intTypePromotion=3

Cáp ngầm viễn thông và Thi công cáp treo

Chia sẻ: Nguyễn Đức Cường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:247

0
323
lượt xem
100
download

Cáp ngầm viễn thông và Thi công cáp treo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Thi công cáp treo và cáp ngầm viễn thông giúp các bạn biết được cách thi công cáp treo; thi công cáp ngầm; thi công hầm hô cáp bằng phương pháp trực tiếp, đúc sẵn và lắp ghép. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cáp ngầm viễn thông và Thi công cáp treo

 1. 1 ts. Bïi thanh giang (Chñ biªn) - ts. NguyÔn v¨n dòng ths. ®inh h¶i ®¨ng - ks. Ph¹m duy phong Thi công cáp treo và cáp ngầm viÔn th«ng (Tái bản lần có chỉnh sửa) Nhμ xuÊt b¶n b−u ®iÖn Hμ néi, 2008
 2. Lêi nãi ®Çu Trong m¹ng viÔn th«ng nãi chung, m¹ng ngo¹i vi ®ãng vai trß hÕt søc quan träng. Chi phÝ ®Çu t− cho m¹ng ngo¹i vi chiÕm tû träng lín trong vèn ®Çu t− cho toμn m¹ng l−íi vμ còng chÝnh m¹ng ngo¹i vi gãp phÇn quyÕt ®Þnh ®Õn chÊt l−îng c¸c dÞch vô viÔn th«ng cung cÊp tíi kh¸ch hμng. Mét trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h−ëng lín ®Õn chÊt l−îng m¹ng ngo¹i vi lμ qu¸ tr×nh thi c«ng. Do ®ã, viÖc chuÈn hãa qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ngo¹i vi, nghiÖm thu c«ng tr×nh lμ vÊn ®Ò rÊt cÊp thiÕt, kh«ng nh÷ng gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô cung cÊp tíi kh¸ch hμng, tiÕt kiÖm chi phÝ ®Çu t− mμ cßn ®¶m b¶o an toμn cho ng−êi trong qu¸ tr×nh thi c«ng. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng nghÖ viÔn th«ng míi, m¹ng c¸p ngo¹i vi còng cã nh÷ng sù thay ®æi ®¸ng kÓ. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phÇn lín m¹ng c¸p, ®Æc biÖt lμ ë c¸c khu vùc ®« thÞ ®· ®−îc ngÇm ho¸. ViÖc x©y dùng c¸c tuyÕn c¸p ngÇm sö dông hÖ thèng cèng bÓ, vμ ®Æc biÖt lμ sö dông nh÷ng ®−êng hÇm dïng chung nhiÒu dÞch vô ®−a l¹i nhiÒu lîi Ých nh−: phï hîp víi quy ho¹ch ®« thÞ, ®¶m b¶o mü quan; thuËn tiÖn trong viÖc söa ch÷a, b¶o d−ìng vμ n©ng cÊp hÖ thèng c¸p; an toμn cho m¹ng c¸p vμ con ng−êi... NgÇm ho¸ m¹ng ngo¹i vi lμ xu thÕ tÊt yÕu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vμ më réng m¹ng viÔn th«ng ViÖt Nam. ChÝnh hÇm hè c¸p còng gãp phÇn mang l¹i hiÖu qu¶ trong viÖc ®¶m b¶o vμ n©ng cao chÊt l−îng dÞch vô, më ra kh¶ n¨ng vμ triÓn väng to lín trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô víi chÊt l−îng cao vμ gi¸ c−íc c¹nh tranh tíi kh¸ch hμng. V× vËy, viÖc xuÊt b¶n mét cuèn s¸ch gãp phÇn chuÈn hãa c«ng t¸c thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng nh»m t¹o nªn sù ®ång bé vμ hoμn chØnh trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh ngo¹i vi lμ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt. §Ó phôc vô nhu cÇu nμy, th¸ng 4/2007 Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn xuÊt b¶n cuèn s¸ch “Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng” cña nhãm t¸c gi¶ do TS. Bïi Thanh Giang chñ biªn. Cuèn s¸ch ®· vμ ®ang tiÕp tôc nhËn ®−îc sù h−ëng øng cña ®«ng ®¶o b¹n ®äc muèn t×m hiÓu vÒ vÊn ®Ò nμy. §Ó tiÕp tôc ®¸p øng yªu cÇu cña ®«ng ®¶o b¹n ®äc, Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn tæ chøc t¸i b¶n (cã chØnh söa) cuèn s¸ch "Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng".
 3. Néi dung cuèn s¸ch gåm 03 phÇn chÝnh: PhÇn 1: Thi c«ng c¸p treo PhÇn 2: Thi c«ng c¸p ngÇm PhÇn 3: Thi c«ng hÇm hè c¸p b»ng ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp, ®óc s½n vμ l¾p ghÐp Víi tÝnh thùc tiÔn cao, h×nh ¶nh minh ho¹ cô thÓ, chi tiÕt, cuèn s¸ch sÏ lμ tμi liÖu tham kh¶o h÷u Ých cho c«ng nh©n, c¸n bé kü thuËt, kü s− thùc hiÖn thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng. Cuèn s¸ch còng sÏ lμ tμi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c c¸n bé qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ, c¬ quan, doanh nghiÖp trùc tiÕp hoÆc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng vμ qu¶n lý m¹ng ngo¹i vi nãi chung vμ hÖ thèng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng nãi riªng. Ngoμi ra cuèn s¸ch còng sÏ lμ tμi liÖu cÇn thiÕt cho c¸c gi¸o viªn, sinh viªn c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng vμ c¸c c¬ së ®μo t¹o chuyªn ngμnh viÔn th«ng. Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn mong tiÕp tôc nhËn ®−îc ý kiÕn gãp ý cña b¹n ®äc ®Ó n©ng cao chÊt l−îng cuèn s¸ch trong lÇn t¸i b¶n sau. Mäi ý kiÕn ®ãng gãp cña quý vÞ vμ b¹n ®äc xin göi vÒ Nhμ xuÊt b¶n B−u ®iÖn, 18 NguyÔn Du, Hμ Néi. §iÖn tho¹i: 04.5772143; Fax: 04.5772037 Tr©n träng c¶m ¬n ./. Hμ Néi, th¸ng 4 n¨m 2008 Nhμ xuÊt b¶n b−u ®iÖn
 4. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 5 PhÇn 1 thi c«ng c¸p treo Ch−¬ng 1 Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 1.1. Ph©n lo¹i c¸p treo C¸p treo lμ bé phËn cña m¹ng ngo¹i vi viÔn th«ng. C¨n cø vμo tÝnh chÊt vËt liÖu lμm d©y dÉn, c¸p treo cã thÓ ph©n ra hai lo¹i lμ c¸p sîi ®ång vμ c¸p sîi quang. 1.2. Sö dông c¸p treo - C¸p treo ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp sau: a) Nh÷ng n¬i ®Þa chÊt kh«ng phï hîp víi c«ng tr×nh ch«n ngÇm nh− ®−êng qu¸ dèc, bê vùc, vïng ®Êt ®¸, ®Çm lÇy, vïng ®Êt th−êng xuyªn bÞ xãi lë v.v... b) Nh÷ng n¬i ch−a cã quy ho¹ch ®« thÞ, d©n c− hoÆc kÕ ho¹ch më ®−êng. c) Nh÷ng n¬i nhu cÇu kh«ng nhiÒu, chØ cÇn tõ 1 ®Õn 2 tuyÕn c¸p dung l−îng nhá. d) CÇn cung cÊp dÞch vô nhanh nh»m ®¸p øng c¸c nhu cÇu tr−íc m¾t. e) Cung cÊp c¸c dÞch vô t¹m thêi trong khi chê söa ch÷a m¹ng c¸p bÞ h− háng hoÆc ®Ó chuyÓn h−íng c¸p ë nh÷ng vÞ trÝ c¸p chuyÓn h−íng gÊp. f) C¸p viÔn th«ng cã thÓ treo trªn cét ®iÖn lùc, cét th«ng tin tÝn hiÖu ®−êng s¾t nh−ng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh trong ch−¬ng 4. - ChØ sö dông c¸p treo sîi ®ång cã dung l−îng tèi ®a lμ 400 ®«i. - Kh«ng ®−îc phÐp treo c¸p qua ®−êng cao tèc vμ c¸c ®−êng giao th«ng cã ®é réng trªn 100 m trë lªn. 1.3. Tr×nh tù c¸c b−íc trong thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng ph¶i tu©n thñ lÇn l−ît c¸c b−íc nh− quy ®Þnh sau ®©y: - Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng; - §o ®¹c l¹i tuyÕn c¸p treo khi thi c«ng; - KiÓm tra, tËp kÕt vμ r¶i vËt liÖu; - §μo hè; - Dùng cét;
 5. 6 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng - LÊp ®Êt gèc cét; - Nèi cét; - Trang bÞ d©y co; - Trang bÞ (ch©n) cét chèng; - L¾p ®Æt thanh h·m cñng cè cét treo c¸p; - X©y ô quÇy, ®æ bª t«ng mãng cét vμ mãng d©y co; - Trang bÞ mãng cét thÐp vμ mãng d©y co b»ng bª t«ng ®óc s½n; - Ra vμ c¨ng c¸p treo; - H·m vμ kÕt cuèi c¸p treo; - L¾p ®Æt tñ, hép c¸p; - Hμn nèi c¸p treo; - Nèi ®Êt d©y treo c¸p; - §¸nh sè cét; - Trang bÞ b¶o vÖ vμ biÓn b¸o; - C¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m an toμn lao ®éng trong thi c«ng c¸p treo; - §o kiÓm, nghiÖm thu, lËp biªn b¶n b¸o c¸o vμ hå s¬ hoμn c«ng. 1.4. C¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt khi thi c«ng c¸p treo (1) TÊt c¶ c¸c tuyÕn c¸p treo (x©y dùng míi hoÆc söa ch÷a lín, m¾c thªm c¸p, v.v...) ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng ®· ®−îc phª duyÖt vμ dùa vμo quy ®Þnh trong quy ph¹m ®Ó tiÕn hμnh thi c«ng. Khi ch−a cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng chÝnh thøc, nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Ghi chó: 1. NÕu c«ng tr×nh c¸p treo cÇn x©y dùng gÊp ®Ó phôc vô kÞp thêi th× ph¶i cã quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp võa thiÕt kÕ võa thi c«ng, nh−ng ph¶i cã “Dù ¸n ®Çu t− hay B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt” ®· ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt míi ®−îc phÐp khëi c«ng. Trong tr−êng hîp nμy cÇn cã sù tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n cña ®¹i diÖn ®¬n vÞ thiÕt kÕ, ®¹i diÖn ®¬n vÞ thi c«ng, ®¹i diÖn chñ ®Çu t− (hoÆc ®−îc uû quyÒn chñ ®Çu t−) vÒ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt chÝnh cña c«ng tr×nh ®Ó lμm c¬ së gi¸m s¸t thi c«ng, tiÕp tôc hoμn thμnh thiÕt kÕ vμ nghiÖm thu bμn giao. 2. C«ng tr×nh chØ ®−îc phÐp khëi c«ng x©y dùng khi cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i giÊy phÐp cña c¸c c¬ quan vμ ®Þa ph−¬ng cã liªn quan. Nh÷ng n¬i thi c«ng cã liªn quan ®Õn c¸c
 6. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 7 c«ng tr×nh ®Æc biÖt, nh− ®ª ®iÒu, ®iÖn cao thÕ v.v... cÇn cã sù h−íng dÉn vμ kiÓm tra t¹i chç cña c¸n bé c¸c ngμnh ®ã trong lóc thi c«ng. 3. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i lËp kÕ ho¹ch thi c«ng (ph−¬ng ¸n thi c«ng, tæ chøc thi c«ng) ®Ó b¶o ®¶m thi c«ng ®óng theo thiÕt kÕ vμ theo c¸c tiªu chuÈn kü thuËt cña quy ph¹m, b¶o ®¶m thi c«ng ®óng khèi l−îng, chÊt l−îng, thêi h¹n vμ h¹ gi¸ thμnh x©y dùng c«ng tr×nh. 4. X¸c ®Þnh vÞ trÝ dùng cét, tuyÕn cét ®¶m b¶o ph¶i th¼ng. 5. Ph¶i x¸c ®Þnh ®é cao cét, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét vμ träng l−îng c¸p cÇn thi c«ng. 6. X¸c ®Þnh ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt t¹i n¬i dùng cét ®Ó cã biÖn ph¸p gia cè mãng, x©y ô quÇy hay then h·m. Quy c¸ch cñng cè gèc cét do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 7. C¸c cét gãc (cét t¹i vÞ trÝ ®æi h−íng tuyÕn) ph¶i ®−îc cñng cè b»ng d©y co. Cét gãc n¬i ®Þa h×nh h¹n chÕ kh«ng lμm ®−îc d©y co th× cñng cè b»ng ch©n chèng. Cét gãc n¬i ®Êt mÒm ngoμi viÖc lμm d©y co ph¶i cñng cè thªm cét chÝnh treo c¸p. D©y co ph¶i cã mãng b»ng bª t«ng ®óc s½n. Tr−êng hîp gãc nÆng, cã thÓ cñng cè cét gãc võa b»ng d©y co võa b»ng ch©n chèng. N¬i kh«ng cho phÐp lμm d©y co hay ch©n chèng trùc tiÕp (d©y co v−íng ®−êng ®i vμ ch©n chèng v−íng r·nh n−íc s©u v.v...) th× cã thÓ dïng cét kÐo (cäc kÐo) ®Ó trang bÞ d©y co gi¸n tiÕp. Cét kÐo cã thÓ cïng kÝch th−íc hoÆc nhá h¬n cét chÝnh treo c¸p mét Ýt. Kh«ng nªn bè trÝ nh÷ng cét gãc cã gi¸c th©m qu¸ lín. (2) §¬n vÞ thi c«ng kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi hoÆc söa ch÷a thiÕt kÕ vμ b¶n vÏ thi c«ng. Tr−êng hîp cÇn söa ®æi, ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh nh− sau: 1. NÕu cã söa ®æi lín (nh− kÕ ho¹ch, chñ tr−¬ng, vËt liÖu, nh©n lùc, kinh phÝ v.v...) th× ph¶i ®−îc c¬ quan phª duyÖt thiÕt kÕ xÐt vμ ®ång ý b»ng v¨n b¶n. NÕu cÇn thiÕt th× ph¶i thiÕt kÕ bæ sung, hoÆc lμm l¹i thiÕt kÕ vμ tr×nh duyÖt theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. 2. NÕu lμ nh÷ng thay ®æi nhá (®é cao cét, thªm gãc, thªm mét hoÆc hai cét v.v...) th× ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t− hoÆc uû quyÒn chñ ®Çu t− vμ cã sù tham gia ý kiÕn cña ®¹i diÖn ®¬n vÞ thiÕt kÕ th−êng trùc t¹i c«ng tr×nh. Cuèi mçi ®ît thi c«ng hoÆc cuèi c«ng tr×nh nh÷ng ®iÓm thay ®æi nhá nμy sÏ ®−îc tæng hîp l¹i lμm thiÕt kÕ bæ sung. (3) C¸c vËt liÖu sö dông vμo c«ng tr×nh ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. Tr−êng hîp cÇn thay ®æi vËt liÖu kh¸c víi ®å ¸n thiÕt kÕ, ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t− vμ ®¬n vÞ thiÕt kÕ. (4) TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu ph¶i ®−îc kiÓm tra b¶o ®¶m vÒ chÊt l−îng vμ sè l−îng tr−íc khi ®−a vμo c«ng tr×nh. Nh÷ng vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l−îng nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc dïng vμo c«ng tr×nh (xem phô lôc 1).
 7. 8 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng VËt liÖu, dông cô ®−a ra hiÖn tr−êng thi c«ng ph¶i ph¶i ®−îc b¶o qu¶n theo ®óng quy ®Þnh. (5) TÊt c¶ c¸c lo¹i vËt liÖu chÝnh vμ thiÕt bÞ phô trî tuyÕn c¸p treo ph¶i b¶o ®¶m tèt chÊt l−îng vÒ c¬ vμ ®iÖn khÝ. §¬n vÞ thi c«ng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt ®Ó söa ch÷a, b¶o ®¶m c«ng tr×nh x©y l¾p xong ®¹t chÊt l−îng tèt nhÊt. (6) Khi thi c«ng cÇn ph¶i chó ý b¶o vÖ tμi s¶n cña nh©n d©n vμ cña Nhμ n−íc ë nh÷ng n¬i tuyÕn c¸p treo ®i qua. (7) Khi x©y dùng c¸c tuyÕn c¸p treo míi giao chÐo vμ ®i gÇn víi c¸c tuyÕn c¸p treo cò ®ang sö dông, hoÆc söa ch÷a, m¾c thªm c¸p trªn cét cña tuyÕn c¸p cò ®ang sö dông ph¶i b¶o ®¶m an toμn liªn l¹c cho c¸c tuyÕn c¸p cò. (8) Ph¶i cã kÕ ho¹ch b¶o ®¶m an toμn lao ®éng vμ an toμn vÖ sinh lao ®éng theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hμnh. 1.5. Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng nh»m ®Ó n¾m c¸c sè liÖu cÇn thiÕt lμm c¬ së cho viÖc lËp kÕ ho¹ch thi c«ng. Kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng ®−îc tiÕn hμnh sau khi cã ®å ¸n thiÕt kÕ, cã thÓ kÕt hîp lμm cïng víi ®ît giao vμ nhËn tuyÕn gi÷a thiÕt kÕ vμ thi c«ng hoÆc còng cã thÓ ®i kh¶o s¸t riªng. Thμnh phÇn tham gia kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng lμ c¸c c¸n bé chñ chèt cña ®¬n vÞ trùc tiÕp thi c«ng, cã thÓ cã ®¹i diÖn qu¶n lý tuyÕn c¸p treo sau nμy. Tr−íc khi ®i kh¶o s¸t ph¶i lËp kÕ ho¹ch kh¶o s¸t nªu râ yªu cÇu, thêi gian, ph−¬ng tiÖn, nh÷ng ng−êi ®i kh¶o s¸t. Ng−êi ®o kh¶o s¸t ph¶i nghiªn cøu tr−íc hå s¬ thiÕt kÕ vμ b¶n vÏ thi c«ng, ®o ®¹c cña thiÕt kÕ cung cÊp. C¸c yªu cÇu vμ nhiÖm vô cô thÓ cña c«ng t¸c kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng nh− sau: C¸c yªu cÇu chÝnh: - X¸c ®Þnh ®−îc tuyÕn c¸p treo mμ thiÕt kÕ ®· ®o ®¹c. - T×m hiÓu nh÷ng chç träng yÕu cña c«ng tr×nh, nghiªn cøu biÖn ph¸p thi c«ng b¶o ®¶m chÊt l−îng kü thuËt, an toμn th«ng tin, an toμn lao ®éng. - T×m hiÓu nh÷ng nguån cung cÊp vËt liÖu vμ nh©n lùc ®Þa ph−¬ng. - Dù kiÕn ®Þa ®iÓm tËp kÕt vËt liÖu, ph−¬ng tiÖn di chuyÓn v.v... Ngoμi ra cßn cÇn ph¶i: - N¾m v÷ng t×nh h×nh c¸c ®−êng d©y ®iÖn lùc (h¹ thÕ vμ cao thÕ) còng nh− c¸c c«ng tr×nh kh¸c cã nguy c¬ ¶nh h−ëng ®Õn c¸p th«ng tin vμ con ng−êi trong qu¸ tr×nh x©y dùng.
 8. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 9 - N¾m ch¾c ®Þa thÕ tuyÕn c¸p th«ng tin ®i qua n¬i ruéng s©u, ®ång lÇy, rõng nói vμ qua c¸c l©m tr−êng, n«ng tr−êng, vïng c©y c«ng nghiÖp, c©y ¨n tr¸i, v.v... cña Nhμ n−íc vμ cña nh©n d©n. - T×nh h×nh ®−êng s¸ giao th«ng däc theo tuyÕn c¸p th«ng tin sÏ x©y dùng. - T×nh h×nh c¸c n¬i vμo tr¹m viÔn th«ng, vÞ trÝ tr¹m, vÞ trÝ c¸c tñ vμ hép c¸p. - T×m hiÓu t×nh h×nh kiÕn tróc hiÖn t¹i vμ t−¬ng lai ph¸t triÓn däc theo tuyÕn c¸p th«ng tin sÏ x©y dùng (quy ho¹ch ®−êng giao th«ng, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, nhμ m¸y vμ tr−êng häc, v.v...) - T×nh h×nh khÝ hËu vμ thêi tiÕt vïng x©y dùng tuyÕn c¸p treo (m−a n¾ng, giã b·o, sÊm sÐt, lò lôt, v.v..) Sau khi kh¶o s¸t vÒ ph¶i lμm b¸o c¸o kh¶o s¸t ®Ó lμm c¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch thi c«ng vμ lμm c¨n cø ®Ó cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch thi c«ng. B¶n b¸o c¸o kh¶o s¸t thi c«ng ph¶i ®Çy ®ñ c¸c néi dung sau ®©y: - Ph¶i cã v¨n b¶n thuyÕt minh râ rμng mäi t×nh h×nh vμ sè liÖu vÒ kh¶o s¸t ®· thu l−îm ®−îc. - Nªu nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ch−a gi¶i quyÕt ®−îc hoÆc nh÷ng vÊn ®Ò ch−a ®−îc x¸c ®Þnh cÇn ph¶i tiÕp tôc nghiªn cøu, t×m hiÓu vμ gi¶i quyÕt. - Dù kiÕn, ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò tån t¹i. - VÏ s¬ ®å ®Þa lý vμ ®Þa h×nh cña tuyÕn c¸p ®i qua. S¬ ®å b¶n vÏ ph¶i râ rμng, s¸t víi thùc tÕ ®Ó ng−êi xem cã thÓ h×nh dung ®−îc vÞ trÝ träng yÕu tuyÕn c¸p khi sö dông b¶n ®å. Ký hiÖu ghi chÐp ph¶i thèng nhÊt vμ theo ®óng quy ®Þnh chung. 1.6. §o ®¹c tuyÕn c¸p treo khi thi c«ng Thêi gian tõ khi thiÕt kÕ ®o ®¹c ®Õn lóc thi c«ng t−¬ng ®èi l©u, mét sè cäc mèc bÞ thÊt l¹c, nªn thi c«ng cÇn ph¶i tiÕn hμnh ®o ®¹c l¹i ®Ó x¸c ®Þnh cäc mèc cña tuyÕn cét treo treo c¸p phï hîp víi ®¨ng ký ®o ®¹c. Khi ®o ®¹c l¹i ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc mèc ph¶i dùa vμo ®¨ng ký ®o ®¹c cña thiÕt kÕ, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc tù ý thay ®æi h−íng tuyÕn c¸p treo hoÆc dÞch chuyÓn vÞ trÝ cäc mèc sai víi quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Tr−êng hîp ®o ®¹c l¹i, thÊy mÊt ph−¬ng h−íng, gÆp ®Þa h×nh thay ®æi hoÆc thùc tÕ kh¸c víi ®¨ng ký ®o ®¹c, nhãm ®o ®¹c thi c«ng ph¶i ph¶n ¸nh cho c¸n bé kü thuËt gi¶i quyÕt vμ ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i b¸o c¸o cho ®¬n vÞ thiÕt kÕ x¸c nhËn vμ bæ sung. Nh÷ng thay ®æi trªn tuyÕn c¸p ph¶i ®−îc ghi chÐp ®Çy ®ñ vμo b¶n ®¨ng ký ®o ®¹c ®Ó sau nμy tiÖn theo dâi.
 9. 10 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng Ghi chó: - Trong ®o ®¹c khi thi c«ng vμ thi c«ng tuyÕn c¸p treo, yªu cÇu ph¶i chÆt c©y theo ®óng quy ®Þnh cña thiÕt kÕ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ®o ®¹c vμ b¶o ®¶m an toμn cho ®−êng cét. - Dùa trªn v¨n b¶n cña thiÕt kÕ, ®¬n vÞ thi c«ng cÇn liªn hÖ, tho¶ thuËn tr−íc víi c¬ quan hoÆc gia chñ cã c©y cèi ph¶i chÆt. §¬n vÞ thi c«ng chØ ®−îc phÐp chÆt c©y sau khi ®· ®−îc sù ®ång ý cña ng−êi qu¶n lý c©y. - Khi chÆt c©y ph¶i nghiªn cøu tr−íc tuyÕn c¸p treo ®Ó tr¸nh g©y thiÖt h¹i c©y cèi cña nh©n d©n vμ cña Nhμ n−íc mét c¸ch v« Ých. - Ph¶i chÆt tÊt c¶ c¸c c©y lín nhá däc tuyÕn c¸p treo xÐt thÊy kh¶ n¨ng cã thÓ lμm trë ng¹i cho tuyÕn c¸p sau nμy. Ph¶i chÆt hÕt c¸c c©y kh«, c©y chÕt ë däc tuyÕn c¸p treo khi ®æ xuèng cã thÓ lμm ®øt c¸p, gÉy cét. - Khi chÆt c©y ë bªn vÖ ®−êng s¾t, ®−êng « t« vμ c¸c ®−êng giao th«ng kh¸c, nÕu c©y cã kh¶ n¨ng ®æ xuèng ®−êng, ph¶i bè trÝ ng−êi g¸c ë hai ®Çu lμm ¸m hiÖu cho xe cé vμ ng−êi qua l¹i biÕt. - Trong thμnh phè nªn sö dông c¸p ngÇm, h¹n chÕ sö dông c¸p treo. ViÖc chÆt c©y trong thμnh phè ®¬n vÞ thi c«ng sÏ liªn hÖ víi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm ®Ó xÐt vμ quyÕt ®Þnh khèi l−îng c©y cÇn chÆt cho thÝch hîp. 1.7. TËp kÕt vμ r¶i vËt liÖu C¸c vËt liÖu ®Ó x©y dùng mét tuyÕn c¸p treo ph¶i tËp trung ë kho t¹i nh÷ng ®Þa ®iÓm ®· ®−îc quy ®Þnh, thuËn tiÖn cho viÖc ph©n r¶i sau nμy. VËt liÖu x©y dùng cã thÓ ®−îc tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh, nh−ng ph¶i ®−îc b¶o qu¶n tèt, ®óng quy ®Þnh. ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu cã thÓ dïng c¸c ph−¬ng tiÖn « t«, tÇu ho¶ hoÆc xe cã sóc vËt kÐo (ë nh÷ng n¬i cã c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn th« s¬). C¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o vμ vËn chuyÓn cét xem trong phô lôc 2. VËt liÖu ®−îc tËp trung ë kho hoÆc tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh do ®¬n vÞ thi c«ng tù lμm hoÆc do c¬ quan cung cÊp vËt t− giao t¹i c«ng tr×nh. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, tËp kÕt vμ ph©n r¶i vËt liÖu kh«ng ®−îc ®Ó vËt liÖu h− háng mÊt m¸t, nhÊt lμ c¸c vËt liÖu quan träng nh− c¸p, d©y co, d©y buéc v.v... vμ ph¶i triÖt ®Ó b¶o ®¶m an toμn. Tr−íc vμ sau khi r¶i vËt liÖu ®Õn ch©n c«ng tr×nh, ph¶i kiÓm tra quy c¸ch, chÊt l−îng vμ sè l−îng c¸c lo¹i vËt liÖu. Quy c¸ch c¸c lo¹i vËt liÖu vμ trang bÞ l¾p ghÐp cho tuyÕn c¸p treo xem trong phô lôc 1. Nh÷ng vËt liÖu kh«ng ®óng quy c¸ch vμ chÊt l−îng xÊu, nhÊt thiÕt kh«ng ®−îc sö dông vμo c«ng tr×nh.
 10. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 11 Khi ph©n r¶i vËt liÖu, c¸c vËt liÖu nhá dÔ r¬i mÊt (bu l«ng, ®Öm s¾t, tai d©y co v.v...) ph¶i ®Ó trong hßm kÝn. Trong mét hßm kh«ng ®Ó chung qu¸ hai lo¹i vËt liÖu, c¸c vËt liÖu ®Ó chung trong mét hßm ph¶i cã h×nh d¸ng hoÆc kÝch th−íc kh¸c nhau. Bªn ngoμi hßm ph¶i cã nh·n hiÖu ghi râ ký hiÖu, quy c¸ch vμ sè l−îng cña mçi lo¹i vËt liÖu. Xi m¨ng khi vËn chuyÓn ph¶i ®−îc che ®Ëy kü ®Ò phßng giã, n−íc m−a ph¸ ho¹i. 1.8. §μo hè - Hè cét ph¶i b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu nh− sau: 1. ThÓ tÝch ®Êt ®μo lªn ph¶i Ýt nhÊt. 2. H×nh thÓ cña hè ph¶i tiÖn cho viÖc dùng cét. - Tr−íc khi ®μo hè ph¶i xem l¹i vÞ trÝ cäc mèc, nÕu cäc mèc bÞ dÞch chuyÓn hoÆc mÊt th× ph¶i tiÕn hμnh ®o l¹i cho thËt chÝnh x¸c råi míi ®μo. - §−êng kÝnh cña hè cét tõ trªn xuèng d−íi ph¶i b»ng nhau vμ ph¶i phï hîp víi h×nh d¸ng cña gèc cét. + Hè cét bª t«ng ®μo theo h×nh ch÷ nhËt. + Hè cét thÐp ®μo theo h×nh vu«ng. + §é s©u cña hè ph¶i theo ®óng quy ®Þnh trong thiÕt kÕ. + Hè ®μo ph¶i ®Ó l¹i cäc mèc ®Ó dÔ kiÓm tra theo dâi. H×nh 1.1: H×nh d¹ng hè cét bª t«ng, ®μo r·nh xiªn (a) vμ r·nh bËc thang (b) - §Êt ®μo tõ hè ®em lªn chó ý ®Ó vÒ bªn tr¸i víi phÝa dùng cét vμ ph¶i c¸ch xa miÖng hè Ýt nhÊt lμ 20 cm. Hè ®μo xong trong ngμy nªn cè g¾ng dùng cét ngay, tr¸nh ®Ó l©u qu¸ ®Êt sôt lë lμm háng hè cét. - C¸c hè cét trªn mét ®−êng th¼ng ph¶i ®μo ng¾m theo ®óng tuyÕn c¸p. Hè d©y co, ch©n chèng, hè cét gãc ph¶i ®μo ng¾m ®óng ®−êng ph©n gi¸c cña gãc.
 11. 12 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng - Cét gãc cã gi¸c th©m tõ 2 m trë lªn, khi ®μo hè cét chÝnh ph¶i dÞch vμo trong gãc mét kho¶ng tÝnh tõ t©m cäc mèc ®Õn t©m hè cét theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. - Hè d©y co (hè ch©n chèng) ph¶i ®μo dÞch ra ngoμi cäc mèc, theo h−íng cña d©y co (h−íng cña ch©n chèng) mét kho¶ng c¸ch tïy theo ®é ch«n s©u cña mãng d©y co L (mãng ch©n chèng) vμ tïy theo tû sè ghi trong ®¨ng ký ®o ®¹c. §Ó d©y co ®−îc thËt H th¼ng vμ l¾p ch©n chèng ®−îc ®óng h−íng chÞu lùc cã thÓ ®μo thªm mét m−¬ng xiªn. - §é ch«n s©u cña cét vμ c¸c yªu cÇu cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 theo quy ®Þnh trong TC 05-04-2003-KT "Cét bª t«ng treo c¸p th«ng tin - Tiªu chuÈn kü thuËt" ®èi víi c¸c mÉu cét trßn (6.A-R, 7.A-R, 8.A-R, 6.B-R vμ 7.B-R) vμ cét vu«ng (6.A-V, 7.A-V, 8.A-V, 6.B-V vμ 7.B-V) nh− quy ®Þnh trong b¶ng 1.1. - §é ch«n s©u cña cét (®é s©u hè ®μo) nãi chung phô thuéc vμo cÊp ®Êt t¹i n¬i ch«n cét vμ chiÒu cao cña cét, ®−îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 1.2. - §μo hè ë ®Þa thÕ ®Æc biÖt (®Êt mÒm, ®Êt phÝa d−íi cã ®¸, ®Êt m−în, ®Êt dèc, ®Êt r¾n, ®Êt ë mÐp ®−êng giao th«ng v.v...): 1. §μo hè ë n¬i cã phÝa trªn lμ ®Êt vμ phÝa d−íi lμ ®¸, theo nguyªn t¾c sau: lÊy ®é 1 ch«n s©u cña cét ë n¬i ®Êt ®¸ céng thªm líp ®Êt phÝa trªn. 3 2. Hè cét ë n¬i ®Êt mÒm, ®μo s©u h¬n tiªu chuÈn quy ®Þnh Ýt nhÊt lμ 15 cm. 3. Hè cét ë n¬i ®Êt m−în cã ®é s©u ®−îc tÝnh tõ ®é s©u cña mÆt ®Êt sau nμy lón xuèng. 4. Hè cét ë n¬i ®Êt dèc (taluy ®−êng hay ®åi dèc) tÝnh tõ mÐp miÖng hè vÒ phÝa thÊp nhÊt. 5. Hè cét ë n¬i ®Êt r¾n, xuèng d−íi gÆp ®¸ cÇn ph¶i ®μo s©u thªm 15 cm n÷a. NÕu c¸c hè cét ë tr−íc vμ sau hè cét nμy ®· ®óng ®é s©u quy ®Þnh th× cã thÓ cho phÐp hè ®ã chØ ®μo tíi líp ®¸ lμ ®−îc. 6. Hè cét, hè d©y co ch©n chèng ë mÐp ®−êng giao th«ng cã ng−êi qua l¹i, khi ®μo xong ch−a kÞp dùng cét, ch«n d©y co hoÆc ch©n chèng th× ph¶i ®Ëy v¸n lμm dÊu hiÖu ®Ó chØ dÉn ng¨n ngõa tai n¹n cho ng−êi. B¶ng 1.1: §é ch«n s©u c¸c lo¹i mÉu cét vμ c¸c yªu cÇu cñng cè gèc cét b»ng bª t«ng P.100 theo TC 05-04-2003-KT "Cét bª t«ng treo c¸p th«ng tin - Tiªu chuÈn kü thuËt" Cñng cè gèc cét b»ng MÉu cét §é dµi (m) ¸p lùc giã (daN/m2) - Vïng §é ch«n s©u (m) bª t«ng P.100 65-I.A 1,4 M0,30x0,30x1,4 95-II.B 1,4 M0,40x0,40x1,4 6.A-R 6,0 125-III,B 1,4 M0,55x0,55x1,4 155-IV.B 1,4 M0,65x0,65x1,4
 12. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 13 Cñng cè gèc cét b»ng MÉu cét §é dµi (m) ¸p lùc giã (daN/m2) - Vïng §é ch«n s©u (m) bª t«ng P.100 65-I.A 1,6 M0,30x0,30x1,6 95-II.B 1,6 M0,40x0,40x1,6 7.A-R 7,0 125-III,B 1,6 M0,55x0,55x1,6 155-IV.B 1,6 M0,65x0,65x1,6 65-I.A 1,8 Kh«ng mãng 95-II.B 1,8 M0,40x0,40x1,8 8.A-R 8,0 125-III,B 1,8 M0,50x0,50x1,8 155-IV.B 1,8 M0,60x0,60x1,8 65-I.A 1,4 Kh«ng mãng 95-II.B 1,4 M0,30x0,30x1,4 6.B-R 6,0 125-III,B 1,4 M0,40x0,40x1,4 155-IV.B 1,4 M0,50x0,50x1,4 65-I.A 1,6 Kh«ng mãng 95-II.B 1,6 M0,30x0,30x1,6 7.B-R 7,0 125-III,B 1,6 M0,40x0,40x1,6 155-IV.B 1,6 M0,50x0,50x1,6 65-I.A 1,4 M0,35x0,35x1,4 95-II.B 1,4 M0,50x0,50x1,4 6.A-V 6,0 125-III,B 1,4 M0,55x0,55x1,4 155-IV.B 1,4 M0,70x0,70x1,4 65-I.A 1,6 M0,35x0,35x1,6 95-II.B 1,6 M0,45x0,45x1,6 7.A-V 7,0 125-III,B 1,6 M0,60x0,60x1,6 155-IV.B 1,6 M0,70x0,70x1,6 65-I.A 1,8 Kh«ng mãng 95-II.B 1,8 M0,40x0,40x1,8 8.A-V 8,0 125-III,B 1,8 M0,50x0,50x1,8 155-IV.B 1,8 M0,60x0,60x1,8 65-I.A 1,4 M0,30x0,30x1,4 95-II.B 1,4 M0,40x0,40x1,4 6.B-V 6,0 125-III,B 1,4 M0,50x0,50x1,4 155-IV.B 1,4 M0,60x0,60x1,4 65-I.A 1,6 Kh«ng mãng 95-II.B 1,6 M0,35x0,35x1,6 7.B-V 7,0 125-III,B 1,6 M0,45x0,45x1,6 155-IV.B 1,6 M0,55x0,55x1,6
 13. 14 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng B¶ng 1.2: §é ch«n s©u cña cét (®é s©u cña hè ®μo) phô thuéc vμo chiÒu dμi cét vμ cÊp ®Êt §é s©u hè ®µo (m) §é s©u hè ®µo (m) ChiÒu dµi cét, m ®èi víi ®Êt cÊp I, II, III ®èi víi ®Êt cÊp IV 6 1,4 0,9 7 1,6 1,0 8 1,8 1,0 10 1,8 1,2 Ghi chó: §èi víi ®Êt cÊp IV ph¶i thùc hiÖn ®æ block cét hoÆc x©y ô quÇy quanh ch©n cét sao cho phÇn ch©n cét n»m trong ®Êt vμ ô quÇy nh− quy ®Þnh ®èi víi ®Êt cÊp I, II, III 1.9. Dùng cét 1.9.1. Dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng - Tr−íc khi dùng cét ph¶i kiÓm tra l¹i hè ®μo, chÊt l−îng cét vμ c¸c trang bÞ trªn cét. - Ph¶i kiÓm tra kü c¸c dông cô dïng ®Ó dùng cét nh− thang, n¹ng, d©y thõng, dßng däc, ba l¨ng v.v... tr−íc khi sö dông. TuyÖt ®èi tr¸nh lμm Èu g©y tai n¹n lao ®éng vμ háng dông cô. - C¨n cø vμo chiÒu dμi cét, träng l−îng cét vμ ®Þa thÕ dùng cét ®Ó lùa chän ph−¬ng ph¸p dùng cét cho thÝch hîp nh− ph−¬ng ph¸p dïng n¹ng ®ì, kÐo vã bÌ v.v... TuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p l¾c cét vμ moi ®Êt. - Khi dùng cét thÐp hoÆc cét bª t«ng cèt thÐp ph¶i chó ý ph−¬ng h−íng c¸c trang thiÕt bÞ l¾p ghÐp nh− tai d©y co, kÑp d©y treo c¸p, lç bu l«ng v.v... - Dùng cét trªn ®−êng th¼ng ta sÏ ®Æt cét däc theo h−íng cña tuyÕn c¸p hoÆc ®Æt vÒ bªn cã r·nh xiªn. §Æt gèc cét vÒ phÝa cã "mμ" c¸ch thμnh sau cña hè cét tõ 30 ÷ 40 cm, phÝa thμnh hè ®èi diÖn víi h−íng dùng cét ®Æt mét tÊm v¸n vμ cã ng−êi gi÷, sao cho khi n©ng ngän cét lªn gèc cét tú vμo tÊm v¸n gç kh«ng ¶nh h−ëng tíi thμnh hè. - Khi dùng cét cÇn ph¶i bè trÝ nh©n lùc mét c¸ch hîp lý. Cét nhÑ tõ 250 kg trë xuèng tèi thiÓu lμ 4 ng−êi, cét 300 kg ph¶i cã 5 ng−êi. Ph©n ®Òu lùc l−îng ra hai bªn cét, dïng søc ng−êi bèc ngän cét lªn cho ®Õn khi cét xuèng h¼n ®¸y hè. - §Èy cét th¼ng ®øng, rót v¸n lªn dïng søc ng−êi vμ thang gi÷ cho cét ®øng th¼ng, ®iÒu chØnh cét theo ®óng h−íng tuyÕn tu©n theo sù ®iÒu khiÓn cña ng−êi chØ huy. - Cét dùng lªn ph¶i ng¾m chØnh cho ngay th¼ng víi hμng cét dùng tr−íc nã vμ ng¾m cho h−íng d©y co (ch©n chèng) vu«ng gãc víi h−íng tuyÕn c¸p sau ®ã tiÕn hμnh lÊp ®Êt cñng cè ch©n cét.
 14. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 15 - Dùng cét trªn ®−êng vßng gãc ph¶i b¶o ®¶m cho h−íng d©y co (ch©n chèng) n»m trªn ®−êng ph©n gi¸c cña gãc. Cét gãc dùng lªn vμ kÐo d©y co sao cho sau nμy kÐo c¸p ngän cét vÉn cßn ng¶ ra phÝa ngoμi gi¸c th©m mét cù ly a b»ng víi ®−êng kÝnh ngän cét (h×nh 1.2). NÕu cét gãc ®−îc trang bÞ ch©n chèng, ngän cét kh«ng cÇn ®Ó ng¶ ra ngoμi gi¸c th©m (a = 0). a Lïi gèc cét vμo gi¸c th©m 250 ÷ 350 mm H−íng tuyÕn H×nh 1.2: Dùng cét - Dùng cét kÐo d©y co gèc cét vÉn ë ®óng vÞ trÝ cäc mèc cßn ngän cét nªn ng¶ ra kho¶ng 1 m so víi gãc. - Cét dùng ë n¬i ®Êt bïn, ®Êt c¸t dÔ bÞ lón vμ ®æ, khi dùng xong nªn cñng cè cét ngay. Tr−êng hîp cét dùng ë ®Þa thÕ c¹nh nhμ, c¹nh ®−êng ®i th× cμng ph¶i khÈn tr−¬ng cñng cè ngay cét, kh«ng ®−îc tr× ho·n. Cñng cè cét (gia cè cét) cã thÓ b»ng mét hoÆc kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p nh− ®æ bª t«ng, x©y ô quÇy, trang bÞ d©y co, trang bÞ ch©n chèng v.v... 1.9.2. Dùng cét b»ng ph−¬ng ph¸p c¬ giíi - Nh÷ng ®Þa h×nh thuËn lîi, trèng tr¶i cã thÓ dùng cét b»ng cÇn cÈu. CÇn ph¶i chän ®iÓm buéc d©y thõng vμo cét mét c¸ch hîp lý (xem phô lôc 2). - Khi n©ng vμ h¹ cét ph¶i nhÑ nhμng tr¸nh c¸c lùc t¸c ®éng ®ét ngét lμm gÉy hoÆc r¹n nøt cét. - Bè trÝ ng−êi vμ ®iÒu chØnh cho gèc cét vμo hè ®μo mét c¸ch chÝnh x¸c, tr¸nh lμm háng thμnh hè. - Sau khi gèc cét ®−îc ®Æt vμo ®¸y hè, dïng søc ng−êi ®iÒu chØnh cho cét ®øng th¼ng, theo ®óng h−íng tuyÕn, sau ®ã lÊp ®Êt hoÆc lμm mãng cñng cè gèc cét. - Dùng cét c¹nh c¸c ®−êng d©y trung, cao vμ h¹ thÕ ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p an toμn cho con ng−êi. Ph¶i b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch an toμn tõ cét treo c¸p ®Õn c¸c c«ng tr×nh l©n cËn (xem phô lôc 7).
 15. 16 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng 1.10. LÊp ®Êt gèc cét Sau khi dùng cét vμ chØnh cét ®óng vÞ trÝ, sÏ tiÕn hμnh lÊp ®Êt gèc cét. Dïng ®Êt ®μo ë hè lªn ®Ó lÊp gèc cét vμ cø 20 cm ®Êt lÊp ta tiÕn hμnh ®Çm chÆt mét lÇn. N¬i ®Êt bïn nh·o ph¶i dïng ®Êt cã trén ®¸ héc ®Ó lÊp gèc cét. Kh«ng nªn dïng ®Êt nh·o, ®Êt bïn lÉn cá r¸c ®Ó lÊp gèc cét. Sau khi lÊp xong nªn ®¾p ô ®Êt xung quanh gèc cét thμnh h×nh chãp côt cao kho¶ng 15 ÷ 20 cm vμ ph¶i lÌn thËt chÆt. 1.11. Nèi cét - ChØ nèi cét ë nh÷ng vÞ trÝ do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Trong khi kh¶o s¸t chuÈn bÞ thi c«ng vμ trong qu¸ tr×nh thi c«ng do ®iÒu kiÖn kh¸ch quan (vÝ dô do lμm ®−êng s¸, x©y dùng nhμ cöa hoÆc c¸c biÕn ®éng cña tù nhiªn, t¸c ®éng cña con ng−êi mμ ph¸t sinh ra v.v...) cÇn ph¶i nèi cét ®Ó b¶o ®¶m an toμn vμ ®óng quy ph¹m x©y dùng m¹ng ngo¹i vi, th× ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i th«ng b¸o víi chñ ®Çu t−, c¬ quan t− vÊn thiÕt kÕ ®Ó bæ sung thÐp nèi cho phï hîp. - Cét nèi ®−îc sö dông trong c¸c tr−êng hîp cô thÓ nh− sau: 1. C¸c cét dùng ë ®Þa thÕ thÊp mμ sö dông cét tiªu chuÈn kh«ng b¶o ®¶m ®é dèc ngän cét treo c¸p (v−ît qu¸ ®é dèc cho phÐp) theo quy ®Þnh ë ®o¹n d−íi. 2. C¸c cét v−ît ®−êng s¾t, ®−êng « t«, c¸c vËt kiÕn tróc, c¸c ®−êng th«ng tin kh¸c v.v... mμ kh«ng b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch quy ®Þnh gi÷a c¸p vμ c¸c vËt ®ã. 3. Nh÷ng cét rÏ c¸p tõ ®−êng trôc chÝnh qua ®−êng nh¸nh mμ ®é cao cét kh«ng ®ñ ®Ó trang bÞ rÏ c¸p. - §é dèc cho phÐp lín nhÊt ®èi víi ngän cét treo c¸p th«ng tin, h: 1. §−êng ®ång b»ng : h < 1/30 l ; 2. §−êng trung du : h < 1/20 l ; 3. §−êng rõng nói : h < 1/10 l. Trong ®ã: - h lμ ®é dèc cña ngän cét treo c¸p th«ng tin, m (xem c¸c h×nh 1.3a, b, c, d); - A lμ ®é dμi kho¶ng cét, m. - §Ó nèi cao cét cã thÓ dïng thÐp h×nh L, T, U hoÆc thÐp èng vu«ng. §é dμi thÐp nèi theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ, ph¶i tÝnh to¸n kiÓm tra b¶n th©n thÐp nèi, b¶n th©n cét chÝnh sau khi nèi cao vμ ®é ch«n s©u cña cét cã b¶o ®¶m an toμn kh«ng, khi cÇn thiÕt th× thªm d©y co 2, 3, 4 mÆt vμ cñng cè gèc cét. Cã thÓ sö dông c¸c kÕt cÊu ®−îc thiÕt kÕ riªng ®Ó nèi cao cét (kiÓu "rä vu«ng" v.v...).
 16. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 17 - Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét chÝnh dïng bu l«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bu l«ng tïy theo thiÕt kÕ quy ®Þnh. Tr−êng hîp kh«ng cã lç l¾p bu l«ng nèi cét th× cho phÐp dïng c¸c bé ®ai thÐp (c«liª, b« rÝt) kÕt hîp víi bu l«ng ®Ó nèi cét. Sè l−îng ®ai thÐp vμ kho¶ng c¸ch c¸c ®ai thÐp do thiÕt kÕ quy ®Þnh. H×nh 1.3: §é dèc ngän cét treo c¸p - Tr−íc khi nèi cét ph¶i kiÓm tra l¹i quy c¸ch ®o¹n nèi vμ dông cô dïng ®Ó nèi cét nh− thang, cét treo, d©y thõng, dßng däc v.v... - Nèi cét bª t«ng cèt thÐp ®−îc tiÕn hμnh nèi ë trªn cét. §é dμi cña thÐp nèi do thiÕt kÕ quy ®Þnh. §o¹n thÐp nèi cã ®é dμi ®Õn 2 m cã thÓ v¸c trªn vai leo thang lªn cét ®Ó nèi. §o¹n thÐp dμi trªn 2 m ph¶i dïng cét treo cã dßng däc ®Ó nèi. Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét bª t«ng dïng 3 bu l«ng. Dï nèi ®¬n (h×nh 1.4) hay nèi kÐp (h×nh 1.5) ®Òu ph¶i dïng bul«ng Φ16 × 160. ThÐp nèi dïng lo¹i L100 × 100 × 10. Chç tiÕp gi¸p gi÷a mò bul«ng víi cét bª t«ng ph¶i lãt ®Öm thÐp. §Öm thÐp sö dông lo¹i 49 × 49 × 3. H×nh 1.4: Nèi ®¬n thanh thÐp H×nh 1.5: Nèi kÐp thanh thÐp L trªn cét bª t«ng cèt thÐp L trªn cét bª t«ng cèt thÐp
 17. 18 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng - Nèi cét thÐp cã thÓ tiÕn hμnh nèi ë d−íi ®Êt (cho tr−êng hîp x©y dùng míi) hoÆc tiÕn hμnh nèi ë trªn cét (tr−êng hîp ®−êng cét cò). Ph−¬ng ph¸p nèi cét thÐp: 1. ThÐp nèi ph¶i dïng cïng lo¹i thÐp h×nh víi cét chÝnh; cét L dïng thÐp nèi L, cét T dïng thÐp nèi T (h×nh 1.6 vμ 1.7). 2. §é dμi thÐp nèi do thiÕt kÕ quy ®Þnh. 3. Liªn kÕt gi÷a thÐp nèi vμ cét chÝnh dïng 3 bu l«ng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bu l«ng tïy theo thiÕt kÕ quy ®Þnh, cÇn tranh thñ nh÷ng lç ®· ®−îc ®ét s½n trªn cét chÝnh. Bul«ng nèi cét thÐp dïng lo¹i Φ14 × 45. 4. Nh÷ng ®−êng cét cò, khi söa ch÷a lín cÇn nèi cao thªm mét sè cét, tr−êng hîp kh«ng ®ét ®−îc lç ®Ó l¾p bu l«ng nèi cét th× ®−îc phÐp ¸p dông c¸c bé ®ai thÐp (coliª, b«rit) kÕt hîp víi bu l«ng ®Ó nèi cét. Nèi b»ng ®ai thÐp chØ thùc hiÖn t¹i c¸c cét trung gian. Sè l−îng ®ai thÐp do thiÕt kÕ quy ®Þnh, nh−ng kh«ng Ýt h¬n 3 bé ®ai thÐp, hai ®ai thÐp liªn tiÕp c¸ch nhau tõ 20 cm trë lªn. H×nh 1.6: Nèi cét thÐp ch÷ L H×nh 1.7: Nèi cét thÐp ch÷ T 1.12. Trang bÞ d©y co (1) Quy c¸ch d©y co do t− vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh. D©y co th−êng lμm b»ng d©y thÐp 4 mm m¹ kÏm, khi kh«ng cã d©y thÐp 4 mm th× còng cã thÓ dïng d©y thÐp 3,5 ÷ 4,5 mm lμm d©y co nh−ng ph¶i tÝnh to¸n ®iÒu kiÖn sö dông ®óng theo cì d©y thùc tÕ ®Ó b¶o ®¶m an toμn vμ tiÕt kiÖm vËt liÖu. Trong mäi tr−êng hîp ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®Æc tÝnh c¬ häc nh− sau: - Sai sè ®−êng kÝnh cho phÐp: ± 0,08 mm; - §é bÒn giíi h¹n kh«ng nhá h¬n: 37 kg/mm2; - Sè lÇn bÎ cong 1800 kh«ng Ýt h¬n: 8 lÇn; - B¸n kÝnh uèn cong: 10 mm.
 18. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 19 (2) D©y co lo¹i 2 sîi, 3 sîi, 5 sîi, 7 sîi thÐp 4 mm cã thÓ kÐo th¼ng víi ®é d·n dμi kh«ng qu¸ 0,5% råi xo¾n c¸c sîi l¹i lμm thμnh d©y co. B−íc xo¾n c¸c sîi d©y thÐp theo quy ®Þnh nh− sau: - D©y co 2 sîi: 60 ÷ 80 mm; - D©y co 3 sîi: 90 ÷ 110 mm; - D©y co 5 sîi: 120 ÷ 150 mm; - D©y co 7 sîi: 160 ÷ 200 mm. (3) Khi cÇn cã d©y co lín h¬n 7 sîi d©y thÐp 4 mm th× dïng d©y co thÐp bÖn. D©y co thÐp bÖn th−êng cã c¸c lo¹i nh− sau: 7 × 2,2 mm tøc lμ 1x7 – 6,6. 7 × 2,6 mm tøc lμ 1x7 – 7,8. 7 × 3,0 mm tøc lμ 1x7 – 9,0. (4) D©y co b»ng d©y thÐp 4 mm th−êng dïng d©y thÐp 3 mm ®Ó quÊn buéc hoÆc cã thÓ dïng c¸ch tù quÊn. ChiÒu dμi cña d©y thÐp 3 mm cÇn thiÕt ®Ó quÊn buéc cho mét d©y co, kÓ c¶ phÇn trªn vμ gi÷a, theo quy ®Þnh t¹i b¶ng 1.3. B¶ng 1.3: ChiÒu dμi d©y thÐp 3 mm quÊn mét d©y co D©y thÐp 3 mm quÊn mét d©y co Lo¹i thÐp lµm d©y co ChiÒu dµi, m Träng l−îng, kg 3x4,0 5,5 0,31 5x4,0 9,9 0,56 7x4,0 15,9 0,91 (5) C¨ng d©y co t¹i c¸c cét gãc vμ cét ®Çu cuèi ph¶i b¶o ®¶m ®é ng¶ cña ngän cét nh− quy ®Þnh ®· nªu. D©y co ph¶i n»m trªn ®−êng ph©n gi¸c cña gãc theo chiÒu ng−îc víi víi lùc c¨ng cña c¸p. C¸c mèi quÊn buéc ph¶i b¶o ®¶m ch¾c ch¾n, mü thuËt. D©y co tõ ngän ®Õn gèc ph¶i cïng trªn mét ®−êng th¼ng kh«ng ®Ó gÉy gËp. (6) C¸c bé phËn d©y co quÊn vμo cét, quÊn buéc b»ng d©y thÐp 3,0 mm, d©y co tù quÊn hoÆc l¾p vμo ®Öm d©y co ®Òu ph¶i s¬n h¾c Ýn. Bé phËn ch©n d©y co ch«n d−íi ®Êt vμ bé phËn tråi khái mÆt ®Êt 30 cm trë xuèng ®Òu ph¶i quÊn mét líp bao t¶i tÈm h¾c Ýn ®Ó chèng rØ. (7) VÞ trÝ m¾c d©y co trªn cét nªn ®Æt gÇn träng t©m cña lùc, nh−ng ph¶i b¶o ®¶m cù ly tèi thiÓu gi÷a d©y co vμ c¸p lμ 5 cm. (8) D©y co b»ng thÐp bÖn th−êng dïng kÑp d©y co ®Ó h·m buéc. Cét bª t«ng cèt thÐp hoÆc cét thÐp cã thÓ dïng c¸ch buéc d©y co vμo tai d©y co hay ®ai s¾t vu«ng l¾p vμo cét.
 19. 20 Thi c«ng c¸p vμ hÇm hè c¸p viÔn th«ng (9) C¸ch quÊn h·m d©y co vμo tai d©y co hoÆc ®ai thÐp: - §Öm d©y co vμ vßng ®Öm d©y co luån qua lç tai d©y co hay bu l«ng cña bé ®ai thÐp, sau khi luån d©y co qua tai d©y co ta lÊy d©y thÐp 3,0 mm quÊn chÆt chç d©y co s¸t víi vßng ®Öm d©y co (h×nh 1.8a vμ 1.8b). §ai thÐp vu«ng dïng l¾p d©y co trªn cét bª t«ng ch÷ nhËt, ®ai thÐp trßn l¾p d©y co trªn cét bª t«ng cã tiÕt diÖn trßn. C¸c bé ®ai thÐp ®Ó l¾p d©y co trªn cét ph¶i ®−îc xiÕt bu l«ng cÈn thËn. H×nh 1.8: D©y co luån qua tai d©y co (a) vμ ®ai thÐp (b) - §em mét ®Çu d©y thÐp 3,0 mm ghÐp s¸t vμo d©y co, ®Çu cßn l¹i quÊn ®Ì lªn nã víi th©n d©y co. + Víi d©y co 3 sîi quÊn 1 ®o¹n 15 cm råi ®em hai ®Çu d©y thÐp 3,0 mm xo¾n thõng víi nhau kho¶ng 3 ÷ 4 vßng, c¾t ®Çu thõa ®i vμ bÎ gËp ®Çu sîi d©y co l¹i 1800 kho¶ng 2 cm (h×nh 1.9a). + Víi d©y co 5 sîi sau khi quÊn ®o¹n thø nhÊt 15 cm gËp lªn 3 sîi thÐp 4,0 mm, tiÕp tôc quÊn ®o¹n thø hai 10 cm vμ gËp lªn 2 sîi thÐp 4,0 mm. + Víi d©y co 7 sîi trë lªn sÏ quÊn thªm ®o¹n thø ba 5 cm vμ gËp lªn sè sîi d©y thÐp 4,0 mm cßn l¹i (h×nh 1.9b) - KÝch th−íc ®o¹n quÊn vμ chiÒu dμi d©y thÐp 3,0 mm quÊn h·m cho c¸c lo¹i d©y co theo quy ®Þnh trong b¶ng 1.4. B¶ng 1.4: KÝch th−íc d©y quÊn h·m 3,0 mm §o¹n thø nhÊt §o¹n thø hai §o¹n thø ba D©y thÐp quÊn Sè sîi Sè sîi Sè sîi Sè sîi d©y co §é dµi, §é dµi, §é dµi, §é dµi, Träng d©y co d©y co d©y co cm cm cm m l−îng, kg bÎ gËp bÎ gËp bÎ gËp 3 15 3 - - - - 2,3 0,13 5 15 3 10 2 - - 4,5 0,26 7 15 3 10 2 5 2 7,5 0,43 9 15 3 10 2 5 3 - -
 20. Ch−¬ng 1: Thi c«ng c¸p treo trªn cét viÔn th«ng 21 H×nh 1.9: C¸ch quÊn h·m d©y co lo¹i 3 sîi a) vμ 7 sîi b) (10) C¸ch quÊn h·m d©y co phÇn trªn b»ng ph−¬ng ph¸p tù quÊn - Tr−êng hîp d©y co phÇn trªn buéc vμo tai d©y co hay c«liª: - Ta ®em d©y co luån qua lç tai d©y co hoÆc c«liª (h×nh 1.10) råi gì riªng tõng sîi cña ®Çu d©y co chËp ®Òu vμo xung quanh th©n d©y co vμ lÊy 1 sîi tù quÊn ®Ì lªn c¸c sîi kh¸c ë s¸t vßng ®Öm e (nÕu d©y co buéc vμo bu l«ng trßn th× kh«ng cÇn vßng ®Öm e). - LÊy mét sîi d©y co tù quÊn thËt chÆt lªn c¸c sîi kh¸c 5 vßng (nÕu lμ d©y co 3 sîi trë xuèng th× mçi sîi tù quÊn 8 vßng) ®Çu d©y quÊn cßn l¹i ®Ó kho¶ng 2 cm ghÐp vμo th©n d©y co vμ tiÕp tôc lÊy sîi kh¸c quÊn ®Ì lªn. - QuÊn cho ®Õn sîi tiÕp cËn víi sîi cuèi cïng, ®Çu cßn l¹i ®Ó dμi h¬n ghÐp vμo d©y co vμ lÊy sîi cuèi cïng quÊn tiÕp 5 vßng, sau ®ã lÊy hai ®Çu sîi d©y xo¾n thõng l¹i víi nhau. - D©y co buéc trùc tiÕp vμo cét thÐp, dïng Bride h·m d©y co cho khái tuét (h×nh 1.11). H×nh 1.10: Buéc d©y vμo tai d©y co H×nh 1.11: Dïng Bride h·m d©y co vμ dïng ph−¬ng ph¸p tù quÊn buéc vμo cét thÐp ch÷ T (11) Ch©n d©y co do t− vÊn thiÕt kÕ quy ®Þnh, th−êng dïng d©y thÐp m¹ kÏm 4 mm ch¾p l¹i. C¸c lo¹i ch©n d©y co ®−îc sö dông phæ biÕn gåm cã: 3 sîi, 5 sîi, 7 sîi thÐp m¹ kÏm 4 mm. Khi d©y co chÞu lùc lín ta dïng d©y co b»ng c¸c lo¹i thÐp bÖn. Khi ch©n d©y co chÞu lùc lín cã thÓ dïng ch©n d©y co b»ng thanh s¾t trßn hoÆc b»ng c¸c lo¹i thÐp h×nh L, T, I, U v.v... §èi víi d©y co b»ng thÐp bÖn, th−êng dïng ch©n d©y co b»ng thÐp bÖn cïng sè hiÖu víi th©n d©y co. Tïy hoμn c¶nh cô thÓ cã thÓ dïng ch©n d©y co b»ng thÐp trßn cho c¸c lo¹i thanh h·m b»ng gç (h×nh 1.12).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản