Cân bằng công suất_Chương 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
123
lượt xem
46
download

Cân bằng công suất_Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn sơ đồ nối điện chính của nhà máy điện là một khâu quan trọng trong quá trình thiết kế NMĐ. Dựa vào bảng cân bằng công suất để chọn sơ đồ nối điện sao cho phải đảm bảo yêu cầu cung cấp điện liên tục cho các hộ tiêu thụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân bằng công suất_Chương 1

 1. Ch−¬ng i C©n b»ng c«ng suÊt- v¹ch ph−¬ng ¸n I. Chän m¸y ph¸t ®iÖn : Nhμ m¸y ®iÖn kiÓu NhiÖt ®iÖn ng−ng h¬i c«ng suÊt 252 MW. Gåm 4 tæ mçi tæ 63MW B¶ng 1 : Lo¹i N®m S®m P®m P®m I®m Cosφ®m X d X d Xd VIP MVA MW KV KA TBΦ- 63- 2 3000 78,75 63 10,5 4,33 0,8 0,153 0,224 2,199 C«ng suÊt ®Æt cña nhμ m¸y : S nm = 78,75.4 = 315 MVA II. TÝnh to¸n c©n b»ng c«ng suÊt cña nhμ m¸y, viÖc c©n b»ng c«ng suÊt trong nhμ m¸y : 1. Phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t : (UF = 10,5 KV) C«ng suÊt cùc ®¹i Pmax = 50 MW hÖ sè c«ng suÊt cosφ = 0,85. §å thÞ nh− h×nh 1 : P% h C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc ®¹i :58, 0 P max SuFmax = Cos γ = 05 = 58,82 (MVA) C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc tiÓu :
 2. SFmin = SUFmax .0,7 = 8,82.0,7 = 41,17 (MVA) Tõ s¬ ®å phô t¶i h×nh 1 ta tÝnh ®−îc c«ng suÊt theo thêi gian trong mét ngμy nh− b¶ng 2 B¶ng 2 : Thêi gian (h) 0- 4 4-8 8- 16 16- 18 18- 24 P% 80 90 100 80 70 SUF (MVA) 47,6 52,94 58,82 47,06 41,17 2. Phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p trung (35 KV) C«ng suÊt cùc ®¹i Pmax = 50 MW hÖ sè c«ng suÊt cosφ = 0,8 §å thÞ nh− h×nh 2 : P% h C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc ®¹i : Pt max SuTmax = = = 62,5 (MVA) cos γ C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc tiÓu : 8, 0 05 SUF min = 0,7SUT max = 0,7.62,5 = 43,75 (MVA) Tõ s¬ ®å phô t¶i 2 ta tÝnh ®−îc c«ng suÊt theo thêi gian mét ngμy nh− b¶ng 3 : Thêi gian (h) 0- 4 4- 8 8- 16 16- 24 P% 70 80 100 80 SUT (MVA) 43,75 50 62,5 50 3/ Phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p cao (UC = 110 KV)
 3. C«ng suÊt cùc ®¹i Pmax = 120 MW, hÖ sè c«ng suÊt cosφ = 0,8. §å thÞ phô t¶i h×nh 3 P% h C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc ®¹i : P max 120 Sucmax = = 0 ,8 = 150 (MVA) cos γ C«ng suÊt biÓu kiÕn cùc tiÓu : SUcmin = 0,6 SUcmax = 0,6.150 = 90 (MVA) Tõ ®å thÞ phô t¶i ta tÝnh ®−îc ph©n bæ c«ng suÊt theo thêi gian trong mét ngμy nh− b¶ng 4 Thêi gian (h) 0- 12 12- 16 16- 24 P% 100 80 60 SUC (MVA) 150 120 90 4. C«ng suÊt tù dïng cña nhμ m¸y : Phô t¶i tù dïng cña nhμ m¸y ®−îc x¸c theo c«ng thøc : St Std = α S nm (0,4 + 0,6 Snm ) Trong ®ã : α : Sè phÇn tr¨m n¨ng l−îng ®iÖn tù dïng S tdt : C«ng suÊt tù dïng t¹i thêi ®iÓm t. S nm : C«ng suÊt ®Æt cña toμn nhμ m¸y St : C«ng suÊt nhμ m¸y ph¸t ra t¹i thêi ®iÓm t Nhμ m¸y ph¸t hÕt c«ng suÊt thõa vÒ hÖ thèng nªn S t = S nm
 4. S tdt = Std = α %. Snm = 5% . 252/0.85 =14,82 (MVA) 5. C«ng suÊt dù tr÷ cña toμn hÖ thèng : C«ng suÊt dù tr÷ cña toμn hÖ thèng ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : SDTHT = KDT%. SHT = 0,04.2500 = 100 (MVA) 6. C«ng suÊt thõa ph¸t vÒ hÖ thèng : V× nhμ m¸y lu«n ph¸t hÕt c«ng suÊt thõa vÒ hÖ thèng nªn ta cã : Sth = Snm (SUFmax + SUTmax + SUcmax + Std ) 7. C©n b»ng c«ng suÊt : Ta lËp b¶ng sè liÖu c©n b»ng c«ng suÊt cña toμn nhμ m¸y theo thêi gian trong mét ngμy nh− b¶ng 5 : T/g (h) 0-4 4-8 8- 12 12- 16 16- 18 18- 24 SuF 47,06 52,94 58,82 58,82 47,06 41,17 SuT 43,75 50 62,5 62,5 50 50 SuC 150 150 150 120 90 90 S-TD 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 14,82 ΣSPT 255,63 267,76 286,17 256,14 201,88 195,99 S-nm 315 315 315 315 315 315 S-th 59,37 47,24 28,86 58,86 113,12 119,01 8. NhËn xÐt chung : §èi víi C«ng suÊt ®Æt cña nhμ m¸y mμ ta ®ang thiÕt kÕ lμ 315 MVA phô t¶i cùc ®¹i c¸c cÊp ®iÖn ¸p chiÕm tû lÖ. CÊp ®iÖn ¸p cao (220 KV) 513 %Sucmax = Sucmax . 100 = 051 001 . = 47% Snm 117647 , 300 CÊp ®iÖn ¸p trung (110 KV) 513 %SuTmax = Su max . 100 = 001 . 5, 26 = 19,84% Snm CÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t (10,5 WV) 513 Su max 001. %Sumax = . 100 = 28, 85 = 18,67% Snm
 5. Nh− vËy lóc phô t¶i c¸c cÊp ®iÖn ¸p cùc ®¹i th× c«ng suÊt nhμ m¸y ph¸t ra sÏ thõa 14,49%. Cho nªn nhμ m¸y sÏ cã thõa kh¶ n¨ng cung cÊp phô t¶i ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p. MÆt kh¸c phô t¶i cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t chiÕm tû lÖ 18,67% c«ng suÊt nhμ m¸y nªn ta x©y dùng thanh gãp cÊp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t.
 6. III. Chän s¬ ®å nèi ®iÖn : 1. §Æc ®iÓm cña nhμ m¸y ®ang thiÕt kÕ : Chän s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh cña nhμ m¸y ®iÖn lμ mét kh©u quan träng trong qu¸ t×nh thiÕt kÕ NM§. Dùa vμo b¶ng c©n b»ng c«ng suÊt ®Ó chän s¬ ®å nèi ®iÖn sao cho ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu cung cÊp ®iÖn liªn tôc cho c¸c hé tiªu thô. Vμ ph¶I kh¸c nhau vÒ c¸ch ghÐp nèi c¸c MBA víi c¸c cÊp ®iÖn ¸p vÒ sè l−îng vμ dung l−îng cua MBA S¬ ®å nèi diÖn ph¶I tháa m·n c¸c ®Iòu kiÖn sau: - Sè l−îng MF§ nèi vμo thanh gãp ph¶I ®¶m b¶o khi mét m¸y ph¸t nghÜ th× c¸c m¸y cßn l¹i ph¶I ®¶m b¶o cung cÊp ®ñ c«ng suÊt cho cÊp ®iÖn ¸p MF vμ cÊp ®iÖn ¸p trung. - C«ng suÊt mçi bé MBA MF§ kh«ng ®−îc lín h¬n dù tr÷ quay cña hÖ thèng. C«ng suÊt mçi bé MBA MF§ lμ: 8, 0 Sf = 36 =78,75 (MVA) C«ng suÊt nμy lín h¬n dù tr÷ quay cña HT nªn ta cã thÓ nèi bé ®−îc. - ChØ ®−îc nèi bé MBA hai cuén d©y vμ thanh gãp nμo mμ phô t¶I cùc tiÓu ë ®ã lín h¬n c«ng suÊt cña bé nμy Phô t¶I cùc tiÓu ë cÊp ®iÖn ¸p trung lμ: STmin = 43,75 C«ng suÊt nμy lín h¬n c«ng suÊt cña mét bé MBA_MF§ nªn kh«ng thÓ nèi bé vμo cÊp ®iÖn ¸p nμy ®−îc. - Khi phô t¶I ë cÊp ®iÖn ¸p MF nhá th× cè thÓ lÊy rÎ nh¸nh tõ c¸c bé MBA-MF§ ®Ó cung cÊp nh−ng kh«ng ®−îc lÊy qu¸ 15% c«ng suÊt cña bé. C«ng suÊt ë cÊp ®iÖn ¸p MF lμ: SUfmax = 58,82 > 15%.Sf = 0,15.78,75 = 47,2 MVA Do ®ã ph¶I dïng thanh gãp ®Ó cÊp ®iÖn cho cÊp ®iÖn ¸p MF. - Do cÊp ®iÖn ¸p nhá nªn ta ph¶i dïng MBA 3 pha 3 cuén d©y ®Ó liªn l¹c gi÷a c¸c cÊp ®iÖn ¸p víi nhau. Dùa vμo nh÷ng nhËn xÐt trªn ta v¹ch ra c¸c ph−¬ng ¸n nèi ®iÖn sau:
 7. 1/ Ph−¬ng ¸n I TBPP UT TBPP UC B1 B2 B3 TBPP UF ~ ~ ~ ~ F1 F2 F3 F4 a. §Æc ®iÓm ph−¬ng ¸n : Dïng m¸y biÕn ¸p hai cuén d©y nèi bé víi m¸y ph¸t F4 vμo thanh gãp cÊp ®iÖn ¸p cao 110 KV. Ba m¸y ph¸t cßn l¹i nèi vμo thanh gãp UF. Dïng m¸y biÕn ¸p 3 pha 3 cuén d©y liªn l¹c gi÷a c¸c cÊp ®iÖn ¸p UC , UT , UF b. ¦u ®iÓm : B¶o ®¶m ®é tin cËy yªu cÇu cung cÊp ®iÖn vμ sù liªn l¹c gi÷a c¸c cÊp ®iÖn ¸p, nhμ m¸y, víi hÖ thèng. Do cã nèi bé m¸y biÕn ¸p 2 cuén d©y vμ m¸y ph¸t F4 kh¸ ®¬n gi¶n do sè l−îng m¸y ph¸t nèi vμo thanh gãp gi¶m ®i. V× thÕ mÆc dï ph¶i tèn thªm mét m¸y biÕn ¸p hai cuén d©y nh−ng bï l¹i gi¶m ®−îc c«ng suÊt hai m¸y biÕn ¸p 3 pha 3 cuén d©y. c. KhuyÕt ®iÓm : Do ë cÊp diÖn ¸p cao ®· cã hÖ thèng dù tr÷ c«ng suÊt nªn ta kh«ng cÇn nèi bé vÇo thanh gãp nμy v× nh− vËy sÏ tèn thªm 1 MBA. 2/ Ph−¬ng ¸n II : TBPP UC TBPP UT B2 B1 TBPP UF ~ ~ ~ ~ F1 B F2 B F3 B F4 B
 8. a. §Æc ®iÓm : ¶ 4 m¸y ph¸t nèi vμo thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t vμ dïng 2 m¸y biÕn ¸p tù ngÉu ®Ó liªn l¹c c¸c cÊp ®iÖn ¸p. b. ¦u ®iÓm : §¶m b¶o ®é tin cËy vμ yªu cÇu cung c¸p ®iÖn còng nh− sù liªn l¹c gi÷a c¸c cÊp ®iÖn ¸p trong nhμ m¸y vμ sù liªn l¹c gi÷a nhμ m¸y vμ hÖ thèng. Sè l−îng m¸y biÕn ¸p Ýt ®¬n gi¶n trong viÖc l¾p ®Æt cïng nh− vËn hμnh gi¶m ®−îc diÖn tÝch l¾p ®Æt vμ vèn ®Çu t− cho ph−¬ng ¸n. c. KhuyÕt ®iÓm : ViÖc x©y dùng hÖ thèng thanh gãp ®iÖn ¸p m¸y ph¸t phøc t¹p vμ tèn kÐm. KÕt luËn : Qua ph©n tÝch trªn ta chän ph−¬ng ¸n II lμm s¬ ®å nçi ®iÖn chÝnh cho nhμ m¸y.
 9. Ch−¬ng ii Chän m¸y biÕn ¸p, TÝnh to¸n tæn thÊt ®IÖn n¨ng , chän kh¸ng ®IÖn ph©n ®o¹n. I. Chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p Trong hÖ thèng ®iÖn nãi chung c«ng suÊt cña c¸c m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p lín gÊp vμi lÇn c«ng suÊt cña c¸c m¸y ph¸t ®iÖn trong nhμ m¸y, mÆt kh¸c vèn ®Çu t− cho m¸y biÕn ¸p rÊt lín. V× vËy khi chän m¸y biÕn ¸p trong hÖ thèng ®iÖn nãi chung vμ nhμ m¸y nãi riªng cã khuynh h−íng gi¶m bít c«ng suÊt cña m¸y biÕn ¸p. Tuy nhiªn kh«ng ph¶i tuú tiÖn chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p cμng nhá cμng tèt mμ ph¶i chän sao cho m¸y biÕn ¸p lμm viÖc trong mäi tr−êng hîp lóc b×nh th−êng còng nh− sù cè. §Ó ®¬n gi¶n trong phÇn chän m¸y biÕn ¸p t¨ng ¸p ta xem c¸c m¸y biÕn ¸p ®· ®−îc tiªu chuÈn ho¸ theo nhiÖt ®é vμ ®iÒu kiÖn khÝ hËu n−íc ta, cho nªn kh«ng cÇn hiÖu chØnh c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p theo nhiÖt ®é. ViÖc chän ®óng ®¾n hîp lý cña nhμ m¸y biÕn ¸p trong nhμ m¸y ®iÖn sâ do viÖc kÕt hîp linh ho¹t vμ ®óng ®¾n c¸c yªu cÇu khi chän m¸y biÕn ¸p nh− sau : C«ng suÊt cña m¸y biÕn ¸p ®−îc chän ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng cung cÊp theo yªu cÇu phô t¶i kh«ng nh÷ng t×nh tr¹ng lμm viÖc b×nh th−êng mμ c¶ lóc sù cè phï hîp víi thùc tÕ kh«ng xÐt kh¶ n¨ng sù cè ®ång thêi. TËn dông kh¶ n¨ng qu¸ t¶i b×nh th−êng vμ qu¸ t¶i, sù cè cña m¸y biÕn ¸p ®Ó gi¶m c«ng suÊt dÆt cña m¸y biÕn ¸p do ®ã gi¶m ®−îc vèn ®Çu t− vμ chi phÝ vËn hμnh hμng n¨m. -§èi víi s¬ ®å nèi ®iÖn trªn th× c«ng suÊt ë tr¹m biÕn ¸p ph¶I d−îc chän sao cho nã ph¶I t¶I ®−îc hÕt c«ng suÊt thõa tõ thanh gãp cÊp ®iÖn ¸p MF , tøc lμ: ∑SB®m > ∑SF – (SUfmin + Stdmin) = 315 – (41,17 + 4.14,82) = 214,55 (MVA) 2. SB®m > 214,55 (MVA) SB®m >107,27 (MVA) Chän lo¹i MBA cã th«ng sè sau: Lo¹i S®m§iÖn ¸p cuén d©y Tæn thÊt (KW) I0% Gi¸ UN% MBA MVA (KV) P0 PN 103
 10. C-H T- Róp C T H C-T C-H H TДЦH 120 115 38,5 10,5 230 550 10,5 10,5 6 3,9 79 b. KiÓm tra : b.1 §iÒu kiÖn lμm viÖc b×nh th−êng : Ta chän c«ng suÊt m¸y biÕn ¸p lín h¬n c«ng suÊt tÝnh to¸n nªn kh«ng cÇn kiÓm tra. b.2 Qu¸ t¶i sù cè : Tr−êng hîp nghØ mét m¸y biÕn ¸p B1 hoÆc B2 Th× MBA cßn l¹i, víi kh¶ n¨ng qu¸ t¶I sù cè, ph¶I t¶I l−îng c«ng suÊt cÇn thiÕt cho cÊp ®iÖn ¸p trung lín nhÊt Tóc lμ: SB®m > SUtmax/1,4 = 62,5/1,4 = 44,64 MVA VËy MBA ta chän tháa m·n yªu cÇu kü thuËt. II. tÝnh to¸n tæn thÊt ®IÖn n¨ng. Vì ta sö dông m¸y biÕn ¸p ba pha 3 cuén d©y víi ®å thÞ phô t¶I h×nh b©c thang nªn ta tÝnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¸y biÕn ¸p nh− sau: 1 ⎛ S2 S2 S2 ⎞ ΔA = nΔP0 t + Σ⎜ ΔPNC . 2iC + ΔPNT 2iT + ΔPNH 2iH ⎟t i n ⎜ S dmB S dmB S dmB ⎟ ⎝ ⎠ Trong ®ã : ΔP0 : tæn thÊt kh«ng t¶i cña MBA: ΔP0 = 230 KW t : thêi gian vËn hμnh hμng ngμy cña MBA: t = 24h ΔPNC , ΔPNT ,ΔPNH : tæn thÊt ng¾n m¹ch cao , trung vμ cu«n h¹ cña MBA. Tæn thÊt nμy ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau. ΔPNC = ΔPNT = ΔPNH =0,5. ΔPNC-H = 0,5.550 = 275 KW S®mB : c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p S®mB = 120 MVA SiC , SiT , SiH lμ c«ng suÊt truyÒn qua c¸c cuén d©y cao, trung vμ h¹ cña MBA trong thêi gian ti ®−îc x¸c ®Þnh dùa vμo ®å thÞ phô t¶i. Tæng c«ng suÊt cuén h¹ ¸p SH = 4S®mmF SUF - Std = 315 SUF 14,82 = 300,18 - SUF Tæng c«ng suÊt cuén trung ¸p ST = SUT Tæng c«ng suÊt cuén cao ¸p :
 11. SC = SH - ST KÕt hîp víi sè liÖu b¶ng 5 ta cã b¶ng sè liÖu c«ng suÊt cña c¸c cuén d©y m¸y biÕn ¸p tù ngÉu nh− sau : T/g(h) 0- 4 4-8 8-12 12-16 16- 18 18- 24 SH 253,12 247,24 241,36 241,36 253,12 259,01 ST 43,75 50 62,5 62,5 50 50 SC 150 150 150 120 90 90 Thay c¸c sè liÖu vμo ta ®−îc tæn thÊt ®iÖn n¨ng cña 2 m¸y biÕn ¸p trong 1 ngμy : 1 275 ΔA = 2.230.24 + . [(150 .12 + 120 .4 + 90 .8) + (50 .12 + 62,5 .8 + 2 120 2 2 2 2 2 2 43,75 .4) + (253,12 .6 + 247,24 .4 + 241,36 .8 + 259,01 .6)] 2 2 2 2 2 ΔA = 29743,72 KWH VËy tæn thÊt ®iÖn n¨ng 2 m¸y biÕn ¸p trong Δ n¨m lμ : ΔAB1B2 = 12754 x 365 = 10856457,17 KWh. III.TÝnh chän kh¸ng ®iÖn ph©n ®o¹n Dïng ®Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch trong c¸c m¹ch c«ng suÊt lín ®ång thêi duy tr× ®iÖn ¸p thanh gãp mét gi¸ trÞ nhÊt ®Þnh khi cã ng¾n m¹ch sau kh¸ng ®iÖn. Nh−ng ®ång thêi cã nh−îc ®iÓm lμ g©y tæn thÊt ®iÖn ¸p khi lμm viÖc b×nh th−êng. Kh¸ng ®IÖn ®−îc chä theo c¸c nguyªn t¾c sau: 1. Theo ®iÖn ¸p U®mk ≥ U®m m¹ng 2. Theo ®iÒu kiÖn ®èt nãng l©u dμi I®mk ≥ Ilvcb Trong ®ã: U®mk , I®mk : lμ ®IÖn ¸p vμ dßng ®IÖn ®Þnh møc cña kh¸ng ®IÖn. U®m : lμ ®IÖn ¸p ®Þnh møc cña hÖ thèng. Ilvcblμ dßng ®IÖn lμm viÖc c−ìng bøc qua kh¸ng. KiÓm tra : Kh¸ng ®iÖn ®−îc kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn æn dÞnh ®éng vμ æn ®Þnh nhiÖt khi ng¾n m¹ch. B−íc kiÓm tra sÏ tÝnh to¸n sau khi ng¾n m¹ch. 1. Ph©n bè phô t¶i UF trªn c¸c ph©n ®o¹n : Ph©n ®o¹n II, IV kh«ng nèi phô t¶i
 12. Ph©n ®o¹n I : 2 nh¸nh ®−êng d©y kÐp 2 x 12 = 24 MW 2 nh¸nh ®−êng d©y ®¬n 2 x 3,5 = 7 MW Ph©n ®o¹n III : 1 nh¸nh ®−êng d©y kÐp 1 x 12 = 12 MW 2 nh¸nh ®−êng d©y ®¬n 2 x 3,5 = 7 MW 2.TÝnh to¸n dßng diÖn qua kh¸ng trong c¸c chÕ ®é lμm viÖc : a. ChÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng : - Luång c«ng suÊt qua c¸c kh¸ng ®iÖn b»ng nhau 1 1 Sk1 = Sk2 = Sk3 = Sk4 = (SF®m - Std - Sp®I) 2 4 1 19 = (78,75 - 3,705 - ) = 26,35 (MVA) 2 0,85 Sk1 26,35 Ik1 = = = 1,49 (KA) 3.Udm 3.10,5 b. ChÕ ®é lμm viÖc c−ìng bøc : b.1 Tr−êng hîp mét m¸y biÐn ¸p sù cè B1 nh− vËy víi kh¶ n¨ng qu¸ t¶i cña m×nh B2 sÏ t¶i ®−îc mét l−îng c«ng suÊt tõ cuén h¹ ®Ó cung cÊp cho cao vμ trung. SHBK3 = 1,4.SHB2 (S®mF4 - St®F4) 1 = [1,4.120 (78,75- 3,705)] = 46,48 (MVA) 2 46,48 Ik3 = = 2,56 (KA) 3.10,5 b.2Tr−êng hîp m¸y ph¸t F2 hoÆc F4 nghØ Luång c«ng suÊt truyÒn qua mçi m¸y biÕn ¸p : 1 SB1 = SB2 = (3. SF®m - Smin 3StdF) 2 1 = (3 . 78,75 - 19 - 11,115) = 103,07 (MVA) 2 Luång c«ng suÊt qua K2 1 1 Scbk2 = (SB1 - Sp®II) = 103,07 = 51,53 (MVA) 2 2 51,53 Ik2 = = 2,83 (KA) 3.10,5 Ta chän kh¸ng ®iÖn lo¹i Lo¹i kh¸ng ®iÖn U® I®m XK X®m Io®® Io®nh Δ P®m Gi¸
 13. m KA % Ω KA KA KW tiÒn R KW Pb A- 10- 3000- 8 10 3 8 0,23 72 135 18,54 928 3. KiÓm tra ®é lÖch ®iÖn ¸p : a. ChÕ ®é lμm viÖc b×nh th−êng Fk sin γ 1,49 ΔUbt% = XK%. = 8. . 0,53 = 2,1% Idmk 3 b.ChÕ ®é lμm viÖc c−ìng bøc Fk 2,83 ΔUbcb = XK% . sinγ = 8 . . 0,53 = 4% < Δ Ucp% = 5%. Idmk 3
 14. ch−¬ng iii tÝnh to¸n ng¾n m¹ch Môc ®Ých cña viÖc tÝnh to¸n ng¾n m¹ch lμ phôc vô cho viÖc chän c¸c khÝ cô ®iÖn vμ c¸c phÇn tö cã dßng ®iÖn ch¹y qua ph−¬ng ph¸p tÝnh sö dông trong ch−¬ng nμy lμ ph−¬ng ph¸p ®−êng cong tÝnh to¸n dùa trªn nguyªn t¾c sau : TrÞ sè t−¬ng ®èi cña dßng ng¾n m¹ch (Béi sè dßng ng¾n m¹ch ) ®−îc tra trªn ®−êng cong tÝnh to¸n. HÖ sè KXK & q tra ë b¶ng (trang 28 TK NM§ - §HBKHN) TÝnh xung nhiÖt cña dßng ng¾n m¹ch (BN) ta dïng ph−¬ng ph¸p thêi gian t−¬ng ®−¬ng (T t®) trong ®ã T t® ®−îc tra trªn ®−êng cong T t® = f(β,t) D¹ng ng¾n m¹ch tÝnh to¸n lμ d¹ng ng¾n m¹ch mμ t−¬ng øng víi nã sÏ cã dßng ®iÖn ng¾n m¹ch nguy hiÓm nhÊt ®èi víi c¸c lo¹i khÝ cô ®iÖn. ViÖc chän d¹ng ng¾n m¹ch nμo ®Ó tÝnh to¸n lμ phô thuéc vμo tõng tr−êng hîp cô thÓ. Nh−ng ®Ó thuËn tiÖn ta th−êng dïng ng¾n m¹ch 3 pha ®èi xøng ®Ó tÝnh to¸n. §iÓm ng¾n m¹ch tÝnh to¸n lμ ®iÓm ng¾n m¹ch ®−îc chän trªn s¬ ®å vμ t−¬ng øng víi t×nh tr¹ng vËn hμnh nguy hiÓm nhÊt (phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ). I/ Ph−¬ng ¸n II : 1/ §iÓm ng¾n m¹ch tÝnh to¸n : • §iÓm N1 : Chän khÝ cô ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 220KV. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ tÊt c¶ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc. • §iÓm N2 : Chän khÝ cô ®iÖn cÊp ®iÖn ¸p 110KV. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ tÊt c¶ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc. • §iÓm N3 : Chän khÝ cô ®iÖn phÝa h¹ ¸p m¸y biÕn ¸p liªn l¹c. Nguån cung cÊp lμ hÖ thèng vμ c¸c m¸y ph¸t, m¸y biÕn ¸p tù ngÉu B1 nghØ. • §iÓm N4 : Chän khÝ cô ®iÖn cho m¹ch ph©n ®o¹n. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thãng vμ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc trõ m¸y ph¸t F2 vμ m¸y biÕn ¸p B1 nghØ. • §iÓm N5 : Chän khÝ cô ®iÖn cho m¹ch m¸y ph¸t ®iÖn. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ c¸c m¸y ph¸t ®Òu nghØ chØ cã m¸y ph¸t F2 lμm viÖc. • §iÓm N5 : Chän khÝ cô ®iÖn cho m¹ch m¸y ph¸t ®iÖn. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ tÊt c¶ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc trõ m¸y ph¸t F2 nghØ. • §iÓm N6 : Chän khÝ cô ®iÖn cho m¹ch m¸y ph¸t ®iÖn. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc trõ m¸y ph¸t F3 nghØ.
 15. • §iÓm N7 : Chän khÝ cô ®iÖn cho m¹ch tù dïng. T×nh tr¹ng s¬ ®å lμ hÖ thèng vμ tÊt c¶ c¸c m¸y ph¸t ®Òu lμm viÖc. 2. S¬ ®å thay thÕ, c¸c ®¹i l−îng tÝnh to¸n trong hÖ ®¬n vÞ t−¬ng ®èi : Chän Scb =100 MVA Vcb =U®m ; UcbI =10,5 KV ; UcbII =38,5 KV ; UcbIII = 115KV Ta cã dßng c¬ b¶n ë c¸c cÊp ®iÖn ¸p Icb = SU 3 cb cb 100 Icb 110 = = 0,5 KV 3.115 100 Icb 38,5 = = 1,5 KV 3.38,5 100 Icb 10,5 = = 5,49 KV 3.10,5 §iÖn kh¸ng cña m¸y ph¸t ®IÖn: Scb 100 XF1 = XF2 = XF3 = XF4 = Xd . = 0,153. = 0,19 SdmF 78,75 §iÖn kh¸ng cña kh¸ng ph©n ®o¹n: X k % Scb 8 5,49 XK1 =XK2 = XK3 = XK4 = . = = 0,15 100 I dm 100 3 §iÖn kh¸ng cña MBA: 1 S XCB1 = XCB2 = (UNC-H% + UNC-T% - UNT-H%). cb 200 SdmB 1 100 = (10,5 + 10,5 6) = 0,063 200 120 1 S XCT1 = XCT2 = (UNC-T% + UNT-H% - UNC-H%). cb 200 SdmB 1 100 = (10,5 + 6 10,5) = 0,025 200 120 1 S XCH1 = XCH2 = (UNC-H% + UNT-H% - UNC-T%). cb 200 SdmB 1 100 = (10,5 + 6 10,5) = 0,025 200 120 §iÖn kh¸ng cña ®−êng d©y liªn l¹c víi hÖ thèng:
 16. Scb 100 XD = X0.l. 2 = 0,2.300. = 0,454 U cb 115 2 §iÖn kh¸ng cña hÖ thèng: Scb 100 XH = X*HT. = 0,22. = 0,00883/ TÝnh dßng ng¾n m¹ch t¹i c¸c S HT 2500 ®iÓm : a/ §iÓm ng¾n m¹ch N1 : • S¬ ®å thay thÕ tÝnh to¸n : BiÕn ®æi s¬ ®å : V× s¬ ®å thay thÕ ®èi xøng víi ®iÓm ng¾n m¹ch N1 ta cã : X17 = X15 + X16 = 0,094 + 0,04 = 0,134 • TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch : §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n nh¸nh m¸y ph¸t
 17. Tra ®−êng cong tÝnh to¸n ta ®−îc béi sè dßng ng¾n m¹ch K = 1,75 K0,1 = 1,6 K∞ = 1,7 C¸c trÞ sè t−¬ng øng dßng ng¾n m¹ch do m¸y ph¸t cung cÊp Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch dßng ng¾n m¹ch nh¸nh hÖ thèng cung cÊp Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha t¹i ®iÓm N1 I = I + IH = 1,32 + 1,86 = 3,18 (KA) I 0,1 = I 0,1 + IH = 1,2 + 1,86 = 3,06 (KA) I∞ = I∞ + IH = 1,28 + 1,86 = 3,14 (KA) Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch B/ §iÓm ng¾n m¹ch N2 : • S¬ ®å thay thÕ
 18. BiÕn ®æi s¬ ®å • TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n cña nh¸nh m¸y ph¸t Tra ®−êng cong tÝnh to¸n ta ®−îc K = 2,2 K0,1 = 1,95 K∞ = 1,9 C¸c trÞ sè t−¬ng øng cña dßng ng¾n m¹ch Dßng ng¾n m¹ch 3 pha t¹i ®iÓm N2 : I = I + IH = 3,3 + 3 = 6,3 (KA) I0,1 = I0,1 + IH = 2,93 + 3 = 5,93 (KA) I∞ = I∞ + IH = 2,86 + 3 = 5,86 (KA) Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch : ixk = 2 .UXK .I = 2 .1,8.6,3 = 16,8 (KA) IXK = q.I = 1,52.6,3 = 10 (KA) c. §iÓm ng¾n m¹ch N3 S¬ ®å thay thÕ ** BiÕn ®æi s¬ ®å : X17 = X15 + X16 + X14 + X12 = 0,094 + 0,04 + 0,07 + 0,186 = 0,39 X5 0,14 X18 = X20 = = = 0,07 2 2 X1 0,2 X19 = = = 0,1 2 2
 19. X 17 .X 13 0,39.0,07 X21 = X17 + X13 + = 0,39 + 0,07 + = 0,546 X4 0,2 X 4 .X 18 0,2.0,07 X22 = X4 + X18 + = 0,2 + 0,07 + = 0,306 X 17 0,39 X 22 .X 19 0,306.0,1 X23 = = = 0,075 X 22 + X 19 0,306.0,1 X 23 .X 20 0,546.0,07 X24 = X21+ X20 + = 0,075 + 0,07 + = 1,12 X 21 0,075 X 23 .X 20 0,075.0,07 X25 = X23 + X20 + = 0,075 + 0,07 + = 0,155 X 21 0,546 X 25 − X 2 0,155 − 0,2 X26 = = = 0,9 X 25 + X 2 0,155 + 0,2 * TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch : §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n cña nh¸nh m¸y ph¸t ΣS dm F 4.75 Xtt = X26. = 0,09 0,27 S cb 100 Tra ®−êng cong tÝnh to¸n ta ®−îc béi sè dßng ng¾n m¹ch K = 3,6 K0,1 = 3 K ∞ = 2,35 C¸c gi¸ trÞ t−¬ng øng dßng ng¾n m¹ch do nh¸nh m¸y ph¸t cung cÊp ΣSdm F 4.75 I = K I®mF = K " = 3,6. = 59,38(KA) 3U dbdm I 3.10,5 ΣS dm F 4.75 I0,1 = K 0,1 . I ®mF = K 0,1 . = 3. = 49,5(KA) 3U tb ®mI 3.10,5 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch do nh¸nh hÖ thèng cung cÊp 1 1 IH = - IcbI = . 5,5 = 5 (KA) X 24 1,12 Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch 3 pha t¹i ®iÓm N3 I = I + IH = 59,38 + 5 = 64,38 (KA) I0,1 = I0,1 + IH = 49,5 + 5 = 54,5 (KA) I∞ = I∞ + IH = 38,76 + 5 = 43,76 (KA) Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch xung kÝch ixk = 2 Kxk.I = 2 . 1,91 . 64,38 = 174 (KA) Ixk = q I = 1,63 . 64,38 = 105 (KA)
 20. d) §iÓm ng¾n m¹ch N4 : S¬ ®å thay thÕ : BiÓn ®æi s¬ ®å : X17 = X12 + X14 + X15 + X16 = 0,186 + 0,07 + 0,04 + 0,094 = 0,39 X8 0,14 X18 = X20 = = = 0,07 2 2 X1 0,2 X19 = = = 0,1 2 2 X 17 + X 18 0,39 . 0,07 X21 = X17 + 18 + = 0,39 + 0,07 + = 0,6 X4 0,2 X 4 + X 18 0,2 . 0,07 X22 = X4 + 18 + = 0,2 + 0,07 + = 0,306 X 17 0,39 X 22 , X 19 0,306 . 0,1 X 23 = = = 0,075 X 22 + X 19 0,306 + 0,1 X 21 . X 20 0,6 . 0,07 X 24 = X 21 + X 20 + = 0,6 + 0,07 + = 1,23 X 23 0,075 X 23 . X 20 0,075 . 0,07 X 25 = X 23 + X 20 + = 0,075 + 0,07 + = 0,155 X 21 0,6 TÝnh to¸n dßng ng¾n m¹ch §iÖn kh¸ng tÝnh to¸n nh¸nh hÖ thèng ΣS dm F 3 .75 X tt = X 25 . = 1,55 + = 0,35 S cb 100 Tra ®−êng cong tÝnh to¸n ta ®−îc : K = 2,8 K0,1 = 2,5 K∞ = 2,15 C¸c trÞ sè t−¬ng øng cña dßng ®iÖn ng¾n m¹ch do nh¸nh m¸y ph¸t cung cÊp ΣS dm F 3 .75 I " = K .I dm F = K " = 2,8 = 34,64(KA) 3U tbdm I 3.10,5 ΣS dm F 3 .75 I 0,1 = K 0,1 .I dm F = K 0,1 . = 2,5 = 31(KA) 3U tbdm I 3.10,5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản