Cấu trúc của Oracle

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
231
lượt xem
52
download

Cấu trúc của Oracle

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu ta có một bộ đầy đủ các tập tin offline redo log từ lần cuối backup cơ sở dữ liệu, khi các tập tin dữ liệu bị hư ta có thể dùng bản backup và các tập tin redo log để gán lại những thay đổi cho bản backup.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc của Oracle

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Chöông 3 CAÁU TRUÙC CUÛA ORACLE 1. Nhöõng thaønh phaàn phaàn cöùng chính aûnh höôûng ñeán hieäu naêng? Caùc thaønh phaàn phaàn cöùng chính aûnh höôûng ñeán hieäu naêng laø: CPU, cache, boä nhôù (memory), bus, ñóa cöùng vaø maïng. 2. Ñieàu gì xaûy ra neáu caùc taäp tin redo log bò hö hoûng? Neáu thoâng tin taäp tin redo log bò maát, ta khoâng theå phuïc hoài laïi heä thoáng neáu noù bò hö hoûng. 3. Ñieàu gì xaûy ra neáu caùc taäp tin döõ lieäu bò hö hoûng? Neáu ta coù moät boä ñaày ñuû caùc taäp tin offline redo log töø laàn cuoái backup cô sôû döõ lieäu, khi caùc taäp tin döõ lieäu bò hö ta coù theå duøng baûn backup vaø caùc taäp tin redo log ñeå gaùn laïi nhöõng thay ñoåi cho baûn backup. 4. Caáu thaønh cuûa moät theå hieän cuûa Oracle? Moãi luùc moät cô sôû döõ lieäu ñöôïc taïo ra, moät system global area (SGA) ñöôïc ñònh vò vaø caùc quaù trình chaïy neàn (background) cuûa Oracle ñöôïc khôûi ñoäng. Söï keát hôïp giöõa caùc quaù trình background vaø caùc boä nhôù ñeäm goïi laø moät theå hieän cuûa Oracle.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản