CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
175
lượt xem
62
download

CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CẤU TẠO TƯỜNG CÔNG TRÌNH. A. KHÁI NIỆM CHUNG : I. Mô tả tổng quát : 1. Chức năng : 1.1 Kết cấu bao che, ngăn chia. 1.2 2. Bộ phận chủ yếu : 2.1 Bệ tường ( tường móng ). 2.2 Thân tường. 2.3 Đỉnh tường . II. Phân biệt : 1. Theo hình thức : 1.1 Tường thẳng. 1.2 Mặt nghiêng. 2. Theo công năng : 2.1 Chịu lực : thẳng đứng, ngang. 2.2 Trám lấp. 2.3 Chắn đất. 2.4 Dẫn khói, thông hơi, đặt đường ống kỷ thuật. 2.5 Chống thấm. 2.6 Gĩư nhiệt, cách nhiệt....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CẤU TẠO KIẾN TRÚC CĂN BẢN - TẬP 1 NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ GIẢN LƯỢC - CHƯƠNG 3

 1. CHÖÔNG III : CAÁU TAÏO TÖÔØNG COÂNG TRÌNH. A. KHAÙI NIEÄM CHUNG : I. Moâ taû toång quaùt : 1. Chöùc naêng : 1.1 Keát caáu bao che, ngaên chia. 1.2 Keát caáu chòu löïc. http://www.ebook.edu.vn 22
 2. 2. Boä phaän chuû yeáu : 2.1 Beä töôøng ( töôøng moùng ). 2.2 Thaân töôøng. 2.3 Ñænh töôøng . II. Phaân bieät : 1. Theo hình thöùc : 1.1 Töôøng thaúng. 1.2 Maët nghieâng. 2. Theo coâng naêng : 2.1 Chòu löïc : thaúng ñöùng, ngang. 2.2 Traùm laáp. 2.3 Chaén ñaát. 2.4 Daãn khoùi, thoâng hôi, ñaët ñöôøng oáng kyû thuaät. 2.5 Choáng thaám. 2.6 Góö nhieät, caùch nhieät. 2.7 Chaën löûa. 2.8 Caùch aâm, caùch chaán ñoäng. 2.9 Thaáu quang. 2.10 Choáng phoùng xaï. 3. Theo vò trí : 3.1 Töôøng ngoaøi : bao che, chòu löïc. 3.2 Töôøng trong : ngaên chia, chòu löïc. 3.3 Töôøng ñaàu hoài : bao che, chòu löïc. 3.4 Töôøng taàng haàm : chòu löïc, choáng thaám. 4. Theo vaät lieäu xaây döïng : 4.1 Töôøng ñaát. 4.2 Töôøng ñaù. 4.3 Töôøng gaïch. http://www.ebook.edu.vn 23
 3. 4.4 Töôøng beâ toâng, beâ toâng coát theùp. 4.5 Hoãn hôïp. 4.6 Töôøng saùo. 5. Theo phöông phaùp thi coâng : 5.1 Töôøng xaây. 5.2 Töôøng ñuùc toaøn khoái. 5.3 Töôøng laép gheùp. 6. Theo beà daøy : 6.1 Vaùch < 150 mm : bao che, ngaên chia. 6.2 Töôøng > 150 mm : Chòu löïc. III. Yeâu caàu thieát keá : Töôøng chieám 40-60% troïng löôïng xaây döïng toaøn coâng trìng, chieám 20- 40% giaù thaønh xaây laép coâng trình. 1. Khaû naêng chòu löïc : 1.1 Cöôøng ñoä chòu löïc töông quan vôùi ñoä daøy cuûa töôøng . a. Troïng löôïng baûn thaân, troïng löôïng cuûa caùc boä phaän khaùc truyeàn xuoáng nhö saøn, maùi. b. Löïc ñaåy ngang cuûa gioù, ñaát, nöôùc,chaán ñoäng töø beân trong vaø beân ngoaøi taùc ñoäng. 1.2 Ñoä beàn vaø ñoä cöùng : töông quan vôùi maùc vaät lieäu, söùc chòu taûi cuûa neàn ñaátvaø moùng töôøng, chieàu cao, daøi, beà daøy cuûa töôøng, kyõ thuaät thi coâng, kieåu caùch saép xeáp khoái xaâyvaø maïch vöõa ñaûm baûo tính toaøn khoái. 1.3 Khaû naêng chòu löïc ñöôïc taêng cöôøng baènglanh toâ, giaèng töôøng, truï töôøng vaø töôøng ngaên ngang. 2. Khaû naêng caùch nhieät vaø giöõ nhieät : http://www.ebook.edu.vn 24
 4. Caên cöù vaøo yeâu caàu söû duïng, quy luaät thay ñoåi nhieät ñoä, choïn VLXD,beà daøy, phöông caùch caáu taïo ñeå khoâng bò raïn nöùt vì aûnh höôûng cuûa thôøi tieát, khí haäu. 3. Khaû naêng caùch aâm : Caên cöù vaøo yeâu caàu söû duïng, choïn giaûi phaùp caáu taïo loaïi töôøng caùch aâm vôùi vaät lieäu vaø beà daøy thích hôïp, löu yù keát hôïp vôùi khaû naêng caùch aâm cuûa cöûa, saøn, neàn, traàn cuûa coâng trình. 4. Khaû naêng choáng aåm, choáng thaám : Bieän phaùp che chôû baûo veä vaø choáng thaám thích hôïp töø moùng töôøng, thaân töôøng, ñæng töôøng. Ñaët bieät vôùi töôøng ngoaøi, töôøng haàm, töôøng. 5. Khaû naêng phoøng hoûa : Tuøy theo caáp ñoä chòu luûa cuûa coâng trìnhvaø yeâu caàu söû duïng maø caáu taïo töôøng chòu löûavôùi khoaûng caùch, vaät lieäu vaø beà daøy thích hôïp. 6. Khaû naêng ñaët ñöôøng oáng thieát bò : Ñaûm baûo ñuû ñoä roäng ñeå ñaët ñöôøng oáng thao taùc laép ñaët vaø baûo trì, söûa chöõa theo yeâu caàu, ñuû ñoä cöùng ñeå lieân keát, ñaûm baûo myõ quan. 7. Yeâu caàu söû duïng vaät lieäu : 7.1 Hôïp lyù, nheï, ñoàng nhaát, cöôøng ñoä cao, vaät lieäu ñòa phöông. 7.2 Tieát kieäm, coâng nghieäp hoaù, thi coâng ñôn giaûn, giaûm giaù thaønh. B. TÖÔØNG XAÂY : I. Töôøng gaïch ñaát nung : 1. Kích thöôùc cô baûn : 1.1 Beà daøy : a. Yeâu caàu chòu löïc : - Tính chaát vaø ñoä lôùn cuûa taûi troïng. http://www.ebook.edu.vn 25
 5. - Khoaûng caùch, khoaûng roäng cuûa caùc loã cöûa. - Yeâu caàu caùch aâm, caùch nhieät, phoøng hoûa. b. Phaïm vi söû duïng : - d ≤ 1/ 4 gaïch ( 6 cm ) : Vaùch ngaên, töôøng bao che, töôøng kính. - 1/4 < d ≤ 1/2 gaïch ( 11 cm ) : Töôøng ngaên, töôøng bao che, traùm laáp nhaø khung, nhaø moät taàng. - d= 1 gaïch ( 22 cm ) : töôøng chòu löïc nhaø moät taàng, vaø taàng thöù ba trôû leân cuûa nhaø nhieàu taàng. - d ≥ 2 gaïch ( 45 cm ) töôøng chòu löïc, töôøng moùng, töôøng coâng 1.2 Chieàu daøi : L= ( 105 + 10 )n Boäi soá cuûa chieàu roäng vieân gaïch + chieàu daøy maïch vöõa. 1.3 Chieàu cao : Quyeát ñònh söï oån ñònh cuûa töôøng, lieân quan ñeán beà daøy cuûa töôøng. 2. Kieåu caùch xaây : 2.1 Nguyeân taéc : b. Vaät lieäu gaïch xaây phaûi ñaûm baûo cöôøng ñoä, beà maët gaïch c. Maïch vöõa : maïch vöõa ñöùng cuûa haøng gaïch xaây beân treân khoâng ñöôïc truøng vôùi maïch vöõa ñöùng cuûa haøng gaïch xaây ngay beân döôùi, chieàu daøy maïch vöõa ñeàu nhau, maïch vöõa phaûi kín ñeå taêng khaû naêng choáng thaám cho töôøng vaø ñaûm baûo tính toaøn khoái, oån ñònh. 2.2 Kieåu caùch saép gaïch : II. Caùc boä phaän taêng cöôøng : 1. Lanh toâ : 1.1 Gaïch : a. Xaây thaúng vôùi L = 1,25 – 1,5 – 2,25 m tuøy theo chieàu cao http://www.ebook.edu.vn 26
 6. cuûa lanh toâ vaø chieàu daøy töôøng. b. Xaây cuoán voøm : vôùi f = ( 1/3 – 1/12 ) L , meùp döôùi cuûa lanh toâ phaûi caùch 4 cm so vôùi maïch vöõa ngangcuûa töôøng taïi vò trí naøy. Voøm hình troøn L : 3 – 5 m, voøm hình cung 2,5m< L < 4m. c. Gaïch vaø coát theùp : L ≤ 2 m, saét ⎠ 4 - ⎠ 6 caùch khoaûng 10cm goái vaøo töôøng 25-30 cm. vuoâng, chöõ nhaät, chöõ L, khoaûng goái vaøo töôøng ≥ h cuûa lanh toâ. 1.3 Goã, theùp : Caáu taïo ñôn hoaëc gheùp ñoâi tuøy theo beà daøy cuûa töôøng vaø chieàu roäng cuûa loã cöûa, coù theå keát hôïp lanh toâ laøm thanh ngang cuûa khuoân cöûa. 2. Giaèêng töôøng : 2.1 Ñaûm baûo tính toaøn khoái, taêng cöôøng khaû naêng chòu löïc. 2.2 Boá trí ôû ñænh töôøng, chaân töôøng keát hôïp keát caáu chòu löïc cuûa saøn. 2.3 Vaät lieäu xaây döïng : goã, theùp , BTCT. 3. Truï töôøng : Töông quan vôùi chieàu cao, beà daøy, chieàu daøi cuûa töôøng. Khoaûng caùch giöõa hai truï 3m < L < 6m. Xaây gaïch, BTCT, goã, theùp. Truï töôøng keát hôïp vôùi giaèng töôøng laøm khung söôøn cho töôøng. Ñoái vôùi truï xaây, phaàn nhoâ ra cuûa töôøng laø boäi soá cuûa 1/2 gaïch hoaëc 1-2 gaïch. III. Caáu taïo thaân töôøng : 1. Ñænh töôøng : 1.1 Maùi ñua, maùi haét : Boä phaän keát thuùc ñænh töôøng : Laø phaàn keùo daøi cuûa maùi, nhaèm baûo veä ñænh töôøng, beà maët ngoaøi cuûa töôøng vaø trang trí. http://www.ebook.edu.vn 27
 7. a.Vôùi khoaûng nhoâ a < b/2 , caáu taïo xaây cao daàn = 1/3 khoái xaây. b.Vôùi khoaûng nhoâ ra a > b/2 , khoái xaây treân baûn BTCT coù boá trí theùp neo trong töôøng. 1.2 Muõ baûo veä : Caáu taïo baèng caùch xaây gaïch laùng vöõa, lôïp ngoùi hoaëc baèng BTCT toaøn khoái hay laép gheùp. Muõ baûo veä nhoâ ra khoûi töôøng 5-7cm, beà maët treân taïo doác, maët döôùi laøm gôø moùc nöôùc. 2. Loã cöûa : 2.1 Hai beâ loã cöûa : a. Cöûa coù khuoân : Xaây phaúng hoaëc loài loõm, tuøy theo beà daøy cuûa khuoân cöûa, khuoân cöûa lieân keát vôùi töôøng baèng baùch saét hoaëc goã. b. Cöûa khoâng khuoân : Xaây loài loõm roäng 1/2 gaïch, daøy 1/4 gaïch. 2.2 Phaàn treân loã cöûa : a. Cöûa coù khuoân : Xaây phaúng hoaëc loài loõm, tuøy theo beà daøy cuûa khuoân cöûa. b. Cöûa khoâng khuoân : Keát hôïp vôùi lanh toâ, oâ vaêng, maùi haét, taïo gôø moùc nöôùc ñeå haïn cheá nöôùc chaûy vaøo meùp treân cuûa caùnh cöûa. 2.3 Phaàn döôùi loã cöûa : a. Cöûa soå : Caáu taïo beä cöûa coù beà daøy lôùn hôn chieàu daøy cuûa töôøng, taïo doác cho beà maët treân cuûa beä cöûa, gôø moùc nöôùc taïi meùp döôùi phía ngoaøi cuûa beä cöûa. b. Cöûa ñi : Cöûa taïi vò trí töôøng ngoaøi vaø taïi khu vöïc phoøng veä http://www.ebook.edu.vn 28
 8. sinh caàn caáu taïo thay ñoåi cao ñoä saøn ñeå traùnh nöôùc traøn. 2.4 Taám che chaén naéng : Ñoä roäng, hình thöùc, vaät lieäu ñöôïc nghieân cöùu keát hôïp vôùi vieäc thoâng thoaùng töï nhieân cho beân trong coâng trình, taám che chaén traùnh duøng vaät lieäu haáp thu nhieät töø böùc xaï maët trôøi . a. Taám ngang : Söû duïng ôû höôùng Nam, Taây. b. Taám ñöùng : Söû duïng ôû höôùng Taây, Taây-Nam, D9oâng. c. Taám ngang–ñöùng : Söû duïng ôû höôùng Taây-Nam, Ñoâng- Nam 2.5 Loã cöûa soå taàng haàm : a. Muïc ñích : Ñeå laáy aùnh saùng vaø thoâng thoaùng cho taàng haàm b. Gæai phaùp caáu taïo : b.1 Tröôøng hôïp ñuû chieàu cao : Caáu taïo bình thöôøng. b.2 Tröôøng hôïp khoâng ñuû chieàu cao : Caáu taïo loã cöûa theo ba caùch : - Caáu taïo tuû loài ôû töôøng beä cöûa soå taàng treät. - Caáu taïo saân chìm ( toát nhöng ñaét ). - Caáu taïo loã cöûa trong beà daøy cuûa töôøng haàm ( khoâng neân duøng ) 3. Beä töôøng : 3.1 Vaät lieäu :Söû duïng vaät lieäu coù cöôøng ñoä cao, khaû naêng choáng thaám, choáng va chaïm toát : ñaù, beâ toâng, BTCT. 3.2 Gæai phaùp caáu taïo : a. Xaây daày nhoâ ra so vôùi töôøng bao che beân treân. b. Maët theàm, saân tieáp giaùp vôùi beä töôøng taïo doác ra ngoaøi i= 5%, boá trí raõnh thu nöôùc xung quanh theàm cuûa coâng trình. http://www.ebook.edu.vn 29
 9. 4. Caáu taïo hoaøn thieän beà maët töôøng : Muïc ñích nhaèm baûo veä töôøng, veä sinh, trang trí, taêng khaû naêng caùch aâm, caùch nhieät, taûn nhieät. 4.1 Töôøng khoâng traùt : Töôøng gaïch traàn do khoâng coù lôùp hoà toâ vaø caùc lôùp hoaøn thieän khaùc baûo veä , baûn thaân vaät lieäu gaïch xaây coù yeâu caàu cöôøng ñoä cao thoâng thöôøng söû duïng gaïch ñaëc, hình thöùc vieân gaïch ñeàu khoâng söùt meû , beà maët töôøng yeâu caàu phaúng, maïch vöõa ñeàu , ñeå traùnh nöôùc möa xaâm nhaäp vaøo thaân töôøng töø maïch vöõa, phaàn vöõa loùt taïo phaúng maët ngoaøi maïch caàn choáng thaám toát thöôøng laø vöõa ximaêng caùt 1 : 1 . Hình thöùc maïch vöõa neân laøm loõm vaøo vaø doác ra ñeå thoaùt nöôùc toát . 4.2 Töôøng gaïch toâ vöõa : Töôøng gaïch toâ vöõa phía beân ngoaøi hoaëc beân trong coâng trình ñeàu vôùi muïc ñích baûo veä thaân töôøng vaø taïo phaúng cho thaân töôøng. Tuøy theo yeâu caàu maø coù caáu taïo hôïp lyù, maùc vöõa choïn theo quy ñònh, chieàu daøy lôùp vöõa töø 10mm-20mm. Ñoái vôùi töôøng coù dieän tích maët phaúng lôùn , ñeå traùnh hieän töôïng nöùt vaø khoâng phaúng, coù theå taïo caùc maïch loõm doïc vaø ngang, hoaëc xöû lyù phun nhaùm chöù khoâng laøm laùng. Sau khi toâ phaúng maët töôøng, caàn xöû lyù theo yeâu caàu veä sinh, thaåm myõ baèng caùc loaïi vaät lieäu khaùc nhaunhö voâi, sôn nöôùc, oáp ñaù töï nhieân, oáp caùc loaïi gaïch goám trang trí, gaïch Ceramic, ñaù Granit thieân nhieân hoaëc nhaân taïo, goã vaùn, taám vaät lieäu hôïp kim. 4.3 Töôøng gaïch oáp goã, vaùn : http://www.ebook.edu.vn 30
 10. Töôøng xaây oáp goã vaùn thöôøng laø töôøng ôû caùc vò trí beân trong coâng trình , thieát keá töôøng vôùi muïc ñích trang trí vaø caùch aâm hôn laø baûo veä , khung goã taïo maët phaúng lieân keát ñöôïc gaén vaøo thaân töôøng baèng caùc baûn theùp . 4.4 Töôøng gaïch oáp ñaù cheû töï nhieân : baèng vöõa ximaêng caùt , caùc choát theùp choân chaëc saün trong thaân töôøng seõ giuùp taêng ñoä lieân keát giöõa caùc taám ñaù cheõ töï nhieân vaø thaân töôøng , caùch oáp coù theå choïn caùc vieân ñaùcoù kích thöôùc ñoàng ñeàu hoaëc khoâng ñoàng ñeàu . 4.5 Töôøng gaïch oáp gaïch ñaát nung : Vaät lieäu thöôøng laø caùc loaïi gaïch nung coù chaát löôïng cao, caùch oáp vaät lieäu thöôøng ñöôïc thöïc hieän sau khi thaân töôøng ñaõ ñöôïc toâ traùt vöõa laøm phaúng , caùc taám vaät lieäu ñöôïc daùn leân beà maët lôùp vöõa toâ baèng vöõa giaøu ximaêng . 4.6 Töôøng oáp taám vaät lieäu hôïp kim : Taám vaät lieäu hôïp kim laø vaät lieäu oáp sieâu nheï Quadroclad coù caáu taïo gioáng vôùi voû maùy bay goàm hai lôùp nhoâm hai beân vaø moät lôùp nhoâm toå ong ôû giöõa, vôùi caáu taïo nhö theá noù coù khaû naêng chòu söùc gioù lôùn , phaúng vaø raát nheï , taám Quadroclad coù nhieàu ñoä daøy khaùc nhau töø 6 – 25 mm ñöôïc phuû sôn choáng traày xöôùc vaø beàn maøu, taám coù theå uoán vuoâng ñeå oáp caïnh , uoán cong ñeå oáp coät , caùch lieân keát taám vaät lieäu hôïp kim vaøo khung chòu löïc cuûa coâng trình hoaëc thaân töôøng thoâng qua khung theùp hình . http://www.ebook.edu.vn 31
 11. 4.7 Töôøng oáp ñaù granit töï nhieân : Taám ñaù granit thöôøng söû duïng coù kích thöôùc lôùn do ñoù moãi taám ñaù coù troïnlöôïng raát naëng , ñeå hoaøn thieän beà maët töôøng oáp ñaù granit thöôøng duøng phöông phaùp moùc noái caùc taám ñaù vaøo heä löôùi theùp gaén saün treân beà maët töôøng , phöông phaùp lieân keát naøy giöõ cho caùc taám ñaù ñöôïc coá ñònh chaéc chaén cuõng nhö traùnh söï tieáp xuùc giöõa beà maët taám ñaù vôùi beà maët töôøng do ñoù khoâng coù hieän töôïng thaám töø thaân töôøng qua laøm hoen oá taám ñaù . 4.8 Xöû lyù khe hôû giöõa caùc taám vaät lieäu oáp töôøng : a. Caùc hình thöùc caáu taïo maïch vöõa töôøng gaïch traàn. Maïch vöõa coù yeâu caàu veà thaåm myõ , nhöng phaûi ñaûm baûo yeâu caàu choáng thaám , veä sinh . b. Vaät lieäu traùm bít khe hôû giöõa caùc taám ñaù Granit : Vaät lieäu coù ñaëc tính ñaøn hoài cao , cho pheùp xaûy ra daõn nôû do nhieät hoaëc do 5. Töôøng coù ñöôøng oáng : 5.1 OÁng khoùi : a. Vò trí : Töôøng trong, taäp trung. b. Qui caùch : b.1 Tieát dieän oáng : 400cm thoâng duïng, 600cm ñaëc bieät. b.2 Chieàu cao nhoâ khoûi maùi vöôït khoûi khu vöïc quaån gioù treân maùi, phuï thuoäc vaøo khoaûng caùch töø oáng ñeán ñænh noùc cuûa coâng trình. Chieàu cao oáng < 1,25m xaây gaïch, Chieàu cao oáng http://www.ebook.edu.vn 32
 12. > 2,50 m söû duïng keát caáu söôøn theùp. b.1 Kieåu caùch xaây : AÅn trong töôøng, töïa ngoaøi töôøng, xaây baèng vaät lieäu : gaïch theû, gaïch chòu nhieät, beà maët trong phaûi nhaün.OÁng ñöôïc söû duïng chung cho caùc taàng neân xaây ñöôøng oáng leân thaúng, giôùi haïn beû goùc ≤ 30 ñoä. 5.2 OÁng thoâng hôi : a. Yeâu caàu :Mieäng loã thoâng hôi ôû moãi taàng boá trí caùch traàn 25 cm, OÁng thoâng hôi phaûi vöôït khoûi maùi ñeå ñaûm baûo thoâng thoaùng toát, coù theå boá trí quûa caàu huùt gioù treân ñænh ñöôøng oáng ñeå taêng khaû naêng thoâng thoaùt hôi. b. Xaây baèng gaïch hoaëc ñaët ñöôøng oáng kim loaïi, beâ toâng, amiang--ximaêng, beà maët trong phaûi nhaün. 5.3 OÁng thu raùc : a. Yeâu caàu : Boá trí taïi nuùt giao thoâng, ñaûm baûo kín ñaùo, cöûa mieäng thu raùc coù naép kín hôi, ñoùng môû thuaän tieän. Taêng cöôøng thoâng hôi ñaëc bieät vaø cho thoaùt hôi vöôït khoûi maùi. Trang bò boä phaän thoâng raùc töø treân cao b.Vaät lieäu : Choïn vaät lieäu ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu chòu löïc va ñaäp, thuaän tieän trong vieäc xöû lyù veä sinh ñònh kyø thaønh oáng, coù ñoä beàn cao, haïn cheá tieáng oàn khi coù löïc va ñaäp. 5.4 Ñöôøng oáng trang thieát bò : Ñöôøng oáng caáp nöôùc saïch, thoaùt nöôùc baån, ñaët heä thoáng daây ñieän, cung caáp khí ñoát ( gaz ). Tuøy theo loaïi ñöôøng oáng caàn boá trí taïi vò trí thuaän tieän cho söû duïng vaø yeâu caàu kyõ thuaät, boá trí cöûa thaêm ñeå tieän baûo trì, söûa chöõa khi coù yeâu caàu. IV. Töôøng ñaù : http://www.ebook.edu.vn 33
 13. 1. Nguyeân taéc caáu taïo : 1.1 Khoái xaây ñaët thaúng goùc höôùng chòu löïc, duøng ñaù coù beà maët phaúng, khoâng cong. 1.2 Boá trí ñaù caâu ôû goùc vaø ngang töôøng caùch khoaûng < 1m/1 vieân. 1.3 Maïch vöõa : Maïch vöõa ngang cuøng treân moät maët phaúng, maïch vöõa ñöùng khoâng truøng nhau. Beà daøy maïch vöõa ñoái vôùi ñaù hoäc ≤ 3 cm, ñoái vôùi ñaù gia coâng ≤ 1cm. 2. Kieåu caùch xaây : 2.1 Beà daøy töôøng ñaù ≥ 40 cm. 2.2 Xeáp ñaù : a. Vôùi ñaù gia coâng : Maïch vöõa thaúng ñöùng vaø naèm ngang ngaén daøi theo kích côõ ñaù. b. Vôùi ñaù hoäc : Maïch vöõa töï do hoaëc maïch vöõa ñöùng vaø ngang. V. Töôøng trình : 1. Phaân loaïi : 1.1 Töôøng ñuùc : Baèng ñaát xæ loø voâi, ñaát oân coá ( 100 kg ximaêng / m³ ñaát ). 1.2 Töôøng xaây : Baèng gaïch cay ñaùt xæ loø voâi côû ( 20x20x40 ). 2. Yeâu caàu caáu taïo : - Chaân töôøng roäng 50 -80 cm ñaët saâu döôùi maët ñaát 25- 40 cm. - Thaân töôøng roäng 20 -40 cm, cao 2,5 – 3,0 m. - Caàn baûo veä choáng aåm che möa, töôøng khoâng coù khaû naêng chòu löïc. - Töôøng xaây gaïch cay keát hôïp xaây vôùi gaïch ñaát nung, beà daøy 22 cm- 34 cm vôùi vöõa voâi, töôøng coù khaû naêng chòu löïc. http://www.ebook.edu.vn 34
 14. C. CAÁU TAÏO CAÙC LOAÏI TÖÔØNG ÑAËT BIEÄT : I. Töôøng giöõ nhieät, caùch nhieät : 1.Vaät lieäu : Gaïch ñaát nung roãng, xó than, beâ toâng nheï, beâ toâng boït, daêm baøo, rôm raï, baõ mía eùp, thaûm sôïi khoaùng, sôïi thuûy tinh. 2. Caáu taïo thaân töôøng : 2.1 Töôøng coù khoaûng troáng . 2.2 Töôøng coù lôùp caùch nhieät . 2.3 Töôøng coù nhieàu lôùp . II. Töôøng saùo – töôøng aùo : - Töôøng ngoaøi khoâng chòu löïc, nheï, daøy 5-12cm, laép döïng vaøo khung nhaø. - Ñaûm baûo bao che toát, maøu saéc taïo hình ña daïng. - Vaät lieäu caáu taïo phöùc hôïp nhieàu lôùp. - Lieân keát vaøo khung : töïa ngoaøi vaøo khung, loàng vaøo khung. III. Töôøng thaáu quang : - Xaây baèng gaïch thuûy tinh. - Taêng cöôøng coát theùp trong maïch vöõa vaø taïo khung cho maûng töôøng lôùn. IV. Töôøng ngaên löûa : Duøng vaät lieäu chòu löûa vôùi beà daøy > 25 cm, xaây cao vöôït khoûi maùi doác vaø töôøng ngoaøi ≥ 30 cm. V. Töôøng choáng phoùng xaï: Ñuùc baèng beâ toâng, phoâi saét, hoaëc oáp lôùp chì baûn vaøo thaân töôøng, hoaëc traùt vöõa Baryùt. VI. Töôøng caùch aâm : Caáu taïo gioáng nhö töôøng caùch nhieät. Duøng vaät lieäu caùch aâm ñeå caùch ly hoaëc caáu taïo caùch ly giöõa caùc boä phaän töôøng, saøn, traàn. VII. Caáu taïo choáng aåm cho töôøng: http://www.ebook.edu.vn 35
 15. Tuyø theo nguoàn taïo aåm maø choïn giaûi phaùp caáu taïo: 1. Nöôùc coù saün trong vaät lieäu xaây döïng hoaëc thaám ruùt töø neàn moùng, saøn: 1.1 Caáu taïo lôùp caùch aåm, lôùp choáng thaám ñuùng vò trí ôû chaân töôøng 1.2 Giaûi phaùp duøng oáng knapen ñeå huùt hôi nöôùc trong chaân töôøng 1.3 Caáu taïo neàn roãng. 1.4 Giaûi phaùp thoaùt nöôùc quanh nhaø. 2. Nöôùc ngaám vaøo töôøng do möa haét: 2.1 Che phuû maët töôøng ngoaøi baèng 1 lôùp choáng thaám: Voâi, ximaêng flintkote hoaëc baèng taám lôïp fibrociment. 2.2 Giaûi phaùp laøm cho nöôùc trong töôøng boác hôi baèng caùch xaây theâm 1 vaùch beân trong coù chöøa loå ñeå taïo gioù luøa töø döôùi leân trong khoaûng troáng caùch ly. 3. Nöôùc ngaám vaøo töôøng do ñöôøng oáng daãn bò hö beå, maùi nhaø bò doät: 3.1 Ñaët caùc ñöôøng oáng taäp trung trong gaine ñeå tieän vieäc söûa chöõa baûo trì. 3.2 Caáu taïo lôùp choáng thaám ñuùng caùch vaø taïo ñoä doác thích hôïp , ñaûm baûo thoaùt nöôùc nhanh cho caùc loaïi maùi 4. Nöôùc ñoïng : Khi hôi nöôùc gaëp laïnh trong nhaø beáp, phoøøng taém, giaët: caáu taïo nhieàu loå hoaëc cöûa thoâng thoaùt töï nhieân hoaëc coù gaén quaït huùt ñöa hôi ra ngoaøi nhaø D. VAÙCH NGAÊN : I. Yeâu caàu caáu taïo: 1. Ñaûm baûo khaû naêng chòu taûi baûn thaân: http://www.ebook.edu.vn 36
 16. Ñoä cöùng vaø oån ñònh phuï thuoäc vaøo caáu taïo heä khung söôøn vaø phöông caùch lieân keát caùc caáu kieän bao goàm caùc thanh ñöùng, thanh naèm ngang, caùc taám oáp beà maët. 2. Caùch aâm, caùch nhieät, giöõ nhieät, caùch ly chaán ñoäng 3. Nheï, kinh teá: Vaät lieäu thích hôïp, caáu taïo vaø thi coâng ñôn giaûn 4. Myõ quan, veä sinh, choáng thaámtoát. II. Caáu taïo caùc loaïi vaùch ngaên theo vaät lieäu: 1. Vaùch Torchie: 1.1 Voâi rôm, pheân tre. 1.2 Buøn rôm, coát tre ( maàm, tró ) 1.3 Traùt vöõa leân latti, vôùi truï ñöùng c.k.48 -50 cm. Thanh ngang treân, döôùi, thanh xieân. 2. Vaùch vaùn goã: vaùn goã ñoùng ngang, ñöùng treân coät goã c.k 500 cm coät Goã vaùn: daøy 2 – 2,50 cm, roäng 10 – 12 cm. Ñoùng ngang lieàn mí hoaëc choàng mí, gheùp moäng. Ñoùng ñöùng lieàn mí vôùi neïp che, choàng mí hoaëc gheùp moäng. 3. Vaùch xaây gaïch: Vôùi truï goã, theùp, BTCT, c.k töø 2,00 – 4,00 m tuyø theo beà daøy. Giaèng vaùch baèng theùp Þ6 ñaët trong maïch vöõa . Chieàu cao ≤ 2,00 m ñoái vôùi caùch xaây1/4 gaïch. 4. Vaùch döïng: vôùi caùc taám tieàn cheá baèng vaät lieäu phöùc hôïp beà daøy 5- III. Chi tieát lieân keát giöõa vaùch xaây, vaùch döïng vôùi khung söôøn 1. Söôøn goã. 2. Söôøn theùp. 3. Söôøn BTCT. E. ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP http://www.ebook.edu.vn 37

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản