intTypePromotion=3

Cắt thần kinh tạng qua soi lồng ngực điều trị đau do ung thư tụy giai đoạn cuối và viêm tụy mạn

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
11
lượt xem
0
download

Cắt thần kinh tạng qua soi lồng ngực điều trị đau do ung thư tụy giai đoạn cuối và viêm tụy mạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết giới thiệu phương pháp này với các kết quả trước mắt mà chúng tôi vừa áp dụng tại Khoa Ngoại Gan- Mật - Tụy BV Chợ Rẫy trong thời gian gần đây, có so sánh với số bệnh nhân phong bế thần kinh tạng bằng cồn 90 o trong khi mổ bụng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cắt thần kinh tạng qua soi lồng ngực điều trị đau do ung thư tụy giai đoạn cuối và viêm tụy mạn

Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> CAÉT THAÀN KINH TAÏNG QUA SOI LOÀNG NGÖÏC ÑIEÀU TRÒ ÑAU<br /> DO UNG THÖ TUÏY GIAI ÑOAÏN CUOÁI VAØ VIEÂM TUÏY MAÏN<br /> Nguyeãn Taán Cöôøng**, Leâ Tröôøng Chieán*, Buøi An Thoï*, Ñoaøn Tieán Myõ*õ,Nguyeãn Töôøng Khoa*, Hoà Syõ Minh*, Ñoã Hoaøng Lieät*<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Ñaët vaán ñeà: Ñau laø trieäu chöùng khoå sôû nhaát maø beänh nhaân ung thö tuïy vaø vieâm tuïy maïn phaûi chòu ñöïng.<br /> Chæ 15% ung thö tuïy coù theå phaãu thuaät trieät ñeå, soá coøn laïi caàn ñöôïc ñieàu trò giaûm ñau baèng nhieàu phöông tieän,<br /> keã caû thuoác giaûm ñau hoï thuoác phieän. Caét thaàn kinh taïng qua soi loàng ngöïc laø moät phaãu thuaät vöøa ñöôïc aùp<br /> duïng trong hôn moät thaäp nieân ñeå caét côn ñau. Chuùng toâi giôùi thieäu phöông phaùp naøy vôùi caùc keát quaû tröôùc maét<br /> maø chuùng toâi vöøa aùp duïng taïi Khoa Ngoaïi Gan- Maät - Tuïy BV Chôï Raãy trong thôøi gian gaàn ñaây, coù so saùnh vôùi<br /> soá beänh nhaân phong beá thaàn kinh taïng baèng coàn 90 o trong khi moå buïng Phöông phaùp:Töø thaùng 12-2003 ñeán<br /> thaùng 8-2004, 23 beänh nhaân (14 nam, 9 nöõ) coù tuoåi trung bình 54,82 (töø 31-73) ñau buïng nhieàu do ung thö tuïy<br /> khoâng caét ñöôïc hoaëc do vieâm tuïy maïn ñaõ ñöôïc chia thaønh 2 nhoùm: nhoùm thöù nhaát goàm 19 beänh nhaân ñöôïc<br /> moå taïm bôï (noái vò- traøng, noái maät- ruoät v.v) keøm theo phong beá thaàn kinh taïng baèng coàn 90 o; nhoùm thöù hai<br /> goàm 6 beänh nhaân ung thö tuïy giai ñoaïn choùt (4 tröôøng hôïp) vaø vieâm tuïy maïn (2 tröôøng hôïp) ñöôïc caét thaàn<br /> kinh taïng lôùn vaø taïng beù qua noäi soi loàng ngöïc hai beân. Taát caû beänh nhaân ñeàu phaûi duøng thuoác giaûm ñau<br /> thöôøng xuyeân tröôùc moå vaø khoâng theå sinh hoaït bình thöôøng ñöôïc. Ñaùnh giaù möùc ñoä ñau chuû quan cuûa beänh<br /> nhaân ñöôïc döïa treân thang ñieåm ñau quan saùt (VAS: Visual Analogue scale). Ghi nhaän caùc tai bieán vaø töû vong<br /> lieân quan ñeán phaãu thuaät, thôøi gian moå, vaø thôøi gian naèm vieän.<br /> Keát quaû: Taát caû 6 tröôøng hôïp soi loàng ngöïc ñeàu thaønh coâng, khoâng coù tai bieán trong moå lieân quan ñeán<br /> phaãu thuaät. Thôøi gian moå trung bình laø 167,5 ± 22 phuùt (töø 120-225). Möùc ñoä ñau trung bình cuûa beänh nhaân<br /> tröôùc moå laø 8,3 (töø 6-10). Sau moå, löôïng thuoác giaûm ñau söû duïng giaûm ñi hoaëc ngöng haún. Tuy nhieân coù 1<br /> tröôøng hôïp vaãn caûm thaáy ñau doïc khoaûng gian söôøn sau moå 1 thaùng, maëc duø ñaõ heát ñau buïng. Giaûm ñau hoaøn<br /> toaøn ñöôïc duy trì cho ñeán luùc töû vong (sau 6 tuaàn) ôû 1 beänh nhaân ung thö tuïy giai ñoaïn cuoái. Coù 1 tröôøng hôïp<br /> traøn dòch maøng phoåi löôïng dòch ít khoâng caàn phaûi daãn löu maøng phoåi, 2 tröôøng hôïp phaûi daãn löu khí maøng<br /> phoåi moät beân, 1 tröôøng hôïp thuûng loeùt taù traøng phaûi môû buïng khaâu loã thuûng sau moå noäi soi 4 ngaøy. Thôøi gian<br /> naèm vieän sau moå trung bình laø 6,1 ngaøy (2-11 ngaøy). Trong nhoùm moå buïng keøm theo phong beá thaàn kinh<br /> taïng, sau moå 1 tuaàn, coù 4 tröôøng hôïp vaãn khoâng giaûm ñau; 15/19 (78,9%) giaûm ñau roõ reät so vôùi tröôùc moå, tuy<br /> nhieân thôøi gian giaûm ñau khoâng keùo daøi (trung bình 6,5 tuaàn). Chæ coù 1 tröôøng hôïp giaûm ñau ñeán 6 thaùng vaø<br /> hieän coøn ñöôïc theo doõi tieáp. Ñaùng löu yù laø trong soá naøy coù hai tröôøng hôïp vieâm tuïy maïn chæ giaûm ñau ñöôïc 2<br /> thaùng vaø 4 thaùng sau moå, sau ñoù phaûi chuyeån sang caét thaàn kinh taïng qua noäi soi loàng ngöïc môùi heát ñau.<br /> Keát luaän: Caét thaàn kinh taïng qua soi loàng ngöïc an toaøn vaø coù hieäu quaû giaûm ñau roõ reät treân caùc beänh<br /> nhaân ung thö tuïy giai ñoaïn cuoái vaø vieâm tuïy maïn. Phaãu thuaät naøy giuùp beänh nhaân ngöng ñöôïc thuoác giaûm<br /> ñau, traùnh ñöôïc caùc taùc duïng phuï cuûa thuoác, cho pheùp beänh nhaân sinh hoaït töông ñoái bình thöôøng vaøo nhöõng<br /> ngaøy cuoái ñôøi. Hieäu quaû giaûm ñau naøy laø quan troïng vì tieân löôïng soáng cuûa beänh nhaân ung thö tuïy giai ñoaïn<br /> cuoái raát ngaén. Chuùng toâi ñang theo doõi thôøi gian giaûm ñau sau moå cuûa caùc beänh nhaân vieâm tuïy maïn tính.<br /> <br /> * Beänh vieän Chôï Raãy<br /> ** Ñaïi hoïc Y döôïc TP. Hoà Chí Minh<br /> <br /> Chuyeân ñeà Beänh lyù & Chaán thöông Taù - Tuïy<br /> <br /> 141<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> SUMMARY<br /> THORACOSCOPIC SPLANCHNICECTOMY FOR PAIN RELIEF IN END-STAGED<br /> PANCREATIC CANCER AND CHRONIC PANCREATITIS<br /> Nguyen Tan Cuong, Le Truong Chien, Bui An Tho, Ñoan Tien My, Nguyen Tuong Khoa, Ho Sy Minh,<br /> Do Hoang Liet * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 8 * Supplement of No 3 * 2004: 140 – 146<br /> <br /> Background: Intractable pain is the most distressing symptom in patients suffering from unresectable<br /> pancreatic carcinoma and chronic pancreatitis.. Fewer than 15% of patients are found to have resectable<br /> disease at the time of diagnosis, the rest have to maintain different methods for pain control, including the use<br /> of narcotic analgesics. Thoracoscopic splanchnicectomy is an emerging method in the past decade for pain<br /> control. We would like to present this new method that has been implemented in our department of Hepatobiliary & Pancreatology disease at Cho Ray hospital, with the comparison to a group of surgical palliative<br /> bypass and chemical splanchnic nerve block.<br /> Methods: Between December 2003 and August 2004, 23 patients (14 men and 9 women) with a mean<br /> age of 54,82 years (range, 31–73) suffering from intractable pain due to unresectable carcinoma of the<br /> pancreas or chronic pancreatitis were divided into two groups: the first group (19 patients) underwent<br /> palliative surgical bypass (biliary bypass and/or gastric bypass) and splanchnic nerve block; the second group<br /> (4 patients with advanced pancreatic cancer, 2 patients with chronic pancreatitis) underwent bilateral<br /> thoracoscopic splanchnicectomy. All patients were analgesic-dependent and unable to perform normal daily<br /> activities. Subjective evaluation of pain was measured before and after the procedure by a visual analogue<br /> score. The following parameters were also evaluated: procedure-related morbidity and mortality, operative<br /> time, and length of hospital stay.<br /> Results: All 6 procedures were completed thoracoscopically, and no intraoperative complications<br /> occurred. The mean operative time was 167,5 ± 22 min (range 120-225 min). The median value of<br /> preoperative pain intensityreported by patients on a visual analogue score was 8.3 (range, 6–10).<br /> Postoperatively, pain was totally relieved in all patients, as measured by reduced analgesic use. However, one<br /> patient experienced intercostal pain after bilateral procedures, even though their abdominal pain had<br /> disappeared. Complete pain relief until death was achieved in one patient with advanced pancreatic cancer (6<br /> weeks after operation). Morbidity consisted of pleural effusion in one patient not necessary to place a chest<br /> tube and residual pneumothorax in 2 patients which necessitate chest tube drainage, another patient had<br /> duodenal ulcer perforation required a surgical suture of the perforation 4 days after thoracoscopic<br /> splanchnicectomy. The mean hospital stay was 6.1 days (range, 2–11). In the palliative surgical bypass and<br /> splanchnic nerve block group, 4/19 patients still persisted pain 1 week after operation, 15/19 had remarkable<br /> pain relief during 6.5 weeks after operation, in which only one patients still had remarkable pain relief after 6<br /> months. Among this group, 2 patients with chronic pancreatitis still persisted pain 2 months and 7 months after<br /> surgical bypass and splanchnic nerve block had transfered to thoracoscopic splanchnictomy for pain relief.<br /> Conclusions: We found thoracoscopic splanchnicectomy to be a safe and effective procedure of treating<br /> malignant and benign intractable pancreatic pain. It eliminates the need for progressive doses of analgesics,<br /> with their side effects, and allows recovery of daily activity. The efficacy of this procedure is of major<br /> importance since life expectancy in these patients is very short. Duration of pain relief in chronic pancreatitis<br /> patients are still observed<br /> <br /> 142<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> Phaãu thuaät caét boû u vaãn laø phöông phaùp ñieàu<br /> trò ñöôïc löïa choïn ôû nhöõng beänh nhaân ung thö tuïy.<br /> Thaät khoâng may, döôùi 20% beänh nhaân ung thö tuïy<br /> caét ñöôïc luùc chaån ñoaùn. Ñau traàm troïng laø trieäu<br /> chöùng beänh nhaân than phieàn nhieàu nhaát(13). Ñoái<br /> vôùi ung thö tuïy tieán trieån, nhöõng phöông phaùp can<br /> thieäp taïm thôøi laøm giaûm trieäu chöùng laâm saøng<br /> caøng ít laøm cho beänh nhaân khoù chòu caøng toát.<br /> Nhöõng phöông phaùp khaùc nhau ñöôïc gôïi yù ñeå kieåm<br /> soaùt ñau töø vieäc duøng thuoác giaûm ñau gaây nghieän<br /> ñeán phong beá thaàn kinh taïng hoaëc moå buïng. Ñieàu<br /> trò baèng thuoác thöôøng khoâng hieäu quaû vaø nghieän<br /> thuoác laø vaán ñeà thöôøng thaáy, gaây phieàn haø cho ñôøi<br /> soáng beänh nhaân<br /> Môû buïng ñeå caét daây thaàn kinh taïng, caét haïch<br /> thaân taïng hoaëc caét haïch maïc treo traøng treân vaø môû<br /> ngöïc ñeå caét caùc nhaùnh haäu haïch cuûa daây thaàn kinh<br /> taïng laø caùc phöông caùch moå kinh ñieån ñeå giaûm ñau ôû<br /> nhöõng tröôøng hôïp ung thö tuïy khoâng caét ñöôïc. Tuy<br /> nhieân caùc phöông caùch ñieàu trò naøy coù nhieàu bieán<br /> chöùng vaø keát quaû giaûm ñau khoâng beàn vöõng. Maëc duø<br /> phong beá thaàn kinh qua da thì ít xaâm phaïm hôn phaãu<br /> thuaät nhöng keát quaû laïi khoâng chaéc chaén vaø khoâng<br /> phaûi khoâng coù bieán chöùng vaø nguy cô rieâng. Gaàn ñaây<br /> caét thaàn kinh taïng qua noäi soi loàng ngöïc<br /> (thoracoscopic splanchnicectomy) ñöôïc ñeà xöôùng<br /> nhö laø phöông phaùp ñieàu trò ít xaâm haïi vaø caûi thieän<br /> chaát löôïng soáng cuûa beänh nhaân trong nhöõng ngaøy<br /> cuoái ñôøi(1,10,22)<br /> <br /> ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN<br /> CÖÙU<br /> Töø giöõa thaùng 12 /2003 ñeán thaùng 8 /2004, 6<br /> beänh nhaân (5 nam, 1 nöõ) tuoåi trung bình laø 54,82<br /> (töø 31 ñeán 73) ñaõ ñöôïc moå caét thaàn kinh taïng qua<br /> noäi soi loàng ngöïc 2 beân. Boán tröôøng hôïp ñaõ chòu<br /> nhöõng côn ñau traàm troïng do ung thö tuî khoâng<br /> theå caét ñöôïc, vaø 2 tröôøng hôïp vieâm tuïy maïn ñaõ<br /> ñöôïc moå vaø phong beá thaàn kinh taïng baèng coàn 90o<br /> tröôùc ñoù 2 thaùng vaø 7 thaùng nhöng ñau taùi dieãn.<br /> Taát caû beänh nhaân ñeàu phuï thuoäc thuoác giaûm ñau<br /> <br /> Chuyeân ñeà Beänh lyù & Chaán thöông Taù - Tuïy<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> vaø khoâng theå thöïc hieän sinh hoaït haèng ngaøy ñöôïc.<br /> Hai tröôøng hôïp coù tieàn söû ñaõ moå buïng:<br /> + Laáy soûi tuïy+ noái oáng tuïy- hoãng traøng (phaãu<br /> thuaät Puestow) 1 tröôøng hôïp<br /> + Noái tuùi maät - hoãng traøng+noái vò- traøng 2<br /> tröôøng hôïp<br /> Tieâu chuaån löôïng giaù ñau ñöôïc thöïc hieän tröôùc vaø<br /> sau moå 1 tuaàn baèng thang ñieåm ñau quan saùt (VAS:<br /> visual analogue scale) thay ñoåi töø 1 – 10 (nheï nhaát<br /> ñeán naëng nhaát)<br /> Nhöõng thoâng soá sau ñaây cuõng ñöôïc duøng ñeå<br /> löôïng giaù beänh nhaân:<br /> + Bieán chöùng vaø töû vong lieân quan ñeán phaãu<br /> thuaät<br /> + Thôøi gian phaãu thuaät<br /> + Thôøi gian naèm vieän sau moå<br /> Cuõng trong khoaûng thôøi gian naøy, chuùng toâi ñaõ<br /> môû buïng 19 laàn treân 17 beänh nhaân ñeå giaûi quyeát ung<br /> thö tuïy (15 tröôøng hôïp) hoaëc vieâm tuïy maïn (2 tröôøng<br /> hôïp) keát hôïp vôùi phong beá thaàn kinh taïng baèng coàn<br /> 90o doïc 2 beân coät soáng ôû khe thöïc quaûn.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP MOÅ<br /> Taát caû ñeàu ñöôïc thöïc hieän trong tö theá naèm<br /> ngöûa, nghieâng moät beân döôùi gaây meâ toaøn thaân<br /> OÁng noäi khí quaûn noøng ñoâi (Carlene), thoâng khí<br /> moät beân<br /> Trocar 10 mm ñöôïc ñaët giöõa khoaûng lieân söôøn VII<br /> ñöôøng naùch tröôùc<br /> 2 Trocar 5 mm ñöôïc ñaët giöõa khoaûng lieân söôøn IV<br /> – VIII ñöôøng naùch sau<br /> Thaàn kinh taïng lôùn vaø taïng beù ñöôïc xaùc ñònh qua<br /> maøng phoåi thaønh<br /> Phaãu tích ñöôïc thöïc hieän doïc theo thaàn kinh<br /> taïng boâcï loä thaân (T5 –T9) vaø caùc reã cuûa noù. Khi thöïc<br /> hieän caàn caån thaän ñeå traùnh toån thöông baát kyø maïch<br /> maùu naøo keå caû tónh maïch baùn ñôn beân traùi vaøcaùc<br /> maïch maùu lieân söôøn. Reã vaø thaân thaàn kinh ñöôïc caét<br /> baèng dao ñieän<br /> <br /> 143<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> <br /> Phaãu tích tieáp tuïc ñeán ñoaïn xa vaø thaàn kinh taïng<br /> be (ù T10-T11) ñöôïc boäc loä vaø caét<br /> Cuoái cuøng ñaët 1 catheter ñuoåi khí khoang maøng<br /> phoåi. Chuïp X quang phoåi kieåm tra, neáu phoåi nôû toát thì<br /> khaâu laïi veát thöông khoâng daãn löu maøng phoiå<br /> Neáu coù traøn khí maøng phoåi thì ñaët daãn löu maøng<br /> phoåi, oáng daãn löu ñöôïc ruùt sau moå 24 giôø, sau khi ñaõ<br /> chuïp X quang kieåm tra<br /> Ñoái vôùi caùc beänh nhaân ñöôïc phong beá thaàn kinh<br /> taïng, chuùng toâi ñaõ aùp duïng caùch phong beá doïc 2 beân<br /> coät soáng ôû khe thöïc quaûn, söû duïng 15ml coàn 90o moãi<br /> beân (theo Dubois 1977).<br /> Beân traùi<br /> <br /> Chuoãi thaàn kinh giao caûm ngöïc<br /> <br /> Hình 1 – Tö theá beänh nhaân vaø vò trí ñaët trocar<br /> <br /> Beân phaûi<br /> <br /> Hình 2 – Phaãu tích doïc thaàn kinh taïng lôùn beân traùi vaø beân phaûi, thaàn kinh ñöôïc caét ôû thaân vaø reã vôùi keùo ñoát ñieän<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> ÔÛ nhoùm caét thaàn kinh taïng qua noäi soi loàng ngöïc<br /> (6 tröôøng hôïp, 4 do ung thö vaø 2 do vieâm tuïy maïn)<br /> Taát caû thöïc hieän hoaøn toaøn qua soi loàng ngöïc vaø<br /> khoâng coù bieán chöùng trong moå<br /> Thôøi gian moå trung bình 167,5 ± 22 phuùt (töø<br /> 120-225 phuùt) cho caét thaàn kinh taïng hai beân<br /> <br /> 144<br /> <br /> Möùc doä ñau trung bình tröôùc moå maø beänh nhaân<br /> than phieàn döïa treân thang ñieåm VAS laø 8,3 (töø 6-10).<br /> Sau phaãu thuaät taát caû beänh nhaân ñeàu khoâng duøng<br /> thuoác giaûm ñau. Möùc ñoä ñau ñöôïc beänh nhaân ñaùnh<br /> giaù sau moå 1 tuaàn vaø 1 thaùng trung bình laø 2,5<br /> Taát caû beänh nhaân ñeàu giaûm ñau hoaøn toaøn vaøo<br /> ngaøy thöù baûy sau moå, ngoaïi tröø 1 beänh nhaân bò thuûng<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 3 * 2004<br /> loeùt taù traøng vaøo ngaøy thöù 4 haäu phaãu phaûi moå buïng<br /> ñeå khaâu thuûng. Beänh nhaân naøy bò vieâm tuïy maïn tính<br /> ñaõ moå tröôùc ñoù 2 thaùng, coù phong beá thaàn kinh taïng<br /> nhöng khoâng hieäu quaû, beänh nhaân uoáng thuoác giaûm<br /> ñau thöôøng xuyeân loaïi NSAID.<br /> Beänh nhaân baét ñaàu thaáy giaûm ñau sau 2,8 ngaøy<br /> (töø 1-3 ngaøy). Moät beänh nhaân khoâng duøng thuoác<br /> giaûm ñau cho ñeán khi cheát sau moå 6 tuaàn do ung thö<br /> di caên<br /> Daãn löu maøng phoåi moät beân ôû 2 beänh nhaân (1 do<br /> traøn khí maøng phoåi, 1 do traøn dòch tröôùc moå ôû beänh<br /> nhaân ung thö tuïy di caên), sau khi ruùt oáng daãn löu<br /> maøng phoåi caû hai ñeàu dieãn bieán toát<br /> Thôøi gian naèm vieän trung bình laø 6,1 ngaøy (töø 211 ngaøy)<br /> 2. ÔÛ nhoùm phong beá thaàn kinh taïng (19 tröôøng<br /> hôïp, 15 do ung thö vaø 4 do vieâm tuïy maïn). Coù 2<br /> tröôøng hôïp sau ñoù chuyeån sang caét thaàn kinh taïng<br /> qua soi loàng ngöïc vì ñau taùi phaùt<br /> - Möùc ñoä ñau trung bình tröôùc moå laø 6,2.<br /> Phong beá thaàn kinh taïng keøm vôùi noái maät- ruoät hoaëc<br /> noái vò- traøng, hoaëc caû hai.<br /> - Sau moå 1 tuaàn, 15/19 (78,9%) giaûm ñau roõ<br /> reät so vôùi tröôùc moå, trong ñoù moät tröôøng hôïp chæ<br /> giaûm ñau ñöôïc 2 tuaàn sau moå, sau ñoù ñau taêng daàn<br /> cöôøng ñoä vaø 2 thaùng cuoái cuøng beänh nhaân ñau khoâng<br /> chòu noåi phaûi daùn thuoác giaûm ñau lieân tuïc ñeán luùc<br /> cheát (6 thaùng sau moå). Trong 14 tröôøng hôïp coøn laïi,<br /> coù 11 giaûm ñau ñöôïc 1 thaùng sau moå, 1 tröôøng hôïp<br /> giaûm ñau ñöôïc 3 thaùng, 1 tröôøng hôïp giaûm ñau ñöôïc<br /> 4 thaùng. Chæ coù 1 tröôøng hôïp giaûm ñau ñeán 6 thaùng<br /> vaø hieän coøn ñöôïc theo doõi tieáp.<br /> - Boán tröôøng hôïp thaát baïi, vaãn ñau sau moå<br /> phong beá thaàn kinh taïng baèng coàn 90o<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> taù-tuïy), 85% soá beänh nhaân coøn laïi chæ ñieàu trò taïm.<br /> Caùc khoái u thaân vaø ñuoâi tuïy coù tæ leä phaãu thuaät trieät ñeå<br /> raát thaáp (3%) vì beänh nhaân thöôøng nhaäp vieän trong<br /> giai ñoaïn treã vì trieäu chöùng raát ngheøo naøn. Keát quaû<br /> soáng ñeán 5 naêm sau caét khoái taù-tuïy laø 10-15%, maëc<br /> duø trong nhoùm beänh nhaân coù khoái u nhoû

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản