªn truyÒn gi¸o dôc nh©n d©n trªn ®Þa bµn tham gia b¶o vÖ vµ x©y dùng rõng phßng hé. g) §Þnh kú b¸o c¸o cÊp trªn vÒ t×nh h×nh diÔn biÕn biÕn tµi nguyªn rõng vµ c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, b¶o vÖ, x©y dùng ph¸t triÓn khu rõng phßng hé theo quy ®Þnh cña Bé NN vµ PTNT. 3.3. QuyÒn lîi cña c¸c hé nhËn kho¸n vµ tham gia ®Çu t− x©y dùng rõng phßng hé a. Tr−êng hîp Nhµ n−íc ®Çu t− vèn vµ giao kho¸n cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n (gäi chung lµ hé nhËn kho¸n) ®Ó b¶o vÖ, khoanh nu«i phôc håi rõng, trång rõng míi, hé nhËn kho¸n cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch, néi dông yªu cÇu hîp ®ång giao kho¸n vµ d−îc h−áng quyÒn lîi theo quy ®Þnh. b. Tr−êng hîp hé tù ®Çu t− vèn ®Ó khoanh nu«i phôc håi rõng, trång rõng míi trªn ®Êt ch−a cã rõng ®−îc h−ëng 100% s¶n phÈm n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp khi rõng ®¹t tiªu chuÈn khai th¸c. 4. Qu¶n lý rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn 4.1. Ph©n lo¹i rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn Rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn, bao gåm rõng tù nhiªn s½n cã vµ rõng ®−îc phôc håi b»ng khoanh nu«i, t¸i sinh tù nhiªn tõ ®Êt kh«ng cßn rõng. Rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn ®−îc ph©n lo¹i theo s¶n phÈm sau ®©y: a. Rõng gç b. Rõng tre, nøa c. Rõng ®Æc s¶n kh¸c ( quÕ, sa nh©n, c¸c lo¹i d−îc liÖu...) 4.2. Tæ chøc qu¶n lý 4.2.1. Rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn do Nhµ n−íc thèng nhÊt qu¶n lý ®−îc thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh nh− sau: a. L©m truêng quèc doanh lµm nhiÖm vô qu¶n lý b¶o vÖ, kinh doanh rõng trªn tõng ph¹m vi rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ®−îc giao. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 139
 15. b. Ph©n tr−êng hoÆc ®éi s¶n xuÊt lµ ®¬n vÞ thuéc l©m tr−êng vµ lµ cÊp qu¶n lý, thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña l©m tr−êng. 4.2.2. Rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn ®−îc Nhµ n−íc giao cho c¸c tæ chøc kh¸c ( ngoµi l©m tr−êng), hé gia ®×nh, c¸ nh©n, hîp t¸c x·, c«ng ty, xÝ nghiÖp... ( gäi lµ chñ rõng kh¸c) thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. Tuú theo quy m«, kinh nghiÖm qu¶n lý mµ chñ rõng cã thÓ tæ chøc c¸c h×nh thøc s¶n xuÊt kinh doanh v−ên rõng, trang tr¹i rõng. 4.2.3. §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt thæ c−, ruéng, v−ên vµ n−¬ng rÉy cè ®Þnh xen kÏ trong rõng s¶n xuÊt kh«ng quy ho¹ch vµo rõng s¶n xuÊt, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng giao quyÒn sö dông c¸c lo¹i ®Êt nµy cho c¸c hé gia ®×nh, c¸ nh©n c− tró hîp ph¸p trªn ®Þa bµn qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.3. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña l©m tr−êng quèc doanh ®èi víi viÖc qu¶n lý rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn 4.3.1. Tr¸ch nhiÖm a. Gi¸m ®èc l©m tr−êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Nhµ n−íc vÒ vèn rõng ®−îc giao vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh doanh rõng, ph¶i tæ chøc qu¶n lý, b¶o vÖ, nu«i d−ìng vµ sö dông hîp lý ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn vèn rõng theo kÕ ho¹ch, ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh rõng ®−îc phª duyÖt b. §Þnh kú 5 n¨m ph¶i phóc tra tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ viÖc qu¶n lý kinh doanh rõng, ®ång thêi lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt trong giai ®o¹n tiÕp theo 4.3.2. QuyÒn lîi a. §−îc khai th¸c, chÕ biÕn vµ tiªu thô gç vµ l©m s¶n theo quy ®inh cña Nhµ n−íc b. §−îc tæ chøc thu mua, chÕ biÕn, tiªu thô n«ng l©m s¶n c. §−îc tËn dông tèi ®a 20% diÖn tÝch ch−a cã rõng ®−îc giao ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ng− nghiÖp d. §−îc liªn doanh víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc ®Ó g©y trång chÕ biÕn n«ng l©m s¶n e. Ph¶i giao kho¸n cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, hé gia ®×nh tham gia b¶o vÖ, khoanh nu«i, trång rõng theo NghÞ ®Þnh sè 01/CP ngµy 4- 140 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 16. 1-1995 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc giao kho¸n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n−íc g. §−îc ®Òn bï thiÖt h¹i nh÷ng c«ng tr×nh do chñ rõng ®Çu t− x©y dùng trªn ®Êt ®−îc giao khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt §èi víi gç vµ l©m s¶n do c¸ nh©n, tæ chøc khai th¸c lËu bÞ thu gi÷ t¹i rõng cña chñ rõng, sau khi ®· cã biªn b¶n vµ hå s¬ xö lý ®Çy ®ñ cña c¬ quan kiÓm l©m th× ph¶i trao tr¶ cho chñ rõng. Khi b¸n sè gç vµ l©m s¶n nµy, chñ rõng trÝch lËp quü chèng ph¸ rõng vµ chèng bu«n lËu l©m s¶n nép cho c¬ quan kiÓm l©m theo quy ®Þnh hiÖn hµnh 4.4. Tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña c¸c chñ rõng kh¸c ®èi víi viÖc qu¶n lý, kinh doanh rõng s¶n xuÊt lµ rõng tù nhiªn 4.4.1. Tr¸ch nhiÖm a. Nghiªm chØnh chÊp hµnh chÝnh s¸ch, luËt ph¸p cña Nhµ n−íc, c¸c quy chÕ, quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt cã liªn quan ®Õn qu¶n lý sö dông ®Êt, qu¶n lý sö dông rõng, kinh doanh rõng. b. B¶o ®¶m sö dông ®Êt l©m nghiÖp ®óng môc ®Ých, sö dông rõng l©u dµi bÒn v÷ng. c. Nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d. Hµng n¨m b¸o c¸o cho c¬ quan qu¶n lý Nhµ n−íc t×nh h×nh diÔn biÕn tµi nguyªn rõng trong ph¹m vi diÖn tÝch ®−îc giao, ®Þnh kú 5 n¨m ph¶i phóc tra tµi nguyªn ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý kinh doanh rõng vµ lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong giai ®o¹n tiÕp theo. 4.4.2. QuyÒn lîi a. §−îc Nhµ n−íc hç trî ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh− vay vèn víi l·i suÊt −u ®·i, dÞch vô kü thuËt, khuyÕn l©m, chÕ biÕn tiªu thô s¶n phÈm b. §−îc hç trî x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh nh−: ®−êng vËn chuyÓn, c«ng tr×nh phßng ch÷a ch¸y rõng, phßng trõ s©u bÖnh h¹i rõng, lµm v−ên −¬m, phóc tra tµi nguyªn rõng theo ®Þnh kú 5 n¨m c. §−îc khai th¸c gç vµ l©m s¶n theo quy ®Þnh cña Nhµ n−íc, ®−îc h−ëng 100% thu nhËp sau khi hoµn tr¶ vèn, l·i vay (nÕu cã), nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ t¸i t¹o l¹i rõng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 141
 17. d. §−îc sö dông kh«ng qu¸ 20% diÖn tÝch ®Êt ch−a cã rõng ®−îc giao, ®−îc thuª ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ ng− nghiÖp e. §−îc ®Òn bï thiÖt h¹i nh÷ng c«ng tr×nh do chñ rõng ®· x©y dùng trªn diÖn tÝch ®Êt l©m nghiÖp ®−îc giao, ®−îc thuª khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt. 5. Qu¶n lý diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp 5.1. Tr¸ch nhiÖm cña Bé NN vµ PTNT Kho¶n a, Môc 1, §iÒu 3 QuyÕt ®Þnh sè 245 quy ®Þnh Bé NN vµ PTNT ph¶i ®Þnh kú ®iÒu tra, phóc tra, ph©n lo¹i rõng, thèng kª diÖn tÝch rõng vµ tr÷ l−îng cña rõng, lËp b¶n ®å rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp trªn ph¹m vi c¶ n−íc" . Thñ tuc theo dâi diÔn biÕn t×a nguyªn rõng ®−îc thùc hiÖn theo ChØ thÞ sè 32/2000/CT-BNN-KL ngµy 27-3-2000 cña Bé tr−ëng Bé NN vµ PTNT.. 5.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan trùc thuéc Bé NN vµ PTNT a. Côc KiÓm l©m: - H−íng dÉn lËp dù ¸n theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng, ®Êt l©m nghiÖp cña tØnh vµ h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý rõng vµ sö dông ®Êt l©m nghiÖp - Quy ®Þnh vÒ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan trong viÖc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ sö dông ®Êt l©m nghiÖp ;Lùc l−îng KiÓm l©m, V−ên quèc gia, c¸c chñ rõng, lùc l−îng §iÒu tra quy ho¹ch rõng vµ c¸c tæ chøc qu¶n lý l©m nghiÖp kh¸c. - Quy tr×nh kü thuËt thu thËp th«ng tin ngoµi thùc ®Þa, x¸c ®Þnh c¸c thay ®æi vÒ rõng, ®Êt l©m nghiÖp trªn thùc ®Þa vµ b¶n ®å. - Tæ chøc tËp huÊn cho c¸c c¬ së vµ chØ ®¹o thùc hiÖn thÝ ®iÓm dù ¸n ë cÊp tØnh. - ChuyÓn giao sè liÖu vµ kÕt nèi 2 chiÒu gi÷a c¬ së d÷ liÖu ngµnh vµ c¬ së d÷ liÖu cña tØnh. - Phèi hîp víi viÖn §iÒu tra quy ho¹ch rõng h−íng dÉn thùc hiÖn c¸c thñ tôc vµ tr×nh tù c«ng t¸c theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp. 142 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 18. - Truíc ngµy 30-6 hµng n¨m, tham m−u cho Bé NN vµ PTNT c«ng bè sè liÖu hiÖn tr¹ng rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp n¨m tr−íc trong ph¹m vi toµn quèc. b. Côc Ph¸t triÓn l©m nghiÖp (nay lµ Côc LN): So¹n th¶o quy ®Þnh vÒ chÕ ®é b¸o c¸o tËp hîp th«ng tin vÒ ho¹t ®éng l©m nghiÖp. c. ViÖn §iÒu tra quy ho¹ch rõng : - So¹n th¶o quy ®Þnh vÒ thiÕt kÕ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý rõng vµ sö dông ®Êt l©m nghiÖp - So¹n th¶o quy tr×nh kü thuËt vËn hµnh, khai th¸c, cËp nhËt, n©ng cao cÊp c¬ së d÷ liÖu tØnh vµ kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu trªn m¹ng vi tÝnh. 5.2.3. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý l©m nghiÖp cÊp tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng: Thµnh lËp Ban ChØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n cña tØnh gåm c¸c thµnh viªn: Chi côc KiÓm l©m, Së NN vµ PTNT, c¸c ban ngµnh liªn quan. Giao cho Chi côc KiÓm l©m chñ tr× thùc hiÖn dù ¸n, c¸c tØnh ch−a cã Chi côc KiÓm l©m th× Së NN vµ PTNT chñ tr× thùc hiÖn dù ¸n. Ban ChØ ®¹o x©y dùng dù ¸n theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng, ®Êt l©m nghiÖp vµ h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu qu¶n lý rõng vµ sö dông ®Êt l©m nghiÖp cña tØnh theo ®Ò c−¬ng h−íng dÉn cña Bé NN vµ PTNT. Thùc hiÖn viÖc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng, ®Êt l©m nghiÖp vµ h×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu bao gåm c¸c nhiÖm vô sau: - TËp hîp vµ cËp nhËt vµo m¸y tÝnh thµnh qu¶ kiÓm kª rõng, bao gåm sè liÖu, b¶n ®å rõng, ®Êt l©m nghiÖp c¸c x·, c¸c th«ng tin liªn quan. H×nh thµnh c¬ së d÷ liÖu vÒ qu¶n lý rõng vµ sö dông ®Êt l©m nghiÖp cña tØnh. - Tæ chøc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp tõ c¬ së, ®×nh kú tËp hîp c¸c th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng l©m nghiÖp theo ®¬n vÞ hµnh chÝn cÊp x·. - Tæ chøc cËp nhËt, n©ng cÊp th«ng tin c¬ së d÷ liÖu, xö lý kÕt qu¶. §Þnh kú b¸o c¸o th«ng tin cËp nhËt cña tØnh vÒ Bé NN vµ PTNT theo quy ®Þnh. Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 143
 19. H×nh thµnh hÖ thèng tæ chøc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp tõ x· lªn huyÖn, tØnh víi sù phèi hîp c¸c lùc l−îng trªn ®Þa bµn bao gåm: C¸c c¸n bé l©m nghiÖp thuéc Uû ban nh©n d©n huyÖn, x·, kiÓm l©m, chñ rõng, ®iÒu tra quy ho¹ch, ®Þa chÝnh ... Tr¸ch nhiÖm cô thÓ cña c¸c c¬ quan nªu trªn ®−îc ph©n c«ng nh− sau: a. Chi côc KiÓm l©m: - Chñ tr× theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp trªn ®Þa bµn toµn tØnh. - ChØ ®¹o, h−íng dÉn chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸c h¹t KiÓm l©m, c«ng chøc kiÓm l©m phô tr¸ch ®Þa bµn x·, c¸c chñ rõng ®Ó tæ chøc thu thËp th«ng tin thay ®æi ngoµi thùc ®Þa; cËp nhËt th«ng tin vµo c¬ së d÷ liÖu. - TËp hîp sè liÖu, b¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng tõ c¸c H¹t KiÓm l©m, c¸c chñ rõng ®Ó x©y dùng c¬ së d÷ liÖu cÊp tØnh. - Tham m−u cho UBND cÊp tØnh c«ng bè hiÖn tr¹ng rõng n¨m tr−íc cña ®Þa ph−¬ng vµ göi b¸o c¸o kÕt qña vÒ Bé NN vµ PTNT tr−íc ngµy 31-3 hµng n¨m. b. Së NN vµ PTNT: - Ph«Ý hîp víi chi côc KiÓm l©m tæ chøc thùc hiÖn theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp. §èi víi c¸c tØnh kh«ng cã tæ chøc KiÓm l©m th× Së NN vµ PTNT tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. - Cung cÊp cho chi côc KiÓm l©m sè liÖu, b¶n ®å vÒ thiÕt kÕ trång rõng, thiÕt kÕ khai th¸c rõng hµng n¨m vµ quy vïng s¶n xuÊt n−¬ng rÉy. c. H¹t KiÓm l©m - Chñ tr× thùc hiÖn theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng trªn ®Þa bµn. - Tæ chøc thu thËp th«ng tin ngoµi thùc ®Þa, cËp nhËt sè liÖu, b¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng vµo c¬ së d÷ liÖu cÊp huyÖn theo sù h−íng dÉn vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña chi côc KiÓm l©m. d. Phßng NN vµ PTNT 144 Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004
 20. - Phèi hîp víi h¹t KiÓm l©m theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp - Cung cÊp cho h¹t KiÓm l©m sè liÖu vµ b¶n ®å thiÕt kÕ trång rõng, thiÕt kÕ khai th¸c vµ quy vïng s¶n xuÊt n−¬ng rÉy trªn ®Þa bµn. e. C¸c chñ rõng: - Tæ chøc theo dâi diÔn biÕn tµi nguyªn rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp trªn diÖn tÝch ®−îc giao theo sù h−íng dÉn cña chi côc KiÓm l©m hoÆc h¹t KiÓm l©m - B¸o c¸o sè liÖu, b¶n ®å hiÖn tr¹ng rõng vµ ®Êt l©m nghiÖp theo h−íng dÉn cña chi côc KiÓm l©m hoÆc h¹t KiÓm l©m. 6. Qu¶n lý b¶o vÖ ®éng vËt, thùc vËt rõng quý hiÕm 6.1. Danh môc thùc vËt, ®éng vËt hoang d· quý hiÕm Danh môc ®éng, thùc vËt(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§-CP ngµy 22-4-2002 cña ChÝnh phñ vµ ®Ýnh chÝnh theo C«ng v¨n sè 3399/VPCP-NN ngµy 21/6/2002 cña V¨n phßng ChÝnh phñ). §éng, thùc vËt quý hiÕm gåm nh÷ng lo¹i cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ khoa häc, kinh tÕ vµ m«i tr−êng, cã sè l−îng tr÷ l−îng Ýt hoÆc ®ang cã nguy c¬ bÞ tiÖt chñng. Tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é quý hiÕm cña chóng ®−îc s¾p xÕp thµnh 2 nhãm sau: Nhãm I: Nghiªm cÊm khai th¸c vµ sö dông Gåm nh÷ng lo¹i thùc vËt (IA) vµ nh÷ng loµi ®éng vËt (IB) ®Æc h÷u, cã gi¸ trÞ ®Æc biÖt vÒ khoa häc vµ kinh tÕ, cã sè l−îng, tr÷ l−îng rÊt Ýt hoÆc ®ang cã nguy c¬ diÖt chñng. Nhãm II: H¹n chÕ khai th¸c vµ sö dông Gåm nh÷ng lo¹i thùc vËt (IIA) vµ nh÷ng loµi ®éng vËt (IIB) cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao ®ang bÞ khai th¸c qu¸ møc, dÉn ®Õn c¹n kiÖt vµ cã nguy c¬ tiÖt chñng. (xem phô lôc 5 ®Ó biÕt thªm chi tiÕt) 6.2. Ph©n cÊp qu¶n lý Héi ®ång Bé tr−ëng (nay lµ ChÝnh phñ) thèng nhÊt qu¶n lý ®éng, thùc vËt rõng quý hiÕm trong ph¹m vi c¶ n−íc. Bé L©m nghiÖp Hµnh chÝnh vµ thÓ chÕ ngµnh l©m nghiÖp - 2004 145

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản