Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Chia sẻ: Phan Cảnh Trình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

6
2.991
lượt xem
704
download

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp bạn hệ thống lại kiến thức môn Hóa học chuẩn bị cho phần thi tốt nghiệp hóa lớp 12 được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

  1. Book.Key.To – Ebook4Me.Net C©u 1: Khi nguyªn tö nh­êng electron ®Ó trë thµnh ion cã: A. ®iÖn tÝch d­¬ng vµ cã nhiÒu proton h¬n. B. ®iÖn tÝch d­¬ng vµ sè proton kh«ng ®æi C. ®iÖn tÝch ©m vµ sè proton kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch ©m vµ cã nhiÒu proton h¬n. C©u 2: Cho 3,87 gam hçn hîp kim lo¹i Mg, Al vµo 250 ml dung dÞch X chøa hai axit HCl 1M vµ H2SO4 0,5M thu ®­îc dung dÞch B vµ 4,368 lit khÝ H2 (®ktc). KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng: A. dung dÞch B kh«ng cßn d­ axit. B. trong B chøa 0,11 mol ion H+. C. trong B cßn d­ kim lo¹i. D. B lµ dung dÞch muèi C©u 3: Cho 15,0 gam mét axit cacboxylic no, ®¬n chøc X t¸c dông víi 150 ml dung dÞch NaOH 2M, sau ph¶n øng, c« c¹n dung dÞch thu ®­îc 22,5 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ: A. CH3COOH. B. C2H5COOH. C. C3H7COOH. D. HCOOH. C©u 4: Cho mét mÈu Na vµo 100 ml dung dÞch HCl 1M, kÕt thóc thÝ nghiÖm thu ®­îc 2,24 lÝt khÝ (ë ®ktc). Khèi l­îng miÕng Na ®· dïng lµ A. 4,6 gam. B. 0,46 gam. C. 2,3 gam. D. 9,2 gam. C©u 5: Trén dung dÞch NaHCO3 víi dung dÞch NaHSO4 theo tØ lÖ sè mol 1 : 1 råi ®un nãng. Sau ph¶n øng thu ®­îc dung dÞch X cã A. pH > 7. B. pH < 7. C. pH = 7. D. pH = 14. C©u 6: Nhóng mét thanh nh«m nÆng 50 gam vµo 400 ml dung dÞch CuSO4 0,5M. Sau mét thêi gian, lÊy thanh nh«m ra, röa nhÑ, lµm kh« c©n ®­îc 51,38 gam (gi¶ sö tÊt c¶ Cu tho¸t ra ®Òu b¸m vµo thanh nh«m). Khèi l­îng Cu t¹o thµnh lµ A. 0,64 gam. B. 1,38 gam. C. 1,92 gam. D. 2,56 gam. C©u 7: Khi cho bét Zn (d­) vµo dung dÞch HNO3 thu ®­îc hçn hîp khÝ A gåm N2O vµ N2. Khi ph¶n øng kÕt thóc, cho thªm NaOH vµo l¹i thÊy gi¶i phãng hçn hîp khÝ B. Hçn hîp khÝ B lµ A. H2, NO2. B. H2, NH3. C. N2, N2O. D. NO, NO2. C©u 8: Chia 0,6 mol hçn hîp hai axit h÷u c¬ no thµnh 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1 ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 11,2 lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc). §Ó trung hoµ hoµn toµn phÇn 2 cÇn 250 ml dung dÞch NaOH 2M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña hai axit lµ: A. CH3-COOH, CH2=CH-COOH. B. H-COOH, HOOC-COOH. C. CH3-COOH, HOOC-COOH. D. H-COOH, CH3-CH2-COOH. C©u 9: Dung dÞch n­íc cña chÊt X lµm quú tÝm ng¶ mµu xanh, cßn dung dÞch n­íc cña chÊt Y kh«ng lµm ®æi mµu quú tÝm. Trén lÉn dung dÞch cña hai chÊt l¹i th× xuÊt hiÖn kÕt tña. A vµ B cã thÓ lµ A. NaOH vµ K2SO4. B. K2CO3 vµ Ba(NO3)2. C. KOH vµ FeCl3. D. Na2CO3 vµ KNO3. C©u 10: §èt ch¸y 14,6 gam mét axit cacboxylic no, ®a chøc m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh thu ®­îc 0,6 mol CO2 vµ 0,5 mol H2O. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña axit lµ: A. HOOC-CH2-COOH. B. HOOC-CH2-CH2-COOH. C. HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. C©u 11: ChÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H8O2 khi t¸c dông víi dung dÞch NaOH sinh ra chÊt Y cã c«ng thøc C4H7O2Na. X thuéc lo¹i chÊt nµo sau ®©y? A. Axit. B. An®ehit. C. Este. D. Ancol. C©u 12: Hai nguyªn tè X vµ Y ®øng kÕ tiÕp nhau trong mét chu k× cã tæng sè h¹t mang ®iÖn trong hai h¹t nh©n lµ 25. VÞ trÝ cña X vµ Y trong B¶ng tuÇn hoµn lµ A. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IA vµ IIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm I vµ II). B. Chu k× 2 vµ c¸c nhãm IA vµ IIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm I vµ II). C. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IIIA vµ IVA (ph©n nhãm chÝnh nhãm III vµ IV). D. Chu k× 3 vµ c¸c nhãm IIA vµ IIIA (ph©n nhãm chÝnh nhãm II vµ III). C©u 13: Lªn men a gam glucoz¬ víi hiÖu suÊt 90%, l­îng CO2 sinh ra hÊp thô hÕt vµo dung dÞch n­íc v«i trong thu ®­îc 10 gam kÕt tña vµ khèi l­îng dung dÞch gi¶m ®i 3,4 gam. TÝnh a? A. 13,5 gam. B. 20,0 gam. C. 15,0 gam. D. 30,0 gam. C©u 14: Cho mét l­îng hçn hîp CuO vµ Fe2O3 tan hÕt trong dung dÞch HCl d­ thu ®­îc hai muèi cã tØ lÖ mol 1 : 1. PhÇn tr¨m khèi l­îng cña CuO vµ Fe2O3 trong hçn hîp lÇn l­ît lµ: A. 50% vµ 50%. B. 40% vµ 60%. C. 30% vµ 70%. D. 67,7% vµ 33,3%. C©u 15: Cho 16,2 gam kim lo¹i M (ho¸ trÞ kh«ng ®æi) t¸c dung víi 0,15 mol O2. Hoµ tan chÊt r¾n sau ph¶n øng b»ng dung dÞch HCl d­ thÊy bay ra 13,44 lÝt H2 (®ktc). X¸c ®Þnh kim lo¹i M? A. Ca. B. Mg. C. Al. D. Zn. M· ®Ò thi 184 1
  2. Book.Key.To – Ebook4Me.Net C©u 16: Cho 24,4 gam hçn hîp Na2CO3, K2CO3 t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch BaCl2. Sau ph¶n øng thu ®­îc 39,4 gam kÕt tña. Läc t¸ch kÕt tña, c« c¹n dung dÞch th× thu ®­îc bao nhiªu gam muèi clorua khan? A. 2,66 gam. B. 22,6 gam. C. 6,26 gam. D. 26,6 gam. C©u 17: R­îu X m¹ch hë cã sè nguyªn tö cacbon b»ng sè nhãm chøc. Cho 12,4 gam r­îu X t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 4,48 lÝt khÝ (ë ®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. CH3OH. B. CH2OH-CHOH-CH2OH. C. CH2OH-CH2OH. D. C2H5OH. C©u 18: §èt ch¸y 1 lÝt hîp chÊt h÷u c¬ X cÇn 1 lÝt O2 chØ thu ®­îc 1 lÝt CO2 vµ 1 lÝt h¬i n­íc. C¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë cïng ®iÒu kiÖn. X lµ A. an®ehit fomic. B. r­îu metylic. C. axit fomic. D. metan. C©u 19: Cã ba chÊt láng kh«ng mµ ®ùng trong 3 lä mÊt nh·n lµ r­îu etylic, phenol, axit fomic. §Ó nhËn biÕt 3 chÊt láng trªn cã thÓ dïng c¸c thuèc thö nµo d­íi ®©y? A. Qu× tÝm vµ dung dÞch brom. B. Dung dÞch NaHCO3 vµ Na. C. Qu× tÝm vµ dung dÞch NaHCO3. D. Cu(OH)2 vµ Na. C©u 20: Oxit cña mét kim lo¹i cã chøa 40% oxi vÒ khèi l­îng. Trong sunfua cña kim lo¹i ®ã th× l­u huúnh chiÕm phÇn tr¨m theo khèi l­îng lµ: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% C©u 21: Cã bao nhiªu ®ång ph©n lµ hîp chÊt th¬m cã c«ng thøc ph©n tö C8H10O t¸c dông ®­îc víi Na, kh«ng t¸c dông víi NaOH vµ kh«ng lµm mÊt mµu dung dÞch Br2 ? A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. C©u 22: Trong phßng thÝ nghiÖm, khÝ CO2 ®­îc ®iÒu chÕ tõ CaCO3 vµ dung dÞch HCl th­êng bÞ lÉn khÝ hi®ro clorua vµ h¬i n­íc. §Ó thu ®­îc khÝ CO2 gÇn nh­ tinh khiÕt ng­êi ta dÉn hçn hîp khÝ lÇn l­ît qua hai b×nh ®ùng c¸c dung dÞch nµo trong c¸c dung dÞch d­íi ®©y? A. NaOH, H2SO4 ®Æc. B. NaHCO3, H2SO4 ®Æc. C. Na2CO3, NaCl. D. H2SO4 ®Æc, Na2CO3. C©u 23: Theo ®Þnh nghÜa míi vÒ axit-baz¬, c¸c chÊt vµ ion thuéc d·y nµo d­íi ®©y lµ l­ìng tÝnh? A. CO32, CH3COO. B. ZnO, Al2O3, HSO4, NH4+.   + C. NH4 , HCO3 , CH3COO . D. ZnO, Al2O3, HCO3, H2O. n CO2 C©u 24: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn mét r­îu thu ®­îc CO2 vµ H2O víi tØ lÖ sè mol  1 (trong cïng n H2O ®iÒu kiÖn), r­îu ®ã lµ A. r­îu no, ®¬n chøc. B. r­îu no. C. r­îu kh«ng no, ®a chøc. D. r­îu kh«ng no cã mét nèi ®«i trong ph©n tö. C©u 25: Oxi ho¸ 4,0 gam r­îu ®¬n chøc X b»ng O2 (xóc t¸c, to) thu ®­îc 5,6 gam hçn hîp Y gåm an®ehit, r­îu d­ vµ n­íc. Tªn cña X vµ hiÖu suÊt ph¶n øng lµ A. metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. C©u 26: Mét an®ehit no X m¹ch hë, kh«ng ph©n nh¸nh, cã c«ng thøc thùc nghiÖm lµ (C2H3O)n. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. OHC-CHO. B. OHC-CH2-CHO. C. OHC-(CH2)2-CHO. D. OHC-(CH2)3-CHO. C©u 27: Hi®rocacbon X lµ ®ång ®¼ng cña axetilen, cã c«ng thøc ph©n tö CnHn + 2. X lµ hîp chÊt nµo d­íi ®©y? A. C3H4. B. C4H6. C. C5H7. D. C6H8. C©u 28: ChØ dïng mét ho¸ chÊt nµo d­íi ®©y ®Ó ph©n biÖt hai b×nh mÊt nh·n chøa khÝ C2H2 vµ HCHO? A. dung dÞch Ag2O/NH3. B. dung dÞch NaOH. C. dung dÞch Br2. D. Cu(OH)2. C©u 29: Cho c¸c chÊt sau: C2H5OH, CH3COOH, C6H5OH, C2H5ONa, CH3COONa, C6H5ONa. Trong c¸c chÊt ®ã, sè cÆp chÊt ph¶n øng ®­îc víi nhau lµ A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 30: Cã bao nhiªu trieste cña glixerin chøa ®ång thêi 3 gèc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C15H31COOH? A. 1. B. 2. C. 3. D. 5. C©u 31: Cã thÓ dïng Cu(OH)2 ®Ó ph©n biÖt ®­îc dung dÞch c¸c chÊt trong nhãm M· ®Ò thi 184 2
  3. Book.Key.To – Ebook4Me.Net A. C3H5(OH)3 vµ C2H4(OH)2. B. C3H7OH vµ CH3CHO. C. CH3COOH vµ C2H3COOH. D. C3H5(OH)3 vµ C12H22O11 (sacaroz¬). +Cl2, to +H2O, OH +CuO, to +Ag2O, NH3 C©u 32: Cho s¬ ®å sau: X  Y  Z  T  G (axit acrylic). C¸c chÊt X vµ Z cã thÓ lµ nh÷ng chÊt ®­îc ghi ë d·y nµo sau ®©y? A. C3H8 vµ CH3-CH2-CH2-OH. B. C2H6 vµ CH2=CH-CHO. C. C3H6 vµ CH2=CH-CHO. D. C3H6 vµ CH2=CH-CH2-OH. C©u 33: §èt 0,1 mol chÊt bÐo ng­êi ta thu ®­îc khÝ CO2 vµ H2O víi sè mol CO2 lín h¬n sè mol H2O lµ 0,6 mol. Hái 1 mol chÊt bÐo ®ã cã thÓ céng hîp tèi ®a víi bao nhiªu mol Br2. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. C©u 34: Cho hai muèi X, Y tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: X + Y  kh«ng x¶y ra ph¶n øng. X + Cu  kh«ng x¶y ra ph¶n øng. Y + Cu  kh«ng x¶y ra ph¶n øng. X + Y + Cu  x¶y ra ph¶n øng. X vµ Y lµ muèi nµo d­íi ®©y? A. NaNO3 vµ NaHCO3. B. NaNO3 vµ NaHSO4. C. Fe(NO3)3 vµ NaHSO4. D. Mg(NO3)2 vµ KNO3. C©u 35: Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H6O2, cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng víi dung dÞch Ag2O trong NH3. C«ng thøc cÊu t¹o cña este ®ã lµ c«ng thøc nµo? A. HCOOC2H5. B. HCOOC3H7. C. CH3COOCH3. D. C2H5COOCH3. C©u 36: Axit fomic cã thÓ t¸c dông víi tÊt c¶ c¸c chÊt trong d·y nµo sau ®©y? A. Mg, Cu, dung dÞch NH3, NaHCO3. B. Mg, Ag, CH3OH/H2SO4 ®Æc nãng. C. Mg, dung dÞch NH3, dung dÞch NaCl. D. Mg, dung dÞch NH3, NaHCO3. C©u 37: Trong ph­¬ng tr×nh ph¶n øng: aK2SO3 + bKMnO4 + cKHSO4  dK2SO4 + eMnSO4 + gH2O (c¸c hÖ sè a, b, c... lµ nh÷ng sè nguyªn, tèi gi¶n). Tæng hÖ sè c¸c chÊt tham gia ph¶n øng (a + b + c) lµ: A. 13. B. 10. C. 15. D. 18. C©u 38: NhiÖt ph©n hoµn toµn 9,4 gam muèi nitrat cña mét kim lo¹i thu ®­îc 4 gam mét oxit. C«ng thøc ph©n tö cña muèi nitrat ®· dïng lµ A. Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2. C. Al(NO3)3. D. Pb(NO3)2. C©u 39: §Ó t¸ch Ag ra khái hçn hîp Ag vµ Cu ng­êi ta chØ cÇn dïng A. O2 vµ dung dÞch HCl. B. dung dÞch HNO3. C. dung dÞch H2SO4 ®Æc. D. dung dÞch CH3COOH. C©u 40: Dung dÞch X chøa 5 lo¹i ion Mg , Ba2+, Ca2+, 0,1 mol Cl vµ 0,2 mol NO3 . Thªm tõ tõ dung 2+ dÞch K2CO3 1M vµo dung dÞch X ®Õn khi ®­îc l­îng kÕt tña lín nhÊt th× thÓ tÝch dung dÞch K2CO3 cho vµo lµ A. 150 ml. B. 200 ml. C. 250 ml. D. 300 ml. C©u 41: §èt ch¸y hoµn toµn mét ete ®¬n chøc thu ®­îc H2O vµ CO2 theo tØ lÖ sè mol 4 : 3. Ete nµy cã thÓ ®iÒu chÕ tõ r­îu nµo d­íi ®©y b»ng mét ph¶n øng ho¸ häc? A. CH3OH vµ CH3CH2CH2OH. B. CH3OH vµ CH3CH(CH3)OH. C. CH3OH vµ CH3CH2OH. D. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH. Câu 42: Để nhận biết ion NO3 người ta thường dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng và đun nóng vì: A. Phản ứng tạo ra dung dịch có màu xanh lam và khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm. B. Phản ứng tạo ra dung dịch có màu vàng nhạt. C. Phản ứng tạo dung dịch có màu xanh và khí không màu hóa nâu trong không khí. D. Phản ứng tạo kết tủa màu xanh. C©u 43: Oxi ho¸ 3,75 gam mét an®ehit ®¬n chøc X b»ng oxi (xóc t¸c) ®­îc 5,35 gam hçn hîp gåm axit, an®ehit d­. Tªn cña X vµ hiÖu suÊt cña ph¶n øng lµ: A. an®ehit fomic; 75%. B. an®ehit axetic; 75%. C. an®ehit propionic; 80%. D. an®ehit fomic; 80%. Câu 44: Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu sản phẩm gồm: A. FeO; NO2; O2. B. Fe2O3; NO2. C. Fe2O3; NO2; O2. D. Fe; NO2 ; O2. M· ®Ò thi 184 3
  4. Book.Key.To – Ebook4Me.Net C©u 45: Khi lÊy 14,25g muèi clorua cña mét kim lo¹i M chØ cã ho¸ trÞ II vµ mét l­îng muèi nitrat cña M víi sè mol nh­ nhau, th× thÊy khèi l­îng kh¸c nhau lµ 7,95g. C«ng thøc cña hai muèi lµ: A. CuCl2, Cu(NO3)2 B. FeCl2, Fe(NO3)2 C. MgCl2, Mg(NO3)2 D. CaCl2, Ca(NO3)2 C©u 46: C«ng thøc nµo d­íi ®©y lµ c«ng thøc chung cña d·y ®ång ®¼ng amin th¬m (chøa mét vßng benzen), ®¬n chøc, bËc nhÊt? A. CnH2n - 7NH2. B. CnH2n + 1NH2. C. C6H5NHCnH2n + 1 D. CnH2n - 3NHCnH2n - 4 C©u 47: Nguyªn tö cña nguyªn tè A cã tæng sè electron trong c¸c ph©n líp p lµ 7. Nguyªn tö cña nguyªn tè B cã tæng sè h¹t mang ®iÖn nhiÒu h¬n tæng sè h¹t mang ®iÖn cña A lµ 8. A vµ B lµ c¸c nguyªn tè: A. Al vµ Br. B. Al vµ Cl C. Mg vµ Cl. D. Si vµ Br. C©u 48: Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn trong b¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn, sè nguyªn tè cã nguyªn tö víi hai electron ®éc th©n ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n lµ: A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. C©u 49: Mét r­îu no, ®a chøc X cã c«ng thøc tæng qu¸t CxHyOz (y = 2x + z). X cã tØ khèi h¬i so víi kh«ng khÝ nhá h¬n 3 vµ kh«ng t¸c dông víi Cu(OH)2. X øng víi c«ng thøc nµo d­íi ®©y? A. HO-CH2-CH2-OH. B. CH2(OH)-CH(OH)-CH3. C. CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH). D. HO-CH2-CH2-CH2-OH. C©u 50: Mét lo¹i oleum cã c«ng thøc H2SO4. nSO3. LÊy 3,38 g oleum nãi trªn pha thµnh 100ml dung dÞch A. §Ó trung hoµ 50ml dung dÞch A cÇn dïng võa ®ñ 100ml dung dÞch NaOH 0,4M. Gi¸ trÞ cña n lµ: A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. --------------------------------HÕt-------------------------------- §¸p ¸n m· 184 C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n C©u §¸p ¸n 1 B 13 C 25 D 38 B 2 B 14 A 26 C 39 A 3 A 15 C 27 B 40 A 4 A 16 D 28 A 41 C 5 C 17 C 29 C 42 C 6 C 18 A 30 C 43 D 7 B 19 A 31 B 44 C 8 B 20 B 32 D 45 C 9 B 21 B 33 C 46 A 10 D 22 B 34 B 47 B 11 A 23 D 35 A 48 D 12 D 24 B 36 D 49 D 37 A 50 C M· ®Ò thi 184 4
Đồng bộ tài khoản