Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
2
download

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất. Cơ quan phối hợp (nếu có): - Cơ quan thuế. - Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. - Ủy ban nhân dân cấp xã. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:29 ngày đối với trường hợp trích lục. 49 ngày đối với trường hợp trích đo. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 25.000 đồng/1 Quyết định số 50 1. quyền sử dụng đất: lần. /2007/QĐ-UBN... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân, tổ chức đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nộp 1. hồ sơ . Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ, thực 2. hiện nghiệp vụ chuyên môn; chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để xác nhận nguồn gốc đất. Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo công khai hồ sơ tại trụ sở. Sau khi hết thời gian công khai, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng 3. nhận quyền sử dụng đất và trả lại hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
  3. Tên bước Mô tả bước Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gởi số liệu địa chính và giấy tờ liên quan đến cơ quan thuế để xác định mức thu nghĩa vụ 4. tài chính và chuyển 01 bộ hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để thẩm tra. Cơ quan thuế xác định mức thu nghĩa vụ tài chính và gửi kết quả 5. đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra hồ sơ, thực hiện 6. nghiệp vụ chuyên môn trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân cấp huyện ký giấy chứng nhận quyền sử dụng 7. đất. và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận giấy chứng nhận quyền 8. sử dụng đất và chuyển cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 9. Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thông báo về mức nghĩa vụ tài chính cho người phải thực hiện. Kiểm tra việc hoàn thành
  4. Tên bước Mô tả bước nghĩa vụ tài chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính, thu lệ phí, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - 02 đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 04/ĐK) - Một trong các loại giấy tờ:  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 2.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính.  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất.  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.  Giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của
  5. Thành phần hồ sơ pháp luật.  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất. Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thông tư số 09/2007/TT- 1. (Mẫu 04/ĐK). BTNMT... Danh sách những người cùng sử dụng chung Thông tư số 09/2007/TT- 2. thửa đất (Mẫu 04b/ĐK) (nếu có) BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Luật Đất đai Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được
  6. Nội dung Văn bản qui định Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không tranh chấp. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 mà trên giấy tờ đó ghi tên khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi 2. hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng Luật Đất đai đất theo quy định của pháp luật, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải 3. quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có Luật Đất đai thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. 4. Luật Đất đai Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các
  7. Nội dung Văn bản qui định loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải 5. quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có Luật Đất đai thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến 6. Luật Đất đai trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử
  8. Nội dung Văn bản qui định dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà 7. chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Luật Đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử Quyết định số 8. dụng đất lần đầu sẽ áp dụng hạn mức đất ở (nếu là đất 21/2008/QĐ- ở) UBND... Người đăng ký xin cấp giấy chứng nhận phải trên 18 Bộ luật Dân sự số 9. tuổi, trường hợp không đủ 18 tuổi phải có người giám 33/2005/QH11 hộ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản