Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 3

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
290
lượt xem
166
download

Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của mỗi phóng sự là đi từ chủ đề đến câu chuyện, tức là từ cái đã biết đến cái chưa biết. Để đạt được mục đích đó, chỉ có một con đường duy nhất: góc độ của phóng sự. Góc độ là con đường ngắn nhất để đi từ chủ đề đến câu chuyện. Nhận rõ các góc độ sẽ giúp việc triển khai cảnh chủ chốt không bị nhầm lẫn. Sau đây, tôi sẽ phân tích cụ thể các cảnh chủ chốt của phóng sự “Ước mơ xanh” để thấy rõ góc độ tiếp cận cảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 3

 1. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH PHÓNG S “Ư C MƠ XANH” – LÀM RÕ C NH CH CH T 1. K ch b n phân c nh Trung tâm Thanh Thi u niên VTV6 Khoa Báo chí - Trư ng i h c khoa h c xã h i và nhân văn T ch c s n xu t: Nguy n Vũ Tùng Th c hi n: Ngô Thành Vũ cương k ch b n chương trình Th h Tôi Ti u m c Chia s cùng tôi (6-7’) Ư c mơ xanh N i dung: M t sinh viên khoa Sư ph m giáo d c c bi t - Trư ng i h c Sư ph m Hà N i chia s nh ng c m xúc c a cô khi theo u i ngành h c này qua m t b c thư g i b n trai. ó là nh ng tâm s th t lòng và sâu s c, xu t phát t ni m vui c a ngày 20-11, khi cô nh n ư c nh ng bó hoa ý nghĩa t nh ng h c trò nh khuy t t t c a mình… 1
 2. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình STT N i dung C nh quay Ghi chú S xu t hi n c a nhân v t, lý do xu t hi n 1 Trong ni m vui c a ngày 20-11, cô vi t m t Nhân v t xu t hi n trong S d ng gi ng b c thư g i cho b n trai c a mình k v không khí khung c nh phòng riêng c a cô c a nhân v t nói theo c a ngày nhà giáo Vi t Nam t i ngôi trư ng mà cô v i nh ng bó hoa ư c h c trò phong cách tâm s chia th c t p. ó là ni m vui khôn t khi nh n ư c t ng. s . nh ng món quà t nh ng h c trò khuy t t t… Hình nh nhân v t ang vi t Nh c sâu l ng. thư l ng trên hình h c trò t ng hoa. Lý do nhân v t và các b n ch n ngành SPGD c bi t 2
 3. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình 2 - Nhân v t nh l i th i i m cô t bút Hình nh khoa sư ph m ăng kí ngành h c. ó là lúc b n bè cô ch n cho GD B. mình nh ng ngành h c th i thư ng, còn cô ch n Nh ng b c hình ch p cùng cho mình m t con ư ng riêng: ăng kí vào khoa m . sư ph m giáo d c c bi t. C nh các b n tr ang vui - Nhân v t chia s nh ng lí do khi chơi cùng các em nh khuy t t t. ch n ngành h c này: C nh sinh viên ang h c + Do nh hư ng t M c a mình, m t cách s d ng ngôn ng kí hi u. ngư i tham gia công tác t thi n, ngư i ã có r t nhi u nh hư ng, và là hình m u lí tư ng c a cô. C nh sinh viên h c trên gi ng ư ng. +Xu t phát t tình thương, mong mu n chia s v i nh ng s ph n ch u nhi u thi t thòi. C nh tr khuy t t t. +Hơn th , cô mong mu n ư c tìm hi u các lo i hình ngôn ng khác, ngôn ng c a ngư i khi m th , ngôn ng c a ngư i khi m thính… Bi t 3
 4. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình hi u và chia s , có th n g n v i m i ngư i hơn. - PV lý do l a ch n ngành h c này. Thái c a nh ng ngư i xung quanh v ngành SPGD c bi t 3 - Có th t nhi u nh ng chia s ng C nh nhân v t vi t thư. viên t gia ình nhưng cũng không thi u nh ng C nh gi ng ư ng. thái không ng tình cho r ng cô kì c c t m i ngư i xung quanh. B c hình ch p cô và ngư i yêu. - Nhi u ngư i không bi t n khoa SPGD c bi t là gì, không quan tâm n nh ng s ph n t t nguy n, cho r ng nh ng ngư i h c khoa này là nh ng ngư i có s l a ch n không thông minh… 4
 5. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Ph ng v n v thái c a m i ngư i trư c s l a ch n c a các b n tr … - Cô nh c l i thái c a anh khi ó, r ng anh ã ng c nhiên như th nào, r ng anh ã phân tích cho cô nh ng khó khăn mà cô có th g p ph i. Nhưng th m sâu sau nh ng l i khuyên c a anh, cô nh n th y m t s chia s , m t i m t a cô t tin hơn vào s l a ch n c a mình. Nh ng c m xúc cô ã tr i qua khi theo h c ngành SPGD c bi t 4 Khó khăn g p ph i: C nh h c t p trên gi ng Nh c n n sâu ư ng. l ng. +Chia s nh ng b ng trong nh ng ngày u h c t p t i khoa. C nh nhân v t và b n bè c a cô tham gia gi ng d y tr +Chia s c m xúc c a nh ng bu i u tiên 5
 6. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình tham gia gi ng d y và giúp các em. C m giác khuy t t t. lúc u th t khó khăn. Hàng lo t nh ng câu h i ư c t ra: làm sao có th l i g n các em, làm sao có th giúp các em… M i em có nh ng c i m riêng và th t khó cho nh ng ngày âù tiên lên l p… Ni m h nh phúc C nh nhân v t vi t thư, c n Nh c n n sâu m t, c n bàn tay và b c thư. l ng. - Nhân v t chia s ni m vui khi n ư c cho nhưng khó khăn mà các em nh ang Bo hình nhân v t và 1-2 em ph i i m t. nh khuy t t t. - Chia s nh ng ni m vui khi nh n Thu ti ng hi n trư ng là ư c nh ng n cư i và s ti n b t ng ngày c a gi ng c xúc ng c a các em các em. nh khuy t t t. 6
 7. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Bài h c mà cô và các b n nh n ư c C nh d y tr khuy t t t. - Trư c ây cô nghĩ, con ư ng n T p trung vào các c nh v i tr khuy t t t là tình thương v i các em, trung và c nh c n. nhưng s th c không ph i ch có th . Nó còn là tâm huy t, là s kiên trì, và m t ph n không th thi u là năng l c s ph m. Cô nh n th c mình ph i c g ng th t nhi u giúp ư c các em. - Cô chia s nh ng bài h c mà cô nh n ư c t chính nh ng h c trò nh c a mình, ó là ngh l c, là s c g ng h t mình vư t qua nh ng khó khăn c a b n thân h ct p - Cô chia s v s trư ng thành c a cô 3 năm trư c ây so v i bây gi … 7
 8. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Kh ng nh quy t tâm theo u i ngh nghi p 5 Nh ng m t trái, rào c n C nh gi ng ư ng i h c. - Nhân v t chia s r ng không ph i C nh d y tr khuy t t t. sinh viên nào khi t bút ăng kí vào khoa cũng K t phim là bo hình nhân xu t phát t ni m am mê như cô. Cũng có nh ng v t v i m t em nh khuy t t t. b n lúc u ch n ngành h c này vì i m u vào th p, vì ch ãi ng , và vì cơ h i vi c làm cao… - Cũng có nh ng b n c m th y “ngư ng” khi ngư i khác bi t mình h c SPGD c bi t. Quy t tâm vư t qua - Nhưng qua nh ng ngày tháng h c 8
 9. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình t p, h thêm yêu ngành h c này và quy t tâm theo u i nó. Nhân v t chia s nh ng thay i mà cô nh n th y t nh ng ngư i b n c a cô. - L a ch n ngh nghi p là con ư ng riêng c a m i ngư i. Cô l a ch n ngành sư ph m c bi t, ó là tâm ư c c a cô và cô s c g ng th c hi n t t nh ng p c a mình, giúp th t nhi u cho nh ng em nh khuy t t t.. C nh k t: nh ng hình nh xúc ng 6 Nh c n n ơc mơ xanh Nh ng hình nh xúc ng v sinh viên khoa SP GD B và các em nh khuy t t t. 9
 10. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình 2. Phân tích 2.1. B c c phóng s Phóng s “Ư c mơ xanh” dài 6 phút 13 giây v i tài v ngành h c sư ph m giáo d c c bi t thông qua l i chia s c m xúc c a m t sinh viên ang theo h c g m có 7 c nh ch ch t (7 trư ng o n chính). C th như sau: a. C nh ch ch t 1 (th i lư ng 25s): gi i thi u v nhân v t, m t sinh viên ang theo h c ngành giá d c sư ph m c bi t mà tài hư ng t i. b. C nh ch ch t 2 (th i lư ng 1’16s): lý do nhân v t và các b n l a ch n khoa sư ph m giáo d c c bi t - L p c nh 1: Lý do c a nhân v t trong phóng s - L p c nh 2: Lý do c a nh ng ngư i b n khác. c. C nh ch ch t 3 (th i lư ng 55s): Thái c a nh ng ngư i xung quanh v ngành giáo d c sư ph m c bi t - L p c nh 1: Thái ph n i, không ng h . - L p c nh 2: Thái ng h , trong ó có nh ng ngư i r t quan tr ng v i nhân v t. d. C nh ch ch t 4 (th i lư ng 2’51s): C m xúc nhân v t ã tr i qua khi h c 3 năm khoa sư ph m giáo d c c bi t. - C m c nh 1: Nh ng khó khăn mà nhân v t và các b n g p ph i + L p c nh 1: Khó khăn khi bư c vào trư ng + L p c nh 2: Khó khăn khi i th c t p 10
 11. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - C m c nh 2: Ni m vui, h nh phúc trong ngh c a nhân v t và b n bè + L p c nh 1: Ni m vui vì ã góp ph n giúp nh ng s ph n không may. + L p nh 2: Ni m vui vì ư c các em yêu quý - C m c nh 3: Nh ng bài h c mà nhân v t và b n bè có ư c khi h c t p t i ây. + L p c nh 1: Bài h c v s kiên trì, lòng tâm huy t + L p c nh 2: Bài h c t chính nh ng tr em khuy t t t + L p c nh 3: Bài h c v s trư ng thành e. C nh ch ch t 5 (th i lư ng 42s): Kh ng nh quy t tâm theo u i ngh nghi p - L p c nh 1: Nh ng m t trái, rào c n - L p c nh 2: Quy t tâm theo u i ngh nghi p f. C nh ch ch t 6 (th i lư ng 1’04s): C nh k t, clip nh ng hình nh xúc ng gi a các b n sinh viên khoa sư ph m giáo d c c bi t và tr em khuy t t t. 2.2. Phân tích a. C nh ch ch t trong phóng s “Ư c mơ xanh” t yêu c u v m t logic Khi nghe th y tên ch “Ư c mơ xanh” và có l i gi i thi u m u v ngành h c sư ph m giáo d c c bi t, ngư i xem s tò mò t ra các câu 11
 12. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình h i: Sư ph m giáo d c c bi t là gì? H c ngành này trư ng nào? Ngành này ra trư ng r i s làm gì? Có nh ng khó khăn gì không? Khi ã nhìn th y nhân v t xu t hi n i di n cho nh ng sinh viên ang theo h c ngành sư ph m giáo d c c bi t, khán gi l i mu n bi t lý do t i sao l i có nh ng b n tr ch n ngành này? H c ngành này có nh ng khó khăn gì? H ã ph i vư t qua như th nào?... Hàng lo t câu h i xu t hi n. Và tác ph m phóng s ng n hơn 6 phút này ã l n lư t tr l i t t c . Tr l i r t khéo léo, li n m ch, t o thành m t t ng th th ng nh t, trơn tru và p . C nh ch ch t u tiên gi i thi u v nhân v t và hình th c th hi n tác ph m. Nhân v t ng i vi t thư cho b n trai, hình th c phóng s ư c th hi n dư i m t b c thư, l i bình chính là l i b c thư và gi ng c th th , tình c m, như vang lên t sâu th m trái tim c a cô sinh viên ang theo h c ngành giáo d c sư ph m c bi t. V i c nh ch ch t này ngư i xem s b lôi cu n b i hình th c th hi n, b i hình nh m t cô gái nh nh n, xinh x n l i theo h c m t ngành nghe tên ã th y c bi t. C nh ch ch t u tiên cũng ã t o ra lý do g n ch t phóng s v i th i i m phát sóng, ó là ngày 20/11. Ti p ó, như m t m ch ch y, c nh ch ch t th hai, phóng s ưa ra lý do thúc y nhi u sinh viên thi vào ngành h c c bi t, không gi ng ai này. Cũng là l i gi i áp cho nh ng khúc m c, nh ng suy nghĩ không m y thi n c m c a khán gi : t i sao l i ch n l a cái ngh v t v này? m r ng ph m vi c a phóng s thoát ra kh i cái tôi nhân v t, c nh ch ch t này g m 2 c m c nh chính, ó là lý do c a nhân v t, và lý do c a nh ng ngư i b n khác. N u như c nh ch ch t này, ti p t c ch ưa ra hình nh nhân v t, khán gi s d nh m l n ây là m t phóng s “ngư i t t vi c t t” hay nêu t m gương v m t sinh viên vư t qua khó khăn theo u i ngành sư ph m giáo d c c bi t ch ng h n. S xu t hi n c a c m c nh th 2 gi i thích rõ hơn v tính i di n c a nhân v t. 12
 13. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình C nh ch ch t th ba nêu ra th c tr ng nhìn nh n c a xã h i v ngành này. Trong c nh ch ch t này g m có 2 c m c nh trái ngư c nhau, il pv i nhau. C m c nh th nh t bao g m nhi u ngư i hơn, ó là không ng h vi c theo u i ngành h c này, ho c là coi thư ng, mi t th . C m c nh th hai tuy ít ngư i hơn, nhưng l i là nh ng ngư i g n gũi và tác ng nhi u n nhân v t, luôn luôn ng h , ng viên. Hai c m c nh trong m t c nh ch ch t l i có n i dung trái ngư c nhau, nhân v t là ngư i ng gi a và ch u c hai s tác ng ó. ây không ph i là c m c nh duy nh t s d ng bi n pháp i l p này. Và cũng t hoàn c nh ng gi a hai chi u ý ki n như v y, nhân v t toát lên ư c s can m, t tin. Trong c m c nh th ba này, n i dung hư ng t i là nêu ra th c tr ng nhìn nh n c a xã h i nhưng sâu xa hơn là làm n i b t lên s can m c a nh ng snh viên ch p nh n i m t v i nh ng khó khăn, th thách. C nh ch ch t th tư cũng là c nh ch ch t l n nh t, g m 3 c m c nh, chi m th i lư ng 2’51s trong t ng th 6’13s c a c phóng s . V i ý nghĩa c nh ch ch t là c m xúc c a nhân v t sau 3 năm h c khóa sư ph m giáo d c c bi t. T i sao tác gi l i ch n c nh ch ch t này kéo dài nh t phóng s ? Theo ý ki n cá nhân tôi b i… lý do: - Th nh t, ây là phóng s thu c ti u m c “Chia s cũng tôi”, t c là nh ng tâm s , chia s , th l c a m t ngư i ho c m t nhóm ngư i iv i khán gi truy n hình. Tác gi phóng s cho nhân v t nói nhi u v c m xúc, trong c m xúc ó s bao g m nhi u ý nghĩa khác thông qua các c m c nh, chi ti t hơn là thông qua các c nh, n ch a c nh ng kinh nghi m, suy nghĩ v ngh . - Th hai, hình th c th hi n c a phóng s này dư i d ng m t b c thư vi t cho b n trai, vì v y chia s c m xúc là i u t t y u. c bi t khi nói v ngh nghi p c a mình, m t ngh mà không ph i ai cũng hi u, cũng thông c m. Vì v y, c m xúc s d th hi n và d lay ng lòng ngư i nh t. 13
 14. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - Th ba, v i m t ngh nghi p c bi t như giáo d c sư ph m c bi t, ba năm h c t p và ti p xúc v i tr khuy t t t, nh ng khó khăn, v t v th m chí c n n lòng không ít. Và nh ng ni m vui, nh ng bài h c t giá trong cu c s ng cũng r t nhi u. khán gi c m thông, chia s và có cách nhìn nh n khác v ngh thì th l v nh ng ni m vui n i bu n ó là h p lý nh t. Chính vì v y, ba c m c nh nh ng khó khăn, h nh phúc và bài h c v i nh ng l p c nh h p lý ã t o nên m t c nh ch ch t l n nh t t t d p trong phóng s . C nh ch ch t th năm d n khép l i câu chuy n. Chia s v ngh nghi p v i y tâm huy t, chính vì v y quy t tâm theo u i ngh nghi p là m t c nh ch ch t không th thi u. Tuy nhiên, th hi n ư c c nh ch ch t này không ph i là ơn gi n. N u ơn thu n ch là cho nhân v t t h a r ng s theo u i ngh nghi p, s yêu ngh , như v y s thành sáo r ng, hô kh u hi u. Tác gi ã r t khéo léo, m t l n n a t vào c nh ch ch t hai c m c nh trái ngư c nhau. M t bên là c m c nh nh ng sinh viên n v i ngh vì nh ng l i ích cá nhân, còn m t bên là nhân v t, là ngư i n v i ngh b ng t t c am mê, tâm huy t. C m c nh i l p nhưng th c ch t l i b sung, h tr cho nhau và tôn vinh nhân v t chính lên. T tôn mà v n r t khiêm t n. Câu chuy n có th k t thúc t i ây, r t y , có u có cu i. Tuy nhiên, n u như v y s c g i c a phóng s chưa t n cao trào. S l ng ng c a phóng s trong lòng khán gi chưa t n nh i m. C nh ch ch t cu i cùng cũng là c nh k t c a phóng s là m t clip ng n 1’04s g m nh ng c nh ng n, ti t t u v a ph i v hình nh nh ng sinh viên ang theo h c khoa sư ph m giáo d c c bi t, hình nh nh ng em bé khuy t t t, và hình nh s giao lưu, g n gũi c a hai i tư ng này. Ba c m c nh c an xen l n nhau t o nên m t c m giác g n gũi gi a hai i tư ng, hai ch th . Khán gi th y dâng trào ni m xúc ng, c m thông. M t l n n a 14
 15. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình o n clip t o i m nh n, l ng l i và cũng g i l i t t c nh ng gì phóng s ã th c hi n. C nh k t trong m t phóng s luôn là c nh ch ch t có th nói là quan tr ng nh t. Nó có th khép l i câu chuy n, gi i quy t xong v n ; cũng có th nó m ra cho ngư i xem nh ng suy nghĩ khác nhau. Clip k t thúc “Ư c mơ xanh” thu c lo i khép l i câu chuy n và l ng l i trong lòng ngư i xem. Dù không t ra câu h i nào nhưng t o s lưu luy n, xúc ng. Tóm l i, 6 c nh ch ch t trong toàn b phóng s “Ư c mơ xanh” có s k t n i v i nhau, li n m ch. Có th c u hình ch nh th c a phóng s chưa hoàn toàn p do bàn tay s p t các c nh ch ch t chưa khéo, nhưng n u xét v phương di n xác nh c nh ch ch t thì cá nhân tôi cho r ng tác gi ã làm r t t t. Khung c a phóng s do c nh ch ch t d ng lên khá v ng ch c, có th gi i quy t m i th c m c v tài cho khán gi xem truy n hình. b. Góc ti p c n trong m i c nh ch ch t M c ích c a m i phóng s là i t ch n câu chuy n, t c là t cái ã bi t n cái chưa bi t. t ư c m c ích ó, ch có m t con ư ng duy nh t: góc c a phóng s . Góc là con ư ng ng n nh t i t ch n câu chuy n. Nh n rõ các góc s giúp vi c tri n khai c nh ch ch t không b nh m l n. Sau ây, tôi s phân tích c th các c nh ch ch t c a phóng s “Ư c mơ xanh” th y rõ góc ti p c n c nh ch ch t c a phóng s này. - C nh ch ch t 1: Gi i thi u nhân v t Cái gì Câu chuy n 1 Câu chuy n 2 Ai C m ơn Nh n ư c quà 15
 16. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Nhân v t X X chính B n trai cô Không xét n Không xét n Tr em Không Không xét n khuy t t t Như v y c nh ch ch t th nh t, góc ti p c n nhân v t chính là m t ư ng ngang, ây là góc ti n l i. ư ng ngang liên k t t t c các câu chuy n có th có ư c qua ti ng nói c a nhân v t chính. Trong bi t ng báo chí, nói n c u trúc này ngư i ta thư ng nói n “chân dung” ho c là phóng s xoay quanh m t “s i ch ”, nhân v t m u m c ho c tiêu bi u. Như v y c nh ch ch t u tiên v i m c ích gi i thi u nhân v t i di n, tác gi phóng s ã xác nh úng góc ti p c n. - C nh ch ch t 2: Lý do nhân v t và các b n l a ch n khoa sư ph m giáo d c c bi t Cái gì Câu chuy n 1 Câu chuy n 2 Ai Lý do c a nv chính Lý do c a b n bè Nhân v t X Không xét n chính 16
 17. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình B n trai cô X Không xét n M X Không xét n B n bè X Không xét n Như v y c nh ch ch t này, tác gi l i chuy n sang ti p c n v i nhân v t chính góc th ng ng. ây là góc t t nh t phát tri n m t câu chuy n. Cho dù b n trai nhân v t, m và b n bè c a cô không ph i là nhân v t chính, nhưng h s b sung cho câu chuy n chính, nh ng câu chuy n s t o ra cao i m cho phóng s . Và ây, cao i m ó là nh ng lý do n v i ngh giáo d c c bi t c a cô và b n bè r t khác nhau. - C nh ch ch t 3: Thái c a nh ng ngư i xung quanh v ngành sư ph m giáo d c c bi t Cái gì Câu chuy n 1 Câu chuy n 2 Ai M i ngư i xung B n trai cô quanh Nhân v t X chính B n trai cô X 17
 18. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình c nh ch ch t th ba, tác gi s d ng góc ti p c n là ư ng chéo. S thi u nh ng i m giao nhau s l i m t c m tư ng mơ h . Trong trư ng h p này dùng góc ti p c n như v y là r t chu n xác. B i l , nhìn nh n c a m i ngư i xung quanh v ngành h c này r t khác nhau, vì v y, không có i m giao nhau, t o s mông lung, lo l ng c a nhân v t. - C nh ch ch t th 4: C m xúc nhân v t ã tr i qua khi h c 3 năm khoa sư ph m giáo d c c bi t. Cái gì Câu chuy n Câu Câu chuy n 1 chuy n 2 3 Ai Khó khăn H nh phúc Bài h c Nhân v t X X X chính B n trai cô X Tr khuy t X t t c nh ch ch t th tư này, tác gi ti p c n nhân v t chính c hai góc th ng ng và n m ngang. Như v y, c nh ch ch t dài nh t này, cũng ng th i là nơi th hi n rõ nh t v nhân v t, v ngành h c và t o nên cao 18
 19. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình i m cho câu chuy n. C nh ch ch t th tư này là k t h p góc ti p c n c a c c nh ch ch t th nh t và th hai. M t l n n a, nhân v t v i ni m am mê yêu ngh ư c tôn vinh, tuy nhiên, hình nh c a nhân v t ch là hình nh i di n cho a s sinh viên ang h c t i ây. - C nh ch ch t th 5: Kh ng nh quy t tâm theo u i ngh nghi p Cái gì Câu chuy n 1 Câu chuy n 2 Ai Có nh ng ngư i n n v i ngh b ng v i ngh vì l i ích cá nhân tâm huy t Nhân v t X X chính B n trai cô Không xét n Không xét n B n bè Không Không xét n Như v y, c nh ch ch t kh ng nh quy t tâm theo u i ngh này, tác gi l i ti p c n nhân v t b ng góc n m ngang, góc ti n l i. M t l n n a, lòng yêu ngh , tâm huy t v i ngh và quy t tâm theo u i m t ngh y khó khăn, v t v l i ư c tôn vinh trong phóng s . 19
 20. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - C nh ch ch t 6 là bao g m các c nh ghép, c nh c t, vì v y không xét n góc ti p c n. => Tóm l i, tác gi l a ch n góc ti p c n trong m i c nh ch ch t là r t úng n và h p lý. Góc ti p c n làm sáng giá c nh ch ch t lên r t nhi u và góp ph n nh hư ng phóng s ti n theo m c ích ã t ra. Cho dù phóng s “Ư c mơ xanh” chưa th c s xu t s c, nhưng nh ng l i ó thu c v khâu g t rũa các c nh ch ch t và sáng t o khi s p x p c nh ch ch t. M t l n n a, v khía c nh cá nhân, tôi kh ng nh r ng c nh ch ch t trong phóng s “Ư c mơ xanh” r t bài b n và y ý nghĩa. PH N III: K T LU N C nh ch ch t th c s là m t y u t không th thi u trong quá trình th c hi n m t phóng s truy n hình, t khi ho ch nh tài n khi hoàn thi n tác ph m. t t c các khâu th c hi n tác ph m phóng s , c nh ch ch t luôn ư c l y làm tâm i m phát tri n ra các hư ng khác nhau. Phóng s “Ư c mơ xanh” – m t phóng s ã ư c phát trên sóng ài truy n hình Vi t Nam do chính sinh viên khoa Báo Chí th c hi n ã ch ng minh cho ưu th c nh ch ch t t t. M c dù tài không ph i là m i m và t phá, nhưng các c nh ch ch t l p ra th c s r t ch t ch , logic, cung c p y thông tin hư ng theo tài, vì v y nó có s c hút i v i ngư i xem. Tuy nhiên, cũng không th ph nh n thành công c a phóng s này có s óng góp r t nhi u c a hình th c th hi n và âm nh c, nhưng c nh ch ch t cũng là m t y u t 20
Đồng bộ tài khoản