intTypePromotion=3

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 3

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
171
lượt xem
69
download

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tắc cơ giới đại tràng: - Tắc do bít : do u, do viêm nhiễm... - Tắc do nghẽn: Xoắn ĐT Sigma Xoắn manh tràng II. Một số bệnh lý cấp cứu bụng hay gặp 1. tắc ruột: 1.2. Tắc cơ giới đại tràng: - Tắc do bít : do u... BKCB: - Trên chỗ tắc giãn có hình mức n- ớc-hơi nằm ở rìa ổ bụng, chân hẹp-vòm cao, ngấn đại tràng dày thưa. ĐT đoạn d- ới chỗ tắc rỗng. - Gđ muộn: thường phối hợp cả dấu hiệu mức nước-hơi ruột non. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 3

 1. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ:
 2. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.1. T¾c c¬ giíi ruét non: Một số ví dụ: Transit sau 3 giờ
 3. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u, do viªm nhiÔm... - T¾c do nghÏn: Xo¾n §T Sigma Xo¾n manh trµng
 4. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... BKCB: - Trªn chç t¾c gi·n cã h×nh møc n- íc-h¬i n»m ë r×a æ bông, ch©n hÑp-vßm cao, ngÊn ®¹i trµng dµy th- a. §T ®o¹n d- íi chç t¾c rçng. - G® muén: th- êng phèi hîp c¶ dÊu hiÖu møc n- íc-h¬i ruét non.
 5. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... BKCB: - Trªn chç t¾c gi·n cã h×nh møc n- íc-h¬i n»m ë r×a æ bông, ch©n hÑp-vßm cao, ngÊn ®¹i trµng dµy th- a. §T ®o¹n d- íi chç t¾c rçng. - G® muén: th- êng phèi hîp c¶ dÊu hiÖu møc n- íc-h¬i ruét non.
 6. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... BKCB n»m: Gi·n h¬i ®¹i trµng trªn chç t¾c, møc ®é gi·n nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo møc ®é t¾c.
 7. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... C§: K ®¹i trµng sigma
 8. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: Thôt Baryte 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... C§: Carcinome trùc trµng
 9. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... C§: K ®¹i trµng ph¶i
 10. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u... C§: K ®¹i trµng tr¸i
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do bÝt : do u...
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: Th- êng gÆp ng- êi giµ, do §T sigma qu¸ dµi trong khi rÔ m¹c 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: treo qu¸ ng¾n. - T¾c do nghÏn: Xo¾n m¹n tÝnh cã ®ît cÊp Xo¾n §T Sigma
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do nghÏn: Xo¾n §T Sigma - BKCB: quai sigma gi·n to chøa nhiÒu h¬i h×nh ch÷ U hay ch÷ C ng- îc, hai ch©n ë trong tiÓu khung n»m s¸t nhau nh- h×nh "sóng hai nßng" cã møc dÞch ë thÊp.
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: 1.2. T¾c c¬ giíi ®¹i trµng: - T¾c do nghÏn: Xo¾n §T Sigma - BKCB: quai sigma gi·n to chøa nhiÒu h¬i h×nh ch÷ U hay ch÷ C ng- îc, hai ch©n ë trong tiÓu khung n»m s¸t nhau nh- h×nh "sóng hai nßng" cã møc dÞch ë thÊp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản