Cát - Địa chất

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
76
lượt xem
11
download

Cát - Địa chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đường bờ biển Việt Nam dài 3300 km, kể cả đường bao quanh đảo.Hướng đường bờ theo 2 trục kiến tạo chính : Tây Bắc - Đông Nam và Đông Bắc - Tây Nam.Vùng đồng bằng sông Hồng và sông Mê Koong được bao phủ các trầm tích thuộc kỷ Holocene....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cát - Địa chất

 1. Quan h gi a các nhân t trong quá HWRU/CE PROJECT trình hình thành ng b Y u t ngo i sinh Y u t n i sinh g m sóng, gió, g m ki n t o và dòng ch y a ch t Bi n hình ng b bi n Ho t ng kinh t xã h i vùng b
 2. L ch s phát tri n a ch t ng b Vi t nam HWRU/CE PROJECT 1. ng b bi n Vi t Nam dài 3300 km, k c ng bao quanh o. 2. H ng ng b theo 2 tr c ki n t o chính: Tây b c – ông Nam và ông b c – Tây nam. 3. Vùng ng b ng sông H ng và sông Mê Kông c bao ph các tr m tích thu c k Holocene. 4. Tr 2 ng b ng, ng b á, cát và san hô phát tri n d c các b á, n i không có dòng ch y trong sông ch y ra.
 3. HWRU/CE PROJECT Các ki u ng b bi n: 1. Ki u ng b Cliff g m: - Cliff có bãi tr c và - Cliff không có bãi tr c 2. ng b á th p - Có bãi tr c - Không có bãi tr c 3. Ki u n cát và bãi cát 4. Ki u ng b bãi bi n th p 5. V ng, v nh, c a sông và có o ch n 6. Ki u ng b cây ng p m n phát tri n ph bi n (Mud flat) 7. Ki u ng b san hô
 4. HWRU/CE PROJECT Ki u ng b Cliff Là ng b c u t o b i các lo i á c ng ( á bi n ch t, á mac ma và á tr m tích g n k t tr c t có vách th ng ng n m sát b bi n. - Cliff có bãi tr c: Khi tri u ki t có bãi bi n, th ng là bãi cát ng n, th nh tho ng có n i là bãi bùn: o n b thu c Qu ng Ninh. - Cliff không có bãi tr c: Khi tri u ki t c ng không có bãi bi n, o n b khu v c èo H i Vân; o n t nh Phú Yên, Khánh Hòa.
 5. ng b á th p HWRU/CE PROJECT Ki u c c u t o b ng á c ng, nh ng khá th p, không có vách d ng ng, là nh ng kh i á n m sát b bi n - Có bãi tr c: Khi tri u ki t có bãi bi n: Bãi Cháy là m t ví d i n hình - Không có bãi tr c: Không có bãi khi tri u ki t. ng b khu v c v nh Vân Phong, V ng rô, các o ngoài kh i
 6. Ki u n cát và bãi cát 1. C u t o b ng các n cát và bãi cát, c n cát cao 20 – 30 m phía trong. HWRU/CE PROJECT 2. Bãi cát tho i phía ngoài mép n c 3. i n hình là các bãi bi n cát thu c các t nh mi n Trung t Thanh Hóa, Ngh An, Hà T nh, Qu ng Bình, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi v.v…
 7. Ki u ng b bãi bi n th p - Bãi Cát th p ho c bãi bùn khi tri u lên bi n HWRU/CE PROJECT l n sâu vào t li n, nh ng khi tri u rút thì bãi r t r ng Bãi bi n thu c c a sông áy, thu c t nh Ninh Bình; bãi thu c m i t Cà mau là nh ng ví d i n hình lo i ng b này.
 8. Ki u b bi n v ng v nh, m phá i n hình là ng b thu c t nh Th a Thiên – Hu HWRU/CE PROJECT
 9. Ki u ng b có o ch n i n hình HWRU/CE PROJECT là ng b khu v c V nh h long
 10. Ki u ng b cây ng p m n phát tri n r t t t trên di n r ng. i n hình là d i b thu c ng b ng sông Mê Kông HWRU/CE PROJECT
 11. HWRU/CE PROJECT Ki u ng b c u t o b i san hô s ng ho c ch t
 12. Tõ biªn giíi víi Trung Quèc tíi Yªn H ng víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: 1. Thμnh t¹o chñ yÕu lμ ®¸ diÖp th¹ch, HWRU/CE PROJECT ®¸ c¸t vμ ®¸ v«i tuæi ®Òvol, Pecmi, ®¸ c¸t, ®¸ sÐt, macn¬ tuæi Mesozoic. Bê biÓn T NH QU NG NINH 2. Lμ vïng o ch¾n vμ khuÊt giã nhÊt lμ giã mïa ®«ng b¾c 3. Nguån bïn c¸t bæ sung tõ s«ng ra kh¸ Ýt do s«ng suèi hinh thμnh trªn vïng nói ®¸ Ýt x©m thùc. 4. Bïn c¸t nghÌo dinh d ìng nªn hÖ thèng c©y ngËp mÆn nhá, nghÌo vÒ loμi. 5. HÖ thèng ®ª biÓn kh«ng lín, kh«ng liªn tôc, chia c¾t bëi c¸c cöa s«ng. 6. Mét sè vïng khoanh c¸c vïng ®Ó nu«i trång thñy san dÉn tíi ph¸ ho¹i hÖ sinh th¸i rõng ngËp mÆn.
 13. Tõ biªn giíi víi Trung Quèc tíi Yªn H ng víi c¸c ®Æc ®iÓm sau: 7. M«i tr êng mét sè vïng ®ang bÞ HWRU/CE PROJECT xuèng cÊp do n íc thai ®« thÞ vμ Bê biÓn T NH QU NG NINH khai th¸c than, do trμn dÇu hoÆc n íc thai ®æ trùc tiÕp ra vÞnh (Khu vùc CÈm Pha, Hßn Gai, Thμnh phè H¹ Long) vμ ph¸ hñy hÖ sinh th¸i san h« trong vÞnh 8. Mét sè vïng x©y dùng c¬ së h¹ tÇng chia c¾t ®- êng bê sÏ g©y ra c¸c hËu qua xÊu tíi sù ph¸t triÓn ®- êng bê (®- êng ra ®ao TuÇn Ch©u) 9. HiÖn t îng xãi bê vμ ®ao ®ang xay ra vμ cã xu thÕ tang lªn do ho¹t ®éng ngμy cμng gia tang cña b·o, n íc d©ng, giã mïa vμ khai th¸c cña con ng êi.
 14. Vùng châu th sông H ng t Yên H ng n Ninh Bình 1. ng b và bãi bi n bùn chi m HWRU/CE PROJECT u th do l ng bùn cát t trong sông mang ra. O NB T H I PHÒNG – NINH BÌNH 2. ng b b c t o n do các c a sông ch y ra bi n. 3. ng b xói b i không theo m t qui lu t xác nh ( o n b thu c huy n H i H u, Nam nh là m t ví d i n hình xói nghiêm tr ng, trong khi c a sông áy thu c Ninh Bình l i b i liên t c v i t c hàng tr m 100m/n m 4. H cây ng p m n phát tri n r t t t nh ng b phá ho i khá nghiêm tr ng do làm m nuôi tôm 5. H th ng ê bao toàn b khu v c v a ch ng l sông, v a ch ng n c tràn t bi n vào
 15. HWRU/CE PROJECT 15° 5 ' 0 0 1 6 0 ' 0 ° 0 16° 1 ' 0 0 1 6 °2 0 0 ' 1 6 30 0 ° ' 2 °3 ' 0 0 2° 3' 0 0 Hμ Nam Mü Léc Th¸i B×nh TP. Na §Þnh m VôB¶n Na Trùc m S«n 2 °2 ' 0 0 ýYªn 2° 2' 0 0 gH μo ån Xu© Tr ên n g § g ng S« Trùc ng ng S « §« X· Gi a o Th Ö n i Nn i h Cö Gi a Thñy o a X· Gi a A X· o n ¬ X· Ba C Gi a o L ¹c inh Gi o H¶ i a X· L¹ X · §¸ y gN X· Ga o Xu © i n «n t Gi a o X· S «n g S B¹ h c P on h g L n Gi a L n o g o o g X Gi a L m · o © 2 °1 ' 0 0 Ninh B×nh H¶i HËu X· H ¶ § n g i « X· H ¶ L i ý 2° 1' 0 0 B bi n X· H¶ i Ch Ý nh NghÜa X· H¶ Tri u i Ò H ng X H¶ Hß a · i VÞnh B¾c Bé Chó gi ¶i Th trÊ Þ n T Þ hLo g hn n Ranh giíi huyÖn xói X· N g Ü Th n ha ¾ g 2 °0 ' 0 0 X· N g Ü P ó c ha h 2° 0' 0 0 Ranh giíi tØnh Th Þ trÊ R¹ g §« n n n g N Cö § êng bê b i n Ó aN Cöa §¸y inh C¸c hu yÖn cã bê biÓn X· Na §i n m Ò C¬ S« ng h å 6 0 6 12 km BiÓ n 1 5 °5 0 0 ' 1 0 °0 0 6 ' 1 6 10 0 ° ' 16° 2 ' 0 0 1 6 30 0 ° '
 16. HWRU/CE PROJECT B bi n mi n Trung Vi t Nam o n Thanh Hóa – Bình nh 1. o n t Thanh Hóa – Qu ng Tr là d i cát, n cát, nh ng b chia c t b i các dãy núi ch y ra bi n 2. Toàn b a ph n t nh TT-Hu là b bi n m phá v i d i cát h p ch y sát mép n c r t d b xói do l sông, sóng và dòng ch y ngoài bi n 3. T H i Vân t i C a sông Hàn là ki u b cliff 4. T c a sông Thu b n t i C a sông L i Giang (Bình nh) là khu v c b cát v i các n cát có chi u rông áng k do gió vun ng
 17. HWRU/CE PROJECT B bi n mi n Trung Vi t Nam o n Bình nh – V ng Tàu 5. o n b t nh Phú yên ph n l n là d i b cát h p và các dãy núi có xu th ti n d n ra bi n. 6. a ph n t nh Khánh hòa và m t ph n t nh Ninh Thu n d ng b Cliff r ng c a t o thành vô s các v nh nh , núi ch y sát ra mép n c. 7. o n t Bình thu n t i V ng tàu là d ng a m o h n h p gi a ki u b á th p, các o ch n và ki u n cát, bãi cát.
 18. HWRU/CE PROJECT ng b bi n Nam B 1. D ng ng b l i, hay d ng delta v i ph n l n bãi bi n là bùn c mang t sông ra. 2. Do c b i p liên t c nên th ng không n nh, d b xói l 3. Thu n l i cho cây ng p m n phát tri n. trên di n r ng 4. Bi n Tây thu c a ph n t nh Kiên Giang t ng i n nh do là khu v c v nh khu t gió và h u nh không có m t c a sông nào ra o n b này. ây là o n b cát l n bùn cát.
 19. CHI N L CB OV NG B TRÊN QUAN I M KI N T O HWRU/CE PROJECT 1. Nh ã trình bày trên, b bi n n c ta có 7 ki u ng b v i quá trình phát tri n a ch t khác nhau. 2. Bài h c c a nhi u qu c gia th y r ng chi n l c phát tri n b n v ng và khôn ngoan nh t là “Adoption” v i t nhiên. 3. Trên quan i m ó, có th th y chi n l c b o v và phát tri n các ki u ng b c ng không th gi ng nhau. C ng không nên ch chú tr ng vi c “Bê tông hóa” ng b vì chúng ta không có ti m n mg làm c vi c ó và vì không phù h p v i quan i m môi tr ng. 4. C th i v i các ki u ng b nên xem xét k t h p các gi i pháp khác nhau m b o quan i m thân thi n và n nh
 20. B bi n do bùn t o thành hay còn g i là HWRU/CE PROJECT b bi n phát tri n ki u delta i v i các b bi n ki u 1. T c phát tri n ng b r t nhanh t 10 n 100 m cliff và b á th p 2. Là i u ki n phát tri n thu n l i c a các h 1. Ph ng án “0” là ph ng án t t sinh thái n c, c bi t là t ng p n c và nh t r ng ng p m n. Bãi bi n tho i, nhi u bùn. 2. T ng c ng b o v l p th c v t 3. ây là vùng r t d b t n th ng do m t trên c n và d i n c dân s cao, các ho t ng kinh t xã h i t p 3. Qui ho ch phát tri n kinh t xã trung, là khu v c ph n th nh nh t c a d i b . h i tránh làm thay i m t m 4. K t h p vi c xây d ng h th ng ê v i vi c các d ng b bi n này phát tri n và b o v t i a h th ng r ng 4. B o v t i a các bãi bi n phía ng p m n ngoài ê và xem ây là gi i pháp tr c (n u có) vì d ng bãi này u tiên, ch không ph i là c ng hóa m t ê th ng là m t khu v c bãi t m 5. Nên m t vùng m l n tr c ê t nhiên r t p, khó xói nh ng 6. Không nên ch n b t c m t c a sông nào c ng khó phát tri n c. ch y ra bi n.
Đồng bộ tài khoản