intTypePromotion=3

Cân bằng kênh thích nghi

Chia sẻ: Bút Màu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
5
download

Cân bằng kênh thích nghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân bằng kênh thích nghiVon Neumann phân tích quá trình lặp tái sản xuất là sự tự xây dựng. Đóng góp cơ bản của ông cho lý thuyết sinh học là thấy trước về lập trình di truyền (genetic code).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân bằng kênh thích nghi

  1. TÝn hiÖu “mong muèn” hoÆc “®Ých” x(m) §Çu vµo y(m) y(m-1) y(m-2) y(m-P+1) ... w0 w1 w2 wp-1 ThuËt to¸n e(m) ThÝch nghi Bé läc chuyÓn ®æi x(m)
  2. vk(m) vk(m+1) 1-k Z-1
  3. y(m) e(m) wk(m+1)  w(m)  Z-1
  4. y(m) y(m-1) y(m-2) y(m-P+1) LíP VµO Z-1 Z-1 Z-1 líp Èn Z0 Z1 ZP-1 ThuËt to¸n w0 wP-1 thÝch nghi e(m) + x(m) - x(m) líp ra

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản