Cầu, cung_chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

1
555
lượt xem
126
download

Cầu, cung_chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cầu chỉ xuất hiện khi có đủ hai yếu tố đó là: + có khả năng mua: nghĩa là phải có tiền, có đủ ngân sách. + Sẵn sàng mua: muốn mua, phụ thuộc vào sở thích của người tiêu dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cầu, cung_chương 2

 1. Ch−¬ng II: CÇu, Cung I. CÇu: (Demand:D) 1. Mét sè kh¸i niÖm: 1.1. Kh¸i niÖm cÇu: cÇu chØ xuÊt hiÖn khi cã ®ñ hai yÕu tè ®ã lμ: + Cã kh¶ n¨ng mua: nghÜa lμ ph¶i cã tiÒn, cã ®ñ ng©n s¸ch. + S½n sμng mua: muèn mua, phô thuéc vμo së thÝch cña ng−êi tiªu dïng. 1.2. L−îng cÇu: (Quantity demanded) Ta cÇn ph©n biÖt cÇu vμ l−îng cÇu:
 2. L−îng cÇu lμ mét sè l−îng hμng ho¸ , dÞch vô cô thÓ t¹i mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh. 1.3. BiÓu cÇu vμ ®−êng cÇu: GÝa(P) L−îng cÇu (Q) Tæng cÇu 1000®/®v Qa Qb 14 1 0 1 13 2 0 2 12 3 0 3 11 4 2 6 10 5 4 9
 3. * §−êng cÇu: thÓ hiÖn cÇu d−íi d¹ng ®å thÞ. P 14 13 12 11 10 DA 0 1 2 3 4 5 Q
 4. 1.5. CÇu c¸ nh©n – cÇu thÞ tr−êng: 2. LuËt cÇu: Kh¸i niÖm: Qd t¨ng lªn ⇔ P gi¶m vμ ng−îc l¹i Nguyªn nh©n: 2 nguyªn nh©n Mét sè hμng ho¸ kh«ng tu©n theo luËt cÇu Hμng ho¸ kh«ng tu©n theo luËt cÇu, P t¨ng Qd t¨ng => hμng ho¸ Giffen, ®−êng cÇu dèc lªn tõ tr¸i sang ph¶i.
 5. P Hμng ho¸ Giffen 0 Q
 6. 3. C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu Qd = F (gi¸, gi¸ hμng ho¸ liªn quan, thu nhËp, thÞ hiÕu, sè l−îng ng−êi mua, kú väng). Qd = F (Px, Py, I, T, N, E) 3.1. Thu nhËp (Income: I) * Hμng ho¸ th«ng th−êng(normal goods) I t¨ng => Qd t¨ng ë c¸c møc gi¸ => ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i. I gi¶m => Qd gi¶m ë c¸c møc gi¸ => ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i.
 7. * Hμng ho¸ thø cÊp (inferior goods) I t¨ng => Qd gi¶m => ®−êng cÇu d/c sang tr¸i I gi¶m => Qd t¨ng => ®−êng cÇu d/c sang ph¶i. 3.2. Gi¸ hμng ho¸ cã liªn quan: (Py) * Hμng ho¸ thay thÕ (Substitute goods) lμ hμng ho¸ cã thÓ sö dông thay cho hμng ho¸ kh¸c. Py t¨ng => Qdy gi¶m => Qdx t¨ng => ®−êng cÇu hμng ho¸ X dÞch chuyÓn sang ph¶i vμ ng−îc l¹i.
 8. * Hμng ho¸ thay thÕ (complement goods) lμ hμng ho¸ ®−îc sö dông ®ång thêi víi hμng ho¸ kh¸c. Py t¨ng => Qdy gi¶m => Qdx gi¶m => ®−êng cÇu hμng ho¸ X dÞch chuyÓn sang tr¸i, vμ ng−îc l¹i. 3.3. ThÞ hiÕu (Taste: T ) lμ së thÝch hay sù −u tiªn cña ng−êi tiªu dïng ®èi víi hμng hãa hoÆc dÞch vô. - T vÒ hμng ho¸ dÞch vô thÊp => cÇu thÊp - Kh«ng quan s¸t T mét c¸ch trùc tiÕp, nªn th−êng gi¶ ®Þnh T thay ®æi chËm hoÆc Ýt thay ®æi.
 9. 3.4. Sè l−îng ng−êi mua (d©n sè) Number of population N t¨ng => Qd t¨ng ë c¸c møc gi¸=> ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang ph¶i, vμ ng−îc l¹i. VD: D©n sè Hμ néi t¨ng => l−îng tiªu dïng g¹o t¨ng => ®−êng cÇu g¹o dÞch chuyÓn sang ph¶i. 3.5. Kú väng (Expectation: E) Kú väng lμ dù kiÕn sù thay ®æi trong t−¬ng lai vÒ gi¸, thu nhËp vμ thÞ hiÕu lμm ¶nh h−ëng tíi l−îng cÇu hiÖn t¹i.
 10. * Kú väng cã thÓ vÒ gi¸, thu nhËp, thÞ hiÕu, sè l−îng ng−êi tiªu dïng... * Khi kú väng gi¸ trong t−¬ng lai gi¶m => cÇu hiÖn t¹i sÏ gi¶m => ®−êng cÇu dÞch chuyÓn sang tr¸i vμ ng−îc l¹i. => Kú väng vÒ c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn cÇu thay ®æi sÏ khiÕn cÇu hiÖn t¹i thay ®æi. 3.6. Gi¸ hμng ho¸, dÞch vô: Price of goods or services Gi¸ lμ nh©n tè néi sinh khi thay ®æi g©y nªn sù vËn ®éng trªn mét ®−êng cÇu.
 11. C¸c nh©n tè tõ 3.1=> 3.5 g©y nªn sù dich chuyÓn cña ®−êng cÇu. 4. Sù vËn ®éng vμ dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu: (Movement and shift of demand curve) *Sù vËn ®éng trªn mét ®−êng cÇu (Movement along the demand curve) g©y nªn do nh©n tè néi sinh lμ gi¸ hμng ho¸ dÞch vô. NÕu P t¨ng th× vËn ®éng lªn phÝa trªn A=>A1,ng−îc l¹i A=>A2;h×nh a * Sù dÞch chuyÓn cña ®−êng cÇu (Shift of demand curve): g©y nªn bëi nh©n tè ngo¹i sinh, lμm ®−êng cÇu dÞch chuyÓn song song ra ngoμi D =>D1 hoÆc vμo trong D => D2 ; h×nh b
 12. H×nh a H×nh b P P Pa1 A1 Pa A Pa2 A2 D D1 D2 D 0 Qa1 Qa Qa2 Q 0 Q Movement along demand curve Shift of demand curve
 13. 5. Co d·n cña cÇu (Elastricity of demand: ED) * Kh¸i niÖm: Lμ sù thay ®«Ø % cña l−îng cÇu chia cho sù thay ®æi % cña c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh cÇu. 5.1. Co d·n cña cÇu theo gi¸ (Price-elastricity of demand) a. Kh¸i niÖm * Môc ®Ých tÝnh: so s¸nh thay ®æi l−îng cÇu víi c¸c møc gi¸, ph¶n øng cña cÇu víi c¸c hμng ho¸ kh¸c nhau cã ®¬n vÞ vËt lý kh¸c nhau, so s¸nh tû lÖ % kh«ng ph¶i thay ®æi tuyÖt ®èi. NhËn xÐt: EpD < 0 do P, Q quan hÖ tû lÖ nghÞch EpD kh«ng phô thuéc vμo ®¬n vÞ P,Q
 14. b. C¸ch tÝnh hÖ sè co d·n: * Co d·n kho¶ng (®o¹n) (Arc Elasticity of demand) lμ co d·n trªn mét kho¶ng h÷u h¹n cña ®−êng cÇu hoÆc cung. C«ng thøc EDp = %ΔQ P %ΔP P2 A2 P1 A1 D Q 0 Q2 Q1
 15. VÝ dô: TÝnh EDp (A1A2) khi P2=75, P1=50, Q2=25, Q1=50 ¸p dông c«ng thøc cã: EDp (A1A2= *Co d·n ®iÓm: (Point Elastricity of demand): lμ sù co d·n t¹i 1 ®iÓm trªn ®−êng cÇu. C«ng thøc: EDp =%ΔQ/%ΔP=dQ/Q:dP/P = dQ/dP x P/Q = Q’(p).P/Q
 16. VÝ dô: TÝnh hÖ sè co d·n cña cÇu t¹i ®iÓm P = 10, Q =5 Hμm cÇu: Q = 10 – 4P Ep = (10 – 4P)’.P/Q = -4. 10/5 = -8 => Khi P t¨ng 1% th× l−îng cÇu gi¶m 8%. NhËn xÐt: HÖ sè co d·n kho¶ng liªn quan ®Õn 2 møc gi¸ ë hai ®Çu kho¶ng HÖ sè co d·n ®iÓm chØ xÐt t¹i mét møc gi¸ duy nhÊt. Mäi ®iÓm trªn ®−êng cÇu tuyÕn tÝnh cã ®é co d·n kh¸c nhau
 17. c. Ph©n lo¹i hÖ sè co d·n: Nghiªn cøu sù co d·n cÇu theo gi¸ ta chia ra c¸c tr−êng hîp (EDp ë ®©y lÊy trÞ tuyÖt ®èi) Edp >1, cÇu co d·n t−¬ng ®èi theo gi¸, ®−êng cÇu tho¶i thÓ hiÖn mét sù thay ®æi nhá cña gi¸ khiÕn l−îng cÇu thay ®æi lín P P1 P2 D Q 0 Q1 Q2
 18. Edp
 19. EDp = 1, cÇu co d·n ®¬n vÞ, ®−êng cÇu t¹o víi trôc hoμnh gãc 45°, gi¸ vμ l−îng thay ®æi nh− nhau P P1 P2 D Q 0 Q1 Q2
 20. EDp = 0, cÇu kh«ng co d·n, ®−êng cÇu lμ ®−êng th¼ng ®øng song song víi trôc gi¸, khi gi¸ thay ®æi th× l−îng cÇu kh«ng thay ®æi. P D P2 P1 Q1 Q 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản