intTypePromotion=1

Cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương 2

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
171
lượt xem
62
download

Cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương 2', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cẩm nang tín dụng ngân hàng ngoại thương 2

 1. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 7 Môc Trang XÕp h¹ng ®èi víi doanh nghiÖp Lo¹i Møc ®é rñi ro Quan ®iÓm cña Ng©n hµng CÊp tÝn dông Qu¶n lý danh môc ®Çu t− CC Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ thÊp, tµi chÝnh kh«ng b¶o Kh«ng më réng tÝn dông. C¸c biÖn ph¸p T¨ng c−êng kiÓm tra kh¸ch ®¶m, tr×nh ®é qu¶n lý kÐm, kh¶ n¨ng tr¶ nî kÐm gi·n nî, gia h¹n nî chØ thùc hiÖn nÕu cã hµng. (D−íi chuÈn) (cã nî qu¸ h¹n) ph−¬ng ¸n kh¾c phôc kh¶ thi. Rñi ro cao. Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng yÕu kÐm vµ nÕu kh«ng kh¾c phôc ®−îc kÞp thêi th× ng©n hµng sÏ mÊt vèn. C BÞ thua lç vµ Ýt cã kh¶ n¨ng phôc håi, t×nh h×nh Kh«ng më réng dông. T×m mäi biÖn Xem xÐt ph−¬ng ¸n ph¶i ®−a ra tµi chÝnh kÐm, kh¶ n¨ng tr¶ nî kh«ng b¶o ®¶m ph¸p ®Ó thu håi nî, kÓ c¶ viÖc xö lý sím toµ kinh tÕ. (YÕu kÐm) (cã nî qu¸ h¹n), qu¶n lý rÊt yÕu kÐm tµi s¶n b¶o ®¶m. Rñi ro rÊt cao. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng ng©n hµng sÏ kh«ng thu håi ®−îc vèn cho vay. D Thua lç nhiÒu n¨m, tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh, Kh«ng më réng dông. T×m mäi biÖn Xem xÐt ph−¬ng ¸n ph¶i ®−a ra cã nî qu¸ h¹n (thËm chÝ nî khã ®ßi), bé m¸y ph¸p ®Ó thu håi nî, kÓ c¶ viÖc xö lý sím toµ kinh tÕ. (YÕu kÐm) qu¶n lý yÕu kÐm. tµi s¶n b¶o ®¶m. §Æc biÖt rñi ro. Cã nhiÒu kh¶ n¨ng ng©n hµng sÏ kh«ng thu håi ®−îc vèn cho vay.
 2. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 8 Môc Trang XÕp h¹ng ®èi víi doanh nghiÖp 4.3.2. C¸c b−íc xÕp lo¹i doanh nghiÖp ViÖc xÕp h¹ng doanh nghiÖp ®−îc tiÕn hµnh qua 4 b−íc: (i) x¸c ®Þnh ngµnh nghÒ/lÜnh vùc, (ii) chÊm ®iÓm quy m«, (iii) chÊm ®iÓm c¸c chØ sè tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh, (iv) tæng hîp ®iÓm vµ ph©n lo¹i. Quy tr×nh chÊm ®iÓm tÝn dông doanh nghiÖp ®−îc m« t¶ tãm t¾t qua s¬ ®å d−íi ®©y: T h « n g tin vÒ d o an h n g hiÖp ChÊ m ® iÓm p h i tµ i ch Ýn h X¸ c ® Þnh Q u y m « X¸ c ® Þnh n g µn h/lÜnh vù c (sö dô n g c¸ c b ¶ng ) (s ö dôn g B ¶ ng 4.1 .1 ) (s ö dôn g B ¶ ng 4.3 ) X ¸ c ® Þnh ® − îc ChÊ m ® iÓm tµ i ch Ýn h D N th u é c n g µn h : (chän 1 tro n g c¸ c b ¶ ng) X ¸ c ®Þnh ®− îc D N • N «n g, l©m , th ué c lo ¹i : th uû s¶n; h o Æ c B ¶ n g 4 .1.2.A • L ín ; h o Æc • T h− ¬ng m ¹ i, • V õa; h oÆ c dÞch vô; h o Æ c • N há B ¶ n g 4 .1.2.B • X ©y dù ng ; h o Æc B ¶ n g 4 .1.2.C • C «ng ng hi Öp B ¶ n g 4 .1.2.D B¶ng 4 .1.3 B¶ng 4 .1.4 B¶ng 4 .1.5 B¶ng 4.1.6 B¶ng 4 .1.7 d ß n g t iÒn q u¶n lý u y tÝn giao dÞc h y Õu tè b ªn ng oµi y Õu tè k h¸c § iÓm p h i tµ i ch Ýn h § iÓm tµ i ch Ýn h H¹ n g cñ a T æ ng h îp ® iÓm k h ¸ ch B¶ n g 4.1 .8 h µ ng X¸c ®Þnh ngµnh nghÒ/lÜnh vùc Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng ¸p dông chÊm ®iÓm kh¸c nhau cho 4 lo¹i ngµnh/lÜnh vùc kh¸c nhau, gåm: • N«ng nghiÖp, l©m nghiÖp vµ ng− nghiÖp; • Th−¬ng m¹i vµ dÞch vô; • X©y dùng; • S¶n xuÊt. ViÖc ph©n lo¹i doanh nghiÖp theo lÜnh vùc/ngµnh dùa vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh cña doanh nghiÖp ®ã. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ ho¹t ®éng ®em l¹i tõ 40% doanh thu trë lªn.
 3. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 9 Môc Trang XÕp h¹ng ®èi víi doanh nghiÖp Mèi quan hÖ gi÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ 4 ngµnh/lÜnh vùc nãi trªn ®−îc liÖt kª trong Phô lôc sè 4.3 (B¶ng 4.3) ®Ýnh kÌm CÈm nang nµy. ChÊm ®iÓm quy m« ChÊm ®iÓm quy m« doanh nghiÖp lµ ®Ó x¸c ®Þnh lo¹i doanh nghiÖp: lín, trung b×nh, hay nhá. Sau ®ã kÕt hîp víi lÜnh vùc/ngµnh nghÒ ®· x¸c ®Þnh, tiÕn hµnh chÊm ®iÓm tµi chÝnh vµ c¸c tiªu chÝ kh¸c. Quy m« ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së cho ®iÓm ®éc lËp 4 tiªu chÝ: Vèn kinh doanh, lao ®éng, doanh thu thuÇn vµ gi¸ trÞ nép ng©n s¸ch. Sö dông B¶ng 4.1.1 trong phô lôc ®Ýnh kÌm ®Ó chÊm ®iÓm. Tæng sè ®iÓm cña 4 tiªu chÝ nµy ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: Tæng ®iÓm Quy m« Nhá h¬n 30 Nhá Tõ 30 ®Õn 69 Trung b×nh Tõ 70 ®Õn 100 Lín ChÊm ®iÓm tµi chÝnh vµ c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh Trªn c¬ së x¸c ®Þnh quy m« vµ ngµnh nghÒ/lÜnh vùc cña doanh nghiÖp, c¸n bé tÝn dông sö dông 1 trong c¸c b¶ng tõ B¶ng 4.1.2.A ®Õn B¶ng 4.1.2.D ®Ó chÊm ®iÓm tµi chÝnh vµ c¸c B¶ng 4.1.3 ®Õn B¶ng 4.1.7 ®Ó chÊm ®iÓm c¸c chØ tiªu phi tµi chÝnh. Tæng hîp ®iÓm vµ ph©n lo¹i §iÓm tæng hîp dïng ®Ó ph©n lo¹i doanh nghiÖp lµ tæng sè ®iÓm tµi chÝnh vµ c¸c yÕu tè kh¸c, cã tÝnh ®Õn lo¹i h×nh së h÷u doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o tµi chÝnh cã ®−îc kiÓm to¸n hay kh«ng. ViÖc tæng hîp ®iÓm ®−îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch sö dông B¶ng 4.1.9. Sau khi céng tæng ®iÓm cña doanh nghiÖp, viÖc ph©n lo¹i kh¸ch hµng ®−îc c¨n cø theo b¶ng d−íi ®©y: Lo¹i Sè ®iÓm ®¹t ®−îc AAA 92,4 - 100 AA 84,8 - 92,3 A 77,2 - 84,7 BBB 69,6 - 77,1 BB 62,0 - 69,5 54,4 – 61,9 B
 4. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 10 Môc Trang XÕp h¹ng ®èi víi doanh nghiÖp Lo¹i Sè ®iÓm ®¹t ®−îc 46,8 – 54,3 CCC 39,2 – 46,7 CC 31,6 – 39,1 C D
 5. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 11 Môc Trang XÕp h¹ng ®èi víi c¸ nh©n 4.4. XÕp h¹ng ®èi víi c¸ nh©n 4.4.1. C¸c lo¹i h¹ng c¸ nh©n Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng xÕp c¸c kh¸ch hµng c¸ nh©n thµnh 10 lo¹i cã møc ®é rñi ro tõ thÊp ®Õn cao víi ký hiÖu tõ A+ ®Õn D. Lo¹i Møc ®é rñi ro Quan ®iÓm cña Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng A+ ThÊp CÊp tÝn dông ë møc tèi ®a A ThÊp CÊp tÝn dông ë møc tèi ®a A- ThÊp CÊp tÝn dông ë møc tèi ®a B+ ThÊp CÊp tÝn dông víi h¹n møc tuú thuéc vµo ph−¬ng ¸n b¶o ®¶m tiÒn vay. B Trung b×nh Cã thÓ cÊp tÝn dông víi viÖc xem xÐt hiÖu qu¶ ph−¬ng ¸n vay vèn vµ b¶o ®¶m tiÒn vay B- Trung b×nh Kh«ng khuyÕn khÝch më réng tÝn dông mµ tËp trung thu nî. C+ Trung b×nh Tõ chèi cÊp tÝn dông C Cao Tõ chèi cÊp tÝn dông C- Cao Tõ chèi cÊp tÝn dông D Cao Tõ chèi cÊp tÝn dông 4.4.2. C¸c b−íc xÕp h¹ng tÝn dông c¸ nh©n ViÖc xÕp h¹ng tÝn dông c¸ nh©n ®−îc tiÕn hµnh qua 2 b−íc c¬ b¶n: Lùa chän s¬ bé C¸n bé tÝn dông sö dông B¶ng A (phô lôc ®Ýnh kÌm) ®Ó chÊm ®iÓm. Kh¸ch hµng sau b−íc nµy sÏ ph©n thµnh 2 lo¹i: c¸c kh¸ch hµng cã tæng sè ®iÓm d−íi 0 th× tõ chèi vµ chÊm døt qu¸ tr×nh xÕp hµng; c¸c kh¸ch hµng cßn l¹i (cã ®iÓm lín h¬n 0) sÏ ®−îc tiÕp tôc xÕp h¹ng trong B−íc 2. ChÊm ®iÓm vµ ph©n lo¹i C¸n bé tÝn dông sö dông B¶ng B (®Ýnh kÌm) ®Ó chÊm ®iÓm cho c¸c kh¸ch hµng ®−îc lùa chän ë b−íc 1.
 6. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 12 Môc Trang Sau khi chÊm, c¸n bé tÝn dông tæng hîp ®iÓm vµ tiÕn hµnh ph©n lo¹i (xÕp h¹ng) kh¸ch hµng theo tiªu chÝ sau: Lo¹i §iÓm ®¹t ®−îc >= 401 A+ 351 – 400 A 301 – 350 A- 251- 300 B+ 201 – 250 B 151 – 200 B- 101 – 150 C+ 51 – 100 C 0 – 50 C-
 7. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 13 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 4.5. Phô lôc phÇn 4 4.5.1. Phô lôc : C¸c B¶ng chÊm ®iÓm tÝn dông doanh nghiÖp B¶ng 4.1.1. ChÊm ®iÓm quy m« doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: Lo¹i h×nh së h÷u: Ngµnh nghÒ:
 8. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 14 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.2. A: ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngµnh n«ng, l©m, thuû s¶n T ª n d o a nh ng hi Ö p L o ¹ i h × nh s ë h ÷u Qu y m « N gµn h T æ ng ®i Ó m t µ i c h Ý n h - P h aân l o aïi c a ùc c h æ s o á t a øi c h í n h c h o c a ùc d oanh nghi eäp § i Ó m b a n § i Óm t h eo Q u y m o â l ô ùn Q u y m o â tr u n g b ìn h Q uy m oâ nhoû ® Çu t r än g s è Ñ i e åm T yû t r o ïn g 10 0 80 60 40 20 100 80 60 40 20 100 80 60 40 20 C h æ t i e âu T h anh khoaûn 1. K h a û n a ên g th a nh khoa ûn 2.1 1 .5 1 0 .7 < 0 .7 2 .3 1 .6 1 .2 0 .9 < 0 .9 2 .5 2 1 .5 1 70 30 40 52 60 > 60 30 35 45 55 >55 10% - 7 . N ô ï p h a ûi tr a û/nguoàn vo án c huû s ôû h öõu 64 92 143 233 > 233 42 66 108 185 > 185 42 53 81 122 > 122 10% - 8 . N ô ï q u a ù h a ïn /to ån g dö n ôï n ga ân h a øn g 0 1 2 3 >3 0 1 2 3 >3 0 1 2 3 >3 10% - C h i t i eâu t h u n h a äp 9. T o ån g thu nha äp tr öôùc thueá/doa nh th u 3 2 .5 2 1 .5 < 1 .5 4 3 .5 3 2 .5 < 2 .5 5 4 .5 4 3.5 < 3 .5 8% - 1 0. T o ån g thu nha äp tr öôùc thueá/to ån g ta øi 4. 5 4 3 .5 3
 9. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 15 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.2.B. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh th−¬ng m¹i, dÞch vô T ª n d o a nh ng hi Ö p L o ¹ i h × nh s ë h ÷u Qu y m « N gµn h T æ ng ® i Ó m t µ i c h Ý n h - P h aân l oaïi c aùc c h æ s o á t a øi c h í n h c h o c a ùc d o anh nghi eäp §i Ó m § iÓ m b a n Q u y m o â l ô ùn Q u y m o â tr u n g b ìn h Q uy m oâ nhoû th e o ®Çu Ñ i e åm T yû t r o ïn g 100 80 60 40 20 10 0 80 60 40 20 100 80 60 40 20 tr ä n g s è C h æ t i e âu T h anh khoa ûn 1. K h a û n a ên g t h a nh kho a ûn 8% 2 .1 1 .6 1 .1 0 .8 < 0 .8 2 .3 1 .7 1 .2 1 60 34 38 44 55 >5 5 32 37 43 50 > 50 - 5 . D o a nh t hu t r eân t o ån g t a øi s a ûn 10 % 3 2. 5 2 1 .5 < 1. 5 3 .5 3 2 .5 2 65 30 40 50 60 >6 0 25 35 45 55 > 55 - 7 . N ô ï p h a ûi t r a û/ nguoàn v o án c huû s ô û 10 % 53 69 122 185 > 185 42 66 10 0 150 >1 50 33 54 81 122 >122 h öõu - 8 . N ô ï q u a ù h a ïn / t o ån g dö n ôï n ga ân 10 % 0 1 1 .5 2 >2 0 1. 6 1 .8 2 >2 0 1. 6 1 .8 2 >2 h a øn g - C h i t i e âu t h u n h a äp 9. T o ån g t hu nha äp t r öôùc 8% 7 6 .5 6 5 .5 < 5 .5 7 .5 7 6 .5 6
 10. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 16 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.2.C. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngµnh x©y dùng T ª n d o a nh ng hi Ö p L o ¹ i h ×nh s ë h ÷u Qu y m « N gµn h T æ ng ®iÓ m tµ i c h Ýn h - P h aân loaïi c aùc c h æ so á t a øi c h ín h c h o c a ùc d o anh nghieäp §i Ó m § iÓ m b a n Q u y m o â lô ùn Q u y m o â tr u n g b ìn h Q uy m oâ nhoû th e o ® Çu Ñ ie åm T yû t r o ïn g 100 80 60 40 20 10 0 80 60 40 20 100 80 60 40 20 tr än g s è C h æ t ie âu T h anh khoa ûn 1. K h a û n a ên g th a nh kho a ûn 8% 1 .9 1 0 .8 0 .5 < 0 .5 2 .1 1 .1 0 .9 0 .6 < 0 .6 2 .3 1 .2 1 0 .9 < 0 .9 - 2 . K h a û n a ên g th a nh to a ùn nha nh 8% 0 .9 0 .7 0 .4 0 .1 < 0 .1 1 0 .7 0 .5 0 .3 < 0 .3 1 .2 1 0 .8 0 .4 < 0 .4 - C h æ tie âu h o a ït ñ o än g 3. V o øn g qua y ha øn g to àn k ho 10 % 3 .5 3 2 .5 2 65 40 50 55 60 > 60 - 5 . D o a nh thu tr eân to ån g ta øi s a ûn 10 % 2 .5 2.3 2 1 .7 < 1.7 4 3.5 2 .8 2.2 < 2 .2 5 4.2 3 .5 2.5 < 2.5 - C h æ t ie âu c a ân n ô ï 6 . N ô ï p h a ûi tr a û/to ån g ta øi s a ûn 10 % 55 60 65 70 > 70 50 55 60 65 >65 45 50 55 60 > 60 - 7 . N ô ï p h a ûi tr a û/nguoàn v o án c huû s ôû 10 % 69 1 00 150 233 > 233 69 100 12 2 150 > 1 50 66 69 100 122 > 122 h öõu - 8 . N ô ï q u a ù h a ïn /to ån g dö n ôï n ga ân 10% 0 1 1 .5 2 >2 0 1 .6 1 .8 2 >2 0 1 1 .5 2 >2 h a øn g - C h i tie âu t h u n h a äp 9. T o ån g thu nha äp tr öôùc 8% 8 7 6 5
 11. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 17 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.2.D. ChÊm ®iÓm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp T ª n d o a nh ng hi Ö p L o ¹ i h × nh s ë h ÷u Qu y m « N gµn h T æ ng ®i Ó m t µ i c h Ý n h - P h aân l oaïi c aùc c h æ s o á t a øi c h í n h c h o c a ùc d o a nh nghi eäp §i Ó m § iÓ m b a n Q u y m o â l ô ùn Q u y m o â tr u n g b ìn h Q uy m oâ nhoû th e o ® Çu Ñ i e åm T yû t r o ïn g 100 80 60 40 20 10 0 80 60 40 20 100 80 60 40 20 t r än g s è C h æ t i eâu T h a n h k h o a ûn 1. K h a û n a ên g th a nh kho a ûn 8% 2 1 .4 1 0 .5 < 0 .5 2 .2 1 .6 1 .1 0 .8 < 0 .8 2 .5 1 .8 1 .3 1 60 30 40 50 55 > 55 - 5 . D o a nh thu tr eân to ån g ta øi s a ûn 10 % 2 .3 2 1 .7 1 .5 < 1.5 3 .5 2.8 2 .2 1.5 < 1 .5 4 .2 3.5 2 .5 1.5 < 1.5 - C h æ t i eâu c a ân n ô ï 6 . N ô ï p h a ûi tr a û/to ån g ta øi s a ûn 10 % 45 50 60 70 > 70 45 50 55 65 >65 40 45 50 55 > 55 - 7 . N ô ï p h a ûi tr a û/nguoàn v o án c huû s ôû 10 % 122 150 185 233 > 233 10 0 122 15 0 185 > 1 85 82 10 0 122 150 > 150 h öõu - 8 . N ô ï q u a ù h a ïn /to ån g dö n ôï n ga ân 10 % 0 1 1 .5 2 >2 0 1.6 1 .8 2 >2 0 1 1 .4 1.8 > 1.8 h a øn g - C h i t i eâu t h u n h a äp 9. T o ån g thu nha äp tr öôùc 8% 5 .5 5 4 3
 12. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 18 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.3. ChÊm ®iÓm dßng tiÒn Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ Dßng tiÒn - Ñieåm chuaån 20 16 12 8 4 §iÓm Heä soá khaû naêng traû laõi > 4 laàn > 3 laàn > 2 laàn > 1 time < 1 laàn 1 (töø thu nhaäp thuaàn) hoaëc Aâm Heä soá khaû naêng traû nôï > 2 laàn > 1,5 laàn > 1time < 1time Aâm 2 goác (töø thu nhaäp thuaàn) Xu höôùng cuûa löu Taêng Taêng Oån ñònh Giaûm Aâm 3 chuyeån tieàn teä thuaàn nhanh trong quaù khöù Traïng thaùi löu chuyeån > Lôïi Baèng lôïi < Lôïi Gaàn ñieåm Aâm 4 tieàn thuaàn töø hoaït ñoäng nhuaän nhuaän nhuaän hoaø voán thuaàn thuaàn thuaàn Tieàn vaø caùc khoaûn >2,0 >1,5 >1,0 >0,5 Gaàn baèng 5 töông ñöông tieàn/ Voán 0 chuû sôû höõu Tæng 0
 13. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 19 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.4. ChÊm ®iÓm chÊt l−îng qu¶n lý Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ Qu¶n lý - Ñieåm chuaån 20 16 12 8 4 Kinh nghieäm trong ngaønh cuûa > 20 naêm > 10 naêm > 5 naêm > 1 naêm Môùi thaønh laäp 1 Ban quaûn lyù lieân quan tröïc tieáp ñeán dö aùn ñeà xuaát Kinh nghieäm cuûa Ban quaûn lyù > 10 naêm > 5 naêm > 2 naêm > 1 naêm Môùi ñöôïc boå nhieäm 2 Moâi tröôøng kieåm soaùt noäi boä Ñöôïc xaây döïng, ghi Ñöôïc thieát laäp Toàn taïi nhöng khoâng Kieåm soaùt noäi boä haïn Kieåm soaùt noäi boä ñaõ 3 cheùp vaø kieåm tra ñöôïc chính thöùc hoaù cheá thaát baïi thöôøng xuyeân hay ñöôc ghi cheùp Caùc thaønh töïu ñaït ñöôïc vaø caùc Ñaõ coù uy tín/thaønh töïu Ñang xaây döïng uy Raát ít hoaëc khoâng coù Roõ raøng coù thaát baïi Roõ raøng ban quaûn lyù coù 4 baèng chöùng veà nhöõng laàn thaát baïi cuï theå trong lónh vöïc tín/thaønh töïu trong lónh kinh nghieäm/thaønh töïu trong lónh vöïc lieân thaát baïi trong coâng taùc tröôùc cuûa Ban quaûn lyù lieân quan ñeán döï aùn vöïc döï aùn hoaëc ngaønh quan ñeán döï aùn trong quaûn lyù lieân quan quaù khöù Tính khaû thi cuûa Phöông aùn kinh Raát cuï theå vaø roõ raøng Phöông aùn kinh doanh Coù phöông aùn kinh Chæ coù 1 trong 2: Khoâng coù caû Phöông 5 doanh vaø döï toaùn taøi chính vôùi caùc döï toaùn taøi vaø döï toaùn taøi chính doanh vaø döï toaùn taøi Phöông aùn kinh doanh aùn kinh doanh vaø Döï chính caån troïng töông ñoái cuï theå vaø roõ chính nhöng khoâng cuï hoaëc Döï toaùn taøi chính toaùn taøi chính raøng theå, roõ raøng Tæng ®iÓm
 14. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 20 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.5. ChÊm ®iÓm uy tÝn trong giao dÞch Tªn doanh nghiÖp - Tæng ®iÓm vÒ uy tÝn - a. Quan hÖ tÝn dông Ñieåm chuaån 20 16 12 8 4 §iÓm Traû nôï ñuùng haïn Luoân traû ñuùng haïn trong hôn 36 Luoân traû ñuùng haïn Luoân traû ñuùng haïn Khoâng coù thoâng tin Khoâng traû ñuùng haïn 1 thaùng vöøa qua trong khoaûng töø 12- trong khoaûng 12 thaùng (khaùch haøng môùi) 36 thaùng vöøa qua vöøa qua Soá laàn giaõn nôï hoaëc gia Khoâng coù 1 laàn trong 36 thaùng 1 laàn trong 12 thaùng 2 laàn trong 12 thaùng 3 laàn trôû leân trong 12 2 haïn nôï vöøa qua vöøa qua vöøa qua thaùng vöøa qua Nôï quaù haïn trong quaù Khoâng coù 1x30 ngaøy quaù haïn 1x30 ngaøy quaù haïn 2x30 ngaøy quaù haïn 3x30 ngaøy quaù haïn 3 khöù trong voøng 36 thaùng trong voøng 12 thaùng trong voøng 12 thaùng trong voøng 12 thaùng qua qua, HOAËC 2x30 ngaøy qua, HOAËC 1x90 ngaøy qua, HOAËC 2x90 ngaøy quaù haïn trong voøng 36 quaù haïn trong voøng 36 quaù haïn trong voøng 36 thaùng qua thaùng qua thaùng qua Soá laàn caùc cam keát maát Chöa töøng coù Khoâng maát khaû Khoâng maát khaû naêng Ñaõ töøng bò maát khaû Ñaõ töøng bò maát khaû 4 khaû naêng thanh toaùn naêng thanh toaùn thanh toaùn trong voøng naêng thanh toaùn trong naêng thanh toaùn trong (Thö tín duïng, baûo laõnh, trong voøng 24 thaùng 12 thaùng qua voøng 24 thaùng qua voøng 12 thaùng qua caùc cam keát khaùc…) qua Cung cÊp th«ng tin ®Çy Cã, trong thêi gian trªn 36 th¸ng võa Cã, trong thêi gian Cã, trong thêi gian díi Cha cã th«ng tin g× Kh«ng 5 ®ñ vµ ®óng hÑn theo yªu qua tõ 12 ®Õn 36 th¸ng 12 th¸ng qua (kh¸ch hµng míi) cÇu cña VCB võa qua Tæng (a) -
 15. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 21 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 b. Quan hÖ phi tÝn dông §iÓm chuÈn 20 16 12 8 4 §iÓm Thêi gian duy tr× tµi >5 n¨m 3-5 n¨m 1-3 n¨m 5 2 kh¸ch hµng duy tr× tµi kho¶n Sè lîng giao dÞch trung >100 (lÇn) 60-100 30-60 15-30 6 5-6 3-4 1-2 cha cã 4 dÞch víi VCB (*) Sè d tiÒn göi trung b×nh >300 tØ VND 100-300 tØ 50-100 tØ 10-50 tØ
 16. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 22 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.6. ChÊm ®iÓm c¸c yÕu tè bªn ngoµi Tªn doanh nghiÖp Lo¹i h×nh së h÷u Tæng ®iÓm vÒ yÕu tè ngoµi - 20 16 12 8 4 §iÓm chuÈn §iÓm 1 Trieån voïng ngaønh Thuaän lôïi Oån ñònh Phaùt trieån keùm hoaëc Baõo hoaø Suy thoaùi khoâng phaùt trieån 2 Ñöôïc bieát ñeán Coù, treân toaøn caàu Coù, trong caû nöôùc Coù, ôû ñòa phöông Ít ñöôïc bieát ñeán Khoâng ñöôïc bieát ñeán 3 Vò theá caïnh tranh Cao, chieám öu theá Bình thöôøng, ñang phaùt Bình thöôøng, ñang suït Thaáp, ñang suït giaûm Raát thaáp trieån giaûm 4 Soá löôïng ñoái thuû caïnh tranh Khoâng coù, ñoäc quyeàn Ít Ít, soá löôïng ñang taêng Nhieàu Nhieàu, soá löôïng ñang taêng 5 Thu nhaäp cuûa ngöôøi ñi vay chòu Khoâng Ít Nhieàu, thu nhaäp seõ oån Nhieàu, thu nhaäp seõ giaûm Nhieàu, seõ loã aûnh höôûng cuûa quaù trình ñoåi ñònh xuoáng môùi, caûi caùch caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc 0 Tæng
 17. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 23 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 B¶ng 4.1.7. ChÊm ®iÓm c¸c yÕu tè kh¸c T ªn do a nh ng hiÖp L o ¹ i h ×nh së h ÷u T æ ng ® iÓm v Ò y ªó tè k h¸ c - 20 16 12 8 4 § iÓm c huÈn §iÓm Ñ a d a ïn g hoa ù c a ùc h oa ït ñ oän g Ñ a d a ïn g hoa ù c a o ñoä C h æ 2 tr ong 3 C h æ 1 tr ong 3 K hoân g, ñ a ng pha ùt K hoân g ña d a ïn g hoa ù 1 theo 1) nga øn h, 2 ) th ò tr öôøn g, tr ie ån 3 ) vò tr í T hu nha äp tö ø h oa ït ñ oän g xua át C o ù, c hie ám h ôn 70% thu C o ù, c hie ám h ôn 50% thu C o ù, c hie ám h ôn 20% thu C o ù, c hie ám d öôùi 2 0% K hoân g coù thu nha äp tö ø 2 k ha åu n ha äp n ha äp n ha äp thu nha äp x ua át k ha åu S ö ï p huï th uoäc v a øo c a ùc ñ oái ta ùc K hoân g coù Ít P huï thuoäc nhieàu va øo P huï thuoäc nhieàu va øo P h u ï th u o äc n h ie àu v a øo 3 ca ùc ñ oái ta ùc ñ a n g p ha ùt c a ùc ñ oái ta ùc o ån ñ ònh ca ùc ñ o ái ta ùc ch u a ån b ò L ô ïi n hua än ( sa u thueá) cuûa T a ên g tr öôûn g m a ïn h C o ù ta ên g tr öôûn g O ån ñònh S uy thoa ùi L oã 4 C o ân g ty tr ong nhöõn g na êm g a àn ñ a ây V ò theá c uûa C o ân g ty 5 Ño ái v ô ùi D NNN Ño äc q uyeàn quoác gia - Ñ o äc q uyeàn quoác gia - T r öïc thuoäc U y û b a n T r öïc thuoäc U y û b a n T r ö ïc th u o äc U y û b a n lô ùn n hoû N h a ân d a ân Ñ òa p höông– N h a ân da ân Ñ òa p höông- N h a ân da ân Ñ òa p höông- lô ùn tr ung bình nho û C a ùc c huû theå k ha ùc C o ân g ty lô ùn , n ieâm y eát C oân g ty tr ung bình, C o ân g ty lô ùn h oa ëc tr ung C o ân g ty n hoû, n ieâm y eát C oân g ty n hoû, k hoân g n ieâm y eát, h oa ëc c oân g ty b ình, k hoân g nieâm y eát n ieâm y eát lô ùn , kho ân g nie âm y e át 0 Tæng
 18. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 24 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 b¶ng 4.8: Tæng hîp ®iÓm c¸c yÕu tè phi tµi chÝnh (tõ c¸c b¶ng 4.3 ®Õn b¶ng 4.7) Tªn doanh nghiÖp - DNNN DNVVN & DN khaùc DNÑTNN C¸c yÕu tè phi tµi chÝnh tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm theo tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm theo tû träng ®iÓm ®¹t §iÓm ®îc träng sè ®îc träng sè ®îc theo träng sè i Löu chuyeån tieàn teä 20% - 20% - 27% - ii Trình ñoä quaûn lyù 27% - 33% - 27% - iii 20% - 20% - 18% - a. Quan hÖ tÝn dông 13% - 13% - 13% - b. Quan hÖ phi tÝn dông iv Caùc yeáu toá beân ngoaøi 7% - 7% - 7% - v Caùc ñaëc ñieåm hoaït ñoäng 13% - 7% - 9% - khaùc Tæng céng ®iÓm phi tµi - - - chÝnh
 19. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 25 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 b¶ng 4.9: tæng hîp ®iÓm vµ xÕp h¹ng doanh nghiÖp 1. Th«ng tin chung vÒ doanh nghiÖp Tªn doanh nghiÖp: Lo¹i h×nh së h÷u: Ngµnh nghÒ: Quy m«: Th«ng tin ®îc kiÓm to¸n? 2. Tæng hîp ®iÓm Tæng ®iÓm tµi chÝnh:
 20. 1.0 CÈm nang tÝn dông Phiªn b¶n HÖ thèng tÝnh ®iÓm tÝn dông 3/9/2004 PhÇn Ngµy 26 Môc Trang Phô lôc phÇn 4 3. Doanh nghiÖp ®îc xÕp lo¹i: - XÕp Tæng ®iÓm cuèi cïng lo¹i 87-100 AA 74-86 A 61-73 BB 48-60 B 35-47 CC
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2