intTypePromotion=1
ADSENSE

Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CHƯƠNG TRÌNH GỠ RỐI DEBUG part 5

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

56
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh L (Load) nạp tập tin hoặc nạp sector luận lý từ đĩa vào bộ nhớ. Cú pháp : - L [ ] Dạng 1 : nếu chỉ có địa chỉ dùng để nạp tập tin. Tên tập tin phải được gán trước bằng lệnh N. Tập tin luôn luôn được gán ở địa chỉ offset 100h Dạng 2 : nếu có đầy đủ các thông số , dùng để đọc sector luận lý trên đĩa vào bộ nhớ. Đĩa : = 0 ổ đĩa A, =1 ổ đĩa B, =2 ổ đĩa C ….

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc máy tính và lập trình Assembly : CHƯƠNG TRÌNH GỠ RỐI DEBUG part 5

  1. Leänh T (Trace)vaø P cuù cuù phaùp : - T [= ][soá laàn] Muïc ñích : duøng ñeå chaïy 1 hay nhieàu laàn caùc leänh trong boä nhôù Ex : - T = 3000:1000 Ex : - T = 3000:1000 7/8/2011 7/8/2011 21 Chuong 3 Debug
  2. Leänh L (Load) naï naïp taäp tin hoaëc naïp sector luaän lyù lyù töø ñóa vaøo boä nhôù. Cuù phaùp : - L [ ] Daïng 1 : neáu chæ coù ñòa chæ duøng ñeå naïp taäp tin. Teân taäp tin phaûi ñöôïc gaùn tröôùc baèng leänh N. Taäp tin luoân luoân ñöôïc gaùn ôû ñòa chæ offset 100h Daïng 2 : neáu coù ñaày ñuû caùc thoâng soá , duøng ñeå ñoïc sector luaän lyù treân ñóa vaøo boä nhôù. Ñóa : = 0 oå ñóa A, =1 oå ñóa B, =2 oå ñóa C …. 7/8/2011 7/8/2011 22 Chuong 3 Debug
  3. Leänh H (Hex Arithmethic) thöïc hieän pheùp coäng vaø tröø heä 16 Cuù phaùp : - H Keát quaû : hieän ra toång vaø hieäu cuûa trò 1 vaø trò 2 7/8/2011 7/8/2011 23 Chuong 3 Debug
  4. Leänh S (Search) Coâng duïng : tìm kieám trò trong 1 vuøng boä nhôù. Cuù phaùp : - S Giaû Giaûi thích : tìm kieám trò coù hieän dieän trong vuøng boä nhôù ñaõ chæ ñònh hay khoâng? Neáu coù Debug hieän caùc ñòa chæ ñaàu cuûa nhöõng nôi coù chöùa danh saù saùch. Ex Ex : - S 100 L 1000 ‘DOS’ 18AF : 0154 18AF : 0823 Ex2 Ex2 : - S 2000 2200 13,15,8A, 8 7/8/2011 7/8/2011 24 Chuong 3 Debug
  5. Leänh M (Move) Coâng duïng : cheùp noäi dung vuøng nhôù ñeán 1 ñòa chæ khaùc. Cuù phaùp : - M Ex : - M 100 105 200 Cheùp 5 bytes töø DS:100 ñeán DS:200 Ex2 Ex2 : - M CS:100 L 50 ES:300 CS:100 Cheùp 50 bytes töø CS:100 ñeán ES:300 7/8/2011 7/8/2011 25 Chuong 3 Debug
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2