Cầm tay

Chia sẻ: Tiến Lê đa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:83

0
123
lượt xem
28
download

Cầm tay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cầm tay', tài liệu phổ thông, ngữ văn - tiếng việt phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cầm tay

 1. CÊÌM TAY 1 MUÄI CAÂ MAU Thú àêëu tranh thöëng nhêët vúái CÊÌM TAY Chuâm thú tònh (In theo baãn cuãa NXB Vùn hoåc 1962)
 2. 2 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 3. CÊÌM TAY 3 MUÄI CAÂ MAU Nùæng mûa coá thïí àöíi trùm maâu Loâng khöng rúâi hûúáng Muäi Caâ Mau
 4. 4 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU
 5. CÊÌM TAY 5 Töi qua cêìu Hiïìn Lûúng bùçng tònh thûúng nöîi nhúá Töi vïì Miïìn Nam ngoån lûãa muöån cûãa àang bûâng. Ruöåt töi àoâi àoaån àûát àaä trùm lêìn Ruöåt töi nöëi laåi trùm lêìn àùång maâ tranh àêëu. Chaâo Miïìn Nam súám mai nay! chaâo àêët liïìn yïu dêëu! chaâo maáu ta thùæm àoã! chaâo cêy dûâa trûúác ngoä, ngoån coã sau vûúân, Con kñnh chaâo ba maá hònh aãnh quï hûúng, Chaâo möåt vaån lêìn, hön möåt triïåu lêìn Miïìn Nam anh duäng! Lúâi chaâo súám ngaây 1-1-1961
 6. 6 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU MUÄI CAÂ MAU Muäi Caâ Mau: mêìm àêët tûúi non Mêëy trùm àúâi lêën luön ra biïín; Phuâ sa vaån dùåm túái àêy tuön, Àûáng laåi; vaâ chên ngûúâi bûúác àïën. Töí quöëc töi nhû möåt con taâu, Muäi thuyïìn ta àoá - muäi Caâ Mau. Nhûäng doâng söng röång hún ngaân thûúác. Truâng àiïåp möåt maâu xanh laá àûúác. Àûúác thên cao vuát, rïî ngang mònh Tröí xuöëng nghòn tay, öm àêët nûúác! Töí quöëc töi nhû möåt con taâu, Muäi thuyïìn ta àoá - muäi Caâ Mau. Laå thay tònh vúái àêët quï hûúng, Chûa thêëy, chûa thùm maâ àaä nhúá. Ai hay moãm àêët mêëy nùm trûúâng Àïm nguã höìn töi bay túái àoá.
 7. CÊÌM TAY 7 Àêìu sao chaáy boãng, ruöåt sao àau, Vïët thûúng loâng - úã muäi Caâ Mau. Núi xa nhêët laâ núi gêìn nhêët: Muäi Caâ Mau, muäi Caâ Mau trûúác mùæt! Àöi bïn Bïën Haãi, nûúác non nhaâ Àêu cuäng laâ Nam, àêu cuäng Bùæc! Nùæng mûa coá thïí àöíi trùm maâu, Loâng khöng rúâi hûúáng muäi Caâ Mau. ÚÃ àêìu soáng gioá, moãm non söng Nhû ngûåc anh huâng Lyá Tûã Troång. Cao hún soáng gioá möåt Thaânh Àöìng, Àêy chöën ài vïì, núi ûúác voång. Töí quöëc töi nhû möåt con taâu, Àïm ngaây töi nhúá muäi Caâ Mau. Nhû doâng maáu khoãe thùæm àêìu tay, Nhû úã àêìu cêy doâng nhûåa truát, Nhû sûác cung döìn úã muäi tïn, Nhû sûác buát úã àêìu ngoån buát: Töí quöëc töi nhû möåt con taâu, Muäi thuyïìn xeá soáng - Muäi Caâ Mau. 10-1960
 8. 8 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU BAÂN TAY TA Chuáng noá àaä nghòn àúâi quen ùn cöî sùén; Quen ngöìi trïn lûng haâng triïåu ngûúâi: ïm lùæm! Àaä möåt thùçng vua ngoaái cöí kiïëm ùn, Bñu tay ngai, hoâng liïëm àôa mêëy lêìn! Laåi àïën lom khom möåt thùçng töíng àöëc Àöi mùæt caáo àùåt trïn möìm haá höëc, Chiïëc ghïë baânh töíng thöëng moåt loâi phúi Àaä lùn chiïng - coân cöë bùæc lïn, ngöìi! Ài khöng núä, boã khöng àaânh, Tiïëc quaá nhûäng mêm vaâng, choáe sûã, Tiïëc quaá nhûäng sên àïí cho ngaâi ngûå, Nhûäng thïìm cao trùm bêåc, chöå ngûúâi ta, Tiïëc nhûäng lûng aáo gêëm cuái raåp baây hoa, Tiïëc nhûäng lñnh chaâo ûúän mònh nhû göî! Biïët mùåt àêët àang vúä thaânh nuái lûãa, Bay vêîn coân ngöìi röën, mùåt nhêìy tanh, Cöë veát ùn, veát mùåc, veát quyïìn haânh. Trong buöíi chiïìu khêm liïåm, Nhûäng giai cêëp chuáng bay Coân rùån àûúåc tïn Ngö Àònh Diïåm. Caái baä cuöëi cuâng cuãa khuác ruöåt giaâ giaâ khoåm Àûúåc àùåt vaâo dinh;
 9. CÊÌM TAY 9 Noá ngöìi ö tö; noá àûáng duyïåt binh; Noá kïët ên tònh vúái nhûäng thêy ma lõch sûã! * * * Trïn baân tay ta khöíng löì Àûáng tïn luân Ngö Àònh Diïåm. Noá hïët sûác cùæn, quaâo, àêm, cheám, Baân tay ta nhiïìu chöî bêåt maáu tûúi. Nhûng baân tay ta ngoán dûång lïn röìi Baân tay àöìng bùçng - nuái non àûáng dûång, Khñ huyïët mûúâi phûúng àöí vïì sûâng sûäng, Nhûäng ngoán tay àang boáp laåi, khöng möåt sûác naâo ngùn, Nhû nhûäng nuái cao àaä xuöëng àêët, ài chên; Tïn luân Ngö chaåy quanh trong loâng chaão, Caâng chaåy caâng luân, caâng luán sêu àiïn àaão! Baân tay ta laâ àêët nûúác non söng, Laâ phöë xaá Saâi Goân, laâ àöìn àiïìn úã Köng Tum; Bay coá luác dong xe, ngoåc vaâng traân ngêåp, Lïn xuöëng nhûäng cêìu thang, ra vaâo dinh Àöåc lêåp, Tûúãng nhû nhaâ cûãa, ruöång àêët, trúâi mêy, Baát àôa, mêm baân laâ cuãa chuáng bay! Nhûng caã non söng laâ möåt baân tay. Hïët chúå thò quï, bïën thuyïìn, àûúâng saá, Ba gaåc trïn cêy, hêìm trong keä àaá, Möåt viïn gaåch trong dinh, möåt àinh öëc dûúái cêìu, Xe úã gara, göëi úã trïn lêìu,
 10. 10 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Têët, têët caã dñnh liïìn vaâo göëc àêët: Vô àaåi baân tay, Mï Köng laâ maáu uêët! * * * Chuáng bay ài, cuöëng quñt tröëi giaâ, Nhûäng têån cuâng giai cêëp sùæp ra ma! Tiïìn baåc nöët haäy uöëng vaâo cöí hoång! Cúãi aáo gêëm, boåc lêëy vaâng caã àöëng! Nhûng bao nhiïu nhaâ tuâ cuäng röîng, bao suáng öëng cuäng nhû que; Baân tay khöíng löì kheáp laåi nhû àõnh mïånh khùæt khe; Hïët phûúng röìi, quên phaãn ngûúâi, phaãn nûúác; Caã giai cêëp chuáng maây, khöng chöî ruác! 18-5-1961
 11. CÊÌM TAY 11 HÚÄI MÒNH Húäi mònh, nhûäng nuái Chû Lêy, Uöën quanh Traâ Khuác, tuön àêìy Cûãu Long, Söng Hûúng hûúng nûúác thanh trong, Trùng lam Àeâo Caã, mêy höìng Haãi Vên; Húäi mònh, biïín àeåp vö ngêìn, Soáng xanh nhû àïën dûâng chên Sa Huyânh; Nhûäng àöìng Nam Böå, húäi mònh, Maãnh vûúân Sa Àeác, con kïnh Thaáp Mûúâi; Töët thay àêët! àeåp thay trúâi! Húäi mònh non nûúác ta úi, rúä raâng; Haåt muöëi trùæng, taãng àûúâng vaâng, Húäi mònh haåt gaåo nhû naâng tiïn thúm; Húäi mònh, nùæng súám àeân höm, Mònh chung huyã tûåa cúm àúm bïëp höìng: - Khöng ta chùèng muöën mú moâng, Muöën öm mònh chùåt giûäa voâng tay ta! 5-1961
 12. 12 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU BAÂ MAÁ NØM CØN Tùång Àoaân Gioãi, taác giaã baâi “Cêy àûúác Caâ Mau” Baâ maá Nùm Cùn boãm beãm nhai trêìu, Mùåc aáo baâ ba, àêìu buái toác - Sao con thêëy maá laâ hònh àêët nûúác, Maá úi, úã têån choát Caâ Mau. Laâ möåt laâng xanh biïëc trïn söng, Nùçm giûäa vuâng quanh nùm nûúác ngêåp, Veåt vúái àûúác ken daây truâng àiïåp, - Nhûäng thúå rûâng, thúå biïín àöí bao cöng. .. Khi maá vûâa bûúác àïën Nùm Cùn, Lú thú múái mêëy choâi àöën cuãi; Caá àùåc nûúác, nhûng rûâng coân töëi; Àêët heåp tröìng rau luáa khoá khùn. Thûúng baác trai nùm êëy phaá rûâng, Cúm chiïìu àúåi, maâ chaåy tòm: thaãm xoát! Bïn vuäng maáu, nhûäng löët in chên coåp, Cêy àûúác coân dao phêåp ngang lûng.
 13. CÊÌM TAY 13 Maá Nùm Cùn mêëy chuåc nùm troân Nuöi hai con, laâm nghïì caá, mùæm. Chúå Nùm Cùn cûãa nhaâ xêy thùæm, Töm khö teáp luåi caá biïín löìng thúm... Chúå Nùm Cùn àöët, dûång mêëy lêìn Nùm Cùn vêîn cêy rûâng, caá bïí... Baâ maá Nùm Cùn vaâo “Höåi meå”, Nuöi böå àöåi tûâng bûäa uöëng, bûäa ùn. Caãm kñch thay baâ maá Nùm Cùn Coá möåt con trai laâm traái, rïî, Cöång hoâa vïå binh ngaây khúãi nghôa, Àaánh trêån Gia Rai vò nûúác boã mònh. Ngêåp dêëu dao xûa, cêy àûúác xanh, Laá aánh mùåt trúâi che boáng maát Trïn hai nêëm möì cha vúái con, Ïm àïìm gioá biïín ru phú phêët. Baâ maá Nùm Cùn vêîn àoá maâ! Bïìn bó giûä söng vaâ baám àêët, Ham ûa tröìng troåt, thñch chùn nuöi, Loâng thuãy chung nhû àêìy baát nûúác.
 14. 14 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Àoaân thïí phï bònh maá chuã quan, Goåi öng chuã tõch xaä bùçng thùçng; Quaã tònh maá troång nhû con àeã, Khöng phên tònh meå vúái tònh dên. Öi! maá Nùm Cùn toác ngaã maâu Vêîn coân phaãi giûä choát Caâ Mau, Ruöåt liïìn cuãa maá öm Nam - Bùæc, Laåi nhûäng àïm ngaây cûåc xoát àau. * * * Baâ maá Nùm Cùn, baâ maá Nùm Cùn, Nhûäng baâ maá Nùm Cùn laâm ra àêët nûúác, Xùæn àöi tay aáo, buöåc khùn rùçn, Àaánh chïët boån ùn cûúáp, ùn cûúáp! 15-6-1961
 15. CÊÌM TAY 15 CHÕ VÊN Töi mang canh caánh maáu Duy Xuyïn, Töi uêët khöng nguöi maáu Hûúáng Àiïìn, Àêët nûúác trong töi laâ möåt khöëi, Doâng söng Bïën Haãi chaãy qua tim. Chõ Vên chó möåt vaânh khùn trùæng, Maâ tang cha, tang meå, hai em, Tang chñn mûúi hai ngûúâi bõ giïët, Dên hai thön trong biïín maáu ngêåp chòm. Chuáng lêëy aáo cuãa nhûäng ngûúâi àaä chïët Àem ra duâng, ra baán, luä cön àöì! Khe A Chï, A Na vuâi baäi caát, Chuáng thiïu nhaâ, nûúng rêîy phaá taân khö! Àöìng baâo Thûúång, chuáng cêëm chên deáp guöëc, Cêëm toác kia khöng àûúåc húát goån gaâng, Chuáng goåi “Moåi” nhû trong thúâi mêët nûúác, Cêëm aáo quêìn, bùæt mùåc khöë lang thang!
 16. 16 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Chõ Vên cuái xuöëng böìng em nhoã Möi àoã nhû coân buá meå em... Em chïët, chõ thûúng nhû vêîn söëng, Nhêëc thêy ngûúâi lúán, súå àeâ em... Chõ Vên ra Bùæc, dên quên àoán, Kïí chuyïån vui, cho chõ àúä buöìn. Luác nghó, hoå vaâo rûâng haái traái, Coá ngûúâi tùång chõ caã hoa thúm. Treâo àeâo löåi suöëi ra miïìn Bùæc, Àïën thuã àö chung, chõ khoác oâa. Maáu cuãa Hûúáng Àiïìn thaânh nûúác mùæt Uêët tûâ loâng chõ àïën tòm ta. Vaâ trïn àêìu chõ chiïëc khùn tang Böîng àoã nhû vang, tñm tûåa chaâm. Öi chñn mûúi hai ngûúâi bõ giïët Àau hoaâi trong maáu thõt miïìn Nam. 12-1955
 17. CÊÌM TAY 17 EM ÛÁNG Em ÛÁng ài trong trñ nhúá töi, Öi em trai treã mùæt yïu àúâi, Bûúác daâi, vai röång, nhanh cêu noái, Rùng àeåp tûúi hoa, nhúá nuå cûúâi. ÚÃ nhaâ, ba maá goåi “thùçng Phûúng”, Chúå nhoã bïn kïnh quaán thuã thûúâng; Lïn hoåc Myä Tho hùçng nhêët lúáp, Ngheâo nïn chùm hoåc, ÛÁng laâ gûúng. ÛÁng ham àaá boáng, ûa xoaâi tûúång, Ài guöëc àún sú, tñnh rêët hiïìn. Tûâ luác vaâo Nam töi gùåp ÛÁng, Böën nùm tònh nghôa kïët anh em. Saách hay nhûäng luác kïì nhau àoåc, Möåt núáp(1) nhiïìu khi hai baån chui. ÛÁng noá chñ tònh duâ keám tuöíi, Ngaây töi vïì Bùæc, viïët thû hoaâi. (1) Núáp laâ möåt caái bao daâi àan bùçng cêy baâng, vûâa duâng laâm àïåm nùçm, vûâa coá thïí chui vaâo traánh muöîi vaâ àúä laånh.
 18. 18 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Khaáng chiïën anh trïn rûâng Viïåt Bùæc, Khu À em cuäng úã bûng biïìn. Coá vúå, möåt con, em khoãe maånh, ÛÁng laâ caán böå cuãa thanh niïn. Röìi möåt höm kia, böîng töëi trúâi! Tin ra: Myä Diïåm giïët em röìi. Giïët ba mûúi tuöíi àang traân sûác, Giïët úã miïìn Nam ÛÁng cuãa töi! Chuáng giïët möåt ngûúâi àang tiïën bûúác, Cöí em àang haát - maáu aâo ra! Khöng buöåc àûúåc chên, nïn chuáng giïët Möåt tûúng lai àang àöå saáng loâa. Em ÛÁng ài trong trñ nhúá anh, Bûác thû em gûãi luác Hoâa bònh Coân àêy neát chûä tûúi roi roái Nhû thêëy em cûúâi, em bûúác nhanh. Thuâ túái kïì bïn, chùèng phaãi xa, Thuâ trong maáu thõt àûáa em ta! Thuâ vung nhûäng caánh tay löng laá Àaån nhùæm tim töi bùæn thùèng maâ! Con cuãa ÛÁng bêy giúâ ai nuöi? - ÛÁng úi! àaä chuyïín sûác muön ngûúâi, Àaä gêìm baäo taáp tung bay àaá Trïn khùæp miïìn Nam àoá, ÛÁng úi! 22-5-1962
 19. CÊÌM TAY 19 NUÅ CÛÚÂI LÏ QUANG VÕNH Nhòn aãnh giaáo sû Lï Quang Võnh vaâ nhûäng baån chiïën àêëu cuãa anh Lï Quang Võnh! möi anh cûúâi Khiïën mùæt töi aâo gioåt lïå. Nuå cûúâi anh ngaåo nghïî Àöi mùæt saáng dûúái haâng mi Hai mûúi baãy tuöíi bûúác ài Giùåc Myä - Diïåm muöën ghò trúã laåi! Trûúác àêy töi chûa hïì ngúâ túái Möåt nuå cûúâi coá thïí xuác àöång têm can Khiïën voåt ra nûúác mùæt hai haâng, Möåt nuå cûúâi trïn mùåt ngûúâi chiïën àêëu, Möåt nuå cûúâi tûúi tûåa maáu Xanh maâu trúâi vaâ cheám àõch nhû gûúm, Caác anh cûúâi, öi nhûäng àoáa thanh niïn Nhû hoa vêîn höìn nhiïn trong sûå söëng, Möåt nuå cûúâi chêëp mûa gaâo gioá röëng AÁn tûã hònh khöng àöång àïën laân möi, Nhû chuáng ta àaä thùæng àõch lêu röìi.
 20. 20 TOAÂN TÊÅP XUÊN DIÏÅU Nuå cûúâi êëy khiïën quên thuâ hoaãng loaån Thïm tûác töëi, bûát toác ra tûâng maãng! Anh mang doâng maáu Thuã khoa Huên Doâng maáu höìng Lyá Tûã Troång cöng nhên. Nhûäng ngûúâi àaáng leä àang thïnh thang xêy dûång Giùåc kïët töåi phaãi maáu sa àêìu ruång! Lï Quang Võnh nhòn tûúng lai xanh Sûác muön ngûúâi úã trong nuå cûúâi anh! 2-6-1962
Đồng bộ tài khoản