intTypePromotion=1

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 1

Chia sẻ: ágffq ằefgsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
258
lượt xem
74
download

Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đóng vai trò rất quan trọng trong các thăm khám hình ảnh gan. Nó là khám xét hình ảnh được chỉ định đầu tiên đối với bệnh lý gan, đặc biệt là các tổn th- ơng khu trú. Thăm khám gan, đ- ờng mật, tuỵ, lách được tiến hành đồng thời. Siêu âm Doppler đánh giá hình thái và tình trạng mạch máu (chiều dòng chảy, tốc độ, lưu lượng) của hệ thống tĩnh mạch cữa, tĩnh mạch gan và động mạch gan....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chẩn doán hình ảnh : Gan - Mật part 1

 1. ChÈn ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh h× Gan mËt
 2. ChÈn ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh h× bÖnh lý Gan
 3. I. C¸c kü thuËt th¨m kh¸m gan th¨ 1.1. Siªu ©m 1.2. Chôp c¾t líp vi tÝnh 1.3. Chôp céng h- ëng 1.4. Chôp m¹ch
 4. 1. Siªu ©m: §ãng vai trß rÊt quan träng trong c¸c th¨m kh¸m h×nh ¶nh gan. Nã lµ kh¸m xÐt h×nh ¶nh ®- îc chØ ®Þnh ®Çu tiªn ®èi víi bÖnh lý gan, ®Æc biÖt lµ c¸c tæn th- ¬ng khu tró. Th¨m kh¸m gan, ®- êng mËt, tuþ, l¸ch ®- îc tiÕn hµnh ®ång thêi. Siªu ©m Doppler ®¸nh gi¸ h×nh th¸i vµ t×nh tr¹ng m¹ch m¸u (chiÒu dßng ch¶y, tèc ®é, l- u l- îng) cña hÖ thèng tÜnh m¹ch c÷a, tÜnh m¹ch gan vµ ®éng m¹ch gan.
 5. Ngoµi ra siªu ©m cßn cho phÐp h- íng dÉn chäc dß sinh thiÕt hoÆc ®iÒu trÞ trong mét sè bÖnh lý gan. Tuy nhiªn, siªu ©m bÞ h¹n chÕ khi bÖnh nh©n bÐo, h¬i trong c¸c quai ruét, sÑo thµnh bông, ®ång thêi ®©y lµ mét ph- ¬ng ph¸p phô thuéc nhiÒu vµo ng- êi th¨m kh¸m.
 6. §Æc ®iÓm h×nh ¶nh SA dùa vµo cÊu tróc ©m: Tr¾ng T¨ng ©m §ång ©m Thang ®é ©m Gi¶m ©m Rçng ©m §en
 7. Tr¾ng X- ¬ng, v«i sái, h¬i èng T¨ng ©m tiªu ho¸. Mì §ång ©m Tæ chøc (t¹ng ®Æc, c¬) Gi¶m ©m M¹ch m¸u, dÞch Rçng ©m (tói mËt, bµng quang) §en
 8. DÞch V«i ho¸ DÞch Tæ chøc kh«ng x- ¬ng ®¬n ®Æc trong khÝ thuÇn (m¸u, mñ)
 9. 1. Rçng ©m: Mét vïng ®en, giíi h¹n râ vµ t¨ng ©m phÝa sau. - Rçng ©m hoµn toµn: nang gan. - Rçng ©m kh«ng hoµn toµn: nang gan cã biÕn chøng (nhiÔm trïng, ch¶y m¸u..), ¸p xe gan, khèi m¸u tô, u gan ho¹i tö, mét sè tæn th- ¬ng u d¹ng nang…
 10. * Rçng ©m (kh«ng ©m): mét vïng ®en, giíi h¹n râ vµ t¨ng ©m phÝa sau. - Rçng ©m hoµn toµn: nang gan. - Rçng ©m kh«ng hoµn toµn: nang gan cã biÕn chøng (nhiÔm trïng, ch¶y m¸u..), ¸p xe gan, khèi m¸u tô, u gan ho¹i tö, mét sè tæn th- ¬ng u d¹ng nang…
 11. * Gi¶m ©m: c- êng ®é ph¶n håi ©m thÊp h¬n nhu m« gan, t¨ng ©m phÝa sau khèi. - khèi u ®Æc Ýt ©m: u b¹ch huyÕt, u gan. - tæn th- ¬ng d¹ng dÞch rÊt ®Æc: ¸p xe.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2