intTypePromotion=1

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 10

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
96
lượt xem
35
download

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng gan-l¸ch: BN nam 41t, ®©m xe m«t« ®au bông vµ tôt huyÕt ¸p. Ruột hấp thu theo hướng tích cực: thức ăn được hấp thu hết khi tiêu hóa. Glucid - đường Maltose - Glucose lipide dưới tác động của enzyme lipase chuyển thành Acid béo và Glycegol Protein xuống ruột non thành Polypeptide Tụy có enzyme Trypsin Ruột có enzyme Trypsinogen + entersrokinase - Trypsin Polypeptide + Trypsin - Amino Acid [sửa] II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: BKCB:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 10

 1. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: BN nam 41t, ®©m xe m«t« ®au bông vµ tôt huyÕt ¸p. ChÊn th- ¬ng gan-l¸ch:
 2. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: BKCB: - G·y c¸c x- ¬ng s- ên cuèi, c¸c mám ngang hoÆc vì th©n ®èt sèng th¾t l- ng. - Cét sèng cong lâm vÒ phÝa bªn tæn th- ¬ng.. - Bãng thËn to, bê thËn mê. - Bê ngoµi c¬ ®¸i chËu mê hoÆc bÞ xo¸. - C¸c quai ruét gi·n,®Çy h¬i do liÖt ruét.
 3. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: Siªu ©m: - §ông dËp-tô m¸u trong nhu m« - Vì thËn víi h×nh ¶nh mÊt liªn tôc nhu m« kÌm theo mÊt liªn tôc ®- êng viÒn bao thËn vµ tô m¸u c¸c khoang sau phóc m¹c. - M¸u trong ®- êng bµi xuÊt trªn siªu ©m lµ dÊu hiÖu gi¸n tiÕp cã tæn th- ¬ng c¸c ®µi, bÓ thËn.
 4. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: Siªu ©m:
 5. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: Chôp niÖu ®å tÜnh m¹ch (UIV): Lµ ph- ¬ng ph¸p tèt ®Ó ®¸nh gi¸ chøc n¨ng thËn bÞ chÊn th- ¬ng vµ thËn ®èi diÖn. - C¾t côt c¸c ®µi thËn: ®ông dËp-tô m¸u trong nhu m« - Tho¸t thuèc ra nhu m«: tæn th- ¬ng ®- êng bµi xuÊt - Tho¸t thuèc ra quanh thËn: vì thËn.
 6. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT: §¸nh gi¸ toµn diÖn c¸c tæn th- ¬ng, còng nh- ®¸nh gi¸ chøc n¨ng thËn, gãp phÇn quan träng trong ph©n lo¹i tæn th- ¬ng thËn ®Ó x¸c ®Þnh chiÕn l- îc ®iÒu trÞ.
 7. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 8. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 9. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 10. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn:
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 3. vì t¹ng ®Æc: ChÊn th- ¬ng thËn: CLVT:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2