intTypePromotion=1

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 6

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
126
lượt xem
47
download

Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số bệnh lý cấp cứu bụng hay gặp 3. vỡ tạng đặc: Chấn th- ơng gan-lách: Siêu âm: - Dịch trong ổ phúc mạc: khoang Morisson, khoang lách thận, túi cùng Douglas, rãnh thành-đại tràng... II. Một số bệnh lý cấp cứu bụng hay gặp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Cấp cưu bụng part 6

 1. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: Chôp khung §T c¶n quang baryte hoÆc c¶n quang tan trong 1.3. Lång ruét: n- íc víi môc ®Ých chÈn ®o¸n, LR ë ng- êi lín kh«ng cã môc ®Ých ®iÒu trÞ. Th- êng do u C§: LR håi-manh-§T do Lymphoma ruét non c¸ch MT 30cm
 2. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. t¾c ruét: Chôp khung §T c¶n quang baryte hoÆc c¶n quang tan trong 1.3. Lång ruét: n- íc víi môc ®Ých chÈn ®o¸n, LR ë ng- êi lín kh«ng cã môc ®Ých ®iÒu trÞ. Th- êng do u Lång håi-§T g©y t¾c hoµn toµn §T gãc gan do Polypoid Carcinoma
 3. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 1. T¾c ruét 2. Thñng t¹ng rçng 3. Vì t¹ng ®Æc
 4. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Nguyªn nh©n: - Thñng do loÐt d¹ dµy t¸ trµng (th- êng gÆp nhÊt) - Vì t¹ng rçng do chÊn th- ¬ng bông kÝn - Bôc miÖng nèi - Vì u ruét ¸c tÝnh - Thñng ruét do lao, do th- ¬ng hµn - Thñng ruét sau bÖnh lý viªm (VRT, bÖnh Crohn, tói thõa Meckel, ®¹i trµng to nhiÏm ®éc) - T¾c m¹ch m¹c treo, thiÕu m¸u ruét g©y ho¹i tö thñng - èng tiªu ho¸ c¨ng qu¸ møc do t¾c ruét kÐo dµi (mang trµng) - Thñng do thµy thuèc (néi soi, sinh thiÕt, chôp c¶n quang tiªu ho¸, c¾t polype néi soi) …
 5. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 6. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 7. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 8. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 9. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 10. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 11. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh mét hoÆc hai bªn, th- êng bªn ph¶i (do vßm hoµnh ph¶i cao h¬n) vµ dÔ thÊy h¬n, nÕu bªn tr¸i th- êng khã x¸c ®Þnh h¬n v× dÔ lÉn víi tói h¬i d¹ dµy vµ ®¹i trµng gãc l¸ch. KÝch th- íc liÒm h¬i cã thÓ rÊt nhá (nh- sîi chØ) ®Õn rÊt lín (nh- h×nh l- ìi liÒm).
 12. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: DÊu hiÖu Xquang: DÊu hiÖu muén: + H×nh liÒm h¬i d- íi vßm hoµnh cã møc n- íc n»m ngang ®i kÌm. + C¸c quai ruét dµy do phï nÒ. + Cã dÞch n»m xen gi÷a c¸c quai ruét, gi÷a §T vµ thµnh bông bªn. + Mê dÞch vïng thÊp.
 13. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: Bn nam 41t, TS loÐt d¹ dµy 1n¨m Mæ: thñng dd do K BCN loÐt ho¸
 14. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: Bn nam 72t, TS loÐt d¹ dµy h¬n 10 n¨m Mæ: Thñng loÐt d¹ dµy K ho¸
 15. II. Mét sè bÖnh lý cÊp cøu bông hay gÆp 2. thñng t¹ng rçng: Một số ví dụ: Bn nam 41t, tai n¹n XM-OT C§: vì hçng trµng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2