Câu hỏi trắc nghiệm kế toán

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

3
3.354
lượt xem
907
download

Câu hỏi trắc nghiệm kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm kế toán

 1. BÀI TẬP CHƯƠNG 1 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1.1Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất 1. Kế toán là... 2. Kế toán tài chính là việc... a) Thu thập, xử lý thông tin a) Cung cấp thông tin qua sổ kế toán b) Kiểm tra, phân tích thông tin b) Cung cấp thông tin qua báo cáo tài chính c) Ghi chép sổ kế toán c) Cung cấp thông tin qua mạng d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng 3. Kế toán quản trị là việc... 4. Đối tượng kế toán là... a) Cung cấp thông tin tài chính a) Tài sản, Nguồn vốn b) Cung cấp thông tin dự báo b) Doanh thu c) Cung cấp thông tin quá khứ c) Chi phí d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng 5. Nguyên tắc kế toán dồn tích yêu cầu 6. Nguyên tắc hoạt động liên tục yêu cầu a) Ghi số lũy kế a) Ghi liên tục b) Ghi số liên tục b) Ghi lũy kế c) Ghi vào thời điểm phát sinh c) Giả định DN hoạt động liên tục d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng 7. Nguyên tắc thận trọng yêu cầu 8.Yêu cầu cơ bản đối với kế toán a) Lập dự phòng a) Trung thực b) Không đánh giá cao hơn giá ghi sổ b) Khách quan c) Không đánh giá thấp hơn khoản nợ c) Kịp thời d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng 9. Đối tượng nào sau đây là tài sản 10. Đối tương nào sau đây là nợ phải trả a) Phải thu khách hàng a) Khoản khách hàng trả trước b) Phải trả người bán b) Phải thu khách hàng c) Lơi nhuận chưa phân phối c) Khoản trả trước người bán d) Qũy đầu tư phát triển d) Lợi nhuận chưa phân phối 11. Đối tượng nào sau đây là vốn chủ sở 12. Trong kỳ, doanh nghiệp thu đuợc hữu 10trđồng, trong đó thu nợ 2trđồng. Doanh thu trong kỳ là a) Phải thu khách hàng a) 10tr b) Phải trả người bán b) 2tr c) Nguồn kinh phí c) 8tr d) Qũy đầu tư phát triển d) số khác 13. Trong kỳ, doanh nghiệp chi tiền 20tr 14. Tổng cộng giá trị tài sản so với tổng công trong đó chi trả nợ 5tr. Chi phí trong kỳ nguồn vốn luôn luôn: là a) 20tr a) bằng nhau b) 15tr b) khác nhau c) 5tr c) không thể so sánh d) số khác d) Tất cả đều sai 15. Nội dung nào sau đây là phương pháp 16) Nội dung nào sau đây là nguyên tắc kế toán kế toán a) Lập chứng từ a) Phù hợp b) Tài khoản b) Trọng yếu c) Ghi sổ kép c) Giá gốc d) Tất cả đều đúng d) Tất cả đều đúng 1
 2. Hãy chỉ ra các nội dung có mối liên hệ ở 2 cột dưới đây: 1 Tài sản A Phải trả người bán 2 Nguyên tắc B Quá khứ 3 Yêu cầu C Đếm 4 Phương pháp kế toán D Tính giá 5 Nguồn vốn E Tiền 6 Kế toán tài chính F Trung thực 7 Kế toán quản trị G Chuẩn mực 8 Kiểm kê H Xem xét, cân nhắc 9 Hệ thống pháp luật kế toán I Tương lai 10 Thận trọng J Thận trọng BÀI TẬP 1 Hãy phân loại các đối tượng thành tài sản và Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000đ) Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn Tiền 10.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 Phải thu của khách hàng 250.000 Phải trả cho người bán 100.000 Phải thu khác 50.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 Thuế và các khoản phải nộp 50.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 Tạm ứng 15.000 Phải trả công nhân viên 50.000 Chi phí trả trước 5.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 Vay ngắn hạn 300.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 250.000 Cộng BÀI TẬP 2 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản và Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (đvt: 10.000) 2
 3. Đối tượng Số tiền Tài sản Nguồn vốn Tiền mặt tồn qũy 10.000 Trái phiếu kỳ hạn 6 tháng 50.000 Khách hàng A nợ 150.000 Khách hàng B nợ 100.000 Nợ người bán X 50.000 Nợ người bán Y 50.000 Nhân viên nợ 50.000 Nguyên liệu A tồn kho 100.000 Nguyên liệu B tồn kho 50.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 Thuế GTGT phải nộp 50.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 Tạm ứng 15.000 Nợ nhân viên 50.000 Trả trước tiền bảo hiểm 5.000 Nhà văn phòng 200.000 Nhà xưởng 200.000 Máy móc 100.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 300.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 Vay ngân hàng A 300.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 250.000 phối BÀI TẬP 3 Hãy phân loại các đối tượng sau thành tài sản ngắn hạn, Phân loại đối tượng kế toán tài sản dài hạn , nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, sau đó cộng kiểm tra tính cân bằng theo tài liệu dưới đây (Đvt: 1.000đ): Đối tượng Số tiền TSNH + TSDH = NPT + VCSH Tiền mặt tồn qũy 10.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 Phải thu của khách hàng 250.000 Phải trả cho người bán 100.000 Phải thu khác 50.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 Thuế và các khoản phải nộp 50.000 3
 4. Thành phẩm tồn kho 40.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 Tạm ứng 15.000 Phải trả công nhân viên 50.000 Chi phí trả trước 5.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 Vốn đầu tư của chủ sở hũu 300.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 Vay ngắn hạn 300.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 250.000 phối Cộng BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 1. Ba người hợp tác với nhau thành lập công ty TNHH 3A. Sau một tháng hoạt động họ tranh luận nhau về các vấn đề: nên trả lương từng người bao nhiêu? Chi phí để phát sinh nhiều không quản lý được, số lợi huận ít ỏi tính được không biết có đúng hay không. Trích đàm thoại: - AN: Nếu có một máy vi tính thì không phải tranh luận - AN: Chỉ cần một người giữ sổ sách - ẤN: Có lẽ cả hai Yêu cầu: Hãy nhận xét các ý kiến trên. 2. Liên quan đến việc ghi nhận một một khoản chi phí tại công ty TNHH Hoàng Long, hai nhân viên tranh luận nhau: - Hoàng: Việc ghi nhận một khoản chi phí mà chưa chi tiền là sai nguyên tắckế toán. - Long: Chúng ta đã sử dụng dịch vụ, họ đã phát hóa đơn đòi tiền nên mặc dù chưa trả tiền nhưng vẫn phải ghi nhận chi phí. Yêu cầu: 1. Hãy cho biết họ đang nói đến nguyên tắc kế toán nào. 2. Nhân viên nào có ý kiến đúng. BÀI TẬP CHƯƠNG 2 I.CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Hãy chọn câu trả lời hợp lý nhất trong các câu dưới đây 1. Bảng cân đối kế toán là a) Báo cáo tài chính b) Báo cáo kinh doanh c) Báo cáo quản trị d) Tất cả đều đúng 2. Bảng cân đối kế toán là báo cáo tại thời điểm a) Đúng b) sai 3. Bảng cân đối kế toán phản ánh a) Tài sản b) Nợ phải trả 4
 5. c) Vốn chủ sở hữu d) Tất cả đều đúng 4. Bảng cân đối kế toán dùng để biết: a) Tình hình kinh doanh b) Tình hình tài chính c) Tình hình sản xuất d) Tất cả đều đúng 5. Bảng cân đối kế toán sử dụng thước đo a) Tiền b) Hiện vật c) Thời gian lao động d) Tất cả đều đúng 6. Một doanh nghiệp có nợ phải trả 10triệu, vốn chủ sở hữu 90triệu, tài sản sẽ là: a) 100tr b) 80tr c) 90tr d) Số khác 7. Một khoản chi mua vật liệu sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 8. Một khoản vay để trả nợ người bán sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Tăng nợ phải trả, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 9. Một khoản nợ do mua vật liệu sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải tra d) Tất cả đều sai 10. Một khoản chi trả nợ sẽ làm a) Tăng tài sản, giảm tài sản b) Tăng tài sản, tăng nợ phải trả c) Giảm tài sản, giảm nợ phải trả d) Tất cả đều sai 11. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trình bày a) Doanh thu b) Chi phí c) Lãi (lỗ) d) Tất cả đều đúng 12. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo thời kỳ a) Đúng b) Sai BÀI TẬP 1 Hãy lập bảng cân đối kế toán bằng cách điền vào mẫu Lập bảng cân đối kế toán theo tài liệu cho dưới đây: Công ty X có số liệu phản ánh tình hình tài chính tại các thời điểm như sau (Đơn vị tính : 1.000đ ) 5
 6. Khoản mục Ngày 31/12/1999 Ngày 31/01/ 2000 Tiền mặt tồn qũy 10.000 15.000 Tiền gửi ngân hàng 90.000 145.000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 50.000 Phải thu của khách hàng 250.000 240.000 Phải thu khác 50.000 10.000 Nguyên vật liệu tồn kho 150.000 200.000 Công cụ, dụng cụ trong kho 10.000 20.000 Thành phẩm tồn kho 40.000 50.000 Tạm ứng 15.000 20.000 Chi phí trả trước 5.000 10.000 Tài sản cố định hữu hình 500.000 600.000 Hao mòn tài sản cố định 70.000 150.000 Vay ngắn hạn 300.000 200.000 Phải trả cho người bán 100.000 180.000 Thuế và các khoản phải nộp 50.000 10.000 Phải trả công nhân viên 50.000 10.000 Nguồn vốn kinh doanh 300.000 300.000 Qũy phát triển đầu tư 40.000 80.000 Lãi chưa phân phối 250.000 410.000 Qũy khen thưởng, phúc lợi 10.000 20.000 Công ty XBẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 Tháng 1 Năm 2006 Đơn vị tính: 1.000đ TÀI SẢN MÃ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI SỐ KỲ A. TS NGẮN HẠN 100 1. Tiền 2. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 3. Phải thu của khách hàng 4. Phải thu khác 5. Hàng tồn kho 6.. Chi phí trả trước ngắn hạn 7. Tài sản ngắn hạn khác B. TS DÀI HẠN 200 1. Tài sản cố định hữu hình 2. Hao mòn tài sản cố định Tổng cộng Tài sản 250 6
 7. NGUỒN VỐN 300 A.Nợ phải trả 1.Vay ngắn hạn 2.Phải trả cho người bán 3.Thuế và các khoản phải nộp 4.Phải trả người lao động B.Vôn chủ sở hữu 400 1. Vốn đầu tư của chủ sở hũu 2. Qũy phát triển đầu tư 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 4. Qũy khen thưởng, phúc lợi Tổng cộng Nguồn vốn 430 Lập biểu ngày tháng năm 2006 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc BÀI TẬP 2 Hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bằng cách Lập báo cáo kết quả HĐKD điền vào mẫu theo tài liệu cho dưới đây (đvt 1.000đ) Doanh thu 4.277.303 Khoản giảm trừ doanh thu 2.000 Giá vốn hàng bán 3.623.768 Doanh thu hoạt động TC 10.000 Chi phí hoạt động TC 5.000 Chi phí bán hàng 227.000 Chi phí quản lý 200.532 Thu nhập khác 3.710 Chi phí khác 1.000 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính:............ M Thuyết Năm Năm CHỈ TIU số minh nay trước 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bn hng v cung cấp dịch vụ 01 VI.25 2. Cc khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về bn hng v cung cấp dịch vụ 10 (10 = 01 - 02) 4. Gi vốn hng bn 11 VI.27 5. Lợi nhuận gộp về bn hng v cung cấp dịch vụ (20 20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 7. Chi phí ti chính 22 VI.28 7
 8. - Trong đó: Chi phí li vay 23 8. Chi phí bn hng 24 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11. Thu nhập khc 31 12. Chi phí khc 32 13. Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 40 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hnh 51 VI.30 16. Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 VI.30 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 (60 = 50 – 51 - 52) 18. Li cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 Lập, ngày ... tháng ... năm ... BÀI TẬP 3 Hãy xác định các sự kiện sau đây sự kiện nào là Nghiệp vụ kinh tế phát sinh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiệp vụ KT Sự kiện 1. Công ty trả giá lô đất A 1,2 tỉ, người bán chưa đồng ý. ………………………… 2. Công ty nhận thông báo nộp thuế 200triệu. ………………………… 3. Công ty nhận hóa đơn điện, nước 1triệu. ………………………… 4. Ký hợp đồng mua 1tấn hàng A trị giá 5triệu. ………………………… 5. Đặt hàng mua 10 bộ bàn ghế, trị giá 2triệu. ………………………… 6. Dự tính chi tạm ứng công tác phí 1triệu. ………………………… 7. Nhập kho 10 bộ bàn ghế 2triệu. ………………………… 8. Tính thuê quảng cáo trên báo 4,5 triệu ………………………… Giám đốc tính chia thưởng 20triệu ………………………… 9. Nộp thuế 100triệu. ………………………… BÀI 4 Anh hưởng của nghiệp vụ kinh tế Công ty AC mới được thành lập. Các nghiệp vụ phát sinh như sau 1. Chủ sở hữu đầu tư 800triệu, số tiền đã chuyển vào TK của công ty ở ngân hàng. 2. Mua thiết bị cho sản xuất 600triệu, trả bằng TGNH 3. Mua chịu nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 100triệu 4. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 50triệu 5. Trả nợ vay ngân hàng 10triệu 8
 9. Yêu cầu : 1. Hãy trình bày ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế qua bảng sau: STT NGHIỆP VỤ TÀI = NỢ PHẢI + VỐN SẢN TRẢ CHỦ SỞ H ỮU TIỀN THIẾT NGUYÊN PHẢI TRẢ VAY VỐN BỊ VẬT NGƯỜI NGẮN ĐT LIỆU BÁN HẠN CỦ A CSH Cộng 2. Căn cứ kết quả bài 4 lập bảng cân đối kế toán. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG BÀI 1 Giám đốc một công ty dịch vụ A bắt đầu công việc kinh doanh vào ngày 1/6 bằng cách mở 1 tài khoản ở ngân hàng và gửi vào 2.700.000.000. Số tiền này bao gồm 1.000.000.000 vay của bạn bè và 1.700.000.000 là của riêng ông ta. Ông ta đã dùng số tiền trên vào việc thuê thiết bị, mua nguyên vật liệu, thuê nhân viên. Ông giám đốc muốn chuyển hướng kinh doanh do đó trong quá trình hoạt động ông không đầu tư thêm và cũng không rút vốn. Đến 30/9 ông muốn biết kết quả kinh doanh dịch vụ A nhưng lúng túng vì nhân viên kế toán đã nghỉ việc. May mắn Ông ta tuyển được Anh (Chị) và cung cấp các tài liệu sau : 1 Một cuốn sổ Sec có số dư : 3.520.000.000 2 Khách hàng nợ 875.000.000 3 Nếu bán nguyên vật liệu dùng không hết Ông ta sẽ nhận được 50.000.000 4 Tiền ký cược thuê thiết bị 200.000.000 5 Nợ tiền thuê thiết bị 525.000.000 6 Nợ tiền nhân viên 100.000.000 7 Nợ bạn bè 700.000.000 Anh (Chị) hãy giúp Ông giám đốc biết kết qủa hoạt động kinh doanh của công ty từ 1/6 đến 30/9. BÀI 2 Năm 2005, Ông A mở 1 cửa hàng bán lẻ bán quần áo Jean, 14 giờ làm việc 1 ngày, hàng bán thu tiền mặt. Kinh doanh thành công nên năm 2006 ông A quyết định mở thêm cửa hàng thứ 2 cách cửa hàng thứ nhất 50km. Ông A quyết định thuê 1 viên quản lý cùng với 2 nhân viên phục vụ cửa hàng 1 để ông có thời gian quản lý cửa hàng mới.Năm 2006 cửa hàng mới thành 9
 10. công nhưng cửa hàng 1 kinh doanh không bằng năm 2005, tình hình cửa hàng 1 như sau: 2006 2005 Doanh thu thuần 325.000 350.000 Giá vốn hàng bán 225.000 225.000 Lãi gộp 100.000 125.000 Chi phí bán hàng và quản lý 75.000 50.000 Lãi thuần 25.000 75.000 So sánh số liệu trên Ông A phát hiện giá vốn hàng bán trong 2 năm bằng nhau, mức chi phí trong 2 năm cũng bằng nhau nếu ngoại trừ chi phí lương cho nhân viên quản lý mới 25.000. Ngoài ra ông A còn phát hiện các nghiệp vụ liên quan giá vốn hàng bán như sau: 2006 2005 Hàng mua vào 200.000 271.000 Khoản giảm giá hàng mua 15.000 20.000 Chi phí vân chuyển 19.000 27.000 Kiểm kê 32.000 53.000 Một phát hiện khác là hàng tồn kho cuối năm 2001 đúng phải là 57.000 . Hãy cho biết ông A quan tâm vấn đề gì? Tại sao (Nêu ít nhất 2 lý do)? Hãy tính lại cho ông A CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1. Taøi khoaûn duøng ñeå a) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng cuûa taøi saûn b) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng taøi chính c) Ghi nhaän tình hình bieán ñoäng kinh teá d) Taát caû ñeàu ñuùng 2. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn taøi saûn a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 3. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn ngoàn voán a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 4. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn doanh thu a) TK Taïm öùng b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 5. Taøi khoaûn naøo sau ñaây laø taøi khoaûn chi phí a) TK Taïm öùng 10
 11. b) TK Doanh thu nhaän tröôùc c) TK Doanh thu d) Giaù voán haøng baùn 6. Heä thoáng taøi khoaûn ñöôïc saép xeáp theo a) Thöù töï A,B,C... b) Tính chaát quan troïng cuûa ñoái töôïng keá toaùn c) Loaïi taøi saûn, nguoàn voán... d) Taát caû ñeàu ñuùng 7. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK taøi saûn a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 8. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK nguoàn voán a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 9. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK doanh thu a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 10. Nguyeân taéc ghi cheùp treân TK chi phí a) Soá dö TK ghi beân nôï b) Soá dö TK ghi beân coù c) Soá dö cuoái kyø luoân luoân baèng 0 d) Taát caû ñeàu ñuùng 11. Noäi dung cuûa phöông phaùp ghi soå keùp laø a) Ghi nôï phaûi ghi coù, soá tieàn ghi nôï, coù phaûi baèng nhau b) Ghi nhieàu nôï ñoái öùng vôùi nhieàu coù c) Ghi moät beân coù ñoái öùng vôùi nhieàu beân nôï d) Taát caû ñeàu ñuùng 12. Soá dö TK caáp 1 baèng a) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 2 b) Soá dö cuûa taát caû soå chi tieát c) Soá dö cuûa taát caû TK caáp 3 d) Taát caû ñeàu ñuùng 13. Muoán ñoái chieáu soá lieäu cuûa soå chi tieát vôùi taøi koaûn caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK 11
 12. c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ 14. Ñeå kieåm tra vieäc ghi soå keùp caàn phaûi laäp a) Baûng caân ñoái keá toaùn b) Baûng ñoái chieáu soá phaùt sinh caùc TK c) Baûng toång hôïp chi tieát d) Baûng keâ BAØI TAÄP 7 Haõy phaân loaïi caùc taøi khoaûn sau ñaây Phaân loaïi taøi khoaûn TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ 111 Tieàn maët 112 Tieàn gôûi ngaân  haøng 211 Taøi saûn coá ñònh  HH 113 Tieàn ñang chuyeån 121 Ñaàu tö CK ngaén  haïn 212 Taøi saûn coá ñònh  thueâ TC 213 Taøi saûn coá ñònh  voâ hình 311 Vay ngaén haïn  315 Nôï daøi haïn ñeán  haïn traû 411 Nguoàn voán kinh  doanh 412 Cheânh leäch ñaùnh  giaù laïi taøi saûn 21 Hao moøn TSCÑ 4 22 Ñaàu tö CK daøi  haïn 1 12
 13. 13
 14. 128 Ñaàu tö ngaén haïn  khaùc 129 DP giaûm giaù ñaàu  tö NH 413 Cheânh leäch tyû  giaù  414 Quyõ ñaàu tö phaùt  trieån 511 Doanh thu baùn  haøng vaø cung caáp  DV  512 Doanh thu noäi boä 515 Doanh thu hoaït  ñoäng taøi chính 131 Phaûi thu cuûa  khaùch haøng 133 ThueáGTGT ñöôïc  khaáu tröø 14
 15. TAØI KHOAÛN TKTSLÑ TKTSCÑ TKNPT TKNVCSH TKDT TKCP TKTNK TKCPK TKXÑKQ 621 Chi phí nguyeân  lieäu, vaät lieäu  tröïc tieáp 622 Chi phí nhaân coâng  tröïc tieáp 627 Chi phí saûn xuaát  chung 15
 16. 136 Phaûi thu noäi boä 138 Phaûi thu khaùc 22 Ñaàu tö daøi  8 haïn khaùc 22 Döï phoøng  9 giaûm giaù  ñaàu tö daøi  haïn 16
 17. 17
 18. 13 DP phaûi thu khoù  ñoøi 9 141 Taïm öùng 142 Chi phí traû tröôùc  33 Phaûi traû  4 coâng nhaân  vieân 18
 19. 14 Caàm coá, kyù  4 cöôïc, kyù  quyõ ngaén  haïn 15 Haøng mua  1 ñang ñi treân  ñöôøng 15 Nguyeân  2 lieäu, vaät  lieäu 22 Goùp voán lieân  doanh 2 19
 20. 20
Đồng bộ tài khoản